Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2550(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0437/2007

Teksty złożone :

B6-0437/2007

Debaty :

PV 12/11/2007 - 23
CRE 12/11/2007 - 23

Głosowanie :

PV 14/11/2007 - 3.20
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0526

Teksty przyjęte
WORD 47k
Środa, 14 listopada 2007 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSSF 8)
P6_TA(2007)0526B6-0437/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF) 8 dotyczącego ujawniania segmentów operacyjnych

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości(1) ,

–   uwzględniając projekt decyzji Komisji w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF) 8 dotyczącego ujawniania segmentów operacyjnych,

–   uwzględniając art. 8 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(2) ,

–   uwzględniając decyzję Rady 2006/512/WE z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniającą decyzję 1999/468/WE(3) ,

–   uwzględniając swoje rezolucje z dnia 24 października 2006 r. w sprawie srodków wykonawczych do dyrektywy dotyczącej prospektu emisyjnego(4) oraz do dyrektywy w sprawie przejrzystości(5) ,

–   uwzględniając debatę plenarną z dnia 25 kwietnia 2007 r., podczas której podjęto decyzję o odroczeniu głosowania nad projektem rezolucji dotyczącej międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF) 8, wynikającą ze zgody służb Komisji na przeprowadzenie oceny wpływu oraz przedstawienie jej wyników Komisji Gospodarczej i Monetarnej w dniu 10 września 2007 r.;

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji zatytułowane "Zatwierdzenie segmentów operacyjnych MSSF 8 – analiza potencjalnych skutków" z dnia 3 września 2007 r.,

–   uwzględniając art. 81 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że Unia Europejska postanowiła zastosować międzynarodowe standardy rachunkowości do skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek UE notowanych w Unii Europejskiej; mając na uwadze, że wspomniane standardy rachunkowości włączono do prawa UE w drodze procedury komitetu,

B.   mając na uwadze, że konwergencja międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej musi umożliwiać sporządzanie sprawozdań lepszej jakości,

C.   mając na uwadze, że sprawozdawczość segmentowa zgodna z przyjętym modelem działalności gospodarczej, w tym odpowiednie informacje geograficzne, jest ważna dla zrozumienia sprawozdań finansowych,

D.   mając na uwadze konieczność porównywalności ujawniania segmentów,

E.   mając na uwadze, że po upływie dwóch lat od wdrożenia MSSF 8, Rada ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości powinna dokonać przeglądu,

F.   mając na uwadze, że wszystkie spółki UE notowane w Unii Europejskiej – niezależnie od wielkości – powinny przestrzegać prawa UE, w tym MSSF zatwierdzonych przez UE,

G.   mając na uwadze, że Komisja zobowiązała się do przeprowadzenia oceny skutków MSSF 8,

1.   przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą przyjęcia MSSF 8, która wiąże się z włączeniem do prawa UE amerykańskiego standardu rachunkowości finansowej nr 131, co wymaga ujawniania przez wszystkie spółki UE notowane w Unii Europejskiej informacji o segmentach zgodnie z zasadami przyjętymi przez kadrę kierowniczą;

2.   wyraża ubolewanie, że w ocenie wpływu przeprowadzonej przez Komisję niedostatecznie uwzględniono interesy użytkowników oraz potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych w więcj niż jednym państwie członkowskim oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność wyłącznie na szczeblu lokalnym;

3.   przypomina, że konwergencja zasad rachunkowości nie jest procesem jednostronnym, w którym jedna strona po prostu przejmuje standardy sprawozdawczości finansowej drugiej strony;

4.   wyraża zastrzeżenia co do analizy Komisji, według której ujawnianie informacji geograficznych na podstawie MSSR 8 nie byłoby w praktyce ograniczone w porównaniu z sytuacją objętą międzynarodowym standardem rachunkowości 14 i podkreśla wagę dalszego zapewniania przez kadrę kierowniczą informacji o segmentach w zakresie umożliwiającym użytkownikom ocenę zagrożeń i czynników stymulujących rozwój działalności pod względem geograficznym, w podziale na państwa tam gdzie jest to stosowne, i w podziale na sektory działalności, oraz zwraca się do Komisji o przedłożenie Parlamentowi w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia niniejszej rezolucji sprawozdania dotyczącego wyniku rozmów z Radą ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w sprawie tej kwestii;

5.   zauważa, że pojęcie "głównego decydenta operacyjnego" mogłoby być postrzegane jako funkcja i jako takie mogłoby być zgodne z koncepcją wspólnej odpowiedzialności zarządu, określoną w prawie europejskim;

6.   zwraca się do Komisji o dokładne monitorowanie stosowania MSSF 8 oraz przedłożenie Parlamentowi nie później niż w 2011 r. sprawozdania dotyczącego między innymi sprawozdawczości w zakresie segmentów geograficznych, zysków lub strat w ramach segmentów czy też korzystania ze środków innych niż MSSF; podkreśla, że w przypadku dopatrzenia się przez Komisję niedoskonałości w stosowaniu MSSF 8 jej obowiązkiem jest ich skorygowanie;

7.   podkreśla, że Parlament będzie czynnie korzystał z przysługującego mu prawa kontroli; podkreśla zatem konieczność ściślejszej niż dotychczas współpracy Rady ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/Fundacji Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz w szczególności Komisji w sprawie tej kwestii z Parlamentem Europejskim i z zainteresowanymi podmiotami UE, ponieważ zaniechanie w tym zakresie spowodowało poważne problemy, na przykład w przypadku MSSF 8; uważa, że istnieje konieczność włączenia Parlamentu do prac na najwcześniejszych etapach procesu definiowania standardów w celu uniknięcia znaczących opóźnień w procesie ich zatwierdzania;

8.   zwraca się zatem do Komisji o wykroczenie poza nieobowiązkowe wytyczne i o wspieranie prac nad odpowiednim standardem rachunkowości wymagającym od przedsiębiorstw wydobywczych sprawozdawczości w podziale na państwa;

9.   podkreśla, że Komisja powinna w każdym przypadku postępować zgodnie z własnymi zasadami lepszego stanowienia prawa, i że w szczególności w odniesieniu do międzynarodowych standardów rachunkowości musi ona dopilnować, aby na najwcześniejszych etapach opracowywania międzynarodowych standardów rachunkowości czy interpretacji dokonywano oceny wpływu, a także zapewnić niezbędne wsparcie; podkreśla, że wspomniane oceny wpływu muszą zawierać informacje ilościowe oraz odzwierciedlać równowagę pomiędzy zainteresowanymi stronami;

10.   podkreśla znaczenie odpowiedniego egzekwowania standardów rachunkowości, a mianowicie możliwości odpowiedniego korzystania przez Parlament z prawa kontroli;

11.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak również parlamentom i rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, str. 1.
(2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.
(3) Dz.U. L 200, z 22.7.2006, str.11.
(4) Dz.U. C 313 E z 20.12.2006, str. 114.
(5) Dz.U. C 313 E z 20.12.2006, str. 116.

Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2008Informacja prawna