Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2668(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0438/2007

Ingivna texter :

B6-0438/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/11/2007 - 3.21

Antagna texter :

P6_TA(2007)0527

Antagna texter
WORD 53k
Onsdagen den 14 november 2007 - Strasbourg Slutlig utgåva
Tillämpningen av internationellt godkända redovisningsstandarder
P6_TA(2007)0527B6-0438/2007

Europaparlamentets resolution av den 14 november 2007 om utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 i fråga om redovisningsstandarder som tillämpas vid utarbetandet av historisk information i prospekt och om utkastet till kommissionens beslut om användningen bland värdepappersemittenter i tredjeland av information som utarbetats enligt internationellt godkända redovisningsstandarder

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel(1) , särskilt artikel 7.1,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad(2) , särskilt artikel 23.4 i,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder(3) ,

–   med beaktande av förslaget till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 i fråga om redovisningsstandarder som tillämpas vid utarbetandet av historisk information i prospekt,

–   med beaktande av förslaget till kommissionens beslut om användningen bland värdepappersemittenter i tredjeland av information som utarbetats enligt internationellt godkända redovisningsstandarder,

–   med beaktande av Europaparlamentets resolutioner av den 24 oktober 2006 om genomförandebestämmelser för insynsdirektivet(4) och prospektdirektivet(5) ,

–   med beaktande av rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6) ,

–   med beaktande av kommissionsordförande Prodis uttalanden till parlamentet den 5 februari 2002,

–   med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 5 februari 2002 om genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster(7) ,

–   med beaktande av artikel 81 i arbetsordningen,

Angående utkastet till genomförandeförordning

1.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen har gjort framsteg när det gäller att undanröja hinder för avstämningskrav för EU-emittenter i tredje länder. Europaparlamentet stöder åtgärder som syftar till att senast 2009 inom såväl USA som EU erkänna EU-standarder baserade på amerikanska GAAP (General Accepted Accounting Principles) och IFRS (International Financial Reporting Standards).

2.  Europaparlamentet anser att tredjeländers GAAP ska anses vara likvärdigt med IFRS om investerare kan fatta lika beslut oavsett om de härrör från finansiella rapporter baserat på IFRS eller på tredjelands GAAP och om investerare verkligen kan lita på revisionsförklaringar och verkställande på enskilda nivåer.

3.  Europaparlamentet poängterar att IFRS är en standard baserad på principen om hög kvalitet. Europaparlamentet anser att tillsynsmyndigheter ska föra en aktiv dialog med sina internationella motsvarigheter när det gäller tillämpning och enhetligt genomförande av IFRS och stärka samarbete och informationsutbyte.

4.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att om be Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR) att tillhandahålla tekniska råd om en lämplig mekanism för att fastställa likvärdighet med tredjelands GAAP och/eller lämpliga villkor för ömsesidigt erkännande av redovisningsstandarder. Kommissionen uppmanas att utvidga mandatet för CESR så att tekniska råd om lämpliga villkor för erkännande av ömsesidiga standarder inbegrips.

5.  Europaparlamentet välkomnar CESR:s bistånd till EU och nationella myndigheter för att säkerställa att bedömningen av likvärdighet avseende ett enskilt lands GAAP är konsekvent.

6.  Europaparlamentet konstaterar att IFRS som stöds av IASB (International Accounting Standards Board) utgör en solid grund när tillsynsmyndigheter arbetar för att uppnå en global konvergens av redovisningsstandarder. Parlamentet anser användning av redovisningsstandarder som är accepterade i hela världen skulle förbättra transparensen och jämförbarheten mellan finansiella rapporter och därmed innebära avsevärda fördelar för såväl företag som investerare.

7.  Europaparlamentet anser att konvergens av redovisningsstandarder inte får forceras utan måste uppnås genom att vid lämplig tidpunkt ingå ett ramavtal med IASB om att undanröja skillnader ifall detta skulle visa sig vara nödvändigt. Inkonsekventa ändringar av de IFRS som stöds av EU skulle innebära stora kostnader och omfattande intellektuella investeringar för EU-företag som är börsnoterade i Europeiska unionen, särskilt för små och medelstora företag, och skapa förvirring bland investerare på Europeiska unionens finansiella marknader.

8.  Europaparlamentet begär att kommissionen ska garantera att förlängningen av undantagen för emittenter i tredjeländer att använda IFRS fram till 2011 inte leder till att de nu gällande och etablerade likvärdighetsförfarandena fördröjs, om ett tidigare startdatum redan specificerats.

9.  Europaparlamentet önskar att kommissionen på ett tidigt stadium rådfrågar branschföreträdare och politiska beslutsfattare om konvergens av redovisningsstandarder och bedömer huruvida Europeiska unionen är tillräckligt representerat i IASB.

10.  Europaparlamentet föreslår att förordningen ändras på följande sätt:"

Skäl 3

(3)  För att se till att beslutet om likvärdighet för tredjelands redovisningsstandarder fattas i samtliga fall som är relevanta för gemenskapsmarknaderna bör kommissionen bedöma denna likvärdighet antingen på begäran av en behörig myndighet i en medlemsstat eller av en myndighet som ansvarar för redovisningsstandarder eller marknadstillsyn i ett tredjeland, eller på eget initiativ. Kommissionen bör först att samråda med Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR) för bedömningen av redovisningsstandardernas likvärdighet. Dessutom bör kommissionen aktivt övervaka alla framsteg som myndigheterna i tredjelandet i fråga gör för att undanröja alla krav på EU-emittenter som går in på de finansiella marknaderna i ett tredjeland att avstämma redovisningar utarbetade med hjälp av IFRS som antagits av Europeiska unionen. Ett beslut av kommissionen kommer i samtliga fall att innebära en rätt för EU-emittenter att i varje tredjeland utnyttja IFRS som EU har gett sitt stöd till.

Skäl 3a

(3a)  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som kommissionen vidtagit för att säkra en överenskommelse med USA om att erkänna EU-företags redovisning enligt IFRS såsom likvärdig och därmed undanröja de kostsamma avstämningskraven som inte gäller för amerikanska bolag i Europeiska unionen. Kommissionen uppmanas att uppnå samma överenskommelser med andra tredjeländer där EU-företag är börsnoterade före utgången av 2008.

Artikel 2

Likvärdighet

Ett tredjelands GAAP får anses likvärdig med IFRS som antagits av Europeiska unionen om den redovisning som har utarbetats i enlighet med det tredjelandets GAAP gör det möjligt för investerarna att göra en bedömning av balansräkning, finansiell ställning och resultaträkning och emittentens framtidsutsikter som motsvarar en bedömning gjord av redovisning som utarbetats enligt IFRS, så att investerarna sannolikt fattar samma beslut om att köpa, behålla eller sälja en emittents värdepapper.

Artikel 4

Villkor för godkännande av ett tredjelands redovisningsstandarder för en begränsad period

1.  I följande fall kan emittenter från tredjeland få tillåtelse att använda redovisning som sammanställts i enlighet med tredjelands redovisningsstandarder för att uppfylla kraven i direktiv 2004/109/EG och, genom undantag från artikel 35.5 i förordning (EG) nr 809/2004, tillhandahålla historisk finansiell information enligt den förordningen under en period som inleds efter den 31 december 2008 och löper ut senast den 31 december 2011:

  (1) Den instans i ett tredjeland som ansvarar för de nationella redovisningsstandarderna i fråga har före den 30 juni 2008 offentligt åtagit sig att anpassa dessa standarder till IFRS-standarderna före den 31 december 2011, och följande två villkor är uppfyllda:
   (a) Den instans i tredjelandet som ansvarar för de nationella redovisningsstandarderna i fråga har före den 31 december 2008 upprättat en heltäckande anpassningsplan som kan slutföras före den 31 december 2011.
   b) Anpassningsplanen genomförs effektivt, utan dröjsmål, och de resurser som krävs för att planen ska kunna slutföras anslås till genomförandet.
   (2) Den instans i tredjelandet som ansvarar för de nationella redovisningsstandarderna i fråga har före den 30 juni 2008 offentligt åtagit sig att anta IFRS-standarderna senast den 31 december 2011 och effektiva åtgärder vidtas i detta tredjeland för att se till att övergången till IFRS-standarderna sker i rätt tid och fullt ut, eller ett avtal om ömsesidigt erkännande har ingåtts med Europeiska unionen senast den 31 december 2008.

2.  Varje beslut enligt punkt 1 för att möjliggöra fortsatt godkännande av att redovisning upprättas enligt ett tredjelands redovisningsstandarder ska fattas i enlighet med förfarandet i artikel 24 i direktiv 2003/71/EG och artikel 27.2 i direktiv 2004/109/EG.

3.  När kommissionen tillåter fortsatt godkännande av att redovisning upprättas i enlighet med ett tredjelands redovisningsstandarder i enlighet med punkt 1 ska den regelbundet utvärdera huruvida villkoren i led a eller b, beroende på vilket som är tillämpligt, fortsätter att vara uppfyllda, och ska rapportera om detta till Europeiska värdepapperskommittén och Europaparlamentet.

4.  Om villkoren i led a eller b i punkt 1 inte längre är uppfyllda ska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 24 i direktiv 2003/71/EG och artikel 27.2 i direktiv 2004/109/EG fatta ett beslut om ändring av sitt beslut enligt punkt 1 avseende dessa redovisningsstandarder.

5.  Innan kommissionen uppfyller sina förpliktelser enligt denna artikel ska den samråda med CESR om anpassningsplanen eller om de framsteg som gjorts för att anta IFRS, beroende på vilket som är tillämpligt.

"

o
o   o

11.  Europaparlamentet godtar genomförandebestämmelserna under förutsättning att ovannämnda punkter beaktas av kommissionen.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.
(2) EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.
(3) EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.
(4) EUT C 313 E, 20.12.2006, s. 114.
(5) EUT C 313 E, 20.12.2006, s. 116.
(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
(7) EGT C 284 E, 21.11.2002, s. 115.

Senaste uppdatering: 28 augusti 2008Rättsligt meddelande