Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2626(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0434/2007

Forhandlinger :

PV 13/11/2007 - 25

Afstemninger :

PV 14/11/2007 - 3.22
CRE 14/11/2007 - 3.22
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0528

Vedtagne tekster
WORD 68k
Onsdag den 14. november 2007 - Strasbourg Endelig udgave
Topmøde EU-Rusland
P6_TA(2007)0528B6-0434, 0436, 0439, 0440, 0443 og 0446/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2007 om topmødet mellem EU og Rusland

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side(1) , som trådte i kraft i 1997 og udløber i 2007,

-   der henviser til EU's og Ruslands mål, der blev fastlagt i en fælles erklæring efter det 11. topmøde mellem EU og Rusland den 31. maj 2003 i Skt. Petersborg, om at oprette et fælles økonomisk område, et fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, et fælles område for samarbejde inden for ekstern sikkerhed og et fælles område for forskning og uddannelse, herunder kulturelle aspekter,

-   der henviser til resultatet af det 20. topmøde mellem EU og Rusland i Mafra, Portugal, den 26. oktober 2007,

-   der henviser til menneskerettighedsdrøftelserne mellem EU og Rusland,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om forbindelserne mellem EU og Rusland, og især sin beslutning af 10. maj 2007 om topmødet mellem EU og Rusland i Samara den 18. maj 2007(2) og sin beslutning af 19. juni 2007 om økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Rusland(3) ,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at øget samarbejde og et godt naboskab mellem EU og Rusland har central betydning for stabilitet, sikkerhed og velfærd i hele Europa,

B.   der henviser til, at Den Russiske Føderation er fuldt medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og derfor har forpligtet sig til at overholde de principper for demokrati og demokratiske valg, som disse organisationer har fastsat,

C.   der henviser til, at der er en alvorlig bekymring over udviklingen i Den Russiske Føderation med hensyn til respekt for og beskyttelse af menneskerettigheder og for overholdelse af fælles demokratiske principper, regler og procedurer, navnlig med hensyn til det kommende valg til Statsdumaen (2. december 2007) og af præsidenten for Den Russiske Føderation (marts 2008),

D.   der henviser til, at det kommende valg til Dumaen og det kommende præsidentvalg derfor har afgørende betydning for udviklingen af demokratiet og retsstatsprincippet i Rusland,

E.   der henviser til, at Rusland i de seneste måneder har ført en stadig mere udtalt kampagne mod OSCE's valgobservatører med beskyldninger om partiskhed, og om, at de næsten udelukkende retter deres opmærksomhed mod valg "øst for Wien"; der henviser til, at Ruslands diplomatiske delegation ved OSCE's hovedsæde i Wien i sidste måned fremkom med forslag om at begrænse missionerne fra OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) til at omfatte 50 personer, og at forbyde disse at fremsætte offentlige erklæringer umiddelbart efter valgene; der henviser til, at Vladimir Tjurov, der er leder af Ruslands centrale valgkomité, vil invitere "300-400 udenlandske observatører" til valget den 2. december 2007, dvs. langt færre end de 1 165 observatører, som var til stede under det seneste parlamentsvalg i marts 2003;

F.   der henviser til, at indgåelsen af en strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Den Russiske Føderation stadig er af allerstørste betydning for den fremtidige udvikling og intensiveringen af samarbejdet mellem de to parter,

G.   der henviser til, at indledningen af forhandlingerne om den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale er blevet forsinket og er gjort betinget af, at den russiske regering ophæver det forbud mod import af polske landbrugsprodukter, som blev indført i 2005; der henviser til, at EU og Rusland for at komme ud af dette politiske dødvande bestræber sig på at nå frem til et kompromis om importen fra Polen samt om lukningen af "Druzhba"-rørledningen til Litauen, der tilsyneladende var politisk begrundet,

H.   der henviser til, at der på det seneste topmøde mellem EU og Rusland i Samara den 18. maj 2007 forelå et klart russisk tilsagn om at undertegne aftalen om overflyvning over Sibirien; der henviser til, at udsigterne til, at dette vil ske i den nærmeste fremtid, forekommer yderst beskedne; der henviser til, at der for nylig har været problemer i forbindelse med Lufthansa Cargos rettigheder til at overflyve russisk territorium på ruter fra Europa til Sydøstasien,

I.   der henviser til, at Den Russiske Føderations hurtige tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO) ville udgøre et vigtigt bidrag til en fortsat forbedring af de økonomiske forbindelser mellem Rusland og EU, der er afhængig af en fuldstændig overholdelse og gennemførelse af WTO-forpligtelserne,

J.   der henviser til, at en hurtig gennemførelse af de fire fælles områder - et fælles økonomisk område, et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, et område for ekstern sikkerhed og et område for forskning, uddannelse og kultur - bør være i centrum for forhandlingerne om denne nye strategiske partnerskabsaftale,

K.   der henviser til, at Rusland har ladet nogle af de største energiselskaber i EU indgå i et strategisk partnerskab i forbindelse med adskillige større energiprojekter, eller har tilladt virksomheder fra EU at erhverve strategiske aktieposter i russiske selskaber; konstaterer dog, at opløsningen af Yukos og salget af koncernens aktiver ved auktion ikke sikrer et gennemsigtigt erhvervsklima; tager desuden kendelsen af 13. august 2007 fra den schweiziske forbundsdomstol til efterretning, hvori det blev fastslået, at de russiske myndigheders retssag mod Mikhail Khodorkovskij og Yukos var ulovlig og politisk begrundet,

L.   der henviser til, at energiforsyningssikkerheden er en af de største udfordringer for Europa og et af de vigtigste samarbejdsområder med Rusland; der henviser til, at der er behov for en fælles indsats for fuldt ud og effektivt at kunne anvende energitransportsystemer, både de eksisterende og dem, som skal udvikles i fremtiden,

M.   der henviser til, at tvister om betingelser for levering og transport af energi bør løses gennem forhandlinger uden forskelsbehandling og på en gennemskuelig måde og aldrig bør anvendes som et instrument til at udøve politisk pres over for EU's medlemsstater og lande i det fælles naboområde,

N.   der henviser til, at en kommende aftale mellem EU og Den Russiske Føderation derfor bør omfatte principperne i traktaten om energichartret,

O.   der henviser til, at EU og Den Russiske Føderation sammen kan og bør spille en aktiv rolle for at skabe fred og stabilitet på det europæiske kontinent, navnlig i det fælles naboområde og andre dele af verden, herunder Iran og Mellemøsten; der henviser til, at der er opstået nye spændinger i Abkhasien og Sydossetien, og at der ikke er gjort fremskridt med hensyn til at finde en løsning på de andre fastlåste konflikter, f.eks. i Transnistrien,

P.   der henviser til, at begge parter bør give absolut prioritet til at finde en løsning på Kosovos fremtidige status, som kan accepteres af begge parter i konflikten,

Q.   der henviser til, at de erklæringer, som de russiske myndigheder har fremsat som reaktion på de amerikanske planer om at placere dele af sit missilforsvarssystem i Polen og Den Tjekkiske Republik, og Ruslands uacceptable trussel om at trække sig ud af traktaten om konventionelle styrker i Europa (CFE-traktaten) har skabt alvorlig bekymring for opretholdelsen af fred og stabilitet på det europæiske kontinent,

R.   der henviser til vigtigheden af, at EU taler med én stemme, udviser solidaritet og optræder som en samlet enhed i sine forbindelser med Den Russiske Føderation og baserer disse forbindelser på fælles interesser og fælles værdier,

1.   gentager sin overbevisning om, at Rusland fortsat er en vigtig partner i opbygningen af et strategisk samarbejde baseret på fælles værdier, som EU ikke kun deler økonomiske og handelsmæssige interesser med, men også en målsætning om tæt samarbejde internationalt;

2.   opfordrer den russiske regering til sammen med EUat skabe de nødvendige forudsætninger for en hurtig indledning af forhandlingerne om en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland; understreger betydningen af enhed og solidaritet blandt EU's medlemsstater i deres forbindelser med Rusland; understreger i denne henseende endnu en gang, at demokrati og menneskerettigheder må være i centrum for enhver fremtidig aftale med Den Russiske Føderation;

3.   glæder sig på trods af Mafra-topmødets begrænsede resultater i denne forbindelse over den positive atmosfære på mødet og de efterfølgende opmuntrende erklæringer, der kan føre til, at der løsnes op for situationen i nærmeste fremtid; konstaterer, at der er en positiv dynamik i de igangværende bestræbelser på at gennemføre køreplanerne for de fire ovennævnte fælles områder i praksis, og understreger, at en yderligere intensivering af samarbejdet vil være til fordel for begge parter;

4.   hilser de fremskridt velkommen, der blev opnået på Mafra-topmødet, for så vidt angår Ruslands tiltrædelse af WTO, og som vil skabe ensartede vilkår for erhvervslivet på begge sider og i betydeligt omfang støtte den russiske indsats for at opbygge en moderne, alsidig og højteknologisk økonomi; opfordrer Rusland til at tage de nødvendige skridt til at fjerne de tilbageværende hindringer for tiltrædelsesprocessen, som befinder sig på et kritisk stadium, og til fuldt ud at overholde og gennemføre de forpligtelser, der udspringer af WTO-medlemskab;

5.   håber, at der snart kan indgås en aftale om betingelserne for Den Russiske Føderations hurtige tiltrædelse af WTO;

6.   konstaterer, at der føres løbende drøftelser om menneskerettigheder i Rusland som led i menneskerettighedsdialogen mellem EU og Rusland; understreger dog, at den nuværende situation i Rusland giver anledning til alvorlig bekymring for så vidt angår respekten for menneskerettigheder, demokrati, ytringsfrihed og civilsamfundets samt enkeltpersoners ret til at udfordre myndighederne og stille dem til ansvar for deres handlinger; er yderst bekymret over, at de russiske myndigheder ikke reelt har reageret på de mange tilkendegivelser af disse bekymringer; fremhæver, at gennemførelsen af lovgivningen om ngo'er har haft negative konsekvenser for mange ngo'ers arbejde, og støtter de aktuelle initiativer med henblik på at forenkle procedurerne for registrering af ngo'er;

7.   understreger, at situationen i Tjetjenien fortsat er et stridspunkt i forbindelserne mellem EU og Rusland; gentager sin skarpe kritik af Ruslands politik i Tjetjenien og sin fordømmelse af de talrige menneskerettighedskrænkelser i Tjetjenien; opfordrer Den Russiske Føderation til omgående at tage konkrete skridt til at sætte en stopper for tortur og andre former for mishandling, vilkårlig tilbageholdelse og "forsvinden" i Den Tjetjenske Republik og til at bekæmpe straffrihed for sådanne overgreb;

8.   opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at opfordre Den Russiske Føderation til at ratificere tillægsprotokol 14 til den europæiske menneskerettighedskonvention;

9.   opfordrer til, at menneskerettighedsdialogen mellem EU og Rusland intensiveres, og til at denne proces åbnes for bidrag fra Europa-Parlamentet, Statsdumaen og civilsamfundet samt menneskerettighedsorganisationer; opfordrer endvidere til, at minoriteters forhold i Rusland medtages på dagsordenen for menneskerettighedsdialogen; opfordrer Rusland til fuldt ud at respektere sine forpligtelser som medlem af Europarådet, herunder til at respektere forsamlingsfriheden og retten til fredelige demonstrationer;

10.   henleder opmærksomheden på de vanskelige arbejdsforhold i Den Russiske Føderation for journalister, herunder udenrigskorrespondenter, der udsættes for pression og trusler;

11.   udtrykker sin bekymring over indskrænkningen af de demokratiske friheder op til valget til Dumaen i december 2007 og præsidentvalget i marts 2008; opfordrer de russiske myndigheder til at sikre en fri og retfærdig valgprocedure i forbindelse med begge valg for at sikre, at oppositionspartierne får mulighed for at deltage i disse valg og mulighed for at føre en konkurrencedygtig valgkamp, og at princippet om ytringsfrihed samtidig overholdes fuldt ud; understreger, at mediernes frihed vil være af afgørende betydning, hvis valgene skal opfattes som frie og retfærdige; understreger betydningen af ngo'er, som er uafhængige af de nationale regeringer, for civilsamfundets udvikling;

12.   beklager i denne forbindelse den forsinkelse, hvormed de russiske myndigheder har tilsendt OSCE en invitation til observation, hvilket hindrer en længerevarende mission, samt at de kun tillader, at et begrænset antal OSCE-observatører overvåger parlamentsvalget; påpeger, at det begrænsede antal observatører alvorligt undergraver kvaliteten af den opgave, der skal udføres, og missionens troværdighed i det hele taget; opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til hurtigt at udstede de nødvendige visa til de internationale observatører;

13.   udtrykker dyb bekymring over Den Russiske Føderations diplomatiske anstrengelser for at begrænse ODHIR's aktiviteter ved at fremsætte forslag til OSCE om at skære ned på størrelsen af valgobservationsmissionerne og ved at forbyde offentliggørelse af deres rapporter umiddelbart efter et valg; understreger den uundværlige nøglerolle denne organisation har i overgangen fra totalitære regimer til demokratiske styreformer; understreger, at en fri og retfærdig valgproces er et kernepunkt i et ægte og fuld udfoldet fungerende demokrati, og at observationsmissioner fra OSCE kan give et afgørende bidrag i denne retning;

14.   understreger endnu en gang betydningen af skabelsen af det ovennævnte fælles økonomisk område, og at de målsætninger, der blev vedtaget i køreplanen for det fælles økonomiske område, udvikles yderligere, især hvad angår skabelsen af et åbent marked mellem EU og Rusland;

15.   understreger betydningen af at forbedre forholdene for europæiske investeringer i Rusland, hvilket kun kan opnås ved at fremme ikke-diskriminerende og gennemsigtige forretningsbetingelser, mindre bureaukrati og tovejsinvesteringer; er bekymret over den manglende forudsigelighed i myndighedernes anvendelse af regler;

16.   glæder sig over den intensiverede dialog mellem EU og Rusland om energispørgsmål; fremhæver betydningen for de europæiske økonomier af energiimport, som giver mulighed for yderligere handel og økonomisk samarbejde mellem EU og Rusland; understreger, at principperne om indbyrdes afhængighed og gennemsigtighed samt princippet om lige adgang til markeder, infrastruktur og investeringer bør ligge til grund for dette samarbejde; opfordrer Rådet og Kommissionen til at sikre, at principperne i traktaten om det europæiske energicharter, som i medfør af charterets artikel 45 selv inden den russiske Statsdumas ratificering er bindende for Rusland, samt transitprotokollen hertil og G8-konklusionerne indarbejdes i en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland, herunder om yderligere samarbejde om energieffektivitet, energibesparelser og vedvarende energi; påpeger, at disse principper bør anvendes på større energiinfrastrukturprojekter, som f.eks. gasrørledningen i Østersøen; opfordrer til, at EU taler med én stemme til Rusland, når det drejer sig om disse følsomme energispørgsmål;

17.   opfordrer Den Russiske Føderation til at investere kraftigt i energieffektive foranstaltninger i betragtning af de uopsættelige spørgsmål om klimaændring og de sociale fordele, som disse investeringer vil medføre; minder i denne forbindelse om, at den fleksibilitetsmekanisme, der er sikret i Kyoto-protokollen, kunne tiltrække investeringer, der kan modernisere den russiske energi- og slutforbrugssektor;

18.   glæder sig over udvidelsen af samarbejdet mellem EU og Rusland som led i trepartsdialogen om rummet, der indledtes i marts 2006 mellem Kommissionen og Den Europæiske Rumorganisation og Roscosmos, og som omfatter anvendelse af rumteknik (satellitnavigation, jordobservation og satellitkommunikation), adgang til rummet (løfteraketter og fremtidige rumtransportsystemer), rumforskning og udvikling af rumteknologi; bemærker, at rummet er blevet udpeget som en prioriteret sektor inden for det fælles økonomiske område;

19.   glæder sig over undertegnelsen på Mafra-topmødet af en aftale om handel med visse stålprodukter, som indebærer en forøgelse af kvoterne for fladstål og lange stålprodukter for at tage hensyn til EU's udvidelse med Bulgarien og Rumænien og for at medtage leverancer til servicecentre for stål i EU's medlemsstater;

20.   opfordrer begge parter til i overensstemmelser med WTO's regler at finde en løsning på problemet med eksportafgift på tømmer;

21.   glæder sig over de fremskridt, der er opnået i forbindelse med gennemførelsen af de grænseoverskridende samarbejdsprogrammer ud fra princippet om samfinansiering og fælles status ved udvælgelsen af prioriterede projekter; glæder sig navnlig over, at det på Mafra-topmødet fra russisk side blev meddelt, at landet er indstillet på at afsætte de nødvendige midler til programmerne, idet der i første omgang vil blive afsat en tranche på 122 000 000 EUR;

22.   understreger, at op til 50 km lange lastbilkøer på EU's side af grænsen er uacceptabelt, og opfordrer derfor Rusland til at tilpasse procedurerne ved passage af grænserne og at gennemføre de foranstaltninger, som er aftalt med EU med henblik på at begrænse disse flaskehalse;

23.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at øge deres bestræbelser på at løse problemerne i forbindelse med passage af grænsen mellem EU og Rusland, iværksætte konkrete projekter og fuldt ud udnytte midler fra det nye naboskabs- og partnerskabsinstrument og Interreg-midlerne til grænseoverskridende samarbejde;

24.   beklager, at Rusland ikke har overholdt sit tilsagn om at udfase betalingen for overflyvning af Sibirien og opfordrer Rusland til at undertegne den aftale herom, som blev indgået på det seneste topmøde, og pointerer, at EU efter en positiv udmelding fra Rusland vil kunne arbejde videre med det planlagte topmøde om luftfart i Moskva i foråret 2008, hvor de meget store muligheder for samarbejde i denne nøglesektor skal behandles nærmere;

25.   opfordrer Ruslands og De Forenede Staters regeringer til at intensivere drøftelserne om forsvars- og sikkerhedsspørgsmål og inddrage EU's medlemsstater direkte eller indirekte; opfordrer indtrængende begge regeringer til fuldt ud at inddrage EU og dets medlemsstater i disse drøftelser og afstå fra alle tiltag og beslutninger, som kan betragtes som en trussel mod fred og stabilitet på det europæiske kontinent;

26.   anmoder indtrængende Rusland om at tage sin planer om at suspendere overholdelsen af CFE-traktaten op til fornyet overvejelse og at vælge forhandlingsvejen for at beskytte sine legitime interesser og forhindre en udvanding af CFE-traktaten, der vil kunne føre til et nyt våbenkapløb og nye anledninger til konfrontation;

27.   opfordrer den russiske regering til at yde et positivt bidrag til de bestræbelser, som gøres af kontaktgruppen for Kosovo og EU for at finde en varig politisk løsning på spørgsmålet om Kosovos fremtidige status, som kan accepteres af konfliktens parter;

28.   opfordrer EU og Rusland som medlem af FN's Sikkerhedsråd til at fortsætte deres bestræbelser på at finde en løsning på det iranske nukleare spørgsmål;

29.   glæder sig over det første møde i Det Permanente Partnerskabsråd om Kultur; understreger betydningen af mellemfolkelige kontakter; noterer sig, at den nyligt indgåede aftale mellem EU og Rusland om lempelse af visumreglerne til en vis grad har medvirket til at overvinde de vanskeligheder, der er på dette område, men understreger, at der er behov for mere ambitiøse visumlempelser, der også omfatter almindelige rejsende, der ikke tilhører en bestemt kategori, og en liberalisering på længere sigt;

30.   glæder sig over initiativerne til sikring af visumfri indrejse mellem EU og Rusland; opfordrer til yderligere samarbejde om ulovlig indvandring, bedre kontrol af identitetsdokumenter og øget udveksling af oplysninger om terrorisme og organiseret kriminalitet; understreger, at Rådet og Kommissionen bør sikre, at Rusland overholder alle betingelserne i enhver indgået aftale om ophævelse af visumkravene mellem de to parter med henblik på at forhindre enhver form for krænkelse af sikkerhed og demokrati i Europa;

31.   fremhæver betydningen af, at korruptionen fortsat bekæmpes; glæder sig over, at Den Russiske Føderation deltager i Sammenslutningen af Stater mod Korruption (under Europarådet), men pointerer, at internationale konventioner, national lovgivning og adfærdskodekser ikke er tilstrækkelige, hvis de ikke følges op af en effektiv gennemførelse;

32.   glæder sig over undertegnelsen af et aftalememorandum mellem Ruslands føderale organ for narkotikabekæmpelse og Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, som omfatter alle områder af bekæmpelsen af narkotikamisbrug, lige fra lægehjælp til narkomaner til præventive foranstaltninger sammen med medierne og offentlige organer;

33.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringerne og parlamenterne i medlemsstaterne, Den Russiske Føderation, Europarådet samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

(1) EFT L 327 af 28.11.1997, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0178.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0262.

Seneste opdatering: 28. august 2008Juridisk meddelelse