Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
WORD 57k
Torsdag den 15. november 2007 - Strasbourg Endelig udgave
Gennemførelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område
P6_TA(2007)0534B6-0462 og 0464/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 15. november 2007 om anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til EU-traktatens artikel 2, 6, 13 og 29,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 61, 62 og 64,

-   der henviser til artikel 6, 19 og 45 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret om grundlæggende rettigheder"),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område(1) ,

-   der henviser til rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal, som udarbejdet af Europarådet,

-   der henviser til sine beslutninger om fri bevægelighed for personer og bekæmpelse af forskelsbehandling, særlig sin beslutning af 28. april 2005 om romaernes situation i Den Europæiske Union(2) ,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at fri bevægelighed for personer er en umistelig grundlæggende frihedsrettighed, som unionsborgerne har i henhold til traktaterne og chartret om grundlæggende rettigheder, og at den udgør en af grundpillerne i unionsborgerskabet,

B.   der henviser til, at direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område derfor ganske vist giver medlemsstaterne mulighed for at udsende unionsborgere, men lægger faste grænser for denne mulighed af hensyn til de grundlæggende frihedsrettigheder,

C.   der henviser til, at sikkerhed og frihed er grundlæggende rettigheder, og at Den Europæiske Union har som mål at sikre sine borgere et højt sikkerhedsniveau i et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed,

D.   der henviser til, at den organiserede kriminalitet og menneskehandelen er udfordringer af transnationale dimensioner, og at den frie bevægelighed i det europæiske område også er baseret på et styrket retligt samarbejde og politisamarbejde på europæisk plan om undersøgelse og retsforfølgning med bistand fra Eurojust og Europol,

E.   der henviser til, at respekt for alle medlemsstaters love er en afgørende betingelse for sameksistens og social inklusion i Den Europæiske Union, at den enkelte borger er forpligtet til at overholde Unionsretten og de gældende love i den medlemsstat, hvori vedkommende befinder sig, at straffeansvaret altid er personligt, og at Unionsborgerne ud over at nyde de rettigheder og friheder, som traktaten giver dem, skal overholde de formaliteter, der er forbundet med udøvelsen af disse rettigheder, navnlig for så vidt angår EU-retten og værtsmedlemsstatens love,

F.   der henviser til, at alle de nationale lovgivninger er forpligtede til at overholde de i direktiv 2004/38/EF fastlagte principper og bestemmelser,

G.   der henviser til, at bekæmpelse af enhver form for racisme og fremmedhad samt enhver form for forskelsbehandling indgår i de grundlæggende principper, som Unionen er baseret på,

H.   der henviser til, at i overensstemmelse med princippet om ikke-forskelsbehandling på grundlag af nationalitet behandles unionsborgere og deres familiemedlemmer, der opholder sig frit og på lovlig vis i en medlemsstat, på samme måde som denne medlemsstats egne statsborgere,

I.   der henviser til, at romaerne stadig udsættes for forskelsbehandling og overgreb på Unionens område, og at målene om integration, social indslusning og beskyttelse af dette mindretal desværre stadig ikke er nået,

J.   der henviser til det brutale angreb og mord på en kvinde i Rom, som en rumænsk statsborger er anklaget for,

K.   der henviser til det racistiske angreb på rumænske statsborgere i kølvandet på denne begivenhed,

L.   der henviser til, at offentlige personer forventes at afholde sig fra at fremsætte udtalelser, der kan udlægges som en opfordring til stigmatisering af bestemte befolkningsgrupper,

M.   der henviser til det fælles initiativ fra den rumænske premierminister og den italienske ministerpræsident samt den fælles skrivelse, som de har sendt til Kommissionens formand vedrørende roma-mindretallet,

1.   giver udtryk for sin oprigtige medfølelse ved mordet på Giovanna Reggiani, som fandt sted den 31. oktober 2007 i Rom, og kondolerer dennes familie;

2.   bekræfter værdien af den frie bevægelighed for personer som et af Unionens grundlæggende principper, som en fundamental del af unionsborgerskabet og som en afgørende faktor i det indre marked;

3.   bekræfter målsætningen om at gøre Den Europæiske Union og dens medlemsstater til et sted, hvor enhver kan leve i vished om et højt niveau for sikkerhed, frihed og retfærdighed;

4.   gør opmærksom på, at direktiv 2004/38/EF indeholder meget præcise begrænsninger af muligheden for at udsende en unionsborger og bl.a. fastsætter følgende:

   - i artikel 27: at medlemsstaterne kun kan begrænse fri bevægelighed og ophold af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, og at der ikke må lægges økonomiske betragtninger til grund, samt at enhver foranstaltning skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og udelukkende må baseres på vedkommendes personlige adfærd og under ingen omstændigheder have generel præventiv karakter;
   - i artikel 28: at der forud for enhver afgørelse om udsendelse foretages en evaluering for at tage hensyn til den pågældendes personlige situation, især opholdets varighed samt vedkommendes alder, helbredstilstand, familiemæssige og økonomiske situation samt integration i værtsmedlemsstaten;
   - i artikel 30: at alle afgørelser om udsendelse meddeles de pågældende personer skriftligt på en måde, der giver dem mulighed for at forstå afgørelsens indhold og virkning, at de pågældende personer meddeles præcise og fuldstændige oplysninger om grundlaget for afgørelsen, og at det i meddelelsen angives, til hvilken rets- eller forvaltningsmyndighed, og inden for hvilken frist der kan indgives klage, samt hvor lang frist vedkommende har til at forlade landet, idet denne frist skal være på mindst én måned regnet fra datoen for meddelelsen;
   - i artikel 31: at den pågældende har ret til domstolsprøvelse og administrativ prøvelse af udsendelsesafgørelsen i værtsmedlemsstaten samt til at anmode om en midlertidig afgørelse om at udsætte udsendelsesafgørelsens gennemførelse, idet en sådan anmodning skal imødekommes undtagen under helt præcise omstændigheder;
   - i artikel 36: at de sanktioner, medlemsstaterne fastlægger, skal være effektive og stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen;
   - i artikel 16 og artikel 14: at der er mulighed for udsendelse, når den pågældende udgør en urimelig byrde for det sociale system, men samtidig at dette kræver en grundig undersøgelse af den konkrete sag, og at denne betingelse alene under ingen omstændigheder kan berettige til automatisk udsendelse;

5.   understreger, at al national lovgivning skal være i nøje overensstemmelse med disse begrænsninger og garantier og bl.a. skal sikre de berørte adgang til at klage ved domstolene over udsendelsen og til at forsvare deres rettigheder, og at enhver undtagelse i direktiv 2004/38/EF skal fortolkes restriktivt; gør opmærksom på, at kollektiv udsendelse er forbudt i henhold til chartret om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention;

6.   glæder sig over den rumænske premierministers besøg i Italien og over den fælles erklæring fra Romano Prodi og Călin Popescu-Tăriceanu; støtter ministerpræsidentens og premierministerens appel til Den Europæiske Union om at gøre en indsats for den sociale integration af dårligt stillede befolkningsgrupper og for et samarbejde mellem medlemsstaterne om styring af befolkningsbevægelserne ved hjælp af de programmer for udvikling og social bistand, som er omfattet af strukturfondene;

7.   opfordrer Kommissionen til straks at forelægge en udtømmende evaluering af medlemsstaternes konkrete gennemførelse af direktiv 2004/38/EF og til at lade denne evaluering ledsage af forslag, jf. direktivets artikel 39;

8.   pålægger, uden at det berører Kommissionens beføjelser, sit ansvarlige udvalg i samarbejde med de nationale parlamenter at foretage en evaluering af problemerne med gennemførelsen af dette direktiv inden den 1. juni 2008 med henblik på at pege på den bedste praksis og de foranstaltninger, der kan føre til forskelsbehandling af europæiske borgere;

9.   opfordrer medlemsstaterne til at overvinde alle forbehold og hurtigst muligt styrke instrumenterne for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager på EU-plan for at sikre en effektiv bekæmpelse af organiseret kriminalitet og menneskehandel, som er fænomener af transnationale dimensioner, og skabe et fælles grundlag af proceduremæssige garantier;

10.   afviser princippet om kollektivt ansvar og understreger kraftigt nødvendigheden af at bekæmpe enhver form for racisme og fremmedhad og enhver form for forskelsbehandling og stigmatisering på grund af nationalitet og etnisk oprindelse, således som det fastsættes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

11.   gør Kommissionen opmærksom på, at det haster med at fremsætte et forslag til et horisontalt direktiv mod enhver form for forskelsbehandling, jf. EF-traktatens artikel 13, som omhandlet i Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2008;

12.   mener, at beskyttelse af romaernes rettigheder og integration af dette mindretal er en udfordring for Den Europæiske Union som helhed, og opfordrer Kommissionen til ufortøvet at tage affære og udvikle en samlet strategi for social inklusion af romaerne, bl.a. under anvendelse af de disponible budgetposter og strukturfondene med henblik på at bistå de nationale, regionale og lokale myndigheder i deres bestræbelser på at sikre romaernes sociale inklusion;

13.   opfordrer til, at der etableres et netværk af organisationer, der beskæftiger sig med romaernes sociale integration, og at der træffes foranstaltninger til forbedring af instrumenter, hvormed formålet er at øge kendskabet til romaernes rettigheder og forpligtelser, herunder udveksling af bedste praksis, og mener i denne forbindelse, at det er meget vigtigt med et snævert og struktureret samarbejde med Europarådet;

14.   mener, at de seneste udtalelser fra næstformand i Kommissionen, Franco Frattini, til den italienske presse i forbindelse med de alvorlige begivenheder, der har fundet sted i Rom, er i strid med ånd og bogstav i direktiv 2004/38/EF, og anmoder kommissæren om nøje at overholde dette direktiv;

15.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
(2) EUT C 45 E af 23.2.2006, s. 129.

Seneste opdatering: 28. august 2008Juridisk meddelelse