Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0172(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0452/2007

Внесени текстове :

A6-0452/2007

Разисквания :

PV 28/11/2007 - 23
CRE 28/11/2007 - 23

Гласувания :

PV 29/11/2007 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0550

Приети текстове
WORD 96k
четвъртък, 29 ноември 2007 г. - Брюксел Окончателна версия
Предоставяне на макрофинансова помощ на Ливан от страна на Общността *
P6_TA(2007)0550A6-0452/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2007 г. относно предложението за решение на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Ливан от страна на Общността (COM(2007)0476 – C6-0290/2007 – 2007/0172(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент ,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0476),

–   като взе предвид член 308 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0290/2007),

–   като взе предвид член 51 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия и становищата на Комисията по външни работи и Комисията по бюджети (A6-0452/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните промени в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменения, внесени от Парламента
Изменение 1
Съображение 1 (ново)
(1)  В интерес на Европейския съюз е да засили суверенитета , териториалната цялост и независимост на Ливан, да освободи държавата от външна намеса и да укрепи нейното законно и демократично правителство.
Изменение 2
Съображение 1 а (ново)
(1а) Европейският съюз и неговите държави-членки играят водеща роля в новата мисия на Временните сили на ООН в Ливан (Временни сили на ООН в Ливан) и се ангажираха с пълното прилагане на Резолюция № 1701 (2006 г.) на Съвета за сигурност на ООН с оглед стабилизиране на района и намиране на трайно решение за причините, довели до конфликта през лятото на 2006 г. в Ливан.
Изменение 3
Съображение 1а (ново)
(1а) В интерес на Ливан е да намери точния баланс между разходите след конфликта, възстановяването, огромния държавен дълг и социалните нужди, като същевременно отдели особено внимание на сектора на образованието и обучението и на борбата с бедността.
Изменение 4
Съображение 2
(2)  Ливан, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписаха споразумение за асоцииране, което влезе в сила на 1 април 2006 г.
(2)  В рамките на Евро-Средиземноморското партньорство Ливан, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписаха споразумение за асоцииране, което влезе в сила на 1 април 2006 г.
Изменение 5
Съображение 4
(4)  Отношенията между Ливан и Европейския съюз се развиват в рамките на Европейската политика за съседство, като по този начин се очаква да бъде постигната по-задълбочена икономическа интеграция. ЕС и Ливан са се споразумели за план за действие, в рамките на Европейската политика за съседство , в който са определени средносрочните приоритети в отношенията между ЕС и Ливан и в съответните политически области.
(4)  Отношенията между Ливан и Европейския съюз се развиват също и в рамките на Европейската политика на добросъседство (ЕПД) , чиито цели включват укрепването на икономическата интеграция. В този контекст през януари 2007 г. ЕС и Ливан се споразумяха за план за действие, в рамките на тази политика, в който са определени средносрочните приоритети в отношенията помежду им и в съответните политически области.
Изменение 6
Съображение 4 а (ново)
(4а) По-специално приемането на Плана за действие ЕС-Ливан на 19 януари 2007 г. в рамките на Европейската политика за съседство значително допринесе за стабилизирането на страната.
Изменение 7
Съображение 4 б (ново)
(4б) Извънредната макрофинансова помощ, предвидена с настоящото решение, е дори още по-неотложно необходима, тъй като средстватапо Инструмента за европейската политика за добросъседство и партньорство за секторни реформи ще бъдат предоставени на Ливан едва след 2009 г. . Планираната извънредна макрофинансова помощ запълва тази празнота, тъй като е предоставена за периода 2007-2009 г. и ще има непосредствено въздействие върху платежния баланс в Ливан. Поради това следва да се предвидят разпоредби в Меморандума за разбирателство за гарантиране на допълняемостта на двете дейности,
Изменение 8
Съображение 4 в (ново)
(4в) Макрофинансовото въздействие на войната от 2006 г. върху икономиката на Ливан и вредното въздействие на продължителната политическа криза върху постоянно слабата и уязвима институционална система на страната засилват необходимостта от международна финансова подкрепа, отчасти осигурена от Международната конференция за подкрепа на Ливан, състояла се през януари 2007 г. ( Парижка конференция III). Следователно макрофинансовата помощ, предвидена с настоящото решение, трябва да бъде незабавно реализирана, като част от ангажимента на Европейския съюз за Ливан,
Изменение 9
Съображение 8 а (ново)
(8а) Последиците от конфликта с Израел през лятото на 2006 г. и кумулативното въздействие на предишните икономически политики доведоха до остра икономическа и финансова криза, която изискваше спешно предприемане на действия.
Изменение 10
Съображение 8 б (ново)
(8б) Макрофинансовата помощ от Европейския съюз следва не само да допълва програмите и средствата, предоставени от институциите на Бретон Уудс, но и да гарантира добавената стойност от участието на ЕС .
Изменение 11
Съображение 8 в (ново)
(8в) Общността следва да гарантира, че макрофинансовата помощ от ЕС съответства законово и по същество на мерките, предприети в различните области на външната дейност и в други съответни политики на Общността. Следва да се гарантира последователност при изготвянето на политиката, включително на Меморандума за разбирателство и Споразумението за безвъзмездна помощ, както и нейното прилагане.
Изменение 12
Съображение 8 г (ново)
(8г) Общността следва да гарантира и, че макрофинансовата помощ от ЕС е извънредна и ограничена по време, и че допълва помощта, предоставена от институциите на Бретон Уудс, по силата на двустранни спогодби с донори и от кредиторите от Парижкия клуб, както и че зависи от удовлетворяването на ясно определени изисквания, включително политически предварителни условия, и че е внимателно контролирана и оценявана, за да се предотвратят измами и финансови нередности.
Изменение 13
Съображение 9
(9)  Отпускането на финансовата помощ от страна на Общността не засяга правомощията на бюджетния орган.
(9)  Подобна финансова помощ следва да се предостави единствено след като бъде установено, че условията, които ще бъдат договорени с ливанските органи на властта, са изпълнени задоволително . Условията за предоставяне на траншове от извънредната помощ, които следва да бъдат заложени в Меморандум за разбирателство и Споразумение за безвъзмездна помощ, следва да включват специфични цели за постигане в следните области: по-голяма прозрачност и повишена устойчивост на публичните финанси; приложение на макроикономически и бюджетни приоритети; пълно съответствие с международните демократични стандарти и стандартите на правата на човека, както и с основните принципи на правовата държава. Действителният напредък в осъществяването на посочените по-горе цели следва да бъде основа за изплащане на траншовете. Отпускането на финансовата помощ от страна на Общността не засяга правомощията на бюджетния орган.
Изменение 14
Съображение 9 а (ново)
(9а) Силната финансова и политическа подкрепа от страна на Европейския съюз следва да зависи от успешното възстановяване на държавата Ливан, способна да упражнява пълен суверенитет на цялата си територия, от подобрението на икономическото й и социалното й положение и от укрепването на процеса на демократизация в страната.
Изменение 15
Съображение 10
(10)  Помощта следва да се управлява от Комисията след съгласуване с Икономическия и финансов комитет.
(10)  Помощта следва да се управлява от Комисията след съгласуване с Икономическия и финансов комитет и Европейския парламент,
Изменение 16
Член 1, параграф 1, алинея 1
1.  Общността предоставя на Ливан финансова помощ в размер на максимум 80 млн. EUR, с цел подпомагане вътрешните усилия на Ливан за следвоенна реконструкция и постигане на устойчиво икономическо възстановяване, като по този начин се облекчават финансовите ограничения за прилагането на икономическата програма на правителството.
1.  Общността предоставя на Ливан извънредна финансова помощ в размер на максимум 80 млн. EUR, с цел подпомагане вътрешните усилия на Ливан за следвоенна реконструкция и постигане на устойчиво икономическо възстановяване, като по този начин се облекчават финансовите ограничения за прилагането на икономическата програма на правителството и се избягва по-нататъшното влошаване на търговското и текущото салдо на Ливан .
Изменение 17
Член 1, параграф 2
2.  Финансовата помощ от Общността се управлява от Комисията след съгласуване с Икономическия и финансов комитет и по начин, който е съгласуван със споразуменията или спогодбите, постигнати между Международния валутен фонд (МВФ) и Ливан.
2.  Финансовата помощ от Общността се управлява от Комисията след съгласуване с Икономическия и финансов комитет и по начин, който е съгласуван със споразуменията или спогодбите, постигнати между Международния валутен фонд (МВФ) и Ливан. Комисията уведомява редовно Европейския парламент за процедурите на Икономическия и финансов комитет и му предоставя съответните документи.
Изменение 18
Член 1, параграф 3
3.  Финансовата помощ от Общността се предоставя за две години, считано от първия ден след влизане в сила на настоящото решение. В случай че обстоятелствата го изискват обаче, Комисията след съгласуване с Икономическия и финансов комитет може да реши да удължи периода за предоставяне на помощта с максимум една година.
3.  Финансовата помощ от Общността се предоставя за две години, считано от първия ден след влизане в сила на настоящото решение.
Изменение 19
Член 2, параграф 1
1.  Комисията се оправомощава да договори с властите на Ливан, след като се консултира с Икономическия и финансов комитет, икономическата политика и финансовите условия, съпътстващи настоящата финансова помощ, които да бъдат заложени в Меморандум за разбирателство и Споразумения за безвъзмездна помощ и заем. Тези условия трябва да съответстват на споразуменията или договореностите, посочени в член 1, параграф 2.
1.  Комисията се оправомощава да договори с властите на Ливан, след като се консултира с Икономическия и финансов комитет и с Европейския парламент, икономическата политика и финансовите условия, съпътстващи настоящата финансова помощ, които да бъдат заложени в Меморандум за разбирателство и Споразумения за безвъзмездна помощ и заем. Тези условия трябва да съответстват на споразуменията или договореностите, посочени в член 1, параграф 2. Меморандумът за разбирателство и Споразумението за безвъзмездна помощ се предоставят незабавно на Европейския парламент и на Съвета . Условията, упоменати в настоящия параграф, включват специфични цели в следните области: по-голяма прозрачност и повишена устойчивост на публичните финанси; приложение на макроикономически и бюджетни приоритети; пълно съответствие с международните демократични стандарти и стандартите на правата на човека, както и с основните принципи на правовата държава. Тези условия ще имат за цел също да насърчават осъществяването на икономическите и социални политики, насочени към образованието и здравеопазването и борбата срещу бедността. Действителният напредък в осъществяването на посочените по-горе цели са основата за изплащане на траншовете. С цел повишаване на прозрачността и отчетността условията за предоставяне на макрофинансовата помощ от Европейския съюз се публикуват.
Изменение 20
Член 2, параграф 2
2.  По време на прилагането на финансовата помощ от Общността, Комисията следи за стабилността на финансовите споразумения, административните процедури и механизмите за вътрешен и външен контрол в Ливан, които са от значение за настоящата финансова помощ от Общността.
2.  По време на прилагането на финансовата помощ от Общността, Комисията внимателно следи за стабилността на финансовите споразумения, административните процедури и механизмите за вътрешен и външен контрол в Ливан, които са от значение за настоящата финансова помощ от Общността.
Изменение 21
Член 2, параграф 3
3.  Комисията проверява през равни интервали от време дали икономическите политики в Ливан са съобразени с целите на помощта и дали договорените икономическа политика и финансови условия се изпълняват задоволително. По този начин Комисията си сътрудничи тясно с институциите на Бретон Уудс, а когато е необходимо, и с Икономическия и финансов комитет.
3.  Комисията проверява през равни интервали от време дали икономическите политики в Ливан са съобразени с целите на помощта и дали договорените икономическа политика и финансови условия се изпълняват задоволително. По този начин Комисията си сътрудничи тясно с институциите на Бретон Уудс, а когато е необходимо, и с Икономическия и финансов комитет и с Европейския парламент .
Изменение 22
Член 2, параграф 3 а (нов)
3a.  Комисията, след като е информирала Европейския парламент и Съвета, може да адаптира разпоредбите на предвидената с настоящото решение извънредна макрофинансова помощ за политическото развитие в Ливан, като отчита по всяко време значението на утвърждаването на стабилността в страната, но не допуска по-нататъшното задълбочаване на вътрешната криза.
Изменение 23
Член 2 a (нов)
Член 2a
След уведомяване на Европейския парламент и Съвета Комисията може временно да преустанови предоставянето на извънредната макрофинансова помощ, ако в резултат на влошаване на политическата обстановка в Ливан постигането на целите на тази помощ стане фактически невъзможно или в случай на сериозно нарушение на международните демократични стандарти и на стандартите за правата на човека, както и на основните принципи на правовата държава.
Изменение 24
Член 3, параграф 1
1.  Комисията изплаща финансовата помощ от Общността на Ливан на максимум три транша.
1.  Комисията изплаща финансовата помощ от Общността на Ливан на три транша.
Изменение 25
Член 3, параграф 4
4.  Средствата се превеждат на Banque du Liban, с единствена цел - подкрепа за удовлетворяване на финансовите нужди на Ливан.
4.  Средствата се превеждат на Banque du Liban, с единствена цел - подкрепа за удовлетворяване на финансовите нужди на Ливан и се вписват в раздел "Извънредна финансова помощ от Европейския съюз".
Изменение 26
Член 4
Финансовата помощ от Общността се изпълнява в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности и правилата за прилагането му. По-специално, Меморандумът за разбирателство и Споразумението за безвъзмездна помощ и заем с властите на Ливан, предвиждат подходящи мерки от страна на Ливан за предотвратяването и борбата с измамите, корупцията и други нередности, засягащи помощта. Те предвиждат и контролни механизми от страна на Комисията, включително от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), с право на извършване на проверки и инспекции на място, както и одити от страна на Сметната палата, които при необходимост да се извършват на място.
Финансовата помощ от Общността се изпълнява в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности и правилата за прилагането му. По-специално, Меморандумът за разбирателство и Споразумението за безвъзмездна помощ и заем с властите на Ливан, предвиждат прилагането на специфични мерки от страна на Ливан за предотвратяването и борбата с измамите, корупцията и други нередности, засягащи помощта. С цел осигуряване на по-голяма прозрачност в управлението и изплащането на средствата, те предвиждат и контролни механизми от страна на Комисията, включително от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), с право на извършване на проверки и инспекции на място, както и одити от страна на Сметната палата и на независими одитори, след одобрение от страна на участниците, които при необходимост да се извършват на място.
Изменение 27
Член 5
До 31 август всяка година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ оценка на изпълнението на настоящото решение през предходната година. Докладът посочва обвързаността между политическите условия, посочени в член 2, параграф 1, текущото икономическото и фискално положение на Ливан, и решението на Комисията да започне изплащането на траншовете от помощта.
До 31 август всяка година Комисията представя на съответните комисии на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ оценка на изпълнението на настоящото решение през предходната година. Докладът посочва обвързаността между политическите условия, посочени в член 2, параграф 1, текущото икономическото и фискално положение на Ливан, и решението на Комисията да започне изплащането на траншовете от помощта.
Изменение 28
Член 5 a (нов)
Член 5a
В рамките на две години след изтичане на периода за прилагане на помощта, предвидена в настоящото решение, Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад за последваща оценка.
Изменение 29
Член 6
Настоящото решение влиза в сила от датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящото решение влиза в сила от датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и е валидно за период от две години след тази дата .
Последно осъвременяване: 9 септември 2008 г.Правна информация