Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2648(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0484/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0484/2007

Συζήτηση :

PV 28/11/2007 - 8

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2007 - 7.27
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0571

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 33k
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Διακήρυξη συναίνεσης για την ανθρωπιστική βοήθεια
P6_TA(2007)0571B6-0484/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τη διακήρυξη πανευρωπαϊκής συναίνεσης για την ανθρωπιστική βοήθεια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την κοινή συναίνεση που επετεύχθη στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 19ης και 20ής Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την κοινή δήλωση εκ μέρους του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την πανευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο Συνθήκης της Λισσαβώνας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18-19 Οκτωβρίου 2007, το οποίο αναγνωρίζει την ανθρωπιστική βοήθεια ως αυτοτελή τομέα της κοινοτικής πολιτικής,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια(1) ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

1.   χαιρετίζει το γεγονός ότι για πρώτη φορά το Συμβούλιο, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν να ορίσουν κοινό όραμα, πολιτικούς στόχους και κοινές αρχές για την παροχή αποτελεσματικότερης ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ σε τρίτες χώρες·

2.   εγκρίνει ως εκ τούτου την κοινή δήλωση εκ μέρους του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Η πανευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια'·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0508.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Σεπτεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου