Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0118(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0483/2007

Predkladané texty :

A6-0483/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/12/2007 - 9.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0591

Prijaté texty
WORD 158k
Utorok, 11. decembra 2007 - Štrasburg Finálna verzia
Vytvorenie spoločného podniku Čistá obloha *
P6_TA(2007)0591A6-0483/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2007 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik Čistá obloha (KOM(2007)0315 – C6-0226/2007 – 2007/0118(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0315),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(1) (nariadenie o rozpočtových pravidlách), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(2) , a najmä na jej bod 47,

–   so zreteľom na články 171 a 172 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0226/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0483/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   domnieva sa, že referenčná suma uvedená v legislatívnom návrhu musí byť v súlade so stropom okruhu 1a súčasného viacročného finančného rámca 2007 – 2013 a s ustanoveniami bodu 47 vyššie uvedenej medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006; pripomína, že financovanie po roku 2013 sa bude posudzovať v kontexte rokovaní o nasledujúcom finančnom rámci;

3.   pripomína, že stanovisko Výboru pre rozpočet neprejudikuje výsledok postupu podľa bodu 47 vyššie uvedenej medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006, ktorý sa vzťahuje na vytvorenie spoločného podniku Čistá obloha;

4.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

5.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

6.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

7.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 12
(12)  Spoločný podnik Čistá obloha treba vytvoriť na počiatočné obdobie končiace 31. decembra 2017, aby sa zabezpečil primeraný manažment výskumných činností, ktoré začali, ale neboli ukončené počas 7. rámcového programu (2007 – 2013).
(12)  Spoločný podnik Čistá obloha by sa mal vytvoriť na počiatočné obdobie končiace 31. decembra 2017, aby sa zabezpečil primeraný manažment výskumných činností, ktoré začali, ale neboli ukončené počas siedmeho rámcového programu (2007 – 2013) vrátane využitia výsledkov takýchto výskumných činností .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 16
(16)  Spoločný podnik Čistá obloha by mal byť orgán zriadený Spoločenstvami a absolutórium na implementáciu jeho rozpočtu by mu mal udeľovať Európsky parlament na odporúčanie Rady, pričom by sa však mali zobrať do úvahy špecifickosti vyplývajúce z povahy STI ako verejno-súkromných partnerstiev, a najmä z príspevkov súkromného sektora do rozpočtu.
(16)  Spoločný podnik Čistá obloha by mal byť orgán zriadený Spoločenstvami a absolutórium za plnenie jeho rozpočtu by mu mal udeľovať Európsky parlament, pričom zohľadní odporúčanie Rady.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  Spoločný podnik Čistá obloha a verejno-právne zainteresované subjekty by sa mali snažiť využiť príležitosti, ktoré ponúkajú spoločné technologické iniciatívy ako nové mechanizmy na vytváranie verejno-súkromných partnerstiev, a spolupracovať so súkromnými zainteresovanými subjektmi pri hľadaní účinnejších riešení na účely udelenia absolutória za plnenie rozpočtu Spoločenstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 19
(19)  Prevádzkové náklady spoločného podniku Čistá obloha budú pokrývať rovnaké čiastky od Európskeho spoločenstva a ostatných členov.
(19)  Prevádzkové náklady spoločného podniku Čistá obloha by mali byť pokryté rovnakými čiastkami od Európskeho spoločenstva a ostatných členov. Prevádzkové náklady by nemali prekročiť 3 % celkového rozpočtu spoločného podniku Čistá obloha.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 23
(23)  Spoločný podnik Čistá obloha má mať, po konzultácii s Komisiou, samostatné nariadenie o rozpočtových pravidlách založené na princípoch rámcového rozpočtového nariadenia , ktoré zohľadňuje osobitné prevádzkové potreby, ktoré vyplývajú najmä potreby kombinovať financovanie Spoločenstva so súkromným financovaním s cieľom podporovať činnosti výskumu a vývoja účinným a včasným spôsobom.
(23)  Finančné pravidlá uplatniteľné na  spoločný podnik Čistá obloha by sa nemali odchyľovať od nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o  rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev 1 , pokiaľ si to nevyžadujú jeho osobitné prevádzkové potreby, najmä potreba kombinovať financovanie Spoločenstva so súkromným financovaním s cieľom podporovať činnosti výskumu a vývoja účinným a včasným spôsobom. Predchádzajúci súhlas Komisie sa vyžaduje pred prijatím všetkých pravidiel, ktoré sa odchyľujú od nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002. Rozpočtový orgán by mal byť informovaný o každej takejto odchýlke.
_________
1 Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 23 .decembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72; korigendum v Ú. v. ES L 2, 7.1.2003, s. 39).
_____________________
1 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. Opravené v Ú. v. EÚ L 2, 7.1.2003, s. 39.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 24
(24)  Kvôli zabezpečeniu otvorených a transparentných podmienok zamestnania a rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi a s cieľom pritiahnuť špecializovaných vedeckých a technických pracovníkov najvyššieho kalibru treba na všetkých pracovníkov, ktorých bude spoločný podnik Čistá obloha zamestnávať, uplatňovať Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev ("služobný poriadok") .
(24)  Kvôli zabezpečeniu stabilných podmienok zamestnania a rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi a prilákania špecializovaných vedeckých a technických pracovníkov najvyššej kvality treba, aby Komisia bola oprávnená prideliť spoločnému podniku toľko úradníkov, koľko považuje za potrebné . Spoločný podnik Čistá obloha by mal zamestnať zvyšný personál v súlade s pracovno-právnymi predpismi hostiteľskej krajiny .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 25
(25)  Vzhľadom na to, že spoločný podnik Čistá obloha nie je navrhnutý na plnenie podnikateľských cieľov a je zodpovedný za riadenie spoločnej technologickej iniciatívy "o environmentálne prijateľných technológiách v oblasti leteckej dopravy", je na vykonávanie jeho úloh potrebné, aby sa na spoločný podnik Čistá obloha a jeho pracovníkom vzťahoval Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 27
(27)  Spoločný podnik Čistá obloha bude pravidelne predkladať správy o svojom napredovaní.
(27)  Spoločný podnik Čistá obloha by mal pravidelne predkladať Rade a Európskemu parlamentu správy o svojom napredovaní.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 32
(32)  Spoločný podnik Čistá obloha by mal mať sídlo v Bruseli v Belgicku. Treba uzatvoriť hostiteľskú dohodu medzi spoločným podnikom Čistá obloha a Belgickom o umiestnení kancelárií, výsadách a imunitách a ostatnej podpore, ktorú má Belgicko poskytnúť spoločnému podniku Čistá obloha.
(32)  Spoločný podnik Čistá obloha by mal mať sídlo v Bruseli v Belgicku. Mala by sa uzatvoriť hostiteľská dohoda medzi spoločným podnikom Čistá obloha a Belgickom o pomoci pri umiestnení kancelárií, výsadách a imunitách a ostatnej podpore, ktorú má Belgicko poskytnúť spoločnému podniku Čistá obloha.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 1 odsek 1
1.  Pre zavádzanie spoločnej technickej iniciatívy "Čistá obloha" sa týmto zriaďuje spoločný podnik v zmysle článku 171 zmluvy s názvom "spoločný podnik Čistá obloha" na obdobie do 31. decembra 2017 (ďalej len "spoločný podnik Čistá obloha"). Toto obdobie sa môže predĺžiť revíziou tohto nariadenia.
1.  Na  zavádzanie spoločnej technickej iniciatívy "Čistá obloha" sa týmto zriaďuje spoločný podnik v zmysle článku 171 zmluvy s názvom "spoločný podnik Čistá obloha" na obdobie do 31. decembra 2017 (ďalej len "spoločný podnik Čistá obloha"). Treba zabezpečiť, aby po poslednej výzve na predloženie návrhov v roku 2013 boli prebiehajúce projekty realizované, monitorované a financované až do roku 2017. Spoločný podnik Čistá obloha je orgán podľa ustanovení článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách a bodu 47 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 3 bod -1 (nový)
prispievanie k zavádzaniu Siedmeho rámcového programu a najmä Témy "Doprava" (vrátane letectva) osobitného programu "Spolupráca";
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 3 bod 2 a (nový)
zabezpečovanie jednotného zavádzania výskumného úsilia Európskej únie zameraného na environmentálne zlepšenia v oblasti leteckej dopravy;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 3 bod 2 b (nový)
podporovanie zapojenia malých a stredných podnikov (MSP) do svojich činností, aby sa pre ne mohlo vyčleniť aspoň 15 % dostupných finančných prostriedkov;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 6 odsek 2
2.  Prevádzkové náklady spoločného podniku Čistá obloha budú v peňažných prostriedkoch rovnakým dielom zdieľať Európske spoločenstvo na jednej strane, ktoré bude prispievať vo výške 50 % celkových nákladov a na druhej strane ostatní členovia, ktorí budú zdieľať zvyšných 50 %.
2.  Prevádzkové náklady spoločného podniku Čistá obloha budú v peňažných prostriedkoch rovnakým dielom zdieľať Európske spoločenstvo na jednej strane, ktoré bude prispievať vo výške 50 % celkových nákladov, a na druhej strane ostatní členovia, ktorí budú zdieľať zvyšných 50 %. Prevádzkové náklady neprekročia 3 % celkového rozpočtu spoločného podniku Čistá obloha.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 6 odsek 5
5.  Lídri ITM a členovia prispejú aspoň rovnakou výškou zdrojov akou prispelo Spoločenstvo, okrem príspevkov pridelených prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk určených na vykonávanie výskumných činností Čistej oblohy.
5.  Lídri ITM a členovia prispejú aspoň rovnakou výškou zdrojov, vyhodnotenou na základe postupov zavedených v rámci siedmeho rámcového programu, akou prispelo Spoločenstvo, okrem príspevkov pridelených prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov určených na vykonávanie výskumných činností Čistej oblohy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 7 odsek 2 a (nový)
Pri realizácii procesu hodnotenia a výberu, ktorý by sa mal uskutočniť za pomoci externých odborníkov, sa musí zabezpečiť, že verejné finančné prostriedky pre spoločný podnik Čistá obloha sa vyčlenia v súlade so zásadami excelentnosti a konkurencie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 8 názov a odsek 1
Nariadenie o rozpočtových pravidlách
1.  Spoločný podnik Čistá obloha príjme samostatné nariadenie o rozpočtových pravidlách na základe zásad rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách. Od rámcového rozpočtového nariadenia sa môže odchýliť iba ak si to vyžadujú osobitné prevádzkové potreby spoločného podniku Čistá obloha a po predchádzajúcom súhlase Komisie.
Finančné pravidlá
1.  Finančné pravidlá uplatniteľné na  spoločný podnik Čistá obloha sa nesmú odchýliť od nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002, pokiaľ si to nevyžadujú jeho osobitné prevádzkové potreby, a len po predchádzajúcom súhlase Komisie. Rozpočtový orgán je informovaný o každej takejto odchýlke.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 9 odsek 1
1.  Na pracovníkov spoločného podniku Čistá obloha a na jeho riaditeľa sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a pravidlá spoločne prijaté inštitúciami Európskeho spoločenstva na účely uplatňovania tohto služobného a pracovného poriadku.
1.  Spoločný podnik Čistá obloha prijme svojich zamestnancov do zamestnania v súlade s pracovno-právnymi predpismi hostiteľskej krajiny. Komisia môže do spoločnému podniku Čistá obloha vyslať toľko úradníkov, koľko považuje za potrebné.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 9 odsek 2
2.  Vo vzťahu k svojim pracovníkom vykonáva spoločný podnik Čistá obloha právomoci zverené menovaciemu orgánu Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev a orgánu poverenému uzatváraním zmlúv na základe Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 9 odsek 3
3.  Spoločný podnik Čistá obloha prijme po dohode s Komisiou potrebné vykonávacie opatrenia, v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 110 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev, Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.
3.  Spoločný podnik Čistá obloha prijme po dohode s Komisiou potrebné vykonávacie opatrenia týkajúce sa vysielania úradníkov Európskych spoločenstiev.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 10
Článok 10
Výsady a imunity
Na spoločný podnik Čisté nebo a jeho zamestnancov sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 11 odsek 3 a (nový)
3a.  Spoločný podnik Čistá obloha nesie výlučnú zodpovednosť za plnenie svojich povinností.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 13 odsek 3
3.  Tri roky po zriadení spoločného podniku Čistá obloha, ale v každom prípade do 31. decembra 2010, Komisia vykoná hodnotenie na základe referenčných podmienok stanovených s výkonnou radou . Na základe uskutočneného pokroku v dosahovaní cieľov spoločného podniku Čistá obloha, bude cieľom tohto hodnotenia stanoviť, či je potrebné predĺžiť trvanie spoločného podniku Čistá obloha mimo obdobia uvedeného v článku 1 ods. 1 a prijať primerané zmeny a doplnenia tohto nariadenia a stanov spoločného podniku Čistá obloha.
3.  Najneskôr do 31. decembra 2010 a do 31. decembra 2015 Komisia vykoná priebežné hodnotenia spoločného podniku Čistá obloha za pomoci nezávislých odborníkov . Predmetom hodnotení bude kvalita a efektivita spoločného podniku Čistá obloha a jeho pokrok pri dosahovaní stanovených cieľov. Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade závery hodnotení spolu so svojimi pripomienkami a v prípade potreby návrhmi zmien tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 13 odsek 4
4.  Na konci roku 2017 Komisia vykoná záverečné hodnotenie spoločného podniku Čistá obloha za pomoci nezávislých odborníkov. Výsledky záverečného hodnotenia sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.
4.  Na konci doby trvania spoločného podniku Čistá obloha Komisia vykoná záverečné hodnotenie spoločného podniku Čistá obloha za pomoci nezávislých odborníkov. Výsledky záverečného hodnotenia sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 13 odsek 5
5.  Absolutórium na vykonávanie rozpočtu spoločného podniku Čistá obloha udeľuje Európsky parlament na odporúčanie Rady, v súlade s postupom uvedeným v nariadení o rozpočtových pravidlách spoločného podniku Čistá obloha .
5.  Absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čistá obloha udeľuje Európsky parlament, pričom zohľadní odporúčanie Rady.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 17
Spoločný podnik Čistá obloha prijme pravidlá šírenia výsledkov výskumu, ktoré zabezpečia, aby sa tam, kde je to vhodné, chránilo duševné vlastníctvo vytvárané výskumnými činnosťami podľa tohto nariadenia a aby sa výsledky výskumu využívali a šírili.
Spoločný podnik Čistá obloha prijme pravidlá šírenia výsledkov výskumu založené na pravidlách siedmeho rámcového programu , ktoré zabezpečia, aby sa tam, kde je to vhodné, chránilo duševné a priemyselné vlastníctvo vytvárané výskumnými činnosťami podľa tohto nariadenia a aby sa výsledky výskumu využívali a šírili.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 19
Medzi spoločným podnikom Čistá obloha a Belgickom treba uzavrieť hostiteľskú dohodu o umiestnení kancelárií, výsadách a imunitách a ostatnej podpore, ktorú má Belgicko poskytnúť spoločnému podniku Čistá obloha.
Medzi spoločným podnikom Čistá obloha a Belgickom sa uzavrie hostiteľská dohodapomoci pri umiestnení kancelárií, výsadách a imunitách a ostatnej podpore, ktorú má Belgicko poskytnúť spoločnému podniku Čistá obloha.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 20
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Jeho účinnosť končí 31. decembra 2017. Zabezpečí sa, aby sa po posledných výzvach na predkladanie návrhov v roku 2013 projekty, ktoré v tom čase budú stále prebiehať, realizovali, monitorovali a financovali do roku 2017.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Príloha článok 1 bod 3 odsek 1
3.  Trvanie: Spoločný podnik Čistá obloha sa zriaďuje ku dňu uverejnenia týchto stanov v Úradnom vestníku Európskej únie na počiatočné obdobie končiace 31. decembra 2017.
3.  Trvanie: Spoločný podnik Čistá obloha sa zriaďuje ku dňu uverejnenia týchto stanov v Úradnom vestníku Európskej únie na obdobie končiace 31. decembra 2017. Zabezpečí sa, aby sa po posledných výzvach na predkladanie návrhov v roku 2013 projekty, ktoré v tom čase budú stále prebiehať, realizovali, monitorovali a financovali do roku 2017.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Príloha článok 1 bod 3 odsek 1 a (nový)
Spoločný podnik Čistá obloha je orgán v zmysle článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách a bodu 47 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Príloha článok 1 bod 3 odsek 2
Počiatočné obdobie sa môže predĺžiť zmenou týchto stanov podľa ustanovení článku 23 pričom sa zohľadní pokrok dosiahnutý pri plnení cieľov spoločného podniku Čistá obloha a za predpokladu, že je zabezpečená finančná udržateľnosť.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Príloha článok 2 bod 3 odsek 1 a (nový)
Pri prijímaní rozhodnutí výkonnej rady o nových žiadostiach o členstvo sa zohľadní význam a prípadná pridaná hodnota žiadateľa pre dosiahnutie cieľov spoločného podniku Čistá obloha. Pri akejkoľvek novej žiadosti o členstvo Komisia včas poskytne Rade informácie o posudzovaní a v prípade potreby o rozhodnutí výkonnej rady.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Príloha článok 2 bod 4 odsek 1 a (nový)
Ktorýkoľvek člen môže zo spoločného podniku Čistá obloha vystúpiť. Vystúpenie nadobudne účinnosť a bude neodvolateľné šesť mesiacov po jeho oznámení ostatným členom, a potom bude bývalý člen zbavený všetkých povinností okrem tých, ktoré na seba prevzal na základe rozhodnutí spoločného podniku v súlade s týmto štatútom pred svojím vystúpením.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Príloha článok 3 bod 1 bod 8 a (nový)
podporovať zapojenie MSP do svojich činností v súlade s cieľom 15 % uvedeným v siedmom rámcovom programe;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Príloha článok 3 bod 1 bod 9
· podľa potreby zavádzať potrebné výskumné a vývojové činnosti prostredníctvom poskytovania grantov na základe výzvy na predkladanie ponúk.
· zavádzať potrebné výskumné a vývojové činnosti prostredníctvom poskytovania grantov na základe výzvy na predkladanie ponúk.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Príloha článok 3 bod 2 bod 7 a (nový)
· podporovanie zapojenia MSP do svojich činností;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Príloha článok 3 bod 2 bod 7 b (nový)
· zverejňovanie informácií o projektoch vrátane mien účastníkov a výšky finančného príspevku spoločného podniku Čistá obloha na účastníka .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Príloha článok 4 odsek 3
3.  Podľa potrieb spoločného podniku bude zriadený poradný výbor, ktorého úlohou bude poskytovať poradenstvo a odporúčania spoločnému podniku Čistá obloha v riadiacich, finančných a technických otázkach. Poradný výbor menuje Komisia.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Príloha článok 6 bod 3 odsek 1
1.  Riaditeľa vymenúva zo zoznamu kandidátov navrhovaných Komisiou výkonná rada na obdobie do troch rokov . Po prehodnotení činnosti riaditeľa môže výkonná rada predĺžiť funkčné obdobie riaditeľa jedenkrát na obdobie maximálne štyroch rokov.
1.  Riaditeľa menuje na základe zoznamu kandidátov navrhovaných Komisiou výkonná rada na obdobie až tri roky po výzve na vyjadrenie záujmu zverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie a v ďalších periodikách alebo na internetových stránkach . Po prehodnotení činnosti riaditeľa môže výkonná rada predĺžiť funkčné obdobie riaditeľa jedenkrát na obdobie maximálne štyroch rokov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Príloha článok 7 bod 4 bod 3
• definovanie obsahu výziev na predkladanie ponúk, ako aj výber externých partnerov;
• definovanie obsahu, cieľov a vyhlasovania výziev na predkladanie návrhov, ako aj výber externých partnerov;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Príloha článok 7 bod 5
5.  Hlasovanie: Každý riadiaci výbor integrovaného technologického modelu rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov, ktoré sú prepočítané podľa finančného záväzku k integrovanému technologickému modelu pre každého člena riadiaceho výboru. Lídri integrovaného technologického modelu majú právo veta v každom rozhodnutí riadiaceho výboru integrovaného technologického modelu, v ktorom sú lídrami.
5.  Hlasovanie: Každý riadiaci výbor integrovaného technologického modelu rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov, ktoré sú prepočítané podľa finančného záväzku k integrovanému technologickému modelu pre každého člena riadiaceho výboru.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Príloha článok 11 odsek 2 bod 2
• Čiastka vo výške aspoň 200 miliónov EUR je pridelená externým partnerom [projektom], vybraným na základe konkurenčných výziev na predkladanie ponúk. Finančný príspevok Spoločenstva sa obmedzuje na 50 % celkových oprávnených nákladov.
• Čiastka vo výške aspoň 200 miliónov EUR je pridelená externým partnerom [projektom], vybraným na základe konkurenčných výziev na predkladanie ponúk. Osobitná pozornosť sa venuje zabezpečeniu primeranej účasti MSP vo výške 15 % celkového financovania zo strany Spoločenstva. Finančný príspevok Spoločenstva je v súlade s hornými limitmi financovania celkových oprávnených nákladov ustanovených v pravidlách účasti siedmeho rámcového programu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Príloha článok 14
Nariadenie o rozpočtových pravidlách
Finančné pravidlá
1.  Nariadenie o rozpočtových pravidlách spoločného podniku Čistá obloha pripravuje a  schvaľuje výkonná rada Čistej oblohy .
1.  Finančné pravidlá spoločného podniku Čistá obloha schvaľuje výkonná rada spoločného podniku Čistá obloha po porade s Komisiou.
2.  Nariadenie o rozpočtových pravidlách spoločného podniku Čistá obloha bude vypracované na základe zásad rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách 1 . Od rámcového rozpočtového nariadenia sa môže odchýliť iba ak si to vyžadujú osobitné prevádzkové potreby spoločného podniku Čistá obloha a po predchádzajúcom súhlase Komisie.
2.  Finančné pravidlá spoločného podniku Čistá obloha sa nesmú odchýliť od nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002, pokiaľ si to nevyžadujú jeho osobitné prevádzkové potreby, a podliehajú súhlasu Komisie. Rozpočtový orgán musí byť informovaný o každej takejto odchýlke.
_______
1 Ú .. v. ES L 357, 31.12 2002, s. 72, korigendum v Ú. v. EÚ L 2, 7.1.2003, s. 39.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Príloha článok 16 odsek 5
5.  Do dvoch mesiacov po skončení každého rozpočtového roka musí byť predbežná účtovná závierka spoločného podniku predložená Komisii Dvoru audítorov Európskych spoločenstiev ("Dvor audítorov"). Dvor audítorov predloží svoje pripomienky k predbežnej účtovnej závierke spoločného podniku do 15. júna po skončení každého rozpočtového roka.
5.  Do dvoch mesiacov po skončení každého rozpočtového roka musí byť predbežná účtovná závierka spoločného podniku predložená Komisii,  Dvoru audítorov Európskych spoločenstiev ("Dvor audítorov") a rozpočtovému orgánu . Dvor audítorov predloží svoje pripomienky k predbežnej účtovnej závierke spoločného podniku do 15. júna po skončení každého rozpočtového roka
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Príloha článok 17 odsek 1
1.  Výročná správa popisuje činnosti vykonané počas predchádzajúceho roka a obsahuje príslušné náklady.
1.  Vo výročnej správe sa uvádza pokrok, ktorý spoločný podnik Čistá obloha dosiahol za každý kalendárny rok, najmä v súvislosti s ročným plánom plnenia na daný rok. Výročnú správu predkladá riaditeľ spolu s ročnými účtovnými výkazmi a súvahami. V tejto výročnej správe sa uvádza aj účasť MSP na výskumných a vývojových činnostiach spoločného podniku Čistá obloha.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Príloha článok 17 odsek 2
2.  Ročný implementačný program popisuje plánované činnosti na nasledujúci rok a odhadované prostriedky .
2.  V ročnom pláne plnenia sa špecifikuje plán vykonávania všetkých činností spoločného podniku Čistá obloha na príslušný rok vrátane plánovaných výziev na predloženie návrhov a činností, ktoré by sa mali vykonať prostredníctvom výziev na predloženie ponúk. Ročný plán plnenia predkladá riaditeľ výkonnej rade spolu s ročným rozpočtovým plánom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Príloha článok 17 odsek 2 a (nový)
2a.  V ročnom pracovnom programe sa opisuje rozsah a rozpočet výziev na predloženie návrhov, ktoré sú potrebné na realizáciu výskumného plánu na ďalší rok.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Príloha článok 18 odsek 1
1.  Počet pracovníkov sa stanovuje v pláne pracovných miest spoločného podniku Čistá obloha a uvádza sa v ročnom rozpočte.
1.  Počet pracovníkov sa stanovuje v pláne pracovných miest spoločného podniku Čistá obloha a uvádza sa v ročnom rozpočte a Komisia ho postúpi Európskemu parlamentu a Rade spolu s predbežným návrhom rozpočtu Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Príloha článok 18 bod 2
2.  Pracovníci spoločného podniku Čistá obloha sú dočasní zamestnanci a zmluvní zamestnanci a majú zmluvy na dobu určitú, ktoré je možné raz predĺžiť, na celkové maximálne obdobie siedmych rokov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Príloha článok 19 odsek 2
2.  Členovia nie sú zodpovední za záväzky spoločného podniku Čistá obloha.
2.  Členovia nezodpovedajú za žiadne záväzky spoločného podniku Čistá obloha. Finančná zodpovednosť členov je jedine ich vnútornou zodpovednosťou voči spoločnému podniku Čistá obloha a obmedzuje sa na ich prisľúbený príspevok do zdrojov v zmysle článku 11 ods. 1 tejto prílohy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Príloha článok 19 odsek 3a (nový)
3a.  Bez toho, aby boli dotknuté finančné príspevky splatné účastníkom projektu podľa článku 11 ods. 2 tejto prílohy, finančné ručenie spoločného podniku Čistá obloha za vlastné dlhy je obmedzené výškou príspevkov na prevádzkové náklady, ktoré poskytli členovia, ako sa uvádza v článku 10 ods. 4 tejto prílohy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Príloha článok 21 odsek 1
Politika duševného vlastníctva spoločného podniku Čistá obloha bude zapracovaná do zmlúv o grantoch uzavretých spoločným podnikom Čistá obloha.
Politika duševného a priemyselného vlastníctva spoločného podniku Čistá obloha bude zapracovaná do zmlúv o grantoch uzavretých spoločným podnikom Čistá obloha a je v súlade so zásadami stanovenými v siedmom rámcovom programe.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Príloha článok 23 odsek 2
2.  Zmeny a doplnenia týchto stanov schvaľuje rada a rozhoduje o nich Komisia. Ak majú takéto zmeny a doplnenia vplyv na celkové zásady a ciele týchto stanov, vyžadujú si schválenie Rady. Všetky zmeny a doplnenia článku 1 ods. 3 a článku 10 ods. 3 podliehajú revízii nariadenia, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik Čistá obloha.
2.  Zmeny a doplnenia týchto stanov schvaľuje rada a rozhoduje o nich Komisia po porade s Európskym parlamentom. Ak majú takéto zmeny a doplnenia vplyv na celkové zásady a ciele týchto stanov, vyžadujú si schválenie Rady. Všetky zmeny a doplnenia článku 1 ods. 3 a článku 10 ods. 3 podliehajú revízii nariadenia, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik Čistá obloha.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Príloha článok 24 a (nový)
Článok 24a
Hostiteľská dohoda
Medzi spoločným podnikom Čistá obloha a Belgickým kráľovstvom sa uzatvorí hostiteľská dohoda.

(1)1 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2)2 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

Posledná úprava: 11. septembra 2008Právne oznámenie