Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2237(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0493/2007

Texte depuse :

A6-0493/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/12/2007 - 9.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0593

Texte adoptate
WORD 40k
Marţi, 11 decembrie 2007 - Strasbourg Ediţie definitivă
Proiectul de buget rectificativ nr. 7/2007
P6_TA(2007)0593A6-0493/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 11 decembrie 2007 privind Proiectul de buget rectificativ nr. 7/2007 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2007, Secţiunea III - Comisia (15715/2007 – C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD))

Parlamentul European ,

–   având în vedere articolul 272 din Tratatul CE şi articolul 177 din Tratatul Euratom,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(1) , în special articolele 37 şi 38,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2007, adoptat definitiv la 14 decembrie 2006(2) ,

–   având în vedere Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară(3) ,

–   având în vedere Proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 7/2007 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2007, prezentat de Comisie la 7 noiembrie 2007 (COM(2007)0687) şi rectificat prin scrisoarea din 12 noiembrie 2007,

–   având în vedere Proiectul de buget rectificativ nr. 7/2007, pe care Consiliul l-a adoptat la 26 noiembrie 2007 (15715/2007 – C6-0434/2007),

–   având în vedere articolul 69 şi anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0493/2007),

A.   întrucât Proiectul de buget rectificativ nr. 7/2007 la bugetul general 2007 vizează următoarele aspecte:

   o creştere substanţială a estimării veniturilor, în special pentru revizuirea estimărilor privind soldurile TVA şi VNB (3 830 000 000 EUR);
   o nouă reducere a creditelor de plată la liniile bugetare aferente rubricilor 1a, 1b, 2 şi 3a (1 651 400 000 EUR), după redistribuirile propuse în transferul global DEC 36/2007 (425 000 000 EUR),

B.   întrucât scopul Proiectului de buget rectificativ nr. 7/2007 este acela de a înscrie formal aceste resurse bugetare şi ajustări tehnice în bugetul 2007,

1.   ia act de Proiectul de buget rectificativ nr. 7/2007;

2.   recunoaşte că rata actuală scăzută de execuţie pentru anumite linii ar putea fi consecinţa adoptării cu întârziere a temeiurilor legale în primul an al cadrului financiar multianual; insistă asupra unei monitorizări mai atente a execuţiei bugetului 2008 prin diverse instrumente, cum ar fi sistemul periodic de avertizare privind estimările bugetare ("budgetary forecast alert") şi grupurile de monitorizare; invită comisiile sale specializate să prezinte în timp util o situaţie a fondurilor necesare şi a eventualelor probleme de execuţie în ceea ce priveşte programele multianuale;

3.   subliniază faptul că va fi cu siguranţă nevoie de un nivel mai ridicat al plăţilor în bugetul 2008;

4.   aprobă Proiectul de buget rectificativ nr. 7/2007 nemodificat;

5.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei.

(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
(2) JO L 77, 16.3.2007, p. 1.
(3) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Ultima actualizare: 11 septembrie 2008Notă juridică