Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2213(ACI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0500/2007

Indgivne tekster :

A6-0500/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/12/2007 - 3.5

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0604

Vedtagne tekster
WORD 94k
Onsdag den 12. december 2007 - Strasbourg Endelig udgave
Budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning
P6_TA(2007)0604A6-0500/2007
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2007 om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme (KOM(2007)0783 - C6-0321/2007 - 2007/2213(ACI))

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0783 - C6-0321/2007),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) , særlig punkt 21, 22 og 23,

-   der henviser til sin beslutning af 20. juni 2007 om finansieringen af det europæiske program for satellitbaseret radionavigation (Galileo) under den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 og den flerårige finansielle ramme 2007-2013(2) ,

-   der henviser til konklusionerne fra samrådet den 23. november 2007,

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A6-0500/2007),

1.   godkender konklusionerne fra budgetsamrådet den 23. november 2007;

2.   understreger, at aftalen om en revision af den flerårige finansielle ramme er resultatet af et yderst positivt interinstitutionelt samarbejde og et politisk relevant skridt i retning af udvikling af det europæiske program for satellitbaseret radionavigation ;

3.   minder om, at der efter aftalen om den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 og den tilknyttede interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 var en række bevillingsbehov, der ikke var dækket som resultat af forhandlingerne;

4.   bifalder anvendelsen af instrumenterne i punkt 21, 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 med henblik på den første revision af den finansielle ramme siden 1994;

5.   godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

6.   pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten;

7.   pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0272.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 18. december 2007

om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) , særlig punkt 21 og 22, første og andet afsnit, og punkt 23,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Under samrådet den 23. november 2007 blev budgetmyndighedens to parter enige om at yde en del af den nødvendige finansiering af det europæiske globale satellit-navigationssystem (GNSS-programmerne EGNOS og GALILEO) gennem en ændring af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 i overensstemmelse med punkt 21, 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale, således at lofterne for forpligtelsesbevillinger under udgiftsområde 1a for årene 2008 til 2013 hæves med et beløb af 1,6 mia. EUR i løbende priser. Forhøjelsen udlignes gennem en sænkning af loftet for forpligtelses-bevillinger under udgiftsområde 2 for 2007 med samme beløb.

(2)  For at bevare et passende forhold mellem forpligtelser og betalinger vil de årlige lofter for betalingsbevillinger blive justeret. Justeringen vil være neutral.

(3)  Bilag I i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning bør derfor ændres i overensstemmelse hermed(2) -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Bilag I til den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning erstattes af bilaget til denne afgørelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2007

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG

FINANSIEL RAMME 2007-2013 (revideret)

(mio. EUR - 2004-priser)

FORPLIGTELSESBEVILLINGER

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I alt

2007-2013

1. Bæredygtig udvikling

51 267

52 913

54 071

54 860

55 379

56 845

58 256

383 591

1a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

8 404

9 595

10 209

11 000

11 306

12 122

12 914

75 550

1b Samhørighed for vækst og beskæftigelse

42 863

43 318

43 862

43 860

44 073

44 723

45 342

308 041

2. Bevarelse og forvaltning af naturressourcer

53 478

54 322

53 666

53 035

52 400

51 775

51 161

396 837

herunder markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. Unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a Frihed, sikkerhed og retfærdighed

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b Unionsborgerskab

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4. EU som global partner

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5. Administration (1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6. Kompensationer

419

191

190

800

FORPLIGTELSESBEVILLINGER I ALT

119 195

121 971

123 019

123 518

124 018

125 496

127 044

864 261

som en procentdel af BNI

1,10%

1,08%

1,07%

1,04%

1,03%

1,02%

1.01%

1,048%

BETALINGSBEVILLINGER I ALT

115 142

119 805

112 182

118 549

116 178

119 659

119 161

820 676

som en procentdel af BNI

1,06%

1,06%

0,97%

1,00%

0,97%

0,97%

0,95%

1,00%

Disponibel margen

0,18%

0,18%

0,27%

0,24%

0,27%

0,27%

0,29%

0,24%

Egne indtægter som en procentdel af BNI

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

(1) Udgifterne til pensioner, der er omfattet af loftet for dette udgiftsområde, beregnes ekskl. personalets bidrag til den relevante ordning inden for en grænse på 500 mio. EUR i 2004-priser for tidsrummet 2007-2013.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) Med henblik herpå er tallene fra ovennævnte aftale konverteret til 2004-priser.

Seneste opdatering: 11. september 2008Juridisk meddelelse