Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0244(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0501/2007

Indgivne tekster :

A6-0501/2007

Forhandlinger :

PV 12/12/2007 - 21
CRE 12/12/2007 - 21

Afstemninger :

PV 13/12/2007 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0619

Vedtagne tekster
WORD 47k
Torsdag den 13. december 2007 - Strasbourg Endelig udgave
Elektronisk identifikation af får og geder *
P6_TA(2007)0619A6-0501/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. december 2007 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår datoen for indførelse af elektronisk identifikation af får og geder (KOM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0710),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0448/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0501/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 6
BETRAGTNING 5 A (ny)
(5a)  Kommissionen bør som led i sundhedstjekket af reformen af den fælles landbrugspolitik undersøge muligheden for at hjælpe landbrugerne med at klare de store udgifter til indkøb af det fornødne udstyr ved at give medlemsstaterne mulighed for at medtage sådanne foranstaltninger i deres programmer for udvikling af landdistrikterne.
Ændring 1
ARTIKEL 1, NR. 1
Artikel 9, stk. 3, afsnit 1 (forordning (EF) nr. 21/2004)
"3. Fra en dato, der fastsættes efter proceduren i artikel 13, stk. 2, er elektronisk identifikation efter retningslinjerne i stk. 1 og i henhold til de relevante bestemmelser i bilagets afsnit A obligatorisk for alle dyr, der er født efter denne dato. Datoen:
"3. Senest den 31. december 2009 er elektronisk identifikation efter retningslinjerne i stk. 1 og i henhold til de relevante bestemmelser i bilagets afsnit A obligatorisk for alle dyr, der er født efter denne dato."
a) fastsættes efter en evaluering af de tekniske følger, udgifterne og den samlede virkning af elektronisk identifikation
b) fastsættes senest 12 måneder inden den dato, hvor brugen af elektronisk identifikation gøres obligatorisk."
Ændring 2
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)
Artikel 9, stk. 4 a (nyt) (forordning (EF) nr. 21/2004)
2a)  I artikel 9 tilføjes følgende stk.:
"4a . Kommissionen forelægger senest den 31. december 2009 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om berettigelsen med henblik på sygdomsbekæmpelse af individuelle elektroniske identifikationssystemer og andre sporbarhedssystemer og om, hvorledes sådanne systemer kan forenkles yderligere for landmænd og administrative myndigheder. Rapporten ledsages af de fornødne forslag til retsakter."
Seneste opdatering: 12. september 2008Juridisk meddelelse