Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/2678(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B6-0543/2007

Razprave :

PV 12/12/2007 - 11
CRE 12/12/2007 - 11

Glasovanja :

PV 13/12/2007 - 6.8
CRE 13/12/2007 - 6.8

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0622

Sprejeta besedila
WORD 62k
Četrtek, 13. december 2007 - Strasbourg Končna izdaja
Vrh EU/Kitajska - Dialog o človekovih pravicah EU/Kitajska
P6_TA(2007)0622B6-0543, 0544, 0545, 0546, 0547 in 0548/2007

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2007 o vrhu EU/Kitajska - dialog o človekovih pravicah EU/Kitajska

Evropski parlament ,

–   ob upoštevanju skupne izjave, sprejete na desetem vrhu Kitajska–EU, ki je potekal 28. novembra 2007 v Pekingu,

–   ob upoštevanju javne predstavitve, ki je 26. novembra 2007 potekala v organizaciji pododbora za človekove pravice na temo človekovih pravic na Kitajskem pred bližajočimi se olimpijskimi igrami,

–   ob upoštevanju krogov dialoga med EU in Kitajsko o človekovih pravicah 17. oktobra 2007 v Pekingu ter 15. in 16. maja 2007 v Berlinu,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. septembra 2007 o poteku dialoga o človekovih pravicah in o posvetovanju o človekovih pravicah s tretjimi državami(1) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. februarja 2007 o dialogu med kitajsko vlado in odposlanci dalajlame(2) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. septembra 2006 o odnosih med EU in Kitajsko(3) in svojih prejšnjih resolucij o Kitajski,

–   ob upoštevanju smernic Evropske unije o dialogu o človekovih pravicah, ki so bile sprejete 13. decembra 2001, in ocene njihovega izvajanja, ki je bila sprejeta 9. decembra 2004,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih letnih resolucij o človekovih pravicah po svetu,

–   ob upoštevanju sklepa o olimpijskem premirju, ki ga je generalna skupščina Združenih narodov sprejela 31. oktobra 2007 (A/RES/62/4) in v katerem poziva države članice Združenih narodov, naj v času olimpijskih iger spoštujejo in spodbujajo mir,

–   ob upoštevanju 60. obletnice sprejetja splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–   ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika,

A.   ker so se odnosi med EU in Kitajsko po vzpostavitvi sistema srečanj na vrhu leta 1998 politično in gospodarsko močno razvili,

B.   ker je vsaka odločitev o začetku dialoga o človekovih pravicah sprejeta na podlagi nekaterih meril, ki jih je sprejel Svet, pri čemer ta upošteva predvsem zaskrbljenost EU glede stanja človekovih pravic v zadevnih državah, dejanska prizadevanja oblasti teh držav, da bi ob upoštevanju dialoga stanje izboljšale, in izboljšanje stanja, ki ga lahko prinese dialog o človekovih pravicah,

C.   ker bi bilo treba olimpijske igre leta 2008 v Pekingu izkoristiti kot enkratno priložnost, da bi svet opozorili na stanje človekovih pravic na Kitajskem,

D.   ker EU temelji na načelih svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic, temeljnih svoboščin in pravne države ter jo opredeljuje spoštovanje teh načel; ker EU meni tudi, da je uresničevanje teh načel pogoj za mir in stabilnost katere koli družbe,

E.   ker je strateško partnerstvo med EU in Kitajsko zelo pomembno za njune medsebojne odnose in ker mora pristno strateško partnerstvo temeljiti na skupnih vrednotah,

F.   ker bi krepitev in poglobitev odnosov med EU in Kitajsko lahko prispevala k uskladitvi stališč o ukrepih za spopadanje s svetovnimi izzivi, kot so podnebne spremembe, varnost, terorizem in neširjenje orožja,

G.   ker je še vedno veliko zaskrbljujočih novic o političnem zatiranju zlasti novinarjev, borcev za človekove pravice ter pripadnikov verskih in etničnih manjšin, o domnevnem mučenju, številnih primerih prisilnega dela, pogostem izrekanju smrtne kazni in sistematičnem zatiranju verske svobode, svobode govora in medijske svobode, vključno z internetom, ter o strogem nadzoru kitajske vlade nad informacijami o tibetanskem območju Kitajske in oteženem dostopu do njega; ker je zato težko natančno ugotoviti, koliko so kršene človekove pravice,

H.   ker sta se v zadnjem desetletju udeleženost in vpliv Kitajske v svetu precej povečala in ker morajo odnosi med EU in Kitajsko temeljiti predvsem na verodostojnosti, demokratičnih vrednotah in odgovornosti,

Vrh EU-Kitajska

1.   pozdravlja skupno izjavo, sprejeto na desetem vrhu EU-Kitajska, v kateri obe strani potrjujeta svojo zavezanost razvoju obsežnega strateškega partnerstva za soočanje z globalnimi izzivi ter nadaljnjemu razvijanju medsebojnih odnosov in tesnemu sodelovanju za reševanje številnih vprašanj;

2.   obžaluje, da Komisija in Svet na vrhu med EU in Kitajsko znova nista odločno opozorila na vprašanje človekovih pravic, s čimer bi zaskrbljenosti ob tej problematiki dala večjo politično težo, in da EU ob prihajajočih olimpijskih igrah ni izkoristila priložnosti, da bi opozorila na hude kršitve človekovih pravic na Kitajskem;

3.   poziva Kitajsko in EU, naj zagotovita bolj uravnoteženo trgovino in gospodarsko partnerstvo, s čimer naj bi dosegli trajnostno rast in družbeni razvoj, zlasti na področjih podnebnih sprememb, okolja in energije;

4.   meni, da kitajska podjetja, ki izdelujejo piratske kopije in ponarejajo evropske izdelke in blagovne znamke, resno kršijo mednarodna pravila trgovanja; poziva kitajske oblasti, naj močneje zaščitijo pravice intelektualne lastnine;

5.   obenem poziva k večji usklajenosti in doslednosti med človekovimi pravicami ter trgovino in varnostjo; zato spodbuja Evropsko unijo, naj zagotovi, da bodo izboljšani trgovinski odnosi s Kitajsko pogojeni z reformo človekovih pravic, ter pri tem poziva Svet, naj pred sklenitvijo novih okvirnih sporazumov o partnerstvu in sodelovanju temeljito oceni stanje človekovih pravic;

6.   zato pozdravlja začetek pogajanj o okvirnem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, v katerem bo zajet ves obseg dvostranskih odnosov med EU in Kitajsko, vključno z učinkovito in izvedljivo klavzulo o človekovih pravicah, ter okrepljeno in poglobljeno politično sodelovanje; ponavlja svojo zahtevo, da mora biti Parlament vključen v vse nadaljnje dvostranske odnose s Kitajsko, pri čemer je treba upoštevati, da brez njegovega uradnega soglasja ni mogoče skleniti okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju;

7.   vztraja, da je treba ohraniti embargo EU na prodajo orožja Kitajski, uveden po dogodkih na Trgu nebeškega miru, dokler ne bo večjega napredka pri spoštovanju človekovih pravic; opozarja države članice EU, da njen kodeks ravnanja o izvozu orožja vsebuje določbo o spoštovanju človekovih pravic v ciljni državi izvoza;

8.   je zaskrbljen, ker kitajska vlada kljub večkrat izraženim nameram še vedno ni ratificirala mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah; poziva Kitajsko, naj ta pakt nemudoma ratificira in ga začne izvajati;

Dialog med EU in Kitajsko o človekovih pravicah

9.   poudarja, da je raven spoštovanja človekovih pravic na Kitajskem še vedno zaskrbljujoča; zato poudarja, da je treba močno okrepiti in izboljšati dialog o človekovih pravicah med EU in Kitajsko; poziva Svet, naj Parlamentu po pogovorih podrobneje poroča; meni, da je treba še naprej organizirati pravne seminarje za EU in Kitajsko o človekovih pravicah, ki so potekali pred uvedbo dialoga, in da morajo na njih sodelovati predstavniki akademskih krogov in civilne družbe, ter v zvezi s tem pozdravlja oblikovanje akademske mreže EU in Kitajske o človekovih pravicah v okviru tretjega cilja evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice; poziva Komisijo, naj v sodelovanju s Parlamentom zagotovi uspešno delovanje te mreže;

10.   meni, da je treba vsebine, ki so bile obravnavane v zaporednih krogih dialoga s Kitajsko, kot so ratifikacija mednarodnega pakta Združenih narodov o državljanskih in političnih pravicah, reforma kazenskopravnega sistema, ki vključuje smrtno kazen in sistem prevzgoje z delom, svoboda izražanja, še posebej na internetu, svoboda tiska, pravica do obveščenosti, svoboda vesti, misli in veroizpovedi, položaj manjšin v Tibetu, izpustitev zapornikov po dogodkih na Trgu nebeškega miru ter delavske in druge pravice, v okviru dialoga še naprej obravnavati, še posebej z zvezi z izvajanjem priporočil iz prejšnjih dialogov, o katerih sta se vzajemno strinjali obe strani, in seminarjev o pravnih zadevah; v ta namen poziva Svet, naj razmisli o podaljšanju trajanja dialoga in nameni več časa za razpravo o predlaganih vprašanjih; nadalje poziva Svet in Komisijo, naj posebno pozornost namenita spoštovanju konvencij Mednarodne organizacije dela, še posebej kar zadeva neodvisne sindikate in delo otrok;

11.   je seznanjen z zavezo Kitajske, da bo podprla svet Združenih narodov za človekove pravice pri izvajanju njegove vloge, in sicer pri verodostojnem, objektivnem in nepristranskem obravnavanju vprašanja človekovih pravic, ter poziva k okrepljenemu sodelovanju v sistemu Združenih narodov ter k sodelovanju z mehanizmom Združenih narodov za človekove pravice in spoštovanju mednarodnih standardov za človekove pravice, določenih v ustreznih mednarodnih instrumentih za človekove pravice, vključno s pravicami manjšin;

12.   opozarja, da mora Kitajska dovoliti svobodno izražanje in izvajanje vere in misli; poudarja, da je treba zlasti ob upoštevanju razprav med kitajskimi državnimi uradniki glede opredelitve pojma "vere", predvsem "zakonite vere", sprejeti splošni zakon o veri, ki bo v skladu z mednarodnimi normami in bo zagotavljal pravo versko svobodo; obžaluje protislovje med ustavno svobodo misli, ki je zapisana v členu 36 kitajske ustave, in nenehnim poseganjem države v dejavnosti verskih skupnosti, zlasti na področju šolanja, izbiranja, imenovanja in politične indoktrinacije duhovnikov;

13.   obžaluje, da šesti krog kitajsko-tibetanskih pogovorov ni prinesel nobenih rezultatov; poziva strani, naj storita vse za nadaljevanje dialoga, in poziva kitajsko vlado, naj začne konkretna pogajanja, na katerih bodo ustrezno upoštevane zahteve dalajlame po avtonomiji Tibeta; poziva Kitajsko, naj ne izvaja pritiska nad državami članicami, ki gojijo prijateljske odnose z dalajlamo;

14.   ponovno izraža zaskrbljenost nad poročili o ponavljajočih se kršitvah človekovih pravic v Tibetu in v drugih provincah, kjer živi tibetansko prebivalstvo in kjer prihaja do mučenja, samovoljnih aretacij in priprtij, zatiranja verske svobode, samovoljnih omejitev prostega gibanja in rehabilitacije v delovnih taboriščih; obžaluje, da se je po oktobru 2005 v tibetanskih samostanih okrepila kampanja tako imenovane "domovinske vzgoje", s katero se Tibetance sili k podpisu izjave, da je dalajlama nevaren separatist; poziva kitajske oblasti, da neodvisnemu organu omogočijo dostop do tibetanskega pančenlame Gedhuna Čoekjija Njime in njegovih staršev, kot je zahteval odbor Združenih narodov za otrokove pravice;

15.   poziva Kitajsko kot članico sveta Združenih narodov za človekove pravice, naj izvaja priporočila posebnega poročevalca Združenih narodov o mučenju in naj izda stalno vabilo strokovnjakom Združenih narodov za obisk države;

16.   meni, da je treba ob prihajajočih olimpijskih igrah v Pekingu bolj opozarjati na človekove pravice; poudarja, da je treba spoštovati splošna temeljna etična načela in spodbujati miroljubno družbo, v kateri se ohranja človekovo dostojanstvo, zapisano v temeljnih načelih 1 in 2 olimpijske listine;

17.   poziva Mednarodni olimpijski komite, naj objavi oceno o spoštovanju zavez, ki jih je Kitajska sprejela leta 2001, preden je bil za igre leta 2008 izbran Peking; poudarja, da se mora EU seznaniti s to oceno in sodelovati z olimpijsko mrežo, da bi ustvarila podlago za odgovorno ravnanje pri pripravah na olimpijske igre, med njimi in po njih;

18.   je močno zaskrbljen zaradi nedavnega povečanja političnega preganjanja v zvezi z olimpijskimi igrami, ki je usmerjeno proti borcem za človekove pravice, novinarjem, pravnikom, predlagateljem peticij, aktivistom civilne družbe, etničnim skupinam, kot so Ujguri, ter vsem vernim, zlasti pripadnikom gibanja Falun Gong; poziva kitajske oblasti, naj jih nemudoma izpustijo in odpravijo kršitve človekovih pravic ter ustavijo rušenje številnih hiš brez vsakega nadomestila, ker želijo narediti prostor za infrastrukturo za olimpijske igre;

19.   je prav tako zaskrbljen zaradi nadzorovanja in cenzure informacij na internetu in poziva kitajske oblasti, naj prenehajo blokirati na tisoče spletnih strani, vključno z evropskimi medijskimi spletnimi stranmi; poziva kitajske oblasti, da izpustijo pisatelja Yanga Maodonga in ostalih 50 spletnih oporečnikov ter uporabnikov spleta, ki so zaprti na Kitajskem;

20.   poziva Kitajsko, naj sprejme konkretne ukrepe za zagotovitev svobode izražanja in naj spoštuje svobodo tiska tako kitajskih kot tujih novinarjev; je posebej zaskrbljen zaradi pomanjkljivega izvajanja novih predpisov o mednarodnih novinarjih, ki delujejo na Kitajskem, ter poziva kitajske oblasti, naj nemudoma ustavijo cenzuro in blokiranje na tisoče novic in informativnih spletnih strani iz tujine; poziva k izpustitvi vseh novinarjev, uporabnikov interneta in spletnih disidentov, ki so na Kitajskem zaprti, ker so uveljavljali svojo pravico do obveščanja; ponovno poziva kitajske oblasti, naj med olimpijskimi igrami leta 2008 uvedejo moratorij na izvrševanje smrtnih kazni in naj umaknejo črni seznam, na katerem je 42 prepovedanih kategorij ljudi;

21.   opozarja na sklepe 17. kongresa Kitajske komunistične stranke, ki je potekal sredi oktobra 2007 in na katerem so se pokazale različne perspektive in stopnje odprtosti glede izvajanja višjih mednarodnih meril na področju človekovih pravic;

22.   poziva Kitajsko, naj ustavi podporo režimoma v Mjanmaru in stanju v Darfurju;

o
o   o

23.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladi Ljudske republike Kitajske, generalnemu sekretarju Združenih narodov in izvršnemu odboru Mednarodnega olimpijskega komiteja.

(1) Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0381.
(2) Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0055.
(3) UL C 305 E, 14.12.2006, str. 219.

Zadnja posodobitev: 12. september 2008Pravno obvestilo