Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2638(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0494/2007

Pateikti tekstai :

B6-0494/2007

Debatai :

PV 12/12/2007 - 13
CRE 12/12/2007 - 13

Balsavimas :

PV 13/12/2007 - 6.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0624

Priimti tekstai
WORD 78k
Ketvirtadienis, 2007 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Juodkalnija
P6_TA(2007)0624B6-0494/2007

2007 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo pasirašymo

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 3 d. Tarybos sprendimą pradėti derybas su Serbija ir Juodkalnija siekiant sudaryti Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (SAS),

–   atsižvelgdamas į tai, kad 2006 m. liepos 24 d. Taryba po to, kai Juodkalnijos parlamentas paskelbė nepriklausomybę, patvirtino naujus įgaliojimus Juodkalnijai,

–   atsižvelgdamas į tai, kad 2006 m. gruodžio 1 d. derybos dėl SAS buvo baigtos ir 2007 m. kovo 15 d. susitarimas buvo pasirašytas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo pasirašymo (COM(2007)0350),

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo pasirašymo (COM(2007)0350),

–   atsižvelgdamas į tai, kad 2007 m. rugsėjo 18 d. ES ir Juodkalnija pasirašė susitarimus dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo ir dėl readmisijos(1) ,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pateiktą 2006 m. Juodkalnijos pažangos ataskaitą (SEC(2007)1434),

–   atsižvelgdamas į nurodomąjį daugiametės finansinės programos dokumentą Juodkalnijos Respublikai pagal pasirengimo narystei priemonę (2007–2009),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.   kadangi Juodkalnija yra viena iš Energijos bendrijos sutartį pasirašiusiųjų šalių,

B.   kadangi 2006 m. spalio 23 d. Juodkalnija ratifikavo Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

C.   kadangi Juodkalnijos ateitis susijusi su Europos Sąjunga,

D.   kadangi Juodkalnija yra viena iš Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimą (angl. CEFTA) pasirašiusiųjų šalių; kadangi Juodkalnija į PPO gali įstoti 2008 m.,

E.   kadangi Europos Vadovų Taryba per 2003 m. birželio 19 ir 20 d. susitikimą Salonikuose bei Taryba ir Parlamentas keletą kartų pripažino, kad Juodkalnijos ateitis susijusi su Europos Sąjunga,

F.   atsižvelgdamas į Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo, pagal kurį nustatomi sutartiniai Bendrijų ir Juodkalnijos Respublikos santykiai pagrindinėse šalies institucinio, socialinio ir ekonominio gyvenimo srityse, apimtį,

G.   atsižvelgdamas į aplinkosaugos aspekto svarbą ekonominiam ir socialiniam Juodkalnijos Respublikos gyvenimui, kaip pripažįstama šalies konstitucijoje, kurioje Juodkalnija skelbiama ekologine respublika, ir pabrėždamas, kad tokias ketinimų deklaracijas reikėtų paremti praktinėmis priemonėmis ir veiksmingomis struktūromis,

H.   atsižvelgdamas į nepriklausomų, kompetentingų ir atskaitingų teismų sistemos, kurioje nėra korupcijos, svarbą demokratinės šalies gyvenime,

I.   atsižvelgdamas į būtinybę Bendrijos pagalbą Juodkalnijai teikti atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus, kylančius iš minėtojo susitarimo,

J.   kadangi remdamasis valdančiosios koalicijos ir pagrindinių opozicijos atstovų susitarimu 2007 m. spalio 19 d. Juodkalnijos parlamentas priėmė naująją Juodkalnijos konstituciją, surinkęs reikiamus du trečdalius balsų,

K.   kadangi 2007 m. Juodkalnijos ekonomika sparčiai išaugo (beveik 8%), taip pat padaugėjo tiesioginių užsienio investicijų (707 000 000 EUR); kadangi šiuo metu nedarbo lygis yra žemas – pirmą kartą jis žemesnis kaip 12 proc.; kadangi, vis dėlto, tam tikrą susirūpinimą dar kelia mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas,

L.   kadangi korupcija vis dar yra rimta Juodkalnijos problema, ir kadangi 2007 m. pagal organizacijos "Transparency International " korupcijos suvokimo indeksą Juodkalnija surinko vidutiniškai 3,3 balo (pagal skalę, kurioje 0 balų – "labai korumpuota", o 10 balų – "visiškai nekorumpuota"),

1.   sveikina Juodkalnijos vyriausybę su greita derybų dėl Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (SAS) su Europos Bendrijomis pabaiga ir su tuo, kad buvo neseniai pasirašytas šis svarbus dokumentas;

2.   mano, kad SAS – tai pirmasis, bet svarbus Juodkalnijos žingsnis narystės Europos Sąjungoje link, ir tiki, kad šis susitarimas taps teigiamų pokyčių Vakarų Balkanuose pavyzdžiu, kokių perspektyvų galima pasiekti narystės ES klausimu; tačiau atkreipia Juodkalnijos valdžios institucijų dėmesį į tai, kad narystės perspektyvos turėtų būti vertinamos realistiškai, remiantis ne tik Bendrijos taisyklių ir standartų perkėlimu į nacionalinius teisės aktus, bet ir į tikruosius šalies administracinius ir teisminius gebėjimus bei skiriamus pakankamus išteklius, kurie labai svarbūs kuriant ir taikant patikimą teisinį pagrindą Juodkalnijoje, yra šalies demokratinės ir ekonominės raidos pagrindinė išankstinė sąlyga;

3.   siūlo Komisijai atsižvelgti į unikalią pereinamojo laikotarpio reformų patirtį, kurią sukaupė valstybės narės į ES įstojusios 21-ajame amžiuje, kad būtų tobulinamos pradėtos taikyti naujos priemonės, nes tai galėtų Juodkalnijai duoti naudos;

4.   siūlo stiprinti Juodkalnijos parlamento, kaip parlamentinės demokratijos sergėtojo, vaidmenį ir pažymi, kad jis ypač turėtų įtvirtinti savo, kaip priežiūros institucijos, pvz., viešųjų finansų srityje, vaidmenį;

5.   ragina Juodkalnijos parlamentą, kad jis, vadovaudamasis savo vaidmens samprata, aktyviai dalyvautų glaudesnio bendradarbiavimo su ES procese; primena vyriausybei, kad ji turi įtraukti Juodkalnijos parlamentą į aktyvią nuomonės formavimo veiklą;

6.   ragina Juodkalnijos vyriausybę ir parlamentą priimant įstatymus ir taisykles, kurių reikia siekiant užtikrinti visišką teismų nepriklausomybę ir atskaitomybę, praktiškai įgyvendinti SAS 80 straipsnyje vardijamus tikslus; šiuo atžvilgiu mano, kad naujos konstitucinės nuostatos dėl atsakomybės skiriant teisėjus apriboja Juodkalnijos parlamento galias tai daryti savo nuožiūra ir padidina teisminės savireguliavimo institucijos nepriklausomumą; primena, kad labai svarbu kurti nepriklausomas, veiksmingas ir nekorumpuotas teismines institucijas, kurios valdytų visa apimantį ir negrįžtamą teisinės valstybės kūrimo procesą;

7.   ragina Juodkalnijos vyriausybę ir teismines institucijas teikti visokeriopą būtiną pagalbą ir bendradarbiauti su Italijos teisminėmis institucijomis, kad būtų baigtas tyrimas dėl organizuoto nusikalstamumo ir cigarečių kontrabandos, su kuria susiję žinomi Juodkalnijos politikai, ir kad iki galo atlikus tyrimą būtų galima išduoti tarptautinį arešto orderį;

8.   džiaugiasi galėdamas pažymėti, kad tęsiasi Juodkalnijos ir Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) bendradarbiavimas ir pabrėžia, kad tai glaudžiai susiję su Juodkalnijos pažanga siekiant narystės ES; ragina Juodkalnijos valdžios institucijas užbaigti savo tyrimą dėl Sretenui Glendzai, aukštam Ulcinio rajono policijos pareigūnui, ir kitiems penkiems buvusiems policijos pareigūnams, kaltinamiems 1992 m. vykdžius karo nusikaltimus, pateiktų kaltinimų; džiaugiasi, kad 2007 m. gruodžio 6 d. buvo pasirašytas susitarimas su TBTBJ dėl techninės paramos teikimo ir kad tos pačios valdžios institucijos ėmėsi kitų veiksmų, atsižvelgdamos į 2008 m. terminą, kai turi būti baigtos visos TBTBJ bylos;

9.   džiaugiasi, kad 2007 m. Juodkalnijos teritorijoje buvo suimtas pabėgęs dėl karo nusikaltimų kaltinamas Vlastimir Djordjevic, ir ragina Juodkalnijos valdžios institucijas toliau bendradarbiauti su Serbija ir kitomis kaimyninėmis šalimis nustatant kitų karo nusikaltimais įtariamų asmenų, ypač Ratko Mladičiaus ir Radovano Karadzičiaus, buvimo vietą ir juos suimant;

10.   ragina Juodkalnijos valdžios institucijas sukurti ir įgyvendinti veiksmingą kovos su korupcija politiką, pagal kurią būtų siekiama gerinti viešojo administravimo veiksmingumą, kovoti su organizuotu nusikalstamumu, prekyba žmonėmis, ginklais, cigaretėmis bei narkotikais, nes tokia politika – išankstinė integracijos į Europos Sąjunga sąlyga; primena, kad svarbu sukurti saugią aplinką Juodkalnijos piliečiams, turistams ir užsienio investuotojams, ir, atsižvelgdamas į tai, ragina, kad korupcijos stebėseną atliekančios institucijos nepriklausomos institucijos būtų sustiprintos;

11.   džiaugiasi, kad 2007 m. rugsėjo 18 d. buvo pasirašytas vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo susitarimas, kuris yra pirmas žingsnis, kad būtų panaikintas vizų režimas, ir ragina Tarybą ir Komisiją, atsižvelgiant į tai, parengti konkrečias gaires ir nustatyti priemones, kurias taikant būtų sudaryta daugiau galimybių keliauti didesniam piliečių, ypač jaunų žmonių ir studentų, skaičiui;

12.   taigi džiaugiasi, kad Podgoricoje buvo atidarytas bendras ES vizų išdavimo centras, siekiant palengvinti trumpalaikių vizų išdavimo tvarką, ir ragina valstybes nares dalyvauti šiame bendro vizų išdavimo centro projekte, kad Juodkalnijos gyventojai iš pasirašyto susitarimo turėtų didžiausią naudą;

13.   ragina Juodkalnijos valdžios institucijas pasinaudoti pasirašytu susitarimu kaip galimybe aktyviai tęsti reformas tam tikrose srityse, pvz., teisinės valstybės, kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, pasienio kontrolės stiprinimo ir Juodkalnijos administracinių pajėgumų didinimo;

14.   pabrėžia SAS 114 straipsnio, pagal kurį įsipareigojama siekti "veiksmingo ir atskaitingo Juodkalnijos viešojo administravimo", svarbą ir ragina vyriausybę priimti nuostatas, būtinas siekiant užtikrinti skaidrų įdarbinimą ir karjeros valdymą viešojo administravimo sistemoje ir, remiant Komisijai, visiškai išnaudoti viešosioms įstaigoms skirtas Bendrijos pagalbos priemones ir porinius projektus;

15.   apgailestauja, kad Juodkalnija ir Jungtinės Amerikos Valstijos pasirašė susitarimą, pagal kurį Juodkalnija įsipareigojo neperduoti JAV darbuotojų Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui (TBT), o už tai JAV Juodkalnijai suteiks karinę pagalbą (vadinamasis 98 straipsnio susitarimas); primena, kad ES nepritaria tokiems susitarimams, nes jais kenkiama TBT autoritetui; tikisi, kad Juodkalnija atsižvelgs į ES poziciją šiuo klausimu ir imsis atitinkamų priemonių;

16.   pabrėžia, kad aplinką tausojančio turizmo plėtra yra itin svarbi Juodkalnijos ekonominei ateičiai; primygtinai tvirtina, kad būtina priimti aiškius aplinkos apsaugos teisės aktus ir parengti generalinį aplinkos apsaugos planą, ir ragina vyriausybę, sudaryti sąlygas veiksmingai veikti nepriklausomiems organams, kurie užtikrintų pažeidžiamos aplinkos pusiausvyros apsaugą, ypač pakrantės zonose ir šalies nacionaliniuose parkuose, ir apgailestauja, kad SAS 96 straipsnyje nėra jokių aiškių įsipareigojimų šiuo klausimu;

17.   apgailestauja, kad vis dar spekuliuojama nuosavybe ir nekilnojamuoju turtu, ir tai daro neigiamą poveikį tvariai šalies plėtrai, ypač dėl to, kad valstybės ir vietos valdžios institucijos neryžtingai arba nepakankamai vykdo kontrolę;

18.   pažymi, kad Juodkalnija de facto naudoja eurą kaip oficialią valiutą; pabrėžia, kad Juodkalnijos valdžios institucijos esant išskirtinėms aplinkybėms priėmė sprendimą naudoti eurą, ir tai niekaip nėra susiję su dalyvavimu euro zonoje; primena, kad norint prisijungti prie euro zonos reikia išpildyti visus Sutartyje nustatytus kriterijus, kurie apima reikalavimą pasiekti aukštą tvarios konvergencijos lygį;

19.   ragina Juodkalnijos vyriausybę ir parlamentą kuo greičiau įgyvendinti nacionalinį kraštovaizdžio apsaugos įstatymą, ypač apimant pakrantės zonas, ir vandens bei jūros aplinkos apsaugos įstatymą ir įgyvendinti generalinį integruoto atliekų ir nuotėkų tvarkymo planą, ypač skatinant rūšiuoti atliekas pajūrio turistiniuose kurortuose ir padedant statyti šilumos atgavimo įrenginius; atkreipia dėmesį į pažeidžiamą Kotoro įlankos ekologinę pusiausvyrą ir tai, kad būtina skubiai imtis bendrų veiksmų siekiant išsaugoti šį išskirtinio grožio gamtos ir architektūros paveldą;

20.   pataria Juodkalnijos valdžios institucijoms kuo greičiau pradėti įrengti atsinaujinančią energiją naudojančius įrenginius ir taip imtis praktiškai įgyvendinti 109 straipsnyje išvardytus tikslus; ragina Komisiją padėti Juodkalnijos vyriausybei ieškant viešojo arba viešojo (privataus) finansavimo įrengiant tokius įrenginius; pabrėžia, kad 2025 m. Juodkalnijos energijos strategijos projektas sudaro galimybę pertvarkyti Juodkalnijos energetikos sektorių taip, kad jis taptų labiau aplinką tausojančiu, ir pabrėžia jo svarbą tvariam šalies vystymuisi;

21.   pabrėžia, kad didžiąją tiesioginių užsienio investicijų dalį Juodkalnijoje sudaro investicijos į nekilnojamąjį turtą; džiaugiasi, kad Juodkalnijos vyriausybė parengė teritorijos planavimo planą, ir ragina visapusiškai jį įgyvendinti siekiant apsaugoti pajūrį, kad šis nebūtų apstatytas; tuo pat metu pastebi, kad statybų inspekcijos šiame procese atlieka svarbų vaidmenį ir kad turėtų būti svarstoma, ar tam tikrose lengvai pažeidžiamose vietovėse nevertėtų įvesti statybų moratoriumo;

22.   susirūpinęs, kad politinėms ir ekonominėms struktūroms trūksta skaidrumo ir kad jose vyrauja monopolistinė kultūra, o tai trukdo vystytis Juodkalnijos visuomenei kaip demokratinės laisvosios rinkos visuomenei;

23.   mano, kad, norint sėkmingai įgyvendinti SAS, būtina parengti ir įgyvendinti visapusišką ilgalaikį ekonominio vystymosi planą ir kovoti su didele Juodkalnijos šešėline ekonomika; taigi ragina Juodkalnijos valdžios institucijas ryžtingiau įsipareigoti skatinti užimtumą, kuris yra didžiausia Juodkalnijos visuomenės ekonominė ir socialinė problema, ir įgyvendinti tokią ekonomikos politiką, kad būtų sukurta atvira, konkurencinga ir skaidri verslo aplinka;

24.   pabrėžia, kad svarbu plėtoti įvairiarūšio transporto tinklą, kuriame nedominuotų vien tik kelių transportas; mano, kad šį tikslą būtų galima įgyvendinti pasitelkus partnerystę su privačiuoju sektoriumi ir leidžiant vyriausybės obligacijas; rekomenduoja tęsti geležinkelių atnaujinimo darbus ir atstatyti dalinai nebenaudojamas geležinkelio atkarpas nuo Podgoricos iki Nikšičiaus miesto ir iki Škoderio miesto, esančio netoli sienos su Albanija;

25.   ragina Juodkalnijos vyriausybę, vadovaujantis 1997 m. Europos konvencija dėl pilietybės ir neseniai priimta Europos Tarybos konvencija siekiant išvengti padėties, kai dėl valstybių teisių perėmimo liekama be pilietybės, rasti ilgalaikių kaimyninio Kosovo pabėgėlių apgyvendinimo ir pilietybės problemų sprendimų;

26.   ragina Juodkalnijos valdžios institucijas dar veiksmingiau koordinuoti Juodkalnijos dalyvavimą Bendrijos programose, ypač švietimo ir mokymo srityje; pabrėžia, kad tokios programos galėtų būti veiksminga priemonė gerinant švietimo ir mokymo kokybę ir sudarant naujas mokymosi galimybes, įskaitant laikotarpį užsienyje, jauniems Juodkalnijos gyventojams; mano, kad kartu su Komisija reikėtų apsvarstyti, kaip geriausia skatinti Juodkalnijos įstaigų ir atitinkamų ES valstybių narių įstaigų porinius projektus ir partnerystę; mano, kad liberalizavus vizų išdavimo tvarką, Juodkalnijos gyventojams bus lengviau dalyvauti Bendrijos programose;

27.   ragina Juodkalnijos vyriausybę įgyvendinti su žiniasklaida susijusių teisės aktų, ypač įstatymo dėl žiniasklaidos skaidrumo ir žiniasklaidos koncentracijos prevencijos, reformas, siekiant didesnio skaidrumo ir siekiant užkirsti kelią spaudos ir elektroninės žiniasklaidos monopolijų susidarymui; ragina Juodkalnijos parlamentą užtikrinti Juodkalnijos radijo ir televizijos transliavimo tarybos nepriklausomybę, įskaitant tinkamą visų visuomenės sluoksnių atstovavimą, taigi pertvarkyti Juodkalnijos radijo ir televizijos transliavimo tarybą taip, kad ji taptų profesionalia visuomeninės radijo ir televizijos transliavimo tarnyba;

28.   pažymi, kad labai svarbu, jog nepriklausoma žiniasklaida, rengianti nešališkus reportažus, stiprėtų ir tęstų savo veiklą;

29.   labai apgailestauja, kad nebuvo iki galo ištirta nužudymo byla žurnalisto Duško Jovanović, kuris buvo nužudytas tuo metu kai rašė straipsnių seriją apie cigarečių kontrabandą ir kitus Juodkalnijoje vykdomus organizuotus nusikaltimus;

30.   ragina Juodkalnijos vyriausybę užtikrinti spaudos laisvę ir reikalauja ištirti aplinkybes, kuriomis 2007 m. rugsėjo 1 d. Podgoricoje buvo užpultas Željko Ivanović, nepriklausomo dienraščio "Vijesti" redaktorius;

31.   pabrėžia, kad pilietinė visuomenė, atkreipdama dėmesį į socialines problemas ir aktualius politikos klausimus, gali atlikti svarbų vaidmenį plėtojant demokratiją ir stiprinant teisinę valstybę; atsižvelgdamas į tai, ragina užtikrinti didesnę pilietinės visuomenės veikėjų apsaugą ir sukurti jiems geresnes sąlygas;

32.   atkreipia dėmesį į Juodkalnijos vyriausybės įsipareigojimą skatinti kultūrinį bendradarbiavimą ir raginimus pilietinei visuomenei aktyviau dalyvauti kultūrinėje veikloje, inter alia , skatinant įvairias asociacijų formas ir žmonių tarpusavio bendravimą;

33.   džiaugiasi iniciatyvomis sudaryti Juodkalnijos studentams galimybes studijuoti ES šalyse; ragina ES valstybes nares ieškoti naujų bendravimo su Juodkalnijos gyventojais būdų;

34.   apgailestauja dėl to, kad vėluojama atidaryti Komisijos delegacijos būstinę Juodkalnijoje; atkreipia dėmesį į gerai matomo ES buvimo Juodkalnijoje svarbą, ypač atsižvelgiant į SAS įsigaliojimą; džiaugiasi, kad Komisija pradėjo personalo įdarbinimo delegacijos Podgoricos biure procedūras, ir tiki, kad jos bus kuo greičiau užbaigtos;

35.   pritaria tam, kad 2007 m. spalio 1 d. buvo atidarytas Šćepan Poljės pasienio punktas ir tam, kad tuo pačiu metu buvo paskelbta, kad dar planuojama statyti naujų pasienio punktų; atsižvelgdamas į tai, džiaugiasi tuo, kad plėtojami geri kaimyniniai ryšiai;

36.   pabrėžia, kad turės būti pasirašytas nuolatinis susitarimas dėl Kroatijos ir Juodkalnijos sienos, kuris pakeis laikinąjį Kroatijos ir tuometinės Serbijos ir Juodkalnijos respublikų sąjungos pasirašytą susitarimą; mano, kad dabartinis sudarytas laikinasis susitarimas dėl Prevlakos pusiasalio gali būti puikus naujo nuolatinio susitarimo pagrindas;

37.   džiaugiasi, kad Juodkalnijos parlamentas priėmė naują konstituciją; tiki, kad naujojoje konstitucijoje bus aiškiai atskirtos įstatymų leidžiamosios valdžios, vykdomosios valdžios bei teismų galios ir bus įtvirtinta pakankama tautinių mažumų apsauga;

38.   mano, kad nauja konstitucija rodo, kad Juodkalnija pasirinko teisingą kelią ir nori visiškai integruotis į ES; tačiau mano, kad po to, kai bus imtasi tinkamų veiksmų siekiant pagerinti teisėjų atskaitomybę ir panaikinti vyraujančią korupciją, kuri menkina Juodkalnijos teismų įvaizdį, reikėtų patobulinti nuostatas, susijusias su teisėjų skyrimu ir atleidimu, kad būtų geriau užtikrintas teismų nepriklausomumas;

39.   mano, kad Vakarų Balkanų šalių regioninis bendradarbiavimas gali būti veiksmingas būdas spęsti politines, ekonomines ir socialines problemas; teigiamai vertina tai, kad Juodkalnija prisidėjo prie Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimą pasirašiusiųjų šalių, nes tai turės didelės įtakos šalies ekonomikos plėtrai; ragina Komisiją teikti Juodkalnijai pagalbą, kad ji galėtų glaudžiau bendradarbiauti su kaimyninėmis šalimis energetikos, aplinkosaugos ir transporto srityse; pabrėžia, kad regionų bendradarbiavimas svarbus siekiant Juodkalnijos integracijos į Europos Sąjungą;

40.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir Juodkalnijos vyriausybėms ir parlamentams.

(1) Žiūrėti 2007 m. spalio 24 d. Parlamento pozicijas dėl šių susitarimų (Priimti tekstai, P6_TA(2007)0451 ir P6_TA(2007)0452).

Atnaujinta: 2008 m. rugsėjo 12 d.Teisinis pranešimas