Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2664(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0507/2007

Συζήτηση :

PV 13/12/2007 - 4
CRE 13/12/2007 - 4

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 6.14
CRE 13/12/2007 - 6.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0628

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 66k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Το μέλλον της κλωστοϋφαντουργίας
P6_TA(2007)0628B6-0495, 0496, 0505, 0507, 0509 και 0510/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με το μέλλον της κλωστοϋφαντουργίας μετά το 2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη το "Μνημόνιο Συνεννόησης" μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την εξαγωγή ορισμένων κινεζικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και προϊόντων ιματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπογράφηκε στις 10 Ιουνίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής και της κυβερνήσεως της Κίνας σχετικά με την καθιέρωση συστήματος κοινής επιτήρησης των εισαγωγών, που εκδόθηκε τον Οκτώβριο 2007,

–   έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του σχετικά με το θέμα, και συγκεκριμένα το ψήφισμα της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τα κλωστοϋφαντουργικά είδη και τα είδη ένδυσης μετά το 2005(1) ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση των ποσοστώσεων στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης (ΚΥΕΕ) έχει σοβαρές κοινωνικές συνέπειες, πλήττοντας κυρίως περιοχές στις οποίες η δραστηριότητα αυτή συγκεντρώνει τις περισσότερες επιχειρήσεις και εργαζομένους, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες, και όπου οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό παγκοσμίως και τον μεγαλύτερο εξαγωγέα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυμάτων στην ΕΕ,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη λήξη ισχύος της Συμφωνίας Πολυϊνών την 1η Ιανουαρίου 2005, η Επιτροπή και η Κίνα συνήψαν το προαναφερθέν μνημόνιο συνεννόησης επιβάλλοντας περιορισμούς στις εισαγωγές ορισμένων κατηγοριών κινεζικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για μεταβατική περίοδο η οποία εκπνέει την 1η Ιανουαρίου 2008,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση της Κίνας συμφώνησαν επί συστήματος κοινής επιτήρησης των εισαγωγών για το έτος 2008,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% του συνόλου των παραποιημένων προϊόντων που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά προέρχονται από την Κίνα και ότι το ήμισυ των ευρωπαϊκών τελωνειακών διαδικασιών κατά της παραποίησης αφορά υφάσματα και ενδύματα,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν συνεχεία της εντάξεως της Κίνας στον ΠΟΕ, τα μέλη του ΠΟΕ έλαβαν την άδεια να θεσπίσουν ειδικά μέτρα προστασίας υπό μορφή επιβολής ποσοτικών περιορισμών στις κινεζικές εξαγωγές έως τα τέλη του 2008 σε περίπτωση διατάραξης της αγοράς,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης στον κόσμο,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι τμήματα του τομέα συγκεντρώνονται σε περιοχές που πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική αναδιάρθρωση,

1.   γνωρίζει ότι η άρση του συστήματος ποσοστώσεων είναι αποτέλεσμα νομικώς δεσμευτικής συμφωνίας που συνήφθη όταν η Κίνα προσχώρησε στον ΠΟΕ, υπενθυμίζει όμως ότι το πρωτόκολλο στη συμφωνία προσχώρησης της Κίνας επιτρέπει σε όλα τα μέλη του ΠΟΕ, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να εφαρμόζουν μέτρα διασφάλισης κατά των εισαγωγών από την Κίνα έως τα τέλη του 2008, εφόσον απαιτείται·

2.   τονίζει ότι ο καλούμενος μηχανισμός επαγρύπνησης διπλού ελέγχου θα έχει νόημα μόνο εάν εξασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί η κατάσταση που είχε σημειωθεί το 2005, όπου οι εισαγωγές στην ΕΕ αυξήθηκαν με γεωμετρική πρόοδο και υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν νέα μέτρα διασφάλισης, ιδίως δε σε κατηγορίες τις οποίες θα υποδείξουν τα κράτη μέλη, ώστε να καταστεί δυνατή η διατήρηση της απασχόλησης και της δραστηριότητας στον τομέα αυτό στην ΕΕ·

Εξωτερική ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα της κλωστοϋφαντουργίας

3.   εκφράζει ανησυχία για τους φραγμούς που οφείλονται στους υψηλούς δασμούς και για τους μη δασμολογικούς φραγμούς σε πολλές τρίτες χώρες· τονίζει ότι η Επιτροπή, κατά τις διμερείς, περιφερειακές και πολυμερείς συμφωνίες της με τρίτες χώρες πρέπει να εξασφαλίζει καλύτερους όρους πρόσβασης στην αγορά των χωρών αυτών, δεδομένου ότι τούτο έχει ζωτική σημασία για το μέλλον της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργικών ειδών και ειδών ένδυσης που εδρεύει στην ΕΕ, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις·

4.   καλεί την Επιτροπή να αξιοποιεί την ευκαιρία που παρέχουν οι διαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών για να προωθεί και να ενισχύει τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, όπως την αξιοπρεπή εργασία, σε τρίτες χώρες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται θεμιτός ανταγωνισμός·

5.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά τον εκσυγχρονισμό της κλωστοϋφαντουργίας που εδρεύει την ΕΕ υποστηρίζοντας την τεχνολογική καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη διά του 7ου Προγράμματος Πλαισίου, καθώς και την επαγγελματική εκπαίδευση, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να διενεργήσει κατάλληλη παγκόσμιας εμβελείας έρευνα σχετικά με το σοβαρό αυτό ζήτημα·

6.   θεωρεί ότι θα έπρεπε να εφαρμόζονται δεσμευτικοί κανόνες σχετικά με το σήμα ένδειξης προέλευσης στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες και καλεί σχετικά το Συμβούλιο να εγκρίνει την εκκρεμούσα πρόταση κανονισμού σχετικά με την ένδειξη χώρας κατασκευής, δεδομένου ότι ο κανονισμός αυτός θα συμβάλει στην καλύτερη προστασία του καταναλωτή και θα υποστηρίξει την ευρωπαϊκή βιομηχανία που βασίζεται στην έρευνα, στην καινοτομία και στην ποιότητα·

Κλωστοϋφαντουργία της ΕΕ και εργαζόμενοι

7.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι σημαντικό μέρος του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα χρησιμοποιηθεί για την αναδιάρθρωση και την ανακατάρτιση στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την ελευθέρωση της αγοράς·

8.   επιβεβαιώνει την πρότασή του για δημιουργία κοινοτικού προγράμματος -με επαρκή μέτρα στήριξης- για τον τομέα ΚΥΕΕ, ιδιαίτερα στις πιο μειονεκτικές περιοχές που εξαρτώνται από τον τομέα αυτό, για στήριξη της έρευνας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και των ΜΜΕ, καθώς και κοινοτικού προγράμματος που θα ενθαρρύνει τη δημιουργία σημάτων και την προώθηση στο εξωτερικό προϊόντων του τομέα, κυρίως δε μέσω των διεθνών εμπορικών εκθέσεων·

9.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τους εργαζομένους στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών ένδυσης με κοινωνικά μέτρα και προγράμματα για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αναδιάρθρωση·

Αθέμιτο εμπόριο και απομίμηση προϊόντων

10.   υπενθυμίζει ότι τα μέσα εμπορικής άμυνας (μέτρα αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων και διασφάλισης) είναι θεμελιώδεις ρυθμιστικοί μηχανισμοί και θεμιτά εργαλεία για την ενεργό και προληπτική αντιμετώπιση τόσο των νόμιμων όσο και των παράνομων εισαγωγών από τρίτες χώρες, ιδίως στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, ο οποίος αποτελεί πλέον ανοικτή αγορά χωρίς προστασία ποσοστώσεων·

11.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις κινεζικές αρχές να εναρμονίσουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες του κινεζικού νομίσματος και να αναθεωρήσουν το συναλλαγματικό τους εξωτερικό ισοζύγιο με το ευρώ και το δολάριο, που διευκολύνει την μαζική εισροή κινεζικών εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών ειδών και ειδών ένδυσης·

12.   εκφράζει ανησυχία για τις συστηματικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· παροτρύνει την Επιτροπή να καταπολεμήσει τις παραβιάσεις αυτές, και συγκεκριμένα την απομίμηση προϊόντων, σε πολυμερές, περιφερειακό και διμερές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής αθέμιτου εμπορίου·

Επιτήρηση των εισαγωγών

13.   εκφράζει επιδοκιμασία για την θέσπιση συστήματος κοινής επιτήρησης των εισαγωγών, στο πλαίσιο του οποίου θα διασφαλίζεται διπλός έλεγχος των εξαγωγών από την Κίνα στην ΕΕ οκτώ κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης· ωστόσο, εκφράζει έντονη ανησυχία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται να διαμορφωθεί το σύστημα· ζητεί από την Επιτροπή να εγγυηθεί την κατάλληλη εφαρμογή του διπλού αυτού ελέγχου και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά του, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ομαλή μετάβαση στο ελεύθερο εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων·

14.   τονίζει ότι σύστημα διπλού ελέγχου δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί μόνο το 2008 και ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η επί μακρόν εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος επιτήρησης·

15.   θεωρεί ότι η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου πρέπει να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία του συστήματος επιτήρησης των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών και ενδυμάτων στην ΕΕ·

16.   καλεί την Επιτροπή και τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις σχετικά με το ζήτημα των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από την Κίνα·

17.   καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει σύστημα παρακολούθησης και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα πριν το πέρας του πρώτου τριμήνου του 2008 προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι στρεβλωτικές συνέπειες τυχόν κύματος εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων θα ληφθούν έγκαιρα και δεόντως υπόψη και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο με τα συμπεράσματά της·

Ασφάλεια και προστασία των καταναλωτών

18.   παροτρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της για την απαγόρευση της κυκλοφορίας ανασφαλών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ και στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών ειδών και των ειδών ένδυσης·

19.   καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι τα εισαγόμενα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ, ιδίως όσα εισάγονται από την Κίνα, θα υπόκεινται σε πανομοιότυπες απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών με όσες ισχύουν για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που παράγονται εντός της ΕΕ·

20.   ζητεί από την Επιτροπή να προβεί στην δέουσα αξιολόγηση και να μελέτη του θέματος της υποτιθέμενης μετακύλισης των χαμηλότερων τιμών στον Ευρωπαίο καταναλωτή·

Αναπτυσσόμενες χώρες και μεσογειακοί εταίροι της ΕΕ

21.   καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την δημιουργία ευρωμεσογειακού χώρου παραγωγής στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, που θα επωφελείται από την γεωγραφική εγγύτητα της μεσογειακής και της ευρωπαϊκής αγοράς, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος διεθνώς ανταγωνιστικός, με τον οποίο θα μπορέσει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα διατήρησης της βιομηχανικής παραγωγής και της απασχόλησης·

22.   τονίζει ότι η άρση των περιορισμών στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων όχι μόνο θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στις τάσεις των εισαγωγών στην αγορά της ΕΕ, αλλά ότι, επιπλέον, απειλεί να επηρεάσει τους τομείς της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των μεσογειακών εταίρων της ΕΕ·

23.   καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις επιπτώσεις της πλήρους ελευθέρωσης στον κλάδο των κλωστοϋφαντουργικών και του ενδύματος, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την αδιαφορία που επιδεικνύουν έναντι βασικών κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων ορισμένες από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η βοήθεια για το εμπόριο και παρόμοια προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να προωθήσουν κοινωνικώς και περιβαλλοντικώς βιώσιμα τομεακά προγράμματα·

24.   καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον είναι χρήσιμα για τον τομέα των ειδών ένδυσης τα εργαλεία διαχείρισης της πλευράς της προσφοράς, προκειμένου να υπάρξει εξίσωση των συνθηκών του παγκόσμιου ανταγωνισμού και να αποφευχθεί μια προσέγγιση ελάχιστου κοινού παρονομαστή όσον αφορά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

25.   ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει στο Κοινοβούλιο πλήρη ενημέρωση σχετικά με κάθε σημαντική εξέλιξη στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων·

o
o   o

26.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)1 ΕΕ C 193 Ε, 17.8.2006, σ. 110.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Σεπτεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου