Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2503(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0024/2008

Rozpravy :

PV 16/01/2008 - 8

Hlasovanie :

PV 17/01/2008 - 6.5
CRE 17/01/2008 - 6.5

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0018

Prijaté texty
WORD 57k
Štvrtok, 17. januára 2008 - Štrasburg Finálna verzia
Situácia v Keni
P6_TA(2008)0018B6-0024,0025, 0026, 0027, 0028 a 0033/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. januára 2008 o Keni

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na predbežné vyhlásenie misie volebných pozorovateľov EÚ (EÚ EOM) v Keni z 1. januára 2008,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva v mene EÚ o mediačnom úsilí Africkej únie v Keni z 11. januára 2008,

–   so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z roku 1981 a Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–   so zreteľom na vyhlásenie Africkej únie o zásadách demokratických volieb v Afrike z roku 2002,

–   so zreteľom na Deklaráciu zásad medzinárodných volebných pozorovateľských misií a na Kódex správania sa medzinárodných volebných pozorovateľov, ktoré boli 27. októbra 2005 slávnostne uvedené na pôde OSN,

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 (dohoda z Cotonou) a zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005, najmä na jej články 8 a 9,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže prezidentské a parlamentné voľby sa v Keni konali 27. decembra 2007, do ktorých deväť politických strán nominovalo prezidentských kandidátov vrátane prezidenta Mwai Kibakiho zo Strany národnej jednoty a Raila Odinga, vodcu Oranžového demokratického hnutia,

B.   keďže z 210 kresiel v národnom parlamente získali väčšinu dve hlavné politické strany: Oranžové demokratické hnutie obsadilo 99 kresiel a Strana národnej jednoty 43 kresiel,

C.   keďže prezidentské voľby v Keni v roku 2007 nesplnili najzákladnejšie medzinárodné a regionálne štandardy demokratických volieb a nasledovali po nich nepokoje, ktoré si vyžiadali viac ako 600 obetí na ľudských životoch,

D.   keďže politické násilie, ktoré nasledovalo po voľbách viedlo podľa informácií úradu OSN pre koordináciu humanitárnych vecí (OCHA) k vysídleniu 250 000 ľudí a jeho následky postihli 400 000 až 500 000 Keňanov, konkrétne v mestách Eldoret, Kericho a Kisumu,

E.   keďže súčasná politická kríza má pôvod najmä v napätí v predchádzajúcej Národnej dúhovej koalícii, ktorá zvíťazila vo voľbách v Keni v roku 2000, keď sa páni Mwai Kibaki a Raila Odinga dohodli na rozdelení moci, čo nebolo rešpektované,

F.   keďže odporúčania EÚ EOM z roku 2002 neboli dostatočne zohľadnené, okrem iného v otázke veľkosti a hraníc volebných okrskov pri všeobecných voľbách a odporúčania, že funkčné obdobie komisárov Kenskej volebnej komisie (KVK) by malo byť predĺžené o šesť mesiacov od uskutočnenia všeobecných volieb, čo by zvýšilo nezávislosť a profesionalizmus volebného orgánu,

G.   poznamenáva, že pre atmosféru predvolebnej kampane v roku 2007 bola typická silná etnicko-politická polarizácia táborov Kibakiho a Odingu vedúca k napätej situácii v ich etnických komunitách,

H.   keďže prezidentské voľby zborili nádeje a očakávania kenského ľudu, ktorý sa horlivo zúčastnil na volebnom procese, a to vo veľkom počte, pokojne a trpezlivo;

I.   keďže intenzívne diplomatické úsilie vrátane sprostredkovateľskej misie predsedu Africkej únie a prezidenta Ghany Johna Kofiho Agyekuma Kufuora a úsilie štyroch bývalých prezidentov nevyriešilo politickú krízu,

J.   keďže 8. januára 2008 Mwai Kibaki pred ukončením medzinárodného sprostredkovateľského procesu jednostranne vymenoval 17 členov svojho kabinetu, čím úspešne zabránil trojstranným rokovaniam a podnietil Oranžové demokratické hnutie, aby pokračovalo v masových protestoch,

K.   keďže počas predvolebnej kampane sa všeobecne dodržiavala sloboda združovania sa, ako aj sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania; keďže kampaň však sprevádzali aj etnicko-politické napätia, ktoré prispeli k nestabilite pred voľbami,

L.   keďže medzinárodné spoločenstvo nevenovalo dostatočnú pozornosť tomuto na prvý pohľad skrytému etnickému napätiu a musí ho zohľadniť vo všetkých budúcich snahách o sprostredkovanie pri riešení súčasnej krízy v Keni,

M.   keďže KVK dohliadala nad logistickými a technickými aspektmi volieb, zlepšila prístup k centrám na registráciu voličov a vyškolila pracovníkov zúčastnených na voľbách,

N.   keďže KVK však nepreukázala nestrannosť, transparentnosť a dôvernosť, ktoré sú predpokladom demokratických volieb, čo sa prejavilo nedostatkami v postupe vymenúvania komisárov KVK,

O.   keďže pozorovateľov EÚ EOM privítali príslušné orgány na volebných miestach, v ktorých sa voľby uskutočnili bez nezrovnalostí;

P.   keďže pozorovatelia EÚ EOM však nemali povolený prístup tohto druhu do priestorov, v ktorých sa sčítavali hlasy, a keďže dospeli k záveru, že nedostatočná transparentnosť a bezpečnosť výrazne narušili dôveryhodnosť výsledkov prezidentských volieb,

Q.   keďže na niektorých volebných miestach bola zaznamenaná účasť vyše 90 % voličov a keďže KVK spochybnila tieto nerealisticky vysoké čísla,

R.   keďže EÚ EOM dospela k záveru, že volebný proces bol vedený regulárne až do sčítania výsledkov, a že parlamentné voľby možno považovať z veľkej časti za úspešné,

S.   keďže EÚ EOM však dospela k záveru, že proces sčítania hlasov z prezidentských volieb bol nedôveryhodný, a preto vyslovuje pochybnosti o presnosti výsledkov,

T.   keďže podľa Pozorovateľne na ochranu obhajcov ľudských práv boli adresované vyhrážky členom Iniciatívy Keňania za mier s pravdou a spravodlivosťou (KPTJ), čo je koalícia nezávislých mimovládnych organizácií, ktorá vznikla po voľbách s cieľom kritizovať volebné podvody a podporovať slobodu prejavu a združovania sa v krajine;

U.   keďže Keňa sa v rámci Dohody z Cotonou zaviazala k rešpektovaniu základných občianskych práv, demokracie založenej na zásadách právneho štátu a transparentného a zodpovedného vládnutia,

1.   odsudzuje tragické straty na životoch a kritickú humanitárnu situáciu a naliehavo vyzýva príslušné orgány a zainteresované strany, aby vykonali všetko pre upokojenie situácie v Kenskej republike a na zabezpečenie dodržiavania ľudských práv a právneho štátu;

2.   podporuje závery EÚ EOM uvedené v jej predbežnom vyhlásení;

3.   ľutuje, že napriek celkovo úspešným parlamentným voľbám nie je možné považovať výsledky prezidentských volieb za dôveryhodné vzhľadom na mnohé správy o volebných nezrovnalostiach;

4.   odsudzuje skutočnosť, že úradujúci prezident Mwai Kibaki jednostranne vymenoval svoj kabinet, čo vážne naštrbilo úsilie o sprostredkovanie;

5.   vyzýva úradujúceho prezidenta Mwaia Kibakiho, aby dodržiaval demokratické záväzky zakotvené v ústave Kene, Africkej charte ľudských práv a práv národov a v Africkej charte o demokracii, voľbách a správe vecí verejných, a aby vydal súhlas na nezávislé preskúmanie výsledkov prezidentských volieb; ďalej naliehavo vyzýva kenské orgány, aby uľahčili toto vyšetrovanie s cieľom napraviť situáciu a aby páchateľov volebných nezrovnalostí primäli zodpovedať sa za ich činy;

6.   naliehavo vyzýva kenské orgány, aby za všetkých okolností zaručili fyzickú a psychologickú integritu členov KPTJ a všetkých obhajcov ľudských práv v krajine a aby ukončili všetky formy prenasledovania zamerané proti obhajcom ľudských práv v Keni;

7.   naliehavo vyzýva obe strany, aby urýchlene vykonali konkrétne nápravné opatrenia prostredníctvom rokovaní; podporuje v tejto súvislosti pokračovanie v sprostredkovateľskom úsilí skupiny afrických bývalých štátnikov, na ktorej čele stojí Kofi Annan, bývalý generálny tajomník Organizácie spojených národov;

8.   vyzýva predsedníctvo EÚ a Komisiu, aby starostlivo monitorovali sprostredkovateľskú misiu vedenú Kofi Annanom a v prípade potreby zabezpečili okamžité pokračovanie tohto sprostredkovateľského úsilia delegáciou EÚ na vysokej úrovni, napríklad prostredníctvom spoločnej iniciatívy medzi EÚ a AÚ; vyzýva Komisiu, aby kenským orgánom ponúkla všetku potrebnú technickú a finančnú pomoc v procese nezávislého preskúmania prezidentských volieb, ako aj na opatrenia, ktorých prijatie sa bude považovať za nevyhnutné s cieľom napraviť situáciu;

9.   víta skutočnosť, že novozvolený parlament ukázal svoju nezávislosť zvolením pána Kennetha Marendeho za svojho predsedu a zdôrazňuje dôležitosť úlohy, ktorú hrá uvedený tento parlament pri obnove občianskych slobôd v Keni;

10.   vyzýva na konkrétne opatrenia na ustanovenie volebnej komisie, ktorá by bola skutočne nestranná a v budúcnosti by dokázala uskutočniť slobodné a spravodlivé voľby lepším spôsobom;

11.   upozorňuje na vyhlásenie predsedu KVK Samuela Kiviutua, ktorý sa dištancoval od výsledkov prezidentských volieb zverejnených v médiách a vyzval na nezávislé vyšetrovanie obvinení z podvodu;

12.   žiada o vykonanie nových prezidentských volieb v prípade, ak nebude možné zorganizovať dôveryhodné a spravodlivé nové sčítanie hlasov odovzdaných v prezidentských voľbách prostredníctvom nezávislého orgánu;

13.   ľutuje nevyužitie príležitosti, ktorou boli prezidentské voľby v roku 2007, na upevnenie a ďalší rozvoj volebného a širšieho demokratického procesu;

14.   vyzýva vedúcich predstaviteľov politických strán, aby prevzali zodpovednosť za zabránenie ďalšiemu násiliu v krajine a aby prejavili odhodlanie presadzovať zásady právneho štátu a zaručiť dodržiavanie ľudských práv;

15.   je hlboko znepokojený sociálnymi dôsledkami prebiehajúcej hospodárskej krízy a neblahými následkami na sociálno-ekonomický vývoj krajiny a hospodárskymi dôsledkami pre susedné krajiny, ktoré sú z veľkej časti závislé od kenskej infraštruktúry a ktorých humanitárnu situáciu súčasná kríza zhoršuje;

16.   vyzýva kenskú vládu a Komisiu, aby urýchlene zabezpečili humanitárnu pomoc pre presídlených ľudí v rámci krajiny a poskytli potrebných humanitárnych pracovníkov;

17.   vyzýva príslušné orgány na zabezpečenie slobodného a nezávislého informovania masovokomunikačnými prostriedkami a na okamžité obnovenie živého vysielania;

18.   ľutuje vyplatenie rozpočtovej pomoci z Európskeho rozvojového fondu vláde Kibakiho bezprostredne po voľbách, čo by sa mohlo vnímať ako prezentácia politickej tendenčnosti, a žiada o zmrazenie celej ďalšej rozpočtovej podpory vláde Kene, kým sa nedosiahne politické riešenie súčasnej krízy;

19.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, vláde Kene, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a predsedom Komisie a Výkonnej rady Africkej únie.

Posledná úprava: 15. septembra 2008Právne oznámenie