Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2509(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0023/2008

Forhandlinger :

PV 17/01/2008 - 11.3
CRE 17/01/2008 - 11.3

Afstemninger :

PV 17/01/2008 - 12.3

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0023

Vedtagne tekster
WORD 48k
Torsdag den 17. januar 2008 - Strasbourg Endelig udgave
Egypten
P6_TA(2008)0023B6-0023, 0029, 0032, 0036, 0039 og 0042/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2008 om situationen i Egypten

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Euro-Middelhavspartnerskabet,

-   der henviser til sin beslutning af 15. november 2007 om alvorlige begivenheder, der bringer kristne og andre religiøse trossamfunds eksistens i fare(1) ,

-   der henviser til Barcelona-erklæringen fra november 1995,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. maj 2003 til Rådet og Europa-Parlamentet om styrkelse af EU's aktioner for menneskerettigheder og demokratisering med partnere i Middelhavsområdet - strategiske retningslinjer (KOM(2003)0294),

-   der henviser til Euro-Middelhavsmenneskerettighedsnetværkets første konference i Kairo den 26.-27. januar 2006,

-   der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf fra 1984,

-   der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

-   der henviser til artikel 19 i FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder som ratificeret af Egypten i 1982,

-   der henviser til den internationale konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder,

-   der henviser til det arbejdsprogram, der vedtoges på Barcelona-topmødet mellem stats- og regeringscheferne i november 2005,

-   der henviser til de konklusioner, der vedtoges af Konferencen af Formændene for De Europæiske Parlamentariske Forsamlinger i Barcelona den 26. november 2005,

-   der henviser til de beslutninger, der vedtoges af Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet den 27. marts 2006, og til erklæringen fra forsamlingens formand,

-   der henviser til sin beslutning af 19. januar 2006 om den europæiske naboskabspolitik(2) ,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at en handlingsplan EU-Egypten blev undertegnet i marts 2007 inden for rammerne af det associeringsråd, der er oprettet ved Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side; der henviser til, at denne handlingsplan fastsætter prioriter, blandt hvilke man især bør være opmærksom på forbedringen af effektiviteten i institutioner, der har fået til opgave at styrke demokratiet, retsstatsprincipperne og indsatsen for fremme af alle aspekter af menneskerettigheder,

B.   der henviser til, at fremme af respekten for demokrati, menneskerettigheder og borgerlige rettigheder er grundlæggende principper og målsætninger for Den Europæiske Union og udgør et fælles grundlag for udviklingen af Euro-Middelhavsområdet,

C.   der henviser til, at det tillægger forbindelserne med Egypten stor betydning, og at det betragter retfærdige og gennemsigtige valg som det eneste middel til gøre fremskridt i retning af et mere demokratisk samfund, og der understreger den betydning, som Egypten og forbindelserne mellem EU og Egypten har for stabiliteten og udviklingen i Euro-Middelhavsområdet,

D.   der henviser til, at de egyptiske myndigheder har lovet at sætte en stopper for fængslingen af journalister, men at de ikke hidtil har opfyldt dette løfte,

E.   der henviser til, at oppositionens præsidentkandidat, Ayman Nour, stadig afsoner en femårig fængselsstraf efter en uretfærdig retssag i 2005 baseret på politisk motiverede anklager, og at hans helbred bliver stadig dårligere som følge af denne fængsling,

F.   der henviser til lukningen af centret for serviceydelser til fagforeninger og arbejdstagere og dettes filialer, som er første gang en ngo, der yder advokatbistand, er blevet lukket ved en afgørelse fra myndighedernes side, og lukningen af foreningen for retshjælp i menneskerettighedssager og til den efterfølgende dom mod centrets hovedkoordinator, menneskerettighedsaktivisten Kamal Abbas, for bagvaskelse af Mohammed Mostafa efter offentliggørelsen af et essay i tidsskriftet Kalam Sanya,

G.   der henviser til, at kopterne, bahá'ierne, shiiterne, koranisterne og medlemmer af andre religiøse minoriteter beklageligvis stadig er meget dårligt stillet som følge af sekterisk isolation;

1.   anerkender den rolle, som Egypten spiller i Mellemøstfredsprocessen, og den betydning, som forbindelserne mellem EU og Egypten har for hele Euro-Middelhavsområdet og for kampen mod international terrorisme og fundamentalisme, men påpeger, at respekt for menneskerettighederne er en grundlæggende værdi i associeringsaftalen mellem EU og Egypten, og understreger på ny Euro-Middelhavspartnerskabets betydning for fremme af retsstatsprincipperne og grundlæggende frihedsrettigheder;

2.   mener, at de nylige arrestationer af menneskerettighedsforkæmpere og aktionerne mod ngo'er undergraver de forpligtelser, den egyptiske regering har indgået med hensyn til grundlæggende rettigheder og friheder og den demokratisk proces i landet; støtter den kampagne for ikke-statslige organisationers organisationsfrihed, som 34 ngo'er den 13. maj 2007 iværksatte som en opfølgning af den første kollektive rapport om chikane fra myndighedernes og sikkerhedstjenestens side;

3.   opfordrer den egyptiske regering til at sætte en stopper for alle former for chikane, herunder retlige foranstaltninger og fængsling af mediearbejdere og, mere generelt, af menneskerettighedsforkæmpere og aktivister, der kræver reformer, og til fuldt ud at respektere ytringsfriheden i overensstemmelse med artikel 19 i FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

4.   opfordrer den egyptiske regering til at overholde sit løfte om at ophæve undtagelsestilstanden den 31. maj 2008; anmoder de egyptiske myndigheder om at ændre lov nr. 25 fra 1966 om militærdomstole, som er en af de største hindringer for fuld udøvelse af grundlæggende frihedsrettigheder, og om at sikre, at alle foranstaltninger og love vedtaget med henblik på bekæmpelse af terrorisme fuldt ud overholder international menneskerettighedsret;

5.   støtter stærkt foranstaltninger til sikring af akademisk frihed, mediefrihed og religionsfrihed; kræver i den forbindelse, at vilkårlige foranstaltninger fra myndighedernes side såsom foranstaltningerne mod centret for serviceydelser til fagforeninger og arbejdstagere og foreningen for retshjælp i menneskerettighedssager ophæves; kræver løsladelse af Kamal Abbas og andre aktivister; henstiller indtrængende, at loven om foreninger ikke fastsætter vilkårlige restriktioner for civilsamfundsorganisationers fredelige aktiviteter;

6.   kræver, at Ayman Nour øjeblikket løslades i lyset af rapporterne om hans stadig dårligere helbred, og at han straks tilses af de sociale myndigheder, herunder af kvalificeret lægepersonale;

7.   understreger behovet for fuldt ud at gennemføre principperne i Den Afrikanske Enhedsorganisations konvention fra 1969 om særlige aspekter af flygtningeproblemerne i Afrika og den internationale konvention fra 1993 om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder; støtter konklusionerne fra mødet i FN's komité for vandrende arbejdstagere i maj 2007, hvori der krævedes genåbning af efterforskningen vedrørende drabet på 27 sudanske asylansøgere i december 2005;

8.   kræver, at der sættes en stopper for alle former for tortur og mishandling, og at der indledes efterforskning, når der hersker rimelig mistanke om, at der er sket tortur; opfordrer den egyptiske regering til at give FN's særlige ordfører om tortur og anden grusom, umenneskelig og nedværdigende straf eller behandling lov til at aflægge besøg i Egypten;

9.   understreger betydningen af at sikre og styrke domstolenes uafhængighed ved at ændre eller ophæve alle retlige bestemmelser, der krænker eller ikke i tilstrækkelige grad garanterer deres uafhængighed; understreger behovet for respekt for og beskyttelse af forenings- og ytringsfrihed for dommere i overensstemmelse med artikel 8 og 9 i FN's grundlæggende principper om domstolenes uafhængighed;

10.   glæder sig over de egyptiske bestræbelser på at gøre grænsen til Gaza sikker og opfordrer alle berørte parter til at intensivere kampen mod smugling til Gazastriben gennem tunneller;

11.   opfordrer indtrængende EU til at sikre, at spørgsmålet om udviklingen på menneskerettighedsområdet kommer til at stå højt på dagsordenen for det kommende møde i EU-Egypten-underudvalget om politiske anliggender; opfordrer Rådet og Kommissionen til at rapportere tilbage til Parlamentet og til at inddrage det snævert i evalueringsprocessen;

12.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Egyptens regering og parlament, regeringerne og parlamenterne i de medlemsstater og de Middelhavslande, der har undertegnet Barcelona-erklæringen, og formanden for Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0542.
(2) EUT C 287 E af 24.11.2006, s. 312.

Seneste opdatering: 15. september 2008Juridisk meddelelse