Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2509(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0023/2008

Rozpravy :

PV 17/01/2008 - 11.3
CRE 17/01/2008 - 11.3

Hlasovanie :

PV 17/01/2008 - 12.3

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0023

Prijaté texty
WORD 52k
Štvrtok, 17. januára 2008 - Štrasburg Finálna verzia
Egypt
P6_TA(2008)0023B6-0023, 0029, 0032, 0036, 0039 a 0042/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. januára 2008 o Egypte

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o euro-stredomorskom partnerstve,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2007 o závažných udalostiach, ktoré ohrozujú existenciu kresťanských a iných náboženských komunít(1) ,

–   so zreteľom na barcelonskú deklaráciu z novembra 1995,

–   so zreteľom na oznámenie Komisii Rade a Európskemu parlamentu z 21. mája 2003 o posilnení činností EÚ v oblasti ľudských práv a demokratizácie so stredomorskými partnermi – strategické usmernenia (KOM(2003)0294),

–   so zreteľom na prvú konferenciu o euro-stredomorskej sieti pre ľudské práva, ktorá sa uskutočnila v Káhire 26. a 27. januára 2006,

–   so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu z roku 1984,

–   so zreteľom na usmernenia EÚ o obrancoch v oblasti ľudských práv,

–   so zreteľom na článok 19 Medzinárodného paktu OSN o občianskych a politických právach, ratifikovaný Egyptom v roku 1982,

–   so zreteľom na Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien,

–   so zreteľom na pracovný program, ktorý prijali hlavy štátov a vlád na samite V Barcelone, ktorý sa uskutočnil v novembri 2005,

–   so zreteľom na závery piatej európskej konferencie predsedov parlamentov prijaté 26. novembra 2005 v Barcelone,

–   so zreteľom na uznesenia prijaté euro-stredomorským parlamentným zhromaždením (EMPA) 27. marca 2006 a na vyhlásenie jeho predsedu,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o európskej politike susedských vzťahov(2) ,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže akčný plán medzi EÚ a Egyptom bol podpísaný v marci 2007 v rámci asociačnej rady vytvorenej Euro - stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej; keďže uvedený akčný plán stanovuje priority, z ktorých treba osobitnú pozornosť venovať zlepšovaniu efektívnosti inštitúcií poverených posilňovaním demokracie, právneho štátu a presadzovaním ľudských práv vo všetkých ich aspektoch,

B.   keďže podpora presadzovania demokracie, ľudských práv a občianskych slobôd sú základnými zásadami a cieľmi EÚ a predstavujú spoločný základ rozvoja stredomorskej oblasti,

C.   keďže pripisuje vzťahom s Egyptom veľký význam a považuje spravodlivé a transparentné voľby za jediný spôsob napredovania k demokratickejšej spoločnosti a zdôrazňujúc význam Egypta a vzťahov EÚ s Egyptom pre stabilitu a rozvoj v stredomorskej oblasti,

D.   keďže egyptské orgány prisľúbili prepustiť na slobodu novinárov, ale zatiaľ sa tak nestalo,

E.   keďže opozičný kandidát na prezidenta Ajman Nour je stále vo výkone päťročného trestu odňatia slobody po protiprávnom procese z roku 2005 týkajúcom sa politicky motivovaných obvinení a keďže jeho zdravie sa v dôsledku väznenia zhoršuje,

F.   so zreteľom na uzavretie Centra pre odborové zväzy a služby zamestnancom a jeho pobočiek, čo je prvým prípadom uzavretia mimovládnej organizácie (MVO) rozhodnutím výkonnej moci, ako aj na uzavretie Združenia pre právnu pomoc v oblasti ľudských práv (Association for Human Rights Legal Aid - AHRLA) a na nasledujúci rozsudok proti aktivistovi za ľudské práva Kamalovi Abbásovi, hlavnému koordinátorovi centra, za spáchanie trestného činu ohovárania voči Muhammadovi Mustafovi v nadväznosti na vydanie jeho eseje v časopise Kalám Sanja ,

G.   keďže práva Koptov, stúpencov bahaizmu, šiitov, koránistov a členov ostatných náboženských menšín sú žiaľ naďalej vážne porušované sektárskou izoláciou,

1.   uznáva úlohu, ktorú Egypt zohráva v mierovom procese na Blízkom východe a význam vzťahov EÚ a Egypta pre celú euro-stredomorskú oblasť a pre boj proti medzinárodnému terorizmu a fundamentalizmu, no zdôrazňuje, že dodržiavanie ľudských práv je základnou hodnotou dohody o pridružení medzi EÚ a Egyptom a potvrdzuje význam euro-stredomorského partnerstva pre presadzovanie právneho štátu a základných slobôd;

2.   domnieva sa, že nedávne zatknutia a akcie namierené proti MVO a obrancom ľudských práv ohrozujú záväzky egyptskej vlády v oblasti ľudských práv a slobôd a demokratický proces v krajine; vyjadruje podporu "kampani mimovládnych organizácií za slobodu zhromažďovania", ktorú začalo 34 MVO 13. mája 2007 v nadväznosti na prvú súhrnnú správu o "administratívnom a bezpečnostnom prenasledovaní";

3.   vyzýva egyptskú vládu aby skončila so všetkými formami prenasledovania vrátane súdnych opatrení, zadržiavaní odborníkov z mediálnej oblasti a vo všeobecnosti obrancov ľudských práv a aktivistov požadujúcich reformy a aby plne rešpektovala slobodu prejavu v súlade s článkom 19 Medzinárodného paktu OSN o občianskych a politických právach;

4.   podporuje egyptskú vládu pri snahe o zrušenie výnimočného stavu 31. mája 2008; žiada egyptské orgány, aby zmenili a doplnili zákon č. 25 z roku 1966 o vojenských súdoch, ktorý je jednou z hlavných prekážok plného požívania základných slobôd a aby zaručila, že všetky opatrenia a právne predpisy prijaté na boj proti terorizmu budú v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv;

5.   vyjadruje jednoznačnú podporu opatreniam na zabezpečenie akademickej slobody, slobody médií a vierovyznania; v tejto súvislosti vyzýva na zrušenie svojvoľných administratívnych opatrení, ako napríklad tých, ktoré sa prijali proti Centru pre odborové zväzy a služby zamestnancom a Združeniu pre právnu pomoc v oblasti ľudských práv; požaduje prepustenie Kamala Abbása a ostatných aktivistov; žiada, aby právne predpisy týkajúce sa združovania sa svojvoľne neobmedzovali mierové aktivity organizácií občianskej spoločnosti;

6.   požaduje okamžité prepustenie Ajmana Noura vzhľadom na správy o jeho zhoršujúcom sa zdravotnom stave a žiada okamžité posúdenie jeho zdravotného stavu kvalifikovaným lekárskym personálom;

7.   zdôrazňuje potrebu plného uplatňovania zásad Dohovoru Organizácie africkej jednoty z roku 1969, ktorým sa upravujú osobitné aspekty problémov utečencov v Afrike a Medzinárodného dohovoru o právach a ochrane migrujúcich pracovníkov a ich rodín z roku 1993; vyjadruje podporu záverečným pripomienkam výboru OSN k situácii migrujúcich pracovníkov z mája 2007, v ktorých sa požaduje opätovné začatie vyšetrovania vraždy 27 sudánskych žiadateľov o azyl v decembri 2005;

8.   vyzýva na ukončenie akýchkoľvek foriem mučenia a zlého zaobchádzania a v prípade opodstatneného podozrenia z činov mučenia požaduje ich vyšetrenie; žiada egyptskú vládu, aby umožnila návštevu osobitného spravodajcu OSN pre mučenie a iné kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie;

9.   zdôrazňuje, že je dôležité zaručiť a posilniť nezávislosť súdnictva prostredníctvom zmien a doplnení alebo zrušení všetkých právnych ustanovení, ktoré porušujú nezávislosť alebo ju dostatočne nezaručujú; zdôrazňuje potrebu dodržiavania a ochrany slobody združovania sa a slobody prejavu pre sudcov v súlade s článkami 8 a 9 základných zásad OSN o nezávislosti súdnictva;

10.   víta snahu Egypta zabezpečiť hranicu s pásmom Gazy a nabáda všetky zúčastnené strany, aby zintenzívnili boj proti pašovaniu do pásma Gazy cez tunely;

11.   naliehavo vyzýva EÚ, aby vývoj v oblasti ľudských práv stanovila ako jednu z priorít programu nastávajúceho stretnutia podvýboru pre politické záležitosti EÚ-Egypt; vyzýva Radu a Komisiu, aby mu k téme predložili správu a aby ho plne zapojili do procesu vyhodnocovania;

12.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil vláde a parlamentu Egypta, vládam a parlamentom členských štátov a stredomorských tretích krajín, ktoré podpísali barcelonskú deklaráciu, predsedovi Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia a Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2007)0542.
(2) Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 312.

Posledná úprava: 15. septembra 2008Právne oznámenie