Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2534(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B6-0087/2008

Forhandlinger :

PV 21/02/2008 - 9.2
CRE 21/02/2008 - 9.2

Afstemninger :

PV 21/02/2008 - 10.2
CRE 21/02/2008 - 10.2

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0071

Vedtagne tekster
WORD 45k
Torsdag den 21. februar 2008 - Strasbourg Endelig udgave
Belarus
P6_TA(2008)0071B6-0081, 0087, 0088, 0091 og 0098/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 21. februar 2008 om Belarus

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Belarus, navnlig sin beslutning af 6. april 2006 om situationen i Belarus efter præsidentvalget den 19. marts 2006(1) ,

-   der henviser til Kommissionens erklæring af 21. november 2006 om EU's vilje til at genoptage forbindelserne med Belarus og dets befolkning som led i den europæiske naboskabspolitik (ENP),

-   der henviser til, at dets Sakharov-pris for tankefrihed blev tildelt det belarussiske journalistforbund den 14. december 2004 og Aleksandr Milinkevitj den 13. december 2006,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at det gentagne gange har fordømt de fejlbehæftede præsidentvalg, parlamentsvalg og lokale valg i Belarus,

B.   der henviser til, at det har opfordret Rådet og Kommissionen til at fremsætte forslag om, at der lægges yderligere pres på Lukashenko-styret i internationale organisationer, og har anmodet om, at der fremlægges en samlet pakke med specifikke og målrettede sanktioner, der vil ramme undertrykkerne hårdt uden samtidig at forvolde borgere i Belarus yderligere lidelser,

C.   der henviser til, at det især fordømte, at nærdemokratiet, som er hjørnestenen i ethvert demokratisk styre, og hvor den almindelige befolknings vilje til at opfylde sine håb og forventninger kommer til udtryk, er blevet ignoreret og forsømt i Belarus,

D.   der henviser til det vedvarende politiske og administrative pres, der udøves på de ikke-statslige organisationer i Belarus, truer deres eksistens og underminerer deres uafhængighed,

E.   der henviser til, at der i januar 2008 var en række protester i Minsk, og at lederne af disse demonstrationer blev anholdt og i mange tilfælde slået,

F.   der henviser til, at der i den seneste tid har fundet en positiv udvikling sted med hensyn til etablering af Kommissionens delegation i Minsk,

1.   beklager dybt, at situationen vedrørende demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet ikke forbedres i Belarus; understreger, at fortsat vilkårlig anholdelse af medlemmer af civilsamfundet og oppositionsaktivister, især den aktuelle tilbageholdelse af Aleksandr Milinkevitj, og den hårde linje over for de uafhængige medier, er i modstrid med den belarussiske regerings nylige udtalelser om dens ønske om at forbedre forbindelserne med EU;

2.   udtrykker sin beklagelse over, at journalisten Aliaksandr Zdvizhkov blev dømt til tre års fængsel, idet det betragter strafudmålingen som værende urimeligt hård, og opfordrer den belarussiske regering til at tage denne beslutning op til fornyet overvejelse;

3.   noterer sig den nylige løsladelse af en række demokratiske oppositionsaktivister, herunder lederne af den belarussiske folkefronts ungdomsorganisation og af ungdomsfronten (Malady Front); fordømmer samtidig anholdelsen af disse aktivister, som var varetægtsfængslet i 15 dage og blev udelukket fra universitetet, efter fredelige demonstrationer i Minsk den 16. januar 2008 for at markere dagen for solidaritet med fængslede belarussiske oppositionsaktivister og med familierne til forsvundne prominente belarussere;

4.   opfordrer indtrængende de belarussiske myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade den politiske fange Alyaksandr Kazulin, som stadig sidder fængslet, og at standse trusler mod og chikane og anholdelse af bestemte grupper samt politisk motiveret retsforfølgelse af den demokratiske opposition og civilsamfundet i Belarus;

5.   glæder sig over den seneste udvikling i aftalerne om at etablere Kommissionens delegation i Minsk og betragter dette som et positivt skridt hen imod en ny dialog med EU; opfordrer Kommissionen til at benytte det fulde potentiale i forbindelse med delegationens åbning;

6.   minder om, at EU den 21. november 2006 erklærede sig rede til som led i ENP at forny forbindelserne med Belarus og dets befolkning, så snart den belarussiske regering havde vist, at den respekterer de demokratiske værdier og det belarussiske folks grundlæggende rettigheder;

7.   betoner, at hvis Belarus ønsker at indgå i en reel dialog med EU, er det nødvendigt, at det opfylder de resterende betingelser i det uofficielle dokument "What the European Union could bring to Belarus", som omfatter løsladelse af alle politiske fanger, afskaffelse af dødsstraffen, sikring af mediefrihed og ytringsfrihed, retsvæsenets uafhængighed og respekt for demokratiske værdier og for det belarussiske folks grundlæggende rettigheder;

8.   fordømmer, at Belarus er det eneste land i Europa, der stadig praktiserer dødsstraffen, hvilket er imod de europæiske værdier;

9.   opfordrer indtrængende de belarussiske myndigheder til at afskaffe dekret nr. 70 af 8. februar 2008, hvis bestemmelser krænker de belarussiske borgeres ret til uddannelse ved at hindre deres adgang til højere uddannelsesinstitutioner;

10.   opfordrer indtrængende de belarussiske myndigheder til at anvende de standarder, der er opstillet af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) i forbindelse med tilrettelæggelsen af det kommende parlamentsvalg den 28. september 2008; opfordrer regeringen til at give demokratiske oppositionsrepræsentanter adgang til de regionale valgkommissioner, at tillade registrering af alle parlamentskandidater og deres observatører og ikke skabe hindringer for en omfattende og tilfredsstillende international valgobservationsmission;

11.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at træffe yderligere foranstaltninger med henblik på visumlempelse og -liberalisering for belarussiske borgere, da kun en sådan handling gør det muligt at opfylde EU's hovedmål, nemlig at lette og styrke forbindelserne mellem borgerne i EU og Belarus og at demokratisere Belarus; opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til i denne sammenhæng at overveje muligheden for at give afkald på omkostningerne i forbindelse med visum for belarussiske borgere, der rejser ind i Schengenområdet, hvilket er den eneste måde at forhindre Belarus og dets borgere i at blive mere og mere isoleret;

12.   opfordrer medlemsstaterne i Schengenområdet til at anvende alle eksisterende instrumenter (nationale visumgebyrer) for at lette belarussiske borgeres bevægelighed inden for hver enkelt medlemsstats territorium;

13.   opfordrer Rådet og Kommissionen samt det internationale samfund som helhed til i højere grad at støtte civilsamfundet i Belarus og især at øge den finansielle støtte til de uafhængige medier og de ikke-statslige organisationer samt til unge fra Belarus, der studerer i udlandet; påskønner Kommissionens finansielle støtte til det europæiske universitet for humaniora i Vilnius (Litauen); opfordrer Rådet og Kommissionen til at overveje at yde finansiel støtte til det løbende projekt, som har til formål at oprette en uafhængig belarussisk tv-kanal Belsat;

14.   udtrykker solidaritet med den forenede demokratiske opposition i Belarus og lederen af denne bevægelse, Aleksandr Milinkevitj, og alle belarussiske borgere, der tilstræber et uafhængigt, åbent og demokratisk Belarus, som bygger på retsstatsprincippet; opfordrer oppositionslederne til at stå sammen og udvise handlekraft i forbindelse med det kommende parlamentsvalg;

15.   beklager de belarussiske myndigheders beslutning om gentagne gange at afvise at give indrejsevisum til Europa-Parlamentets medlemmer og parlamentsmedlemmer fra EU's medlemsstater igennem de seneste år; opfordrer de belarussiske myndigheder til ikke at træffe yderligere foranstaltninger, der forhindrer Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Belarus i at besøge og i at foretage observationer i landet for at opnå førstehåndsviden om situationen i Belarus;

16.   fordømmer de restriktioner, som de belarussiske myndigheder har pålagt udenlandske præster for at begrænse deres adgang til landet, hvor de ønskede at tjene religiøse organisationer, og opfordrer de belarussiske myndigheder til at fjerne disse restriktioner;

17.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, FN's generalsekretær, OSCE's Parlamentariske Forsamling og Europarådet samt de belarussiske myndigheder.

(1) EUT C 293 E af 2.12.2006, s. 304.

Seneste opdatering: 18. marts 2009Juridisk meddelelse