Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0150(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0062/2008

Ingediende teksten :

A6-0062/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/03/2008 - 10.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0073

Aangenomen teksten
WORD 31k
Dinsdag 11 maart 2008 - Straatsburg Definitieve uitgave
Beheer van de activa van de EGKS *
P6_TA(2008)0073A6-0062/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2008 over het voorstel voor een beschikking van de Raad houdende wijziging van Beschikking 2003/77/EG tot vaststelling van de financiële meerjarenrichtsnoeren voor het beheer van de activa van de EGKS in liquidatie en, wanneer de liquidatie is afgesloten, van de activa van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (COM(2007)0435 – C6-0276/2007 – 2007/0150(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement ,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0435),

–   gelet op artikel 2, lid 2 van Beschikking 2003/76/EG van de Raad, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0276/2007),

–   gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A6-0062/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Laatst bijgewerkt op: 14 oktober 2008Juridische mededeling