Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0197(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0041/2008

Ingivna texter :

A6-0041/2008

Debatter :

PV 11/03/2008 - 8
CRE 11/03/2008 - 8

Omröstningar :

PV 11/03/2008 - 10.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0081

Antagna texter
WORD 28k
Tisdagen den 11 mars 2008 - Strasbourg Slutlig utgåva
Europeiska institutet för innovation och teknik ***II
P6_TA(2008)0081A6-0041/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2008 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik (15647/1/2007 – C6-0035/2008 – 2006/0197(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (15647/1/2007 – C6-0035/2008),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1) , en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0604),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0041/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Antagna texter från sammanträdet 26.9.2007, P6_TA(2007)0409.

Senaste uppdatering: 14 oktober 2008Rättsligt meddelande