Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2019(ACI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0065/2008

Pateikti tekstai :

A6-0065/2008

Debatai :

PV 10/03/2008 - 21
CRE 10/03/2008 - 21

Balsavimas :

PV 11/03/2008 - 10.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0082

Priimti tekstai
WORD 39k
Antradienis, 2008 m. kovo 11 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas
P6_TA(2008)0082A6-0065/2008
Rezoliucija
 Priedas

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą (COM(2008)0014 – C6-0036/2008 – 2008/2019(ACI))

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0014),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) , ypač į jo 26 punktą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A6-0065/2008),

1.   pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

2.   paveda Pirmininkui pasirašyti sprendimą kartu su Tarybos Pirmininku ir pasirūpinti, kad šis sprendimas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1. Susitarimas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2008/29/EB (OL L 6, 2008 1 10, p. 7).


PRIEDAS:

2008 m. kovo 11 d.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl ES solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) , o ypač į jo 26 punktą,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(2) ,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

1)  Europos Sąjunga įsteigė Europos Sąjungos solidarumo fondą (toliau – Fondas), parodydama solidarumą su stichinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais,

2)  2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė mobilizuoti Fondo lėšas neviršijant maksimalios metinės 1 mlrd. EUR ribos,

3)  Reglamente (EB) Nr. 2012/2002 numatytos nuostatos, kuriomis remiantis galima mobilizuoti Fondo lėšas,

4)  Jungtinė Karalystė pateikė prašymą dėl 2007 m. birželio ir liepos mėnesių potvynio sukeltos nelaimės mobilizuoti Fondo lėšas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos 2008 finansinių metų bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo skiriama 162 387 985 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1. Susitarimas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2008/29/EB (OL L 6, 2008 1 10, p. 7).
(2) OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

Atnaujinta: 2008 m. spalio 14 d.Teisinis pranešimas