Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2555(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B6-0122/2008

Debatai :

PV 13/03/2008 - 9.3
CRE 13/03/2008 - 9.3

Balsavimas :

PV 13/03/2008 - 11.3
CRE 13/03/2008 - 11.3

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0107

Priimti tekstai
WORD 41k
Ketvirtadienis, 2008 m. kovo 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Irano piliečio Seyed Mehdi Kazemi atvejis
P6_TA(2008)0107B6-0111, 0117, 0122 ir 0126/2008

2008 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Irano piliečio Seyed Mehdi Kazemi atvejo

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją, ypač į jos 3 straipsnį, kuriame draudžiama asmenis perkelti, išsiųsti ar išduoti į valstybes, kuriose jiems gresia mirties bausmė arba kurioje jie gali patirti kankinimų ar kitokį nežmonišką ar žeminantį elgesį arba būti taip baudžiami,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 18 ir 19 straipsnius, kuriuose nustatoma teisė į prieglobstį ir apsaugą atitinkamais perkėlimo, išsiuntimo arba išdavimo atvejais,

–   atsižvelgdamas į 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencijos ir 1967 m. sausio 31 d. protokolų dėl pabėgėlių statuso nuostatas,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų (Pabėgėlių statuso suteikimo direktyva)(1) , taip pat į 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 343/2003, nustatantį valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus (Dublino reglamentas)(2) bei į kitas ES prieglobsčio priemones,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 10 d. EP Pirmininko laišką JK ministrui pirmininkui dėl Pegah Emambakhsh, lesbietės iš Irano, kuriai iškilo pavojus būti išsiųstai atgal į Iraną po to, kai buvo atmestas jos prieglobsčio prašymas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi Sayed Mehdi Kazemi, 19 metų amžiaus homoseksualus Irano pilietis, paprašė prieglobsčio Jungtinėje Karalystėje ir jo prašymas buvo atmestas; kadangi baimindamasis deportacijos jis pabėgo į Nyderlandus, kur kreipėsi dėl prieglobsčio; kadangi Nyderlandų valdžios institucijos, išnagrinėjusios jo prašymą, nusprendė išsiųsti jį atgal į JK,

B.   kadangi JK valdžios institucijoms dabar reikia priimti galutinį sprendimą dėl jo prieglobsčio prašymo ir galimos deportacijos į Iraną,

C.   kadangi Irano valdžios institucijos nuolat sulaiko ir kankina asmenis, ypač homoseksualus, bei vykdo jiems mirties bausmes; kadangi buvusiam Sayed Mehdi Kazemi partneriui jau įvykdyta mirties bausmė ir jo tėvas grasina jį nužudyti,

D.   kadangi panašiu Pegah Emambakhsh atveju JK valdžios institucijos, susidūrusios su tarptautiniu spaudimu, nusprendė nedeportuoti jos atgal į Iraną, nors jos būsimas likimas iki šiol neaiškus,

E.   kadangi JK ministro pirmininko atstovas spaudai, nors ir nekomentuodamas Sayed Mehdi Kazemi atvejo, pateikė bendrą patikinimą dėl JK prieglobsčio procedūrų atitikties tarptautiniams įsipareigojimams ir dėl galimybės pateikti apskųsti sprendimą dėl prieglobsčio nepriklausomam teisėjui bei dėl to, kad valdžios institucijos neperkeltų asmenų, kuriems grįžus grėstų pavojus,

F.   kadangi daugiau dėmesio turėtų būti skiriama tinkamam ES prieglobsčio teisės aktų taikymui valstybėse narėse, kai tai susiję su lytine orientacija,

1.   reiškia savo rimtą susirūpinimą dėl Sayed Mehdi Kazemi likimo;

2.   prašo, kad būtų tinkamai ir visapusiškai taikoma Pabėgėlių statuso suteikimo direktyva, kurioje persekiojimas dėl lytinės orientacijos pripažįstamas vienu iš prieglobsčio suteikimo pagrindų ir reikalaujama, kad iš valstybės narės atsižvelgtų į konkretų atvejį ir į padėtį kilmės valstybėje, įskaitant įstatymus ir kitus teisės aktus, taip pat jų taikymo būdus;

3.   mano, kad ES ir jos valstybės narės negali taikyti ES ir nacionalinių teisės aktų bei procedūrų tokiu būdu, kad asmenys būtų išsiunčiami į trečiąsias šalis, kur jiems grėstų persekiojimai, kankinimai ir mirtis, nes tai pažeistų Europos ir tarptautinius žmogaus teisių įsipareigojimus;

4.   prašo su šiuo atveju susijusias valstybes nares rasti bendrą sprendimą ir užtikrinti, kad Sayed Mehdi Kazemi būtų suteiktas prieglobstis arba apsauga ES teritorijoje ir jis nebūtų išsiųstas į Iraną, kur jam būtų įvykdyta mirties bausmė, taip pasiekiant, kad Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio griežtai laikytųsi visos Europos valdžios institucijos, o šiuo atveju – ypač JK; ragina Komisiją ir Tarybą šiuo klausimu visapusiškai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis;

5.   ragina ES institucijas ir valstybes nares imtis veiksmų, kad būtų išvengta panašių situacijų ir ateityje bendradarbiaujant ir laikantis ES rekomendacijų būtų randama sprendimų panašiais atvejais; prašo Komisijos stebėti ir įvertinti ES prieglobsčio teisės aktų taikymą valstybėse narėse, ypač kai tai susiję su lytine orientacija, ir pateikti ataskaitą Europos Parlamentui; pabrėžia tai, kad Komisija pranešė apie 2008 m. numatomus Dublino reglamento ir Pabėgėlių statuso suteikimo direktyvos pakeitimus, kuriuos priėmus bus atsižvelgta į šioje rezoliucijoje nurodytas problemas;

6.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų vyriausiajam pabėgėlių reikalų komisarui ir Sayed Mehdi Kazemi.

(1) OL L 304, 2004 9 30, p. 12.
(2) OL L 50, 2003 2 25, p. 1.

Atnaujinta: 2008 m. spalio 29 d.Teisinis pranešimas