Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0151(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0069/2008

Pateikti tekstai :

A6-0069/2008

Debatai :

PV 09/04/2008 - 30
CRE 09/04/2008 - 30

Balsavimas :

PV 10/04/2008 - 9.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0112

Priimti tekstai
WORD 114k
Ketvirtadienis, 2008 m. balandžio 10 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
Finansinis pagrindų reglamentas, skirtas įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje *
P6_TA(2008)0112A6-0069/2008

2008 m. balandžio 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Komisijos reglamento (EB, Euratomas) projekto, iš dalies keičiančio Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (SEC(2007)1013 – C6-0417/2007 – 2007/0151(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Komisijos reglamento projektą (SEC(2007)1013),

–   atsižvelgdamas į tai, kad Komisija 2007 m. liepos 20 d. raštu kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0417/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Biudžeto kontrolės komiteto nuomonę (A6-0069/2008),

1.   pritaria Komisijos reglamento projektui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo reglamento projektą;

3.   ragina Komisiją pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
3 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
3a)  Atsižvelgiant į tai, kad galutinis terminas, nurodytas Europos Parlamento sprendime dėl bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, yra n+2 metų gegužės 15 d. ir skiriasi nuo sprendime dėl agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimo nurodyto galutinio termino, kuris yra n+2 metų balandžio 30 d., visi susiję veikėjai turėtų stengtis išvengti praktinių sunkumų ir siekti ateityje suderinti teisinius pagrindus.
Pakeitimas 2
1 STRAIPSNIS, -1 PUNKTAS (naujas)
2 straipsnio 1 punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
-1)  2 straipsnio 1 punktas pakeičiamas taip:
" 1. Sąvoka "Bendrijų įstaigos" reiškia bet kokią įstaigą, nurodytą bendrojo Finansinio reglamento 185 straipsnio 1 dalyje.
Bendrijų įstaigos, kurios faktiškai gauna iš biudžeto mokamas išmokas, kaip nurodyta bendrojo Finansinio reglamento 185 straipsnio 1 dalyje, reiškia bet kokią Bendrijų įstaigą, kuri gauna tiesiogines dotacijas iš biudžeto ir bet kokią kitą Bendrijų įstaigą, kuri gauna išmokas iš biudžeto;"
Pakeitimas 3
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTO C A PAPUNKTIS (naujas)
10 straipsnio 7 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
ca)  7 dalis pakeičiama taip:
" 7. Dėl 19 straipsnyje minėtų asignuotųjų pajamų gruodžio 31 d. turimi asignavimai perkeliami į kitą laikotarpį automatiškai.
Turimi asignavimai, atitinkantys perkeltas asignuotąsias pajamas, panaudojami pirmiausia. Ne vėliau kaip kitų metų birželio 1 d. Bendrijų įstaiga informuoja Komisiją apie tai, kaip vykdomos perkeltos asignuotosios pajamos. Ne vėliau kaip kitų metų liepos 15 d. Komisija išsiunčia biudžeto valdymo institucijai apibendrintą ataskaitą apie visų Bendrijų įstaigų asignuotųjų pajamų panaudojimą."
Pakeitimas 5
1 STRAIPSNIO 7 PUNKTAS
23 straipsnio 4 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
4.  Apie visus atliktus perkėlimus direktorius kiek galima greičiau informuoja valdybą.
4.  Apie visus atliktus perkėlimus direktorius kiek galima greičiau informuoja valdybą. Direktorius informuoja biudžeto valdymo instituciją apie visus perkėlimus, atliekamus laikantis 2 dalies nuostatų.
Pakeitimas 6
1 STRAIPSNIO 9 PUNKTO A PAPUNKTIS (naujas)
26 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
2.  Biudžeto suvestinė ir taisomieji biudžetai, kai jie yra galutinai priimti, skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje per tris mėnesius nuo jų priėmimo.
2.  Biudžeto suvestinė ir taisomieji biudžetai, kai jie yra galutinai priimti, skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje per tris mėnesius nuo jų priėmimo. Šioje suvestinėje nurodomos pajamos ir išlaidos, pakeitimai, palyginti su praėjusiais metais, penkios pagrindinės administracinio ir veiklos biudžeto išlaidų kategorijos, penkios pagrindinės pajamų kategorijos, personalo planas, kuriame nurodomi nuolatiniai ir laikinieji darbuotojai, pagal sutartis dirbančių darbuotojų skaičiaus apžvalga , nacionaliniai ekspertai ir pakeitimai, palyginti su praėjusiais metais.
Pakeitimas 7
1 STRAIPSNIS, 9 PUNKTAS B PUNKTAS
26 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
3.  Biudžetas ir taisomieji biudžetai, kai jie yra galutinai priimti, pateikiami susipažinti biudžeto valdymo institucijai, Audito Rūmams ir Komisijai ir paskelbiami atitinkamos Bendrijos įstaigos tinklavietėje per du mėnesius nuo jų priėmimo.
3.  Biudžetas ir taisomieji biudžetai, įskaitant personalo planą, kuriame nurodomi nuolatiniai ir laikinieji darbuotojai, pagal sutartis dirbančių darbuotojų skaičiaus apžvalga ir nacionaliniai ekspertai, kai jie yra galutinai priimti, pateikiami susipažinti biudžeto valdymo institucijai, Audito Rūmams ir Komisijai ir paskelbiami atitinkamos Bendrijos įstaigos tinklavietėje per du mėnesius nuo jų priėmimo.
Pakeitimas 8
1 STRAIPSNIS, 9 PUNKTAS B PUNKTAS
26 straipsnio 4 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
4.  Bendrijos įstaiga tinkamu būdu paskelbia informaciją apie lėšų iš jos biudžeto gavėjus. Ši informacija skelbiama tinkamai laikantis konfidencialumo ir saugumo, ir ypač asmens duomenų apsaugos reikalavimų, išdėstytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001.
4.  Bendrijos įstaiga savo tinklavietėje paskelbia informaciją apie lėšų iš jos biudžeto gavėjus. Paskelbta informacija turi būti lengvai prieinama tretiesiems asmenims, aiški ir išsami (visa informacija). Ši informacija skelbiama tinkamai laikantis konfidencialumo ir saugumo, ir ypač asmens duomenų apsaugos reikalavimų, išdėstytų 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. Jeigu visa informacija neskelbiama, duomenys apie lėšų gavėjus tinkamu būdu pateikiami Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui. Informacija apie iš biudžeto gautas lėšas skelbiama laikantis anonimiškumo principo ir pateikiant slaptumo laikymosi priežastį bei nurodant už sprendimą dėl slaptumo atsakingą tarnybą, kaip apibrėžta pirmame ir antrame sakiniuose.
Pakeitimas 9
1 STRAIPSNIS, 9 A PUNKTAS (naujas)
27 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
9a) į 27 straipsnio 3 dalį įtraukiamas šis ba punktas:
"ba) išsamius dokumentus apie asignuotąsias pajamas, ypač numatomą n-1 metų likutinį perteklių siekiant papildyti jau turimą informaciją apie n-2 metų perteklių;"
Pakeitimas 10
1 STRAIPSNIO 9 B PUNKTAS (naujas)
27 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
9b)  27 straipsnio 3 dalyje pridedamas šis da punktas:
"da) biudžeto rezultatų sąskaitos, apibrėžtos 81 straipsnyje, likučio sąmata n-1 metams ."
Pakeitimas 11
1 STRAIPSNIO 9 C PUNKTAS (naujas)
27 straipsnio 3 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
(9c)  27 straipsnyje įterpiama tokia 3a dalis:
"3a. Bendrijos įstaiga kiekvienais metais ir ne vėliau kaip iki kovo 31 d. taip pat siunčia Komisijai ir biudžeto valdymo institucijai:
a) savo darbo programos projektą,
b) savo atnaujintą daugiametį darbuotojų politikos planą, parengtą laikantis Komisijos nustatytų gairių,
c) informaciją apie pareigūnų, laikinųjų ir pagal sutartis dirbančių darbuotojų bei nacionalinių ekspertų skaičių n–1 ir n metais ir planus n+1 metams,
d) informaciją apie Bendrijos įstaigai priimančiosios valstybės narės suteiktus įnašus natūra."
Pakeitimas 12
1 STRAIPSNIO 9 D PUNKTAS (naujas)
27 straipsnio 5 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
9d)  27 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
" 5. Biudžeto valdymo institucija Bendrijos įstaigos personalo planą ir visas jo pataisas tvirtina vadovaudamasi 32 straipsnio 1 dalimi. Patvirtintas personalo planas, taip pat numatomas planuojamų ir preliminariai finansuojamų pagal sutartis dirbančių darbuotojų skaičius atitinkamiems finansiniams metams skelbiami Europos Sąjungos bendrojo biudžeto III skirsnio - Komisija - priede."
Pakeitimas 13
1 STRAIPSNIO 9 E PUNKTAS (naujas)
31 straipsnio 1 dalies b punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
9e)  31 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:
"b) buvusių finansinių metų numatomos pajamos ir n-2 metų pajamos , įskaitant asignuotąsias pajamas; "
Pakeitimas 15
1 STRAIPSNIO 15 PUNKTAS
40 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
1.  Leidimus duodantis pareigūnas valdybai atsiskaito už savo pareigų atlikimą, pateikdamas metinę veiklos ataskaitą, kurioje pateikia finansinę bei valdymo informaciją, patvirtinančią, kad metinėje ataskaitoje pateikta informacija parodo tikrą ir teisingą vaizdą, išskyrus atvejus, kai su atitinkamomis pajamų ir išlaidų sritimis susijusiose išlygose nurodyta kitaip.
1.  Leidimus duodantis pareigūnas valdybai atsiskaito už savo pareigų atlikimą, pateikdamas metinę veiklos ataskaitą, kurioje pateikia finansinę bei valdymo informaciją, ir patikinimo pareiškimą, kuriame patvirtinama, kad metinėje ataskaitoje pateikta informacija parodo tikrą ir teisingą vaizdą, išskyrus atvejus, kai su atitinkamomis pajamų ir išlaidų sritimis susijusiose išlygose nurodyta kitaip.
Pakeitimas 16
1 STRAIPSNIO 15 A PUNKTAS (naujas)
40 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
15a)  40 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
"2. Ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 15 d. valdyba biudžeto valdymo institucijai ir Audito Rūmams siunčia leidimus duodančio pareigūno praėjusių metų metinės ataskaitos analizę ir vertinimą bei jo patikinimo pareiškimą. Ši analizė ir įvertinimas įtraukiami į Bendrijos įstaigos metinę ataskaitą, vadovaujantis steigiamojo dokumento nuostatomis."
Pakeitimas 17
1 STRAIPSNIO 16 PUNKTAS
43 straipsnio 2a dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
2a.  Prieš direktoriui priimant sąskaitas, apskaitos pareigūnas jas pasirašo, taip patvirtindamas savo pagrįstą įsitikinimą, kad sąskaitos parodo tikrą ir teisingą Bendrijos įstaigos finansinės padėties vaizdą.
2a.  Prieš valdybai priimant sąskaitas, apskaitos pareigūnas jas pasirašo, taip patvirtindamas savo pagrįstą įsitikinimą, kad sąskaitos parodo tikrą ir teisingą Bendrijos įstaigos finansinės padėties vaizdą.
Pakeitimas 18
1 STRAIPSNIO 19 PUNKTAS
47 straipsnio 4 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
4.  Speciali pagal bendrojo Finansinio reglamento 66 straipsnio 4 dalį Komisijos sudaryta Finansinių klaidų komisija Bendrijos įstaigos atžvilgiu turi tokias pačias teises kaip ir Komisijos departamentų atžvilgiu, nebent valdyba nusprendžia sudaryti funkciniu požiūriu nepriklausomą komisiją arba dalyvauti kelių Bendrijos įstaigų sudarytoje bendroje komisijoje.
Remdamasis šios komisijos nuomone, direktorius nusprendžia, ar pradėti procesą dėl nubaudimo administracine priemone ar dėl kompensacijos sumokėjimo. Jei komisija nustato problemas pačioje sistemoje, ji nusiunčia pranešimą su rekomendacijomis leidimus duodančiam pareigūnui ir Komisijos vidaus auditoriui. Jei nuomonėje yra kaltinamas direktorius, komisija nuomonę siunčia valdybai ir Komisijos vidaus auditoriui.
4.  Speciali pagal bendrojo Finansinio reglamento 66 straipsnio 4 dalį Komisijos sudaryta Finansinių klaidų komisija Bendrijos įstaigos atžvilgiu turi tokias pačias teises kaip ir Komisijos departamentų atžvilgiu. Jei klausimai susiję su agentūromis, komisija numato vieną vietą agentūrų atstovui. Remdamasis šios komisijos nuomone, direktorius nusprendžia, ar pradėti procesą dėl nubaudimo administracine priemone ar dėl kompensacijos sumokėjimo. Jei komisija nustato problemas pačioje sistemoje, ji nusiunčia pranešimą su rekomendacijomis leidimus duodančiam pareigūnui ir Komisijos vidaus auditoriui. Jei nuomonėje yra kaltinamas direktorius, komisija nuomonę siunčia valdybai ir Komisijos vidaus auditoriui.
Direktoriaus nurodymai dėl šių atvejų ir jo tolesnių sprendimų paaiškinimas pridedami prie direktoriaus metinės veiklos ataskaitos.
Pakeitimas 19
1 STRAIPSNIO 22 PUNKTAS
58a straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
Apskaitos pareigūnas sudaro susigrąžintinų sumų sąrašą, kuriame Bendrijos gautinos sumos sugrupuojamos pagal išieškojimo vykdomojo rašto išdavimo datą. Sąrašas pridedamas prie Bendrijos įstaigos biudžeto ir finansų valdymo ataskaitos.
Apskaitos pareigūnas sudaro susigrąžintinų sumų sąrašą, kuriame Bendrijos gautinos sumos sugrupuojamos pagal išieškojimo vykdomojo rašto išdavimo datą. Sąrašas pridedamas prie Bendrijos įstaigos biudžeto ir finansų valdymo ataskaitos. Jame taip pat nurodomi panaikinti arba iš dalies panaikinti išieškojimo vykdomieji raštai.
Pakeitimas 20
1 STRAIPSNIO 23 PUNKTAS
59 straipsnio b punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
b)  Jeigu mokesčiai už paslaugas ir kiti mokesčiai nustatomi teisės aktu arba valdybos sprendimais, leidimus duodantis pareigūnas gali neišduoti išieškojimo vykdomojo rašto ir, nustatęs gautinas sumas, išrašyti debeto avizą. Tokiu atveju Bendrijos įstaigos teisė į gautinas sumas yra registruojama.
b)  Jeigu mokesčiai už paslaugas ir kiti mokesčiai nustatomi teisės aktu arba valdybos sprendimais, leidimus duodantis pareigūnas gali neišduoti išieškojimo vykdomojo rašto ir, nustatęs gautinas sumas, išrašyti debeto avizą. Tokiu atveju Bendrijos įstaigos teisė į gautinas sumas yra registruojama. Leidimus duodantis pareigūnas saugo debeto avizų sąrašą. Sąrašas pridedamas prie Bendrijos įstaigos biudžeto ir finansų valdymo ataskaitos. Jame taip pat nurodomos panaikintos ar iš dalies panaikintos debeto avizos.
Pakeitimas 21
1 STRAIPSNIO 25 A PUNKTAS (naujas)
69 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
25a)  69 straipsnis keičiamas taip:
" 69 straipsnis
Išlaidų patvirtinimas, leidimo išlaidoms išdavimas ir išmokėjimas atliekamas laikantis finansiniame reglamente ir jo įgyvendinimo nuostatose numatytų terminų ir nurodymų. Jei naudojamos IT paremtos mokėjimo sistemos, apskaitos pareigūnas turi įvertinti šių sistemų saugumą ir patikimumą."
Pakeitimas 22
1 STRAIPSNIO 28 PUNKTAS
74a straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 265a straipsnis parenkant ekspertus taikomas mutatis mutandis . Tokiems ekspertams mokamas atlyginimas nustačius pastovią sumą už suteiktą pagalbą Bendrijos įstaigai, ypač vertinant pasiūlymus ir paraiškas dėl subsidijų ar pasiūlymus dėl pirkimo, techninę pagalbą taikant tolesnes priemones ir atliekant galutinį projektų vertinimą. Bendrijos įstaiga gali naudoti Komisijos ar kitų Bendrijos įstaigų sudarytus sąrašus.
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 265a straipsnis parenkant ekspertus taikomas mutatis mutandis . Tokiems ekspertams mokamas atlyginimas nustačius pastovią sumą už suteiktą pagalbą Bendrijos įstaigai, ypač vertinant pasiūlymus ir paraiškas dėl subsidijų ar pasiūlymus dėl pirkimo, techninę pagalbą taikant tolesnes priemones ir atliekant galutinį projektų vertinimą. Bendrijos įstaiga gali naudoti Komisijos ar kitų Bendrijos įstaigų sudarytus sąrašus. Sąrašas, kuriame nurodomos ekspertų, bendradarbiavusių su Bendrijos įstaiga atitinkamais finansiniais metais, pavardės ir šių ekspertų gautas užmokestis, pridedamas prie Bendrijos įstaigos pranešimo biudžeto valdymo institucijai apie biudžeto ir finansų valdymą, tinkamai atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.
Pakeitimas 23
1 STRAIPSNIO 30 PUNKTAS
82 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
Apskaitos pareigūnas Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 1 d. atsiunčia savo laikinąsias ataskaitas kartu su šio reglamento 76 straipsnyje minėta ataskaita apie tų metų biudžeto ir finansų valdymą, kad Komisijos apskaitos pareigūnas galėtų ataskaitas konsoliduoti, kaip numatyta bendrojo Finansinio reglamento 128 straipsnyje.
Apskaitos pareigūnas Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 1 d. atsiunčia savo laikinąsias ataskaitas kartu su šio reglamento 76 straipsnyje minėta ataskaita apie tų metų biudžeto ir finansų valdymą, kad Komisijos apskaitos pareigūnas galėtų ataskaitas konsoliduoti, kaip numatyta bendrojo Finansinio reglamento 128 straipsnyje. Komisijos apskaitos pareigūnas biudžeto valdymo institucijai pateikia visų agentūrų sąskaitų konsolidavimo ataskaitą.
Pakeitimas 24
1 STRAIPSNIO 30 PUNKTAS
82 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
Apskaitos pareigūnas Europos Parlamentui ir Tarybai taip pat ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 31 d. atsiunčia ataskaitą apie tų metų biudžeto ir finansų valdymą.
Apskaitos pareigūnas Europos Parlamentui ir Tarybai taip pat ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 31 d. atsiunčia ataskaitą apie tų metų biudžeto ir finansų valdymą bei savo patikinimo pareiškimą .
Pakeitimas 25
1 STRAIPSNIO 30 PUNKTAS
83 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
2.  Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl Bendrijos įstaigos preliminarių ataskaitų, direktorius savo atsakomybe parengia galutines Bendrijos įstaigos ataskaitas pagal 43 straipsnį ir siunčia jas valdybai, kuri pateikia savo nuomonę apie šias ataskaitas.
2.  Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl Bendrijos įstaigos preliminarių ataskaitų, direktorius savo atsakomybe parengia galutines Bendrijos įstaigos ataskaitas pagal 43 straipsnį. Galutines ataskaitas tvirtina valdyba.
Pakeitimas 26
1 STRAIPSNIO 30 PUNKTAS
83 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
3.  Direktorius galutines ataskaitas kartu su valdybos nuomone siunčia Komisijos apskaitos pareigūnui, Audito Rūmams, Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip iki kitų metų liepos 1 d.
3.  Direktorius galutines ataskaitas, kurias patvirtino valdyba, siunčia Komisijos apskaitos pareigūnui, Audito Rūmams, Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip iki kitų metų liepos 1 d.
Pakeitimas 27
1 STRAIPSNIS, 30 A PUNKTAS (naujas)
94 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
30a)  94 straipsnio 1 dalis keičiama taip:
"1. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacija, iki n+2 metų balandžio 30 d. direktoriui patvirtina apie n metų biudžeto įvykdymą; direktorius informuoja valdybą apie Europos Parlamento pastabas, pateikiamas prie sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje rezoliucijoje. "
Pakeitimas 28
1 STRAIPSNIS, 30 B PUNKTAS (naujas)
94 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
30b)  94 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
"3. Jei Europos Parlamentas atideda sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimą , direktorius, bendradarbiaudamas su valdyba, kuo greičiau imasi veiksmų, siekdamas pašalinti arba padėti pašalinti kliūtis šiam sprendimui priimti."
Pakeitimas 29
1 STRAIPSNIS, 31 A PUNKTAS (naujas)
98 a straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
31a)  Įterpiamas 98a straipsnis:
"98a straipsnis
Likus dvejiems metams iki finansinės perspektyvos arba daugiametės finansinės programos galiojimo pabaigos, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai nuomonę apie kiekvienos agentūros veiklą ir jos būtinybę."
Pakeitimas 30
1 STRAIPSNIO 32 PUNKTAS
99 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002)
32)   Į 99 straipsnį įtraukiamas šis sakinys : "Direktorius perduoda šias taisykles Komisijai informavimo tikslais.";
32)  99 straipsnis pakeičiamas taip :
"99 straipsnis
Prireikus direktoriaus siūlymu ir bendradarbiaudama su Komisija valdyba priima išsamias Bendrijos įstaigos finansinių nuostatų įgyvendinimo taisykles."
Atnaujinta: 2008 m. lapkričio 10 d.Teisinis pranešimas