Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0135(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0039/2008

Внесени текстове :

A6-0039/2008

Разисквания :

PV 09/04/2008 - 24
CRE 09/04/2008 - 24

Гласувания :

PV 10/04/2008 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0117

Приети текстове
WORD 69k
четвъртък, 10 април 2008 г. - Брюксел Окончателна версия
Научноизследователски фонд за въглища и стомана *
P6_TA(2008)0117A6-0039/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 април 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно многогодишни технически насоки за програмата за научни изследвания на Научноизследователския фонд за въглища и стомана (COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент ,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0393),

–   като взе предвид член 4, параграф 3 от Решение 2003/76/ЕО на Съвета от 1 февруари 2003 г. за определяне на мерките, необходими за прилагането на Протокола, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, относно финансовите последици при изтичане на Договора за Европейската общност за въглища и стомана и Изследователския фонд за въглища и стомана(1) , съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0248/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0039/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменения, внесени от Парламента
Изменение 2
Член 4, параграф 1, алинея 1 а (нова)
Подобни проекти увеличават конкурентоспособността на въглищата на местния енергиен пазар, която зависи от ефективното използване на регионалните въглищни ресурси.
Изменение 3
Член 4, параграф 2, буква в а) (нова)
(ва) по-ефикасно преобразуване на първичната енергия, съдържаща се във въглищата, в други форми на енергия, например с използване на конвенционалните технологии за газификация и втечняване на въглища;
Изменение 4
Член 4, параграф 2, буква в б) (нова)
вб) по-икономични и по-надеждни технологии.
Изменение 5
Член 6, параграф 2, буква г)
г) рекултивация на участъците от земята и индустриално използване на отпадъците от производството от консумацията на въглищата;
г) рекултивация на участъците от земята и използване на отпадъците от производството от консумацията на въглищата;
Изменение 6
Член 7, параграф 1
Изследователските проекти, предприети с такава цел, се отнасят до перспективите за енергийни доставки в дългосрочен план и засягат усъвършенстването в икономически, енергиен и по отношение на околната среда план на залежи на въглища, които не могат икономически да бъдат добити с традиционни въгледобивни техники. Проектите могат да включват проучвания, определяне на стратегии, работа по теоретични и приложни научни изследвания и по новаторски технически опити, които предлагат перспектива да актуализират ресурсите от въглища на Общността.
Изследователските проекти, предприети с такава цел, се отнасят до перспективите за гарантиране на енергийните доставки в дългосрочен план и засягат усъвършенстването и ефективния транспорт - в икономически, енергиен и по отношение на околната среда план - на въглища, които не могат икономически да бъдат добити с традиционни въгледобивни техники. Проектите могат да включват проучвания, определяне на стратегии, работа по теоретични и приложни научни изследвания и по новаторски технически опити, които предлагат перспектива да актуализират ресурсите от въглища на Общността.
Изменение 7
Член 7, параграф 2
Приоритет се дава на проекти, които включват допълнителни техники, като адсорбцията на метан или въглероден диоксид, извличане на метан от мястото, където е находището, и подземна газификация на въглища.
Приоритет се дава на проекти, които включват допълнителни техники, като адсорбцията на метан или въглероден диоксид, извличане на метан от мястото, където е находището, и употребата му като източник на енергия, ефикасно горене на въглища при процесите на генериране на топлина и електричество и неконвенционални методи за подземна газификация на въглища.
Изменение 8
Член 8, буква й а (нова)
(йа) отливки и изковки от стомана и синтеровани изделия, получени чрез прахова металургия от железни прахове и феросплави като полуготови продукти за допълнителна обработка;
Изменение 9
Член 9, буква б)
б) свойства на стоманата по отношение на механичните характеристики при ниска и висока температура, като съпротивление, издръжливост , умора, износване , провисване, корозия и съпротивление на скъсване ,
б) характеристики на стоманата по отношение на механичните свойства на стоманите при ниска и висока температура, като якост при променливи степени на опън , твърдост, издръжливост на удар , механична и температурна умора, издръжливост на провисване и пропукване , както и на износване при триене и корозия ;
Изменения 10 и 11
Член 9, точка в)
в) удължаване на полезния живот, и по-специално чрез подобряване на съпротивлението на топлина и на корозия на стоманите, и на металните конструкции,
в) удължаване на полезния живот, и по-специално чрез подобряване на издръжливостта на високотемпературно износване, корозия и други въздействия на стоманите и на стоманените конструкции,
Изменение 12
Член 9, буква г)
г) стомани с композитна структура и структура сандвич,
г) влакнести и многопластови смеси и структури ;
Изменение 13
Член 9, буква д)
д) устройство за предварително определяне на микроструктурите и механичните свойства,
д) устройство за предварително определяне на микроструктурите, механичните свойства, и т.н.;
Изменение 14
Член 10, буква б)
б) марки стомани и дизайни на сглобяеми структури, които улесняват събирането на стоманените отпадъци и тяхното превръщане в стомана за използване,
б) проектиране на стоманени структури, които се разглобяват лесно в края на експлоатационния си живот, с цел събиране на стоманените отпадъци и тяхното превръщане в стомана за използване,
Изменение 15
Член 13
Всички предприятия, публични органи, изследователски организации или заведения за висше или основно образование, или други юридически лица, включително физически лица от трети страни имат право да участват въз основа на индивидуални проекти, без да получават каквато и да е финансова помощ по Програмата за изследвания, при условие, че подобно участие е в интерес на Общността.
Всички предприятия, публични органи, изследователски организации или заведения за висше или средно образование, или други юридически лица, включително физически лица, от трети страни имат право да участват въз основа на индивидуални проекти, без да получават каквато и да е финансова помощ по Програмата за изследвания, при условие, че подобно участие е в интерес на Общността и че заинтересованите страни осигурят основните средства за изпълнение на проекта .
Изменение 16
Член 20
Консултативните групи по въглища и стомана (наричани по-долу Консултативни групи") играят ролята на независими технически групи за консултации.
Консултативните групи по въглища и стомана (наричани по-долу "Консултативни групи") играят ролята на независими технически групи за консултации и включват специалисти с подходяща квалификация.
Изменение 17
Член 22, параграф 3
Комисията осигурява балансиран експертен състав и възможно най-широко географско представяне във всяка Консултативна група.
Комисията осигурява балансиран експертен състав и възможно най-широко географско и геоикономическо представяне във всяка Консултативна група, като се обърне специално внимание на държавите-членки, които се присъединиха към Европейския Съюз през 2004 г. и след това .
Изменение 18
Член 25, параграф 3, алинея 1
3.  Комисията създава информационен пакет, който представя подробно правилата за участие, методите за управление на предложенията и проектите, формулярите за кандидатстване, правилата за подаване на предложения, примерните договори за безвъзмездна помощ, допустимите разходи, максимално разрешения финансов принос, методите за заплащане и годишните приоритетни цели на Програмата за изследвания.
3.  Комисията създава информационен пакет, който представя подробно правилата за участие, методите за управление на предложенията и проектите, формулярите за кандидатстване (включително инструкции за попълването им) , правилата за подаване на предложения, примерните договори за безвъзмездна помощ, допустимите разходи, максимално разрешения финансов принос, методите за заплащане и годишните приоритетни цели на Програмата за изследвания.

(1) ОВ L 29, 5.2.2003 г., стр. 22

Последно осъвременяване: 10 ноември 2008 г.Правна информация