Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2557(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B6-0135/2008

Debatten :

PV 09/04/2008 - 13

Stemmingen :

PV 10/04/2008 - 9.11
CRE 10/04/2008 - 9.11

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0119

Aangenomen teksten
WORD 66k
Donderdag 10 april 2008 - Brussel Definitieve uitgave
Situatie in Tibet
P6_TA(2008)0119B6-0133, 0134, 0135, 0136, 0137 en 0138/2008

Resolutie van het Europees Parlement van 10 april 2008 over Tibet

Het Europees Parlement ,

–   onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over China en over Tibet, met name:

   a) over de "dialoog tussen de Chinese regering en gezanten van de Dalai Lama" (15 februari 2007)(1) ;
   b) over "de top EU-China - mensenrechtendialoog EU-China" (13 december 2007)(2) ;
   c) over "de betrekkingen tussen de EU en China" (7 september 2006)(3) ;
   d) over "het functioneren van de mensenrechtendialogen en het mensenrechtenoverleg met derde landen" (6 september 2007)(4) ,

–   gelet op artikel 103, lid 4, van zijn Reglement,

A.   overwegende dat de 49ste verjaardag van de Tibetaanse nationale opstand tegen de Chinese regering heeft geleid tot omvangrijke protesten van Tibetaanse monniken en nonnen en gewone Tibetaanse burgers tegen de Chinese repressie;

B.   overwegende dat volgens de Chinese autoriteiten twintig mensen zijn omgekomen; overwegende dat volgens andere bronnen bij deze confrontaties meer dan 140 Tibetanen zijn omgekomen en tientallen anderen zijn gearresteerd;

C.   overwegende dat de Chinese regering de staat van beleg heeft afgekondigd en dat winkels en tempels in Lhasa en andere steden zijn gesloten, en dat honderden bewapende politieagenten en gewapende troepen uit de rest van China naar Tibet zijn overgebracht,

D.   overwegende dat Zijne Heiligheid de Dalai Lama de Chinese overreactie als "culturele genocide" heeft gekenschetst, en tegelijkertijd de Tibetanen heeft opgeroepen "geweldloosheid te betrachten en niet van dat pad af te wijken, hoe ernstig de situatie ook is"(5) ; overwegende dat Zijne Heiligheid de Dalai Lama niet om onafhankelijkheid voor Tibet heeft gevraagd, maar om een tussenoplossing van daadwerkelijke culturele en politieke autonomie en godsdienstvrijheid, een standpunt dat wordt gesteund door het Europees Parlement,

E.   overwegende dat dit conflict slechts met vreedzame middelen en via een oprechte dialoog duurzaam kan worden opgelost,

F.   overwegende dat, met uitzondering van een door de Chinese regering georganiseerd persbezoek, de internationale pers de toegang tot Tibet is ontzegd om verslag uit te brengen over de feiten, en dat alle journalisten zijn uitgewezen; overwegende dat het genoemde internationale persbezoek aan grote beperkingen was onderworpen en dat de deelnemende journalisten de ongelimiteerde toegang tot de Tibetaanse bevolking werd ontzegd,

G.   overwegende dat de Chinese regering buitenlandse websites in China blijkt te blokkeren en censuur uitoefent op uitzendingen over de toestand in Tibet van buitenlandse televisiemaatschappijen;

H.   ervan overtuigd dat de Olympische Spelen in Beijing een buitengewone kans zijn voor China om zich open te stellen voor de wereld en omgekeerd en om te tonen dat het in staat is zijn beloften met betrekking tot de bevordering van de grondrechten voor alle Chinezen zonder onderscheid na te komen;

I.   overwegende dat de in 2000 tot stand gebrachte mensenrechtendialoog tussen de EU en China niet tot de verwachte resultaten heeft geleid,

1.   veroordeelt met kracht de brute onderdrukking van de Tibetaanse demonstranten door de Chinese veiligheidstroepen en alle gewelddaden, door wie ook gepleegd, in de straten van Lhasa en elders in Tibet en spreekt zijn oprechte medeleven uit met de families van de slachtoffers;

2.   roept de Chinese regering op passende medische verzorging voor gewonde Tibetanen en juridische bijstand voor gearresteerde Tibetanen te waarborgen; roept de autoriteiten op een lijst van gevangenen te presenteren, hen overeenkomstig de internationale mensenrechtenwetgeving te behandelen en in elk geval van foltering af te zien; dringt aan op de onmiddellijke vrijlating van allen die op vreedzame wijze hebben geprotesteerd en aldus gebruik hebben gemaakt van hun legitieme recht op vrijheid van expressie;

3.   uit kritiek op de vaak discriminerende behandeling van de niet-Han-Chinese etnische minderheden; verzoekt China zijn toezeggingen met betrekking tot mensenrechten en rechten van minderheden en de rechtsstaat na te komen; dringt erop aan dat China de Olympische Spelen van 2008 niet misbruikt door dissidenten, journalisten en mensenrechtenactivisten te arresteren om demonstraties en berichten die de autoriteiten in verlegenheid brengen te voorkomen; dringt in dit verband aan op de onmiddellijke vrijlating van Hu Jia, een prominent mensenrechtenactivist, die tot drieëneenhalf jaar gevangenisstraf is veroordeeld op beschuldiging van subversieve activiteiten;

4.   dringt aan op een open en onafhankelijk onderzoek naar de recente ongeregeldheden en repressie in Tibet, onder auspiciën van de VN; verzoekt de Chinese autoriteiten een permanente uitnodiging voor een bezoek aan Tibet af te geven aan de Hoge commissaris van de VN voor de mensenrechten en aan andere organen van de VN;

5.   is verheugd over het feit dat Zijne Heiligheid de Dalai Lama de Tibetaanse bevolking heeft opgeroepen geweldloos te protesteren en oproepen om onafhankelijkheid voor Tibet van de hand heeft gewezen en in plaats daarvan de tussenoplossing heeft voorgesteld van daadwerkelijke culturele en politieke autonomie en godsdienstvrijheid; spreekt nogmaals zijn steun uit voor de territoriale integriteit van China;

6.   verzoekt de Chinese autoriteiten Tibet open te stellen voor media en diplomaten, met name vertegenwoordigers van de EU; dringt er bij de Chinese autoriteiten op aan onmiddellijk een einde te maken aan de censuur en het blokkeren van nieuws- en informatiewebsites die gebaseerd zijn in het buitenland; vraagt de vrijlating van alle journalisten, internetgebruikers en cyberdissidenten die in China worden vastgehouden omdat zij hun recht op informatie hebben uitgeoefend;

7.   is bezorgd over de toenemende economische marginalisering van de Tibetaanse bevolking in Tibet, die geconfronteerd wordt met een stijgend aantal Chinese migranten die zich in Tibet vestigen en Tibetaanse banen en Tibetaans land in beslag nemen; wijst op de grove discriminatie in het onderwijssysteem, waarin Tibetaanse kinderen hun moedertaal als een tweede taal leren;

8.   verzoekt China zijn eigen publieke toezeggingen met betrekking tot mensenrechten en rechten van minderheden, democratie en rechtstaat die het heeft gedaan op het ogenblik van het besluit van het Internationaal Olympisch Comité om de organisatie van de Spelen aan China toe te wijzen, na te komen;

9.   dringt er bij China op aan om zonder verdere vertraging en elk geval voor de Olympische Spelen over te gaan tot ratificatie van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (VN, 1968); verzoekt Peking een moratorium op de doodstraf af te kondigen, zoals gevraagd in resolutie 62/149 van de algemene vergadering van de VN van 18 december 2007 inzake een moratorium op het gebruik van de doodstraf;

10.   betreurt het dat de zes onderhandelingsrondes tussen de Chinese autoriteiten en Zijne Heiligheid de Dalaï Lama niet tot resultaat hebben geleid en wenst dat er een constructieve dialoog zonder voorwaarden vooraf plaatsvindt teneinde tot een algemeen politiek akkoord te komen, met inbegrip van een duurzame oplossing voor de culturele en politieke autonomie van Tibet en godsdienstvrijheid en daadwerkelijke minderhedenrechten voor de Tibetaanse bevolking in andere, naburige Chinese provincies;

11.   verzoekt de Raad en met name het Voorzitterschap de gebeurtenissen nauwlettend te volgen, erop toe te zien dat de EU een coherent gemeenschappelijk standpunt inneemt en ervoor te zorgen dat de naar aanleiding hiervan genomen besluiten naar behoren worden uitgevoerd, en meent dat de diplomatieke vertegenwoordigers van de EU in Peking het initiatief moeten nemen om de regio te bezoeken, teneinde bij de Raad verslag uit te brengen over de huidige situatie;

12.   herhaalt in dit verband zijn verzoek aan de Raad om een speciale gevolmachtigde voor Tibetaanse zaken te benoemen teneinde de dialoog tussen de partijen te vergemakkelijken en de onderhandelingen na hun hervatting nauwgezet te volgen;

13.   onderschrijft de verklaring van Zijne Heiligheid de Dalai Lama dat de Olympische Spelen een grote kans zijn voor vrijheid voor alle Chinezen;

14.   roept het fungerend voorzitterschap van de EU op te werken aan een gemeenschappelijk standpunt van de EU inzake de aanwezigheid van de staatshoofden en regeringsleiders en de hoge vertegenwoordiger van de EU bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen, met de mogelijkheid om van aanwezigheid af te zien indien de dialoog tussen de Chinese autoriteiten en Zijne Heiligheid de Dalai Lama niet wordt hervat;

15.   dringt er bij de Volksrepubliek China op aan Olympische atleten niet langer te onderzoeken en te beoordelen op hun politieke standpunten en te dreigen met uitsluiting van de Olympische Spelen als zij een mening zijn toegedaan die verschilt van het officiële standpunt van de Chinese regering;

16.   kijkt uit naar het bezoek van Zijne Heiligheid de Dalai Lama aan het EP voor een toespraak tot de plenaire vergadering, dat is gepland eind 2008, en roept de Conferentie van voorzitters of te bekijken of het mogelijk is eerder een bezoek te organiseren;

17.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de regeringen en parlementen van de kandidaat-lidstaten, de president en de premier van de Volksrepubliek China, de voorzitter van het Nationale Volkscongres van China, het Internationaal Olympisch Comité en Zijne Heiligheid de Dalai Lama.

(1) PB C 287 E van 29.11.2007, blz. 554.
(2) Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0622.
(3) PB C 305 E van 14.12.2006, blz. 219.
(4) Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0381.
(5) Verklaring van 6 april 2008.

Laatst bijgewerkt op: 10 november 2008Juridische mededeling