Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2547(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0132/2008

Předložené texty :

B6-0132/2008

Rozpravy :

PV 09/04/2008 - 21
CRE 09/04/2008 - 21

Hlasování :

PV 10/04/2008 - 11.1
CRE 10/04/2008 - 11.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0121

Přijaté texty
WORD 90k
Čtvrtek 10. dubna 2008 - Brusel Konečné znění
Boj proti rakovině v rozšířené Evropské unii
P6_TA(2008)0121B6-0132/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. dubna 2008 o boji proti rakovině v rozšířené Evropské unii

Evropský parlament ,

-   s ohledem na článek 152 Smlouvy,

-   s ohledem na články 163–173 Smlouvy,

-   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES ze dne 23. října 2007, kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008–2013)(1) ,

-   s ohledem na bílou knihu Komise nazvanou Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008–2013 (KOM(2007)0630),

-   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)(2) ,

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci(3) ,

-   s ohledem na zprávy, jejichž vypracování zadala Světová zdravotnická organizace (WHO) a které pojednávají o rakovině, zejména o zdravotních rizicích pro děti z důvodu expozice chemickým látkám(4) ,

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 ze dne 12. prosince 2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití(5) ,

-   s ohledem na doporučení Rady 2003/878/ES ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny(6) ,

-   s ohledem na sdělení Komise o Evropské strategii v oblasti životního prostředí a zdraví (KOM(2003)0338) a na sdělení Komise o Evropském akčním plánu pro životní prostředí a zdraví na období 2004–2010 (KOM(2004)0416),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2008 o strategii Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012(7) ,

-   s ohledem na své prohlášení ze dne 11. října 2007 o potřebě komplexní strategie boje proti rakovině(8) ,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2006 o rakovině prsu v rozšířené Evropské unii(9) ,

-   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 646/96/ES ze dne 29. března 1996, kterým se přijímá akční plán Společenství pro boj proti rakovině v rámci činnosti v oblasti veřejného zdraví (1996 až 2000)(10) ,

-   s ohledem na článek 88a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků(11) ,

-   s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/513/ES ze dne 2. června 2004 o uzavření Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku(12) ,

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že podle odhadů Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) je každému třetímu Evropanovi v průběhu jeho života stanovena diagnóza rakoviny a každý čtvrtý Evropan na tuto nemoc zemře,

B.   vzhledem k tomu, že v roce 2006 bylo diagnostikováno téměř 2,3 milionu nových případů rakoviny a více než 1 milion lidí v Evropské unii na rakovinu zemřelo; vzhledem k tomu, že nejvíce úmrtí se vyskytlo u lidí s rakovinou plic, tlustého střeva a prsu,

C.   vzhledem k tomu, že rakovina je způsobena mnoha faktory v několika stadiích, a vyžaduje tudíž nový přístup k prevenci, který stejnou měrou řeší jak příčiny vyplývající ze životního stylu, tak příčiny vyplývající ze zaměstnání a životního prostředí, a to takovým způsobem, který odráží skutečné kombinované vlivy různých příčin, spíše než aby se zaměřoval na izolované příčiny,

D.   vzhledem k tomu, že podle nedávné studie odborů je minimálně 8 % úmrtí na rakovinu ročně způsobeno přímo expozicí karcinogenním látkám na pracovišti; vzhledem k tomu, že takové expozici by se mohlo předcházet nahrazením karcinogenních látek méně škodlivými látkami; vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni, pokud je to možné, karcinogenní látky nahradit, ale bohužel jsou tyto předpisy uplatňovány a prosazovány nedostatečně, což je nepřijatelné,

E.   vzhledem k tomu, že chemické látky způsobující endokrinní poruchy mohou hrát při tvorbě rakoviny významnou roli, například v případě rakoviny prsu nebo varlat, a vyžadují proto zvláštní opatření,

F.   vzhledem k tomu, že jedním z důvodů růstu případů rakoviny v celé Unii je její stárnoucí populace,

G.   vzhledem k tomu, že úmrtnost na rakovinu v nových členských státech je vyšší než v EU-15,

H.   vzhledem k tomu, že k důvodům velkých rozdílů v pětiletém ukazateli přežití u většiny typů rakoviny v Evropě patří zarážející a nepřijatelné rozdíly v kvalitě zařízení pro léčbu rakoviny, v programech preventivních prohlídek, v pokynech pro osvědčené postupy vycházejících z důkazů, v radioterapeutických zařízeních a v dostupnosti léčivých přípravků proti rakovině,

I.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém písemném prohlášení o potřebě komplexní strategie boje proti rakovině vyzývá Radu a Komisi k vypracování komplexní strategie boje proti rakovině řešící čtyři základní faktory tohoto boje: a) prevenci, b) včasné rozpoznání, c) diagnostiku, léčbu a další sledování a d) paliativní péči,

J.   vzhledem k tomu, že v průběhu akčních plánů Komise proti rakovině ("Evropa proti rakovině", pokrývající období let 1996–2002) došlo v mnoha zemích k příznivému obratu v oblasti úmrtnosti na několik nejběžnějších druhů rakoviny,

K.   vzhledem k tomu, že podle odhadů WHO lze nejméně třetině všech případů rakoviny předcházet a pro kontrolu rakoviny je z hlediska nákladů nejefektivnější dlouhodobou strategií prevence; a vzhledem k tomu, že by další třetinu případů rakoviny bylo možné vyléčit, pokud by byly zachyceny včas a byla jim poskytnuta odpovídající léčba,

L.   vzhledem k tomu, že WHO zařadila krystalický křemen mezi karcinogeny I. třídy a že 3,2 milionů pracovníků v EU je vystaveno této látce nejméně 75 % jejich pracovní doby; vzhledem k tomu, že podle odhadů lze připsat 2,7 % úmrtí na rakovinu plic nebo průdušek expozici krystalickému křemenu v zaměstnání,

M.   vzhledem k tomu, že podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jsou v současné době vynaložena na prevenci v průměru jen 3 % z celkového rozpočtu na zdraví zemí OECD, přičemž na zdravotní péči a léčbu se vynakládá 97 %; vzhledem k tomu, že tato výrazná nerovnováha musí být urychleně odstraněna, a to tím více, že alespoň jedné třetině všech případů rakoviny lze předejít,

N.   vzhledem k tomu, že podle odhadů lze 25 % všech úmrtí na rakovinu v Unii připsat kouření; a vzhledem k tomu, že kouření je příčinou 80 až 90 % úmrtí na rakovinu plic na světě,

O.   vzhledem k tomu, že řádně vypracovaný a spravovaný vnitrostátní program pro kontrolu rakoviny snižuje výskyt rakoviny a úmrtnost na ní v některých případech o více než 70 % a zlepšuje život onkologických pacientů bez ohledu na to, s jak omezenými zdroji se země potýká,

P.   vzhledem k tomu, že celostátní zavádění účinných screeningových programů podle obyvatelstva prováděné v souladu s evropskými pokyny, pokud již existují, výrazně zvyšuje kvalitu a dostupnost screeningu rakoviny, její diagnostiky a léčebných služeb pro obyvatelstvo, čímž zlepšuje boj proti rakovině,

Q.   vzhledem k tomu, že vnitrostátní onkologické registry ve všech členských státech jsou zásadní pro poskytování srovnatelných údajů o rakovině,

R.   vzhledem k tomu, že v rámci EU existují v současné době značné a nepřijatelné kvalitativní nerovnosti v oblasti screeningu a včasného rozpoznání rakoviny a následných postupů, zejména pokud jde o používané diagnostické postupy a začlenění těchto postupů do zdravotnických politik členských států, a vzhledem k tomu, že screeningové programy umožňují včasné určení diagnózy, což přispívá k finančně výhodnému a měřitelnému snížení případů rakoviny,

S.   vzhledem k tomu, že onkologie není ve všech členských státech uznávána za lékařskou specializaci a že je zapotřebí zajistit nepřetržité vzdělávání lékařů,

T.   vzhledem k tomu, že EudraCT, evropská databáze klinických hodnocení v rámci Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMEA), není otevřená široké veřejnosti a pacienti mají potíže při hledání hodnocení, která se zabývají jejich konkrétním stavem,

U.   vzhledem k tomu, že složitost rakoviny vyžaduje lepší komunikaci mnoha zdravotnických pracovníků různé specializace, kteří se zabývají léčbou onkologických pacientů; vzhledem k tomu, že psychologická a sociální péče o onkologické pacienty může zlepšit jejich kvalitu života,

V.   vzhledem k tomu, že onkologičtí pacienti nemají v současné době rovný přístup k informacím o léčbě a v každém stadiu své choroby naléhavě potřebují více informací,

1.   vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby přijaly vhodná opatření v oblasti prevence, včasného rozpoznání, diagnostiky a léčby včetně paliativní péče ke snížení očekávaného výrazného zvýšení případů rakoviny vyplývajícího z demografických změn v nadcházejících desetiletích, včetně zajištění vhodné finanční podpory pro koordinovaná opatření a náležité budování kapacit;

2.   vyzývá Komisi, aby zřídila interinstitucionální pracovní skupinu EU pro rakovinu složenou se zástupců Komise, Rady a Evropského parlamentu, jež by se pravidelně scházela za účelem shromažďování a výměny osvědčených postupů v oblasti prevence včetně omezení expozice karcinogenním látkám a jiným látkám podílejícím se na vzniku rakoviny na pracovišti a v životním prostředí, screeningu a léčby a jež bude stát v čele lepší kontroly výskytu rakoviny v Evropě; zdůrazňuje, že pracovní skupina EU by měla zejména podporovat nová opatření a stávající screeningové projekty, jež by mohly přispět k tomu, že podíl obyvatel, kteří jsou zapojeni do opatření pro screening rakoviny, vzroste v členských státech do roku 2018 minimálně o 50 %;

3.   vítá iniciativu Komise přijmout sdělení o rakovině a sdělení o vzácných onemocněních, která jsou plánována ještě na tento rok;

4.   žádá Komisi, aby pravidelně prováděla přezkum Evropského kodexu proti rakovině a aby ho propagovala pomocí osvětových, informačních a vzdělávacích kampaní zaměřených na konkrétní skupiny obyvatelstva;

5.   naléhá na členské státy, aby za použití standardizované evropské terminologie prováděly statutární registraci případů rakoviny, která umožní hodnotit programy prevence, screeningu a léčby a procenta osob, které rakovinu překonají, na základě údajů o obyvatelstvu, a dále zajistí srovnatelnost údajů mezi členskými státy;

6.   vyzývá Komisi, aby přehodnotila stávající doporučení o screeningu rakoviny, přičemž by zohlednila rychlý vývoj nových technologií a zahrnula do tohoto doporučení:

   a) více druhů rakoviny a
   b) další techniky včasné diagnostiky, jakmile budou z vědeckého hlediska potvrzeny;

7.   vyzývá Komisi, aby vypracovala dynamický, flexibilní a kontinuální přístup v boji proti rakovině, který se bude opírat o vědecký pokrok, a v této souvislosti by měla zřídit:

   a) poradní výbor pro prevenci rakoviny za účelem hodnocení stávajících důkazů a údajů
   b) speciální poradní výbor o včasném rozpoznání rakoviny, aby mohly být rychle a účinně zapracovány budoucí revize doporučení;

8.   vyzývá Komisi, aby v rámci druhého akčního programu v oblasti veřejného zdraví podporovala sítě vnitrostátních onkologických registrů za účelem vypracování celounijní studie o nerovnostech ve výskytu rakoviny a šancích na přežití této choroby;

9.   naléhá na vlády České republiky a Itálie, které tak dosud neučinily, aby ratifikovaly Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, jež vstoupila v platnost v únoru 2005;

10.   vyzývá Komisi a všechny členské státy, aby při uplatňování Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku vytvářely a podporovaly přísné protokoly a pokyny a aby zajistily, že budou k dispozici zdroje na pomoc zemím s nízkými příjmy při plnění jejich závazků daných úmluvou;

11.   vyzývá Komisi, aby jednala ve své roli strážce Smlouvy a přijala rychle právní opatření proti všem členským státům, které v plné míře neplní směrnici 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci;

12.   vyzývá Komisi, aby v případě potřeby přijala legislativní opatření a povzbuzovala a podporovala iniciativy, jež zahrnují široký okruh zúčastněných subjektů, za účelem prevence rakoviny prostřednictvím snížení expozice karcinogenním látkám a jiným látkám podílejícím se na vzniku rakoviny při práci a v životním prostředí, propagace zdravého životního stylu, zejména v souvislosti s hlavními rizikovými faktory – tabákem, alkoholem, obezitou, nezdravým stravováním, nedostatkem pohybu a ochrany proti slunci – a se zvláštním zaměřením na děti a dospívající;

13.   vyzývá Komisi a členské státy, aby v souladu se zprávou Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o zelené knize "K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU"(13) , jejíž doporučení musí být nyní plně provedena, podporovaly a uplatňovaly komplexní politiky kontroly tabáku, včetně nekuřáckých prostředí a zásahů ve formě zákazu kouření, jako účinné způsoby snížení výskytu kouření, a tedy prevence vysokého počtu úmrtí na rakovinu;

14.   vyzývá Komisi, členské státy a Evropskou agenturu pro chemické látky, aby v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky(14) , do 1. června 2008 jako nejvyšší prioritu přijaly seznam látek vzbuzujících zvlášť velké obavy, který bude obsahovat karcinogenní látky, aby bylo možné uplatňovat čl. 33 odst. 2 nařízení REACH, podle něhož mohou spotřebitelé žádat informace o karcinogenních látkách ve spotřebním zboží, aby se mohli takového zboží vyvarovat;

15.   vyzývá Komisi, aby prosazovala a podporovala iniciativy bránící dovozu zboží, které obsahuje karcinogenní chemické látky; dále vyzývá k přijetí opatření na úrovni EU pro zpřísnění sledování potravin kvůli chemickým látkám včetně pesticidů;

16.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že budou k dispozici dostatečné zdroje pro průzkumy lidského biologického sledování v celé EU, aby bylo možné sledovat karcinogenní látky a jiné látky podílející se na vzniku rakoviny, a posoudit tak účinnost politik;

17.   naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly informační kampaně o screeningu rakoviny zaměřené jak na širokou veřejnost, tak na všechny poskytovatele zdravotní péče, a také výměnu osvědčených postupů v oblasti využívání opatření pro prevenci a včasné rozpoznání rakoviny, jako je finančně efektivní zařazení vhodného testování HPV pro screening rakoviny děložního čípku a očkování proti HPV, které chrání mladé ženy před rakovinou děložního čípku, či test na zvláštní antigen prostaty (PSA) pro včasné rozpoznání rakoviny prostaty u mužů nad 50 let věku;

18.   vyzývá Komisi, aby zahájila diskusi s Radou s cílem podpořit a efektivně uplatňovat doporučení o screeningu rakoviny a v této souvislosti žádá členské státy, které tak ještě neučinily, aby provedly doporučení Rady o screeningu rakoviny, aby stanovily postupy pro přijetí jakýchkoli změn doporučení v budoucnosti a aby zavedly programy pro screening obyvatelstva, jež by byly prováděny v souladu s evropskými pokyny pro zajištění kvality;

19.   vyzývá Komisi, aby zajistila střednědobou a dlouhodobou vědeckou a odbornou podporu vhodné a náležité pomoci členským státům při postupu podle doporučení Rady o screeningu rakoviny, a dále aby zajistila sledování, hodnocení a koordinaci pilotních aktivit a nepřetržité zlepšování kvality;

20.   vyzývá Komisi k podpoře rozvoje evropských akreditačních/certifikačních programů pro screening, diagnostiku a léčbu rakoviny na základě evropských pokynů pro zajištění kvality, které by mohly sloužit i jako příklad pro další oblasti zdravotnické péče;

21.   vyzývá členské státy, aby zajistily, že po celém jejich území budou k dispozici multidisciplinární onkologické týmy, aby mohla být všem pacientům poskytnuta optimální individuální léčba, a aby zlepšily vzdělávání onkologů a zdravotnických pracovníků v oblasti rozpoznání psychologických a sociálních potřeb pacientů v zájmu zlepšení kvality života a zmírnění úzkostí a depresí u onkologických pacientů;

22.   naléhá na Komisi a členské státy, aby onkologii uznaly za lékařskou specializaci a zajistily pro onkology celoživotní vzdělávání v souladu se schválenými pokyny;

23.   vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly a propagovaly paliativní péči a aby vypracovaly pokyny pro její využívání;

24.   vyzývá Komisi, aby zajistila, že právní předpisy Společenství budou obsahovat pobídky jak pro průmysl, tak pro vědecko-výzkumné pracovníky s cílem podporovat nepřetržitý výzkum a zajistit nové prokázané léky a léčebné postupy k boji proti rakovině a kontrole jejího výskytu;

25.   vyzývá Komisi, aby prostřednictvím sítí zdravotnických pracovníků zabezpečila šíření osvědčených postupů pro léčbu a péči, a zajistila tak, že občané budou mít přístup k nejlepší léčbě, která je k dispozici;

26.   vyzývá Komisi, aby ze strukturálních fondů a sedmého rámcového programu pro výzkum uvolnila finanční prostředky na vytvoření a financování referenčních sítí pro případy vzácných a obtížně léčitelných rakovin, jež umožní sdílení zdrojů a odborných znalostí a zlepšení diagnostiky a léčby;

27.   naléhá na Komisi, aby v rámci sedmého rámcového programu vyčlenila finanční prostředky na podporu výzkumu a inovací v oblasti primární prevence, screeningu a včasného rozpoznání rakoviny a nových léků a léčebných postupů proti rakovině;

28.   vyzývá Radu a Komisi, aby zavedly normu EU pro hodnocení nových inovativních diagnostických a terapeutických přístupů a identifikaci osvědčených klinických a lékařských postupů;

29.   vyzývá Komisi, aby v rámci sedmého rámcového programu vyčlenila finanční prostředky na podporu výzkumu rakoviny u dětí;

30.   naléhá na Komisi a členské státy, aby zajistily, že léky proti rakovině budou dostupné jednotně všem pacientům, kteří je potřebují, ve všech členských státech;

31.   vybízí Komisi a členské státy, aby v rámci farmaceutického fóra na vysoké úrovni prozkoumaly, jak by bylo možné rychleji zpřístupnit pacientům inovativní a život zachraňující léky proti rakovině tím, že uvádění léků na trh bude schvalováno rychleji prostřednictvím centralizovaného postupu EU a že bude zvážen podmíněný proces tvorby cen a úhrad, zatímco se budou shromažďovat údaje o hodnotě léků pro pacienty při reálném použití;

32.   vyzývá Komisi, aby nejpozději do června 2008 předložila Evropskému parlamentu a Radě návrh, jenž zajistí kvalitní, objektivní, spolehlivé a nepropagační informace o léčivých přípravcích z různých zdrojů;

33.   vyzývá Komisi, aby provedla revizi směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se uplatňování správné klinické praxe při provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků(15) (směrnice o klinickém hodnocení) s cílem podpořit rozšíření akademického výzkumu rakoviny, a zejména výzkumu screeningu a včasného rozpoznání rakoviny, a aby zároveň uznala vliv souvisejících nákladů na nekomerční výzkumný sektor a zvýšila dostupnost informací o probíhajících a ukončených klinických hodnoceních pacientům a široké veřejnosti;

34.   vyzývá členské státy a Komisi, aby usilovaly o vypracování pravidel pro společnou definici zdravotního postižení, která může zahrnovat osoby s chronickou nemocí nebo rakovinou, a aby členské státy, které tak zatím neučinily, případně urychleně zahrnuly urychleně tyto osoby do svých vnitrostátních definic zdravotního postižení;

35.   vyzývá Komisi, aby vypracovala chartu na ochranu onkologických pacientů a chronicky nemocných osob na pracovišti, jejímž cílem bude požadovat od společností, aby pacientům umožnily setrvat v zaměstnání v průběhu léčby a vrátit se k běžné profesní činnosti;

36.   vybízí členské státy, aby podle evropských pokynů přijaly národní charty práv pacientů a aby do vývoje zdravotnických politik zahrnuly účast a poznatky pacientů;

37.   vyzývá členské státy a Evropskou komisi k vypracování a posílení iniciativ, které zajistí podporu pro osoby přímo či nepřímo postižené rakovinou, a to zejména prostřednictvím zahájení a rozvoje psychologické péče a podpory pro tyto osoby v celé EU;

38.   vyzývá Komisi, aby rozšířila informace dostupné onkologickým pacientům tím, že bude podporovat iniciativy, které pacienty informují o možnostech jejich léčby a o způsobech přístupu k této léčbě;

39.   vybízí nové členské státy, aby více využívaly strukturálních fondů ke zlepšení infrastruktury zdravotní péče, např. podporou provádění doporučení Rady o screeningu rakoviny;

40.   podporuje slovinské předsednictví EU, které si stanovilo rakovinu jako jednu ze svých priorit v roce 2008, a vyzývá všechna budoucí předsednictví, aby i pro ně zůstala rakovina jednou z priorit;

41.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 301, 20.11.2007, s. 3.
(2) Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.
(3) Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50.
(4) Zásady hodnocení zdravotních rizik u dětí, WHO, 2006.
(5) Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 1.
(6) Úř. věst. L 327, 16.12.2003, s. 34.
(7) Přijaté texty, P6_TA(2008)0009.
(8) Přijaté texty, P6_TA(2007)0434.
(9) Úř. věst. C 313 E, 20.12.2006, s. 273.
(10) Úř. věst. L 95, 16.4.1996, s. 9.
(11) Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2008/29/ES (Úř. věst. L 81, 20.3.2008, s. 51).
(12) Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 8.
(13) Přijaté texty, P6_TA(2007)0471.
(14) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1. Opravené znění uvedeno v Úř. věstníku L 136, 29.5.2007, s. 3. Nařízení ve znění nařízení Rady (ES) č. 1354/2007 (Úř. věst. L 304, 22.11.2007, s. 1).
(15) Úř. věst. L 121, 1.5.2001, s. 34.

Poslední aktualizace: 10. listopadu 2008Právní upozornění