Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2050(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0116/2008

Předložené texty :

A6-0116/2008

Rozpravy :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Hlasování :

PV 22/04/2008 - 5.23
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0147

Přijaté texty
WORD 92k
Úterý 22. dubna 2008 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2006: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
P6_TA(2008)0147A6-0116/2008
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2008 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2006 (C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC))

Evropský parlament ,

-   s ohledem na roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2006(1) ,

-   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi centra(2) ,

-   s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost(4) , a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0116/2008),

1.   uděluje řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost absolutorium za plnění rozpočtu centra na rozpočtový rok 2006;

2.   předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 261, 31.10.2007, s. 67.
(2) Úř. věst. C 309, 19.12.2007, s. 128.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Úř. věst. . L 376, 27.12.2006, s. 1.
(5) Úř. věst.L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2008 o uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2006 (C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2006(1) ,

-   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi centra(2) ,

-   s ohledem na doporučení Rady ze dne 12.února 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost(4) , a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0116/2008),

1.   konstatuje, že roční účetní závěrka Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost tvoří přílohu zprávy Účetního dvora;

2.   schvaluje uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2006;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 261, 31.10.2007, s. 67
(2) Úř. věst. C 309, 19.12.2007, s. 128.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2008 obsahující připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2006 (C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2006(1) ,

-   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi centra(2) ,

-   s ohledem na doporučení Rady ze dne 12.února 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost(4) , a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0116/2008),

A.   vzhledem k tomu, že Účetní dvůr uvedl, že nabyl dostatečné jistoty o věrohodnosti roční účetní závěrky za rozpočtový rok 2006 a o legalitě a řádnosti podkladových operací,

B.   vzhledem k tomu, že Parlament udělil dne 24. dubna 2007 řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost absolutorium za plnění rozpočtu centra na rozpočtový rok 2005(6) a ve svém usnesení provázejícím rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné

   - konstatoval, že u administrativních výdajů byla vysoká míra přenesených prostředků – téměř 40 %; vyzval centrum, aby lépe uskutečňovalo svou politiku veřejných zakázek, a přenosům prostředků tak předcházelo;
   - konstatoval nedostatky v postupech pro přijímání zaměstnanců a jejich vysílání na služební cesty a vyzval centrum, aby tyto postupy provádělo řádně;
   - konstatoval, že kontrola postupů pro zadávání zakázek a jejich udílení odhalila řadu anomálií;
   - vyzval centrum, aby začlenilo inventární systémy dlouhodobého majetku do obecného účetnictví, neboť bez spolehlivého systému označování nelze zajistit, že majetek zaznamenaný v inventárním soupisu bude vysledován;

Obecné připomínky, které se týkají horizontálních záležitostí agentur EU, a které tudíž mají význam také pro postup udělování absolutoria každé jednotlivé agentury

1.   konstatuje, že rozpočty 24 agentur a jiných vedlejších subjektů kontrolovaných Účetním dvorem činily v roce 2006 1 080,5 milionu EUR (největším byl rozpočet Evropské agentury pro rekonstrukci ve výši 271 milionů EUR a nejmenším rozpočet Evropské policejní akademie (EPA) ve výši 5 milionů EUR);

2.   zdůrazňuje, že okruh externích subjektů EU, které jsou předmětem auditu a udělování absolutoria, v současné době nezahrnuje pouze tradiční regulační agentury, ale také výkonné agentury zřízené za účelem provádění konkrétních programů, a v blízké budoucnosti bude rozšířen rovněž na společné podniky zřízené v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru (společné technologické iniciativy);

3.   poznamenává, že co se týče Parlamentu, počet agentur, které jsou předmětem postupu udělování absolutoria, se vyvíjel takto: v rozpočtovém roce 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 regulačních agentur a 2 výkonné agentury (vyjma 2 agentur, které kontroluje Účetní dvůr, jsou ale předmětem vnitřnímu postupu udělování absolutoria);

4.   vyvozuje tedy, že postup auditu a udělování absolutoria se stal těžkopádným a nepřiměřeným ve srovnání s relativní velikostí rozpočtů agentur / vedlejších subjektů; pověřuje proto příslušný výbor, aby provedl rozsáhlý přezkum postupu udělování absolutoria agenturám a vedlejším subjektům, jehož cílem bude navrhnout jednodušší a racionálnější přístup vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu subjektů, z nichž každý bude v příštích letech vyžadovat zvláštní zprávu o udělení absolutoria;

Zásadní úvahy

5.   žádá Komisi, aby, dříve než vytvoří novou agenturu nebo reformuje stávající agenturu, podala jasná vysvětlení, pokud jde o následující body: druh agentury, cíle agentury, vnitřní struktura řízení, produkty, služby, klíčové postupy, cílová skupina, klienti agentury a zúčastněné strany, formální vztah s vnějšími aktéry, odpovědnost za rozpočet, finanční plánování, personální a zaměstnanecká politika;

6.   žádá, aby každá agentura byla řízena každoroční dohodou o výkonu, kterou formuluje agentura a odpovědné generální ředitelství a která by měla obsahovat hlavní cíle pro následující rok, finanční rámec a jasné ukazatele pro měření výkonu;

7.   žádá, aby byl výkon agentur pravidelně (a ad hoc ) kontrolován Účetním dvorem nebo jiným nezávislým auditorem; domnívá se, že by tato kontrola neměla být omezena na tradiční prvky finančního řízení a řádné používání veřejných finančních prostředků, ale měla by zahrnovat také účinnost a efektivitu správy včetně posouzení finančního řízení každé agentury;

8.   domnívá se, že v případě agentur, které neustále nadhodnocují své příslušné rozpočtové potřeby, by mělo být provedeno odpovídající snížení na základě neobsazených míst; je toho názoru, že tento krok u agentur v dlouhodobém výhledu povede k nižším účelově vázaným příjmům, a tím ke snížení správních nákladů;

9.   konstatuje, že skutečnost, že mnoho agentur je kritizováno za nedodržování pravidel zadávání veřejných zakázek, ustanovení finančního nařízení a služebního řádu atd. představuje vážný problém; domnívá se, že hlavním důvodem této skutečnosti je, že většina pravidel spolu s finančním nařízením jsou určena pro větší orgány a většina malých agentur nemá nezbytné předpoklady k tomu, aby byla schopna se s těmito regulačními požadavky vyrovnat; žádá proto Komisi, aby hledala rychlé řešení, které povede k posílení účinnosti sloučením správních funkcí různých agentur, a zajistila tak dosažení nezbytných předpokladů pro plnění požadavků (přičemž zohlední nezbytné změny v základních pravidlech pro fungování agentur a jejich rozpočtovou nezávislost), nebo aby neprodleně navrhla zvláštní pravidla pro agentury (zejména prováděcí pravidla pro agentury), která jim umožní plné dodržování požadavků;

10.   trvá na tom, aby Komise při sestavování předběžného návrhu rozpočtu brala v úvahu výsledky plnění rozpočtů jednotlivých agentur v předchozích letech, zejména v roce n-1 , a odpovídajícím způsobem rozpočet požadovaný příslušnou agenturou upravila; žádá příslušný výbor, aby tuto revizi vzal v potaz a v případě, že tak neučiní Komise, upravil sám příslušný rozpočet tak, aby odpovídal realitě a schopnosti dané agentury využít přidělené finanční prostředky a plnit rozpočet;

11.   připomíná své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2005, ve kterém vyzval Komisi, aby každých pět let předkládala studii přínosu každé existující agentury; vyzývá všechny příslušné orgány, aby v případě negativního hodnocení přínosu agentury přijaly nutné kroky a buď nově vymezily mandát dané agentury, nebo ji zrušily; konstatuje, že v roce 2007 neprovedla Komise jediné hodnocení; trvá na tom, že by Komise měla před přijetím rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2007 předložit nejméně 5 takových hodnocení a že by měla začít u nejdéle existujících agentur;

12.   je toho názoru, že doporučení Účetního dvora by měla být neprodleně uplatněna a výše příspěvků proplácených agenturám by měla být upravena v souladu s jejich skutečnými hotovostními potřebami; domnívá se také, že změny v obecném finančním nařízení by měly být začleněny do rámcového finančního nařízení pro agentury a do jejich různých specifických finančních nařízení;

Uvádění údajů ve zprávách

13.   konstatuje, že mezi agenturami neexistuje standardní přístup k vykazování činností v příslušném rozpočtovém roce i k závěrkám a zprávám o rozpočtovém a finančním řízení ani k otázce, zda by měl ředitel agentury zhotovit prohlášení o věrohodnosti; poznamenává, že ne všechny agentury jasně rozlišují mezi a) prezentováním práce agentury veřejnosti a b) technickou zprávou o rozpočtovém a finančním řízení;

14.   konstatuje, že přestože stávající pokyny Komise ohledně přípravy zpráv o činnosti výslovně nevyžadují, aby agentura zhotovila prohlášení o věrohodnosti, mnoho ředitelů tak pro rok 2006 učinilo, v jednom případě včetně významné výhrady;

15.   připomíná odstavec 25 svého usnesení ze dne 12. dubna 2005(7) , který vyzývá ředitele agentur, aby začali ke svým výročním zprávám o činnosti, které se předkládají společně s informacemi o financích a řízení, připojovat prohlášení o věrohodnosti, pokud jde o legalitu a správnost operací, podobně jako v případě prohlášení generálních ředitelů Komise;

16.   vyzývá Komisi, aby své stávající pokyny pro agentury odpovídajícím způsobem změnila;

17.   dále navrhuje, aby Komise pracovala s agenturami na vytvoření harmonizovaného modelu, který by bylo možné uplatnit na všechny agentury a vedlejší subjekty a který by jasně rozlišoval mezi

   - výroční zprávou o operacích, práci a úspěších subjektu určenou široké veřejnosti;
   - finančními výkazy a zprávou o plnění rozpočtu;
   - zprávou o činnosti v souladu se zprávami o činnosti generálních ředitelů Komise;
   - prohlášením o věrohodnosti učiněným ředitelem subjektu spolu s jakýmikoli výhradami nebo připomínkami, na které chce ředitel upozornit orgán udělující absolutorium;

Obecná zjištění Účetního dvora

18.   konstatuje zjištění Účetního dvora (výroční zpráva, odstavec 10.29(8) ), že vyplácení dotací Komise z rozpočtu Společenství není založeno na dostatečně odůvodněných odhadech hotovostních potřeb agentur, což ve spojení s rozsahem přenesených prostředků vede k držení značných pokladních zůstatků; dále konstatuje, že Účetní dvůr doporučuje, aby výše dotací vyplácených agenturám byla v souladu s jejich skutečnými potřebami hotovosti;

19.   konstatuje, že koncem roku 2006 14 agentur ještě nezavedlo účetní systém ABAC (výroční zpráva, poznámka pod čarou k odstavci 10.31);

20.   bere na vědomí poznámku Účetního dvora (výroční zpráva, odstavec 1.25) týkající se výdajů příštích období na nevyčerpanou dovolenou, o kterých některé agentury účtují; zdůrazňuje, že Účetní dvůr své prohlášení o věrohodnosti za rozpočtový rok 2006 v případě tří agentur podmínil (Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání – CEDEFOP, EPA a Evropské železniční agentury) (2005: CEDEFOP, Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Evropská agentura pro obnovu);

Interní audit

21.   připomíná, že v souladu s čl. 185 odst. 3 finančního nařízení je interní auditor Komise také interním auditorem regulačních agentur, které dostávají granty z rozpočtu EU; zdůrazňuje, že interní auditor je odpovědný vůči představenstvu a řediteli každé agentury;

22.   upozorňuje na následující výhradu ve výroční zprávě o činnosti interního auditora za rok 2006:"

Interní auditor Komise není s to řádně plnit svou povinnost přidělenou podle článku 185 finančního nařízení, kterou má jakožto interní auditor subjektů Společenství, a to z důvodu nedostatku personálních zdrojů.

"

23.   bere však na vědomí poznámku interního auditora ve zprávě o činnosti za rok 2006, že od roku 2007 budou všechny regulační agentury, které jsou v provozu, každoročně podrobeny internímu auditu s pomocí dalších personálních zdrojů, které Komise poskytne Službě interního auditu (IAS);

24.   bere na vědomí neustále narůstající počet regulačních a výkonných agentur a společných podniků, které je nutno kontrolovat službou IAS podle článku 185 finančního nařízení; žádá Komisi, aby příslušný výbor Parlamentu informovala o tom, zda personální zdroje, které dostane IAS k dispozici, budou stačit na provádění výročního auditu všech těchto subjektů v příštích letech;

25.   připomíná, že čl. 72 odst. 5 nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002 vyžaduje, aby každá agentura zaslala každoročně orgánu, který je příslušný pro udělení absolutoria, a Komisi zprávu vypracovanou jejím ředitelem a uvádějící počet a druh interních auditů provedených interním auditorem, učiněná doporučení a opatření, která byla na základě těchto doporučení přijata; žádá agentury, aby uvedly, zda tak učinily, a pokud ano, jakým způsobem;

26.   bere na vědomí, pokud jde o schopnost provést interní audit, zejména v případě menších agentur, návrh interního auditora příslušnému výboru Parlamentu ze dne 14. září 2006, aby byly menší agentury oprávněny nakupovat služby interního auditu ze soukromého sektoru;

Hodnocení agentur

27.   připomíná společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise(9) vyjednané při dohodovacím řízení Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci a rozpočet konaném dne 13. července 2007, které požaduje i) seznam agentur, které Komise zamýšlí posoudit, a ii) seznam agentur, které již byly posouzeny, společně se souhrnem hlavních zjištění;

Disciplinární řízení

28.   konstatuje, že jednotlivé agentury mají vzhledem ke své velikosti obtíže při sestavování disciplinárních orgánů ad hoc složených ze zaměstnanců v přiměřené platové třídě a že Úřad Komise pro vyšetřování a disciplinární opatření (IDOC) není pro agentury příslušný; vyzývá, aby agentury uvážily zřízení meziagenturního disciplinárního orgánu;

Návrh interinstitucionální dohody

29.   připomíná návrh Komise na interinstitucionální dohodu o operačním rámci evropských regulačních agentur (KOM(2005)0059), který zamýšlel vytvořit horizontální rámec pro vytváření, strukturu, provoz, hodnocení a kontrolu evropských regulačních agentur; konstatuje, že tento návrh je užitečnou iniciativou v rámci úsilí o racionalizaci vyváření a chodu agentur; bere na vědomí prohlášení učiněné ve shrnutí výsledků práce Komise za rok 2006 (KOM(2007)0274, odst. 3.1), že ačkoli byla vyjednávání po uveřejnění návrhu pozastavena, koncem roku 2006 byly v Radě o této záležitosti znovu zahájeny diskuse; lituje, že nebylo možné učinit další kroky směřující k přijetí návrhu;

30.  30 vítá proto závazek Komise předložit v průběhu roku 2008 sdělení o budoucnosti regulačních agentur;

Samofinancované agentury

31.   připomíná, že v případě dvou samofinancovaných agentur uděluje řediteli absolutorium správní rada; konstatuje, že obě agentury mají značné kumulované přebytky pocházející z příjmů z poplatků převedených z předcházejících let:

   Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu: peněžní prostředky a jejich ekvivalenty: 281 milionů EUR(10) ;
   Odrůdový úřad Společenství: peněžní prostředky a jejich ekvivalenty: 18 milionů EUR(11) ;

Konkrétní připomínky

32.   bere na vědomí tyto připomínky Účetního dvora v jeho zprávě za rok 2006:

   - centrum snížilo v roce 2006 objem přenesených prostředků na 25 % (v roce 2005 to bylo 40 %);
   - docházelo ke zpoždění při provádění plateb vnitrostátním kontaktním místům sítě REITOX (Evropská informační síť o drogách a drogové závislosti) podle grantových dohod;
   - i po ukončení dlouhodobého služebního pobytu v Komisi v Bruselu dostával jeden zaměstnanec od centra nadále plat, aniž znovu začal pracovat v Lisabonu; bere na vědomí, že tato záležitost je nyní předmětem soudního řízení podle služebního řádu;

33.   vítá snahy centra zlepšit plnění svého rozpočtu; lituje však, že míra přenesených prostředků je stále příliš vysoká;

34.   na základě účetní uzávěrky centra konstatuje, že v červenci 2006 byla dokončena fyzická kontrola inventárního majetku, jejíž výsledky byly zaneseny do speciálního počítačového systému;

35.   konstatuje, že rozvaha centra vykazuje pozemky a budovy ohodnocené na 2,5 milionu EUR;

36.   na základě velmi vyčerpávající výroční zprávy o činnosti centra konstatuje, že v roce 2007 bylo provedeno hodnocení jeho operací; dále konstatuje, že centrum spoléhá na Službu interního auditu Komise, pokud jde o jeho interní audit;

37.   na základě pracovních programů centra na rok 2007 a na období 2007–2009 konstatuje, že byl přijat plán řízení za účelem provedení posledních doporučení Služby interního auditu Komise, stejně jako následujících strategických cílů:

   - práce na následné kontrole finančních transakcí;
   - vytvoření vnitřní kapacity pro provádění posouzení rizika a interního auditu;
   - vytvoření nástrojů a postupů pro integrovaný systém řízení zdrojů a podpora externích součinností, zejména s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost (EMSA), taktéž sídlící v Lisabonu;
   - provádění strukturovanější a efektivnější politiky lidských zdrojů;
   - úspěšné dokončení stěhování do nového ústředí v Lisabonu.

(1) Úř. věst. C 261, 31.10.2007, s. 67.
(2) Úř. věst. C 309, 19.12.2007, s. 128.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 187, 15.7.2008, s. 99.
(7) Usnesení Evropského parlamentu obsahující poznámky k rozhodnutí o udělení absolutoria řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za provedení rozpočtu v rozpočtovém roce 2003 (Úř. věst. L 196, 27.7.2005, s. 121).
(8) Úř. věst. C 273, 15.11.2007, s. 1.
(9) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(10) Zdroj: Zpráva o ověření roční účetní závěrky Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi úřadu (Úř. věst. C 309, 19.12.2007, s. 141).
(11) Zdroj: Zpráva o ověření roční účetní závěrky Odrůdového úřadu Společenství za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi úřadu (Úř. věst. C 309, 19.12.2007, s. 135).

Poslední aktualizace: 25. listopadu 2008Právní upozornění