Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2057(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0115/2008

Indgivne tekster :

A6-0115/2008

Forhandlinger :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Afstemninger :

PV 22/04/2008 - 5.30
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0154

Vedtagne tekster
WORD 90k
Tirsdag den 22. april 2008 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2006: Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur
P6_TA(2008)0154A6-0115/2008
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 22. april 2008 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2006 (C6-0382/2007 - 2007/2057(DEC))

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2006(1) ,

-   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2006 med agenturets svar(2) ,

-   der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2008 (5843/2008 - C6-0084/2008),

-   der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276,

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3) , særlig artikel 185,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed(4) , særlig artikel 19,

-   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5) , særlig artikel 94,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

-   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0115/2008),

1.   meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2006;

2.   fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 261 af 31.10.2007, s. 20.
(2) EUT C 309 af 19.12.2007, s. 55.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9).
(4) EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1891/2006 (EUT L 394 af 30.12.2006, s. 1).
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 22. april 2008 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2006 (C6-0382/2007 - 2007/2057(DEC))

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2006(1) ,

-   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2006 med agenturets svar(2) ,

-   der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2008 (5843/2008 - C6-0084/2008),

-   der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276,

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3) , særlig artikel 185,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed(4) , særlig artikel 19,

-   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5) , særlig artikel 94,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

-   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0115/2008),

1.   noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur er vedføjet som bilag til Revisionsrettens beretning.

2.   godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2006;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 261 af 31.10.2007, s. 20.
(2) EUT C 309 af 19.12.2007, s. 55.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9).
(4) EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1891/2006 (EUT L 394 af 30.12.2006, s. 1).
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 22. april 2008 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2006 (C6-0382/2007 - 2007/2057(DEC))

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2006(1) ,

-   der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2006 med agenturets svar(2) ,

-   der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2008 (5843/2008 - C6-0084/2008),

-   der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276,

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3) , særlig artikel 185,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed(4) , særlig artikel 19,

-   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5) , særlig artikel 94,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

-   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0115/2008),

A.   der henviser til, at Revisionsretten fastslog, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2006 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige,

B.   der henviser til, at Europa-Parlamentet den 24. april 2007 meddelte den administrerende direktør for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2005(6) og i beslutningen med bemærkningerne til afgørelsen bl.a.

   - bemærkede, at personaleansættelserne trak i langdrag i regnskabsåret 2005, og det indvirkede på budgetgennemførelsen og slog igennem på udnyttelsen af driftsbevillingerne
   - bemærkede, at dokumenteringen af transaktionerne, som er en forudsætning for et pålideligt system for intern kontrol, var behæftet med svagheder, og at forpligtelses- og betalingsdossiererne ofte var ufuldstændige eller uklare
   - endvidere bemærkede, at der var forskellige mangler i forvaltningen af udbudsprocedurer, og fastholdt, at agenturet skulle overholde de forskellige bestemmelser.

Generelle punkter, som vedrører de horisontale spørgsmål i forbindelse med EU-agenturerne, og som derfor også er relevante for dechargeproceduren for hvert enkelt agentur

1.   bemærker, at de 24 agenturers og andre satellitorganers budgetter, som Revisionsretten har revideret, beløb sig til 1 080,5 mio. EUR i 2006 (det største var budgettet for Det Europæiske Genopbygningsagentur med 271 mio. EUR, og det mindste var budgettet for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) med 5 mio. euro);

2.   påpeger, at rækken af eksterne EU-organer, der skal underkastes revision og decharge, nu omfatter ikke blot traditionelle reguleringsorganer, men også forvaltningsorganer, der er oprettet med henblik på gennemførelse af specifikke programmer, og inden længe også vil omfatte fællesforetagender, der er oprettet som offentlig-private partnerskaber (fælles teknologiinitiativer);

3.   bemærker, for så vidt angår Parlamentet, at antallet af agenturer, der er genstand for dechargeproceduren, har udviklet sig som følger: regnskabsåret 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 reguleringsorganer og 2 forvaltningsorganer (ikke medregnet to agenturer, der revideres af Revisionsretten, men er genstand for en intern dechargeprocedure;

4.   konkluderer derfor, at revisions-/dechargeproceduren er blevet for besværlig og uforholdsmæssig i forhold til agenturernes/satellitorganernes budgetters størrelse; pålægger det kompetente udvalg at foretage en omfattende gennemgang af dechargeproceduren for agenturer og satellitorganer med henblik på at finde frem til en enklere og mere rationel tilgang i betragtning af det stadig større antal organer, som hver især kræver en særskilt dechargebetænkning i de kommende år;

Principielle overvejelser

5.   kræver, at Kommissionen redegør klart for følgende elementer før oprettelse af et nyt organ eller reform af et eksisterende agentur: agenturtype, agenturets mål, intern styringsstruktur, produkter, tjenesteydelser, vigtige procedurer, målgruppe, agenturets kunder og interessenter, formel forbindelse med eksterne aktører, budgetansvar, finansiel planlægning og personale- og ansættelsespolitik;

6.   anmoder om, at de enkelte agenturer styres af en årlig resultataftale, som er formuleret af agenturet og det kompetente generaldirektorat, og som skal indeholde hovedmålene for det kommende år, en finansiel ramme og klare indikatorer for måling af resultater;

7.   anmoder om, at agenturernes resultater regelmæssigt (og på ad hoc-basis) revideres af Revisionsretten eller en anden uafhængig revisor; mener, at revisionen ikke bør begrænses til traditionelle elementer af økonomisk forvaltning og korrekt anvendelse af offentlige midler, men også bør omfatte administrativ effektivitet og en vurdering af de enkelte agenturers økonomiske forvaltning;

8.   er af den opfattelse, at når der er tale om agenturer, som konstant overvurderer deres respektive budgetbehov, bør den tekniske kompensation ske på baggrund af de ledige stillinger; mener, at dette i det lange løb vil føre til færre formålsbestemte indtægter for agenturerne og dermed også til lavere administrative omkostninger;

9.   bemærker, at det er et alvorligt problem, at en række agenturer kritiseres for ikke at følge reglerne om offentlige indkøb, finansforordningen, tjenestemandsvedtægten osv.; mener, at hovedårsagen til dette er, at de fleste bestemmelser og finansforordningen er lavet til større institutioner, og at de fleste små agenturer ikke har den kritiske masse, der er nødvendig for at opfylde disse regler og forskrifter; anmoder derfor Kommissionen om at lede efter en hurtig løsning for at forbedre effektiviteten ved at samle de forskellige agenturers administrative funktioner i samme gruppe, så man opnår denne kritiske masse (idet man tager højde for de nødvendige ændringer i de grundlæggende bestemmelser, der gælder for agenturerne og deres budgetmæssige uafhængighed), eller om hurtigst muligt at udarbejde specifikke bestemmelser for agenturerne (navnlig gennemførelsesbestemmelser for agenturerne), der giver dem mulighed for at opfylde kravene fuldt ud;

10.   insisterer på, at Kommissionen, når den udarbejder det foreløbige budgetforslag, tager højde for resultaterne af de enkelte agenturers budgetgennemførelse de tidligere år, navnlig i år n-1, og reviderer det budget, som det pågældende agentur beder om, i overensstemmelse hermed; opfordrer sit kompetente udvalg til at respektere denne revision og, hvis Kommissionen ikke gør det, selv at revidere det pågældende budget til et realistisk niveau, der passer til det pågældende agenturs absorptions- og gennemførelseskapacitet;

11.   minder om sin afgørelse om decharge for regnskabsåret 2005, hvorI det opfordrede Kommissionen til hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt eksisterende agentur tilfører; opfordrer alle relevante institutioner til i tilfælde af en negativ evaluering af et agenturs merværdi at tage de nødvendige skridt ved at omformulere dette agenturs mandat eller lukke det; bemærker, at Kommissionen ikke har foretaget en eneste evaluering i 2007; insisterer på, at Kommissionen skal forelægge mindst 5 af disse evalueringer, før der træffes beslutning om decharge for regnskabsåret 2007, og at den skal starte med de ældste agenturer;

12.   er af den opfattelse, at Revisionsrettens henstillinger straks bør følges, og at niveauet for den støtte, som agenturerne får, bør tilpasses til deres reelle likviditetsbehov; mener desuden, at ændringerne af den generelle finansforordning bør medtages i agenturernes rammefinansforordning og i deres forskellige specifikke finansforordninger;

Forelæggelse af rapporteringsdata

13.   bemærker, at der ikke findes nogen standardtilgang blandt agenturerne, hvad angår præsentationen af deres aktiviteter i løbet af det pågældende regnskabsår, deres regnskaber og beretninger om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning og spørgsmålet om, hvorvidt agenturets direktør bør udarbejde en revisionserklæring; bemærker ligeledes, at ikke alle agenturer skelner klart mellem a) præsentation af agenturets arbejde over for offentligheden og b) teknisk rapportering om budgetmæssig og økonomisk forvaltning;

14.   bemærker, at selv om Kommissionens stående instrukser for udarbejdelse af aktivitetsrapporter ikke udtrykkeligt kræver, at agenturet udarbejder en revisionserklæring, har mange direktører alligevel gjort det for 2006, og i et tilfælde indeholdt den et vigtigt forbehold;

15.   minder om punkt 26 i sin beslutning af 12. april 2005(7) , hvori det opfordrede agenturernes direktører til fra nu af at lade deres årlige aktivitetsrapport, som forelægges sammen med oplysninger om den finansielle og administrative situation, ledsage af en erklæring om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed i lighed med de erklæringer, der underskrives af Kommissionens generaldirektører;

16.   anmoder Kommissionen om at ændre sine stående instrukser til agenturerne i overensstemmelse hermed;

17.   foreslår desuden, at Kommissionen sammen med agenturerne udarbejder en harmoniseret model, som kan anvendes for alle agenturer og satellitorganer, og som klart skelner mellem

   - en årsberetning til den almindelige offentlighed om organets aktiviteter, arbejde og resultater;
   - årsregnskab og en beretning om gennemførelsen af budgettet;
   - en aktivitetsrapport efter samme principper som Kommissionens generaldirektørers årlige aktivitetsrapporter;
   - en revisionserklæring underskrevet af organets direktør tillige med eventuelle forbehold eller bemærkninger, som han mener dechargemyndigheden skal gøres opmærksom på;

Den Europæiske Revisionsrets generelle resultater

18.   noterer sig, at Revisionsretten konstaterer (årsberetningen, pkt. 10.29(8) ), at udbetalingen af støtte betalt af Kommissionen fra Fællesskabets budget ikke er baseret på tilstrækkeligt begrundede skøn over agenturernes likviditetsbehov, og at dette sammen med størrelsen af fremførsler betyder, at agenturerne har betydelige likviditetssaldi; bemærker endvidere, at Revisionsretten anbefaler, at størrelsen af den støtte, der udbetales til agenturerne, bør være i overensstemmelse med deres reelle likviditetsbehov;

19.   noterer sig, at 14 agenturer ved udgangen af 2006 endnu ikke havde gennemført ABAC-regnskabssystemet (årsberetningen, fodnote til pkt. 10.31);

20.   noterer sig Revisionsrettens bemærkning (årsberetningen, pkt. 1.25) vedrørende udgifter for ubrugt ferie, som nogle agenturer anfører; påpeger, at Revisionsretten for tre agenturers vedkommende har tilføjet bemærkninger til sin revisionserklæring (Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), Cepol og Det Europæiske Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2006 (2005: Cedefop, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Det Europæiske Genopbygningsagentur);

Intern revision

21.   minder om, at i henhold til finansforordningens artikel 185, stk. 3, er Kommissionens interne revisor også intern revisor for de reguleringsagenturer, som modtager tilskud fra EU-budgettet; påpeger, at den interne revisor refererer til hvert agenturs bestyrelse og direktør;

22.   henleder opmærksomheden på forbeholdet i den interne revisors årlige aktivitetsrapport for 2006 som følger:"

Kommissionens interne revisor er ikke i stand til at opfylde sin forpligtelse i henhold til finansforordningens artikel 185 som intern revisor for Fællesskabets organer på tilfredsstillende vis som følge af manglende personaleressourcer.

"

23.   bemærker dog den interne revisors bemærkning i hans aktivitetsrapport for 2006 om, at alle fungerende reguleringsagenturer fra 2007 med de ekstra personaleressourcer, som Kommissionen har bevilget til den interne revisionstjeneste (IAS), vil blive underkastet intern revision hvert år;

24.   bemærker det stadigt voksende antal regulerings- og gennemførelsesagenturer og fællesforetagender, som skal revideres af IAS i henhold til finansforordningens artikel 185; opfordrer Kommissionen til at meddele Parlamentets kompetente udvalg, om de personaleressourcer, som IAS har til rådighed, vil være tilstrækkelige til at gennemføre en årlig revision af alle disse organer i de kommende år;

25.   bemærker, at det i artikel 72, stk. 5, i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 kræves, at hvert agentur hvert år skal sende en rapport udarbejdet af dets direktør til dechargemyndigheden og Kommissionen, som opsummerer antallet og typen af interne revisioner udført af den interne revisor, de anbefalinger, der er givet, og de handlinger, der er foretaget som reaktion på disse anbefalinger; anmoder agenturerne om at oplyse, om dette sker og i givet fald i hvilken form;

26.   bemærker med hensyn til den interne revisionskapacitet især i forbindelse med de mindre agenturer et forslag, som den interne revisor den 14. september 2006 stillede til Parlamentets ansvarlige udvalg, om at mindre agenturer skulle have lov til at købe interne revisionstjenesteydelser fra den private sektor;

Evaluering af agenturer

27.   minder om den fælles erklæring fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen(9) , som blev vedtaget på samrådet forud for Økofin-Rådets budgetmøde den 13. juli 2007, hvori der anmodes om i) en liste over agenturer, som Kommissionen agter at vurdere, og ii) en liste over de agenturer, der allerede er vurderet, tillige med en sammenfatning af de vigtigste resultater;

Disciplinære procedurer

28.   bemærker, at de enkelte agenturer på grund af deres størrelse har vanskeligt ved at oprette ad hoc-disciplinærudvalg bestående af personale fra den relevante stillingsgruppe, og at agenturer ikke henhører under Kommissionens Undersøgelses- og Disciplinærkontors (IDOC) kompetenceområde; opfordrer agenturerne til at overveje et fælles disciplinærudvalg for agenturerne;

Udkast til interinstitutionel aftale

29.   minder om udkast til interinstitutionel aftale om rammer for europæiske reguleringsorganer (KOM(2005)0059), forelagt af Kommissionen, som havde til formål at skabe en horisontal ramme for oprettelse, struktur, drift, evaluering og kontrol af de europæiske reguleringsorganer; bemærker, at udkastet er et nyttigt initiativ i bestræbelserne på at rationalisere oprettelse og drift af agenturer; bemærker udtalelsen i Kommissionens sammenfattende rapport for 2006 (pkt. 3.1, KOM(2007)0274) om, at selv om forhandlingerne gik i stå, efter at forslaget var blevet forelagt, blev diskussionen af spørgsmålet genoptaget i Rådet i slutningen af 2006; beklager, at det ikke har været muligt at gøre yderligere fremskridt frem mod en vedtagelse;

30.   glæder sig derfor over Kommissionens løfte om at udsende en meddelelse om fremtiden for reguleringsorganerne i løbet af 2008;

Selvfinansierende agenturer

31.   minder om, at for de to selvfinansierende agenturers vedkommende gives dechargen til direktøren af bestyrelsen; bemærker, at de begge har store akkumulerede overskud stammende fra afgiftsindtægter, som er overført fra tidligere år:

   Harmoniseringskontoret for det Indre Marked - kontanter og likvide midler: 281 mio. EUR(10) ;
   EF-Sortsmyndigheden - kontanter og likvide midler: 18 mio. EUR(11) ;

Specifikke spørgsmål

32.   konstaterer, at agenturet modtog 44 738 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 44 738 000 EUR i betalingsbevillinger fra Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2006;

33.   udtrykker bekymring over, at Revisionsretten i beretningen for 2006 bemærker, at mere end 43 % af betalingsbevillingerne måtte annulleres ved udgangen af regnskabsåret 2006, og at der desuden blev gennemført specielt mange transaktioner i regnskabsårets sidste kvartal, hvorved princippet om et realistisk budget ikke var overholdt fuldt ud;

34.   noterer sig endvidere Revisionsrettens bemærkning om, at proceduren for udarbejdelse af budgettet og stillingsfortegnelsen ikke var tilstrækkelig streng, og at det resulterede i et stort antal bevillingsoverførsler, uhensigtsmæssig planlægning i forbindelse med personaleansættelse og ukorrekt budgetopstilling;

35.   bemærker den lave udnyttelsesgrad for betalingsbevillingerne til forureningsbekæmpende foranstaltninger på havet (67,7 %) til trods for, at Parlamentet konsekvent støttede disse foranstaltninger under hele behandlingen op til budgettets vedtagelse; henviser til, at det i 2006 og 2007 ikke var muligt at stille et forureningsbekæmpelsesfartøj til rådighed til dækning af Atlantbue-området omfattende de galiciske kyster og Biscayabugten, og henstiller derfor til Kommissionen og agenturet at intensivere bestræbelserne på at opfylde dette mål i 2008 inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2038/2006/EF 18. december 2006 om flerårig finansiering af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerheds tiltag til bekæmpelse af forurening fra skibe(12) ;

36.   anerkender imidlertid, som det er anført i agenturets svar, at flytningen af agenturet fra Bruxelles til Lissabon i 2006 har haft vanskeligt forudsigelige budgetmæssige konsekvenser, herunder at næsten 20 % af de kontraktansatte medarbejdere er fratrådt;

37.   noterer sig med bekymring Revisionsrettens bemærkninger om, at visse retlige forpligtelser blev indgået, før de tilsvarende budgetforpligtelser var indgået, og at forfinansieringen for nogle kontrakters vedkommende kunne være på 100 %;

38.   opfordrer agenturet til omgående at træffe foranstaltninger til at løse de problemer, som Revisionsretten har påpeget, nemlig at mængde- og værdifortegnelsessystemet er svagt og ikke giver mulighed for at lokalisere alle løsøregenstande fysisk, og navnlig at edb-udstyr ikke registreres i systemet;

39.   påpeger, at agenturets balance omfatter kontanter og likvide midler på 11,6 mio. EUR og et kumuleret overskud på 7,18 mio. EUR;

40.   gør opmærksom på agenturets regnskabsførers bemærkning i beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning om, at selv om agenturets personaleansættelsesindsats var særligt omfattende i hele 2006, var stillingsfortegnelsen og den dermed forbundne budgetgennemførelse ramt af de mange fratrædelser, som flytningen til Lissabon udløste;

41.   bemærker med interesse, at det af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning fremgår, at agenturet med henblik på udfasning af SI2 i 2007 anmodede om at blive pilotprojekt for den nye generation af finansielle systemer kaldet ABAC (periodiserede regnskaber), og at agenturet siden april 2006 har anvendt de samme finansielle systemer som Kommissionen i en outsourcingordning, hvor Kommissionens Generaldirektorat for Informationsteknologi er vært for og vedligeholder alle systemer;

42.   mener, at der skal foretages yderligere undersøgelser af, om det er muligt at samle systemer og tjenester mellem agenturer, hvilket kunne være særlig fordelagtigt for små agenturer, der mangler kritisk masse, og nye agenturer i opstartsfasen;

43.   bemærker erklæringen i agenturets årsberetning om, at refusion af befordringsudgifter til det stigende antal deltagere i dets møder er en arbejdskraftintensiv proces, og at det er i gang med at forbedre de relevante procedurer; anmoder Revisionsretten om at se på de overordnede spørgsmål vedrørende agenturernes refusion af befordringsudgifter i sine kommende beretninger om agenturerne.

(1) EUT C 261 af 31.10.2007, s. 20.
(2) EUT C 309 af 19.12.2007, s. 55.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9).
(4) EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1891/2006 (EUT L 394 af 30.12.2006, s. 1).
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 187 af 15.7.2008, s. 149.
(7) Europa-Parlamentets beslutning med bemærkningerne til afgørelsen om decharge til den administrerende direktør for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2003 (EUT L 196 af 27.7.2005, s. 139).
(8) EUT C 273 af 15.11.2007, s. 1.
(9) Rådets dokument DS 605/1/07 Rev 1.
(10) Kilde: Beretning om årsregnskabet for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) for regnskabsåret 2006, med kontorets svar (EUT C 309 af 19.12.2007, s. 141).
(11) Kilde: Beretning om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2006, med Sortsmyndighedens svar (EUT C 309 af 19.12.2007, s. 135).
(12) EUT L 394 af 30.12.2006, s. 1.

Seneste opdatering: 25. november 2008Juridisk meddelelse