Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2061(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0119/2008

Předložené texty :

A6-0119/2008

Rozpravy :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Hlasování :

PV 22/04/2008 - 5.33
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0157

Přijaté texty
WORD 99k
Úterý 22. dubna 2008 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rozpočtovýrok 2006: ENISA
P6_TA(2008)0157A6-0119/2008
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2008 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2006 (C6-0385/2007 – 2007/2061(DEC))

Evropský parlament ,

-   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006(1) ,

-   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury(2) ,

-   s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací(4) , a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,

-   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0119/2008),

1.   uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2006;

2.   předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 261, 31.10.2007, s. 23.
(2) Úř. věst. C 309, 19.12.2007, s. 1.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2008 o účetní závěrce Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006 (C6-0385/2007 – 2007/2061(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006(1) ,

-   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury(2) ,

-   s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací(4) , a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,

-   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0119/2008),

1.   konstatuje, že roční účetní závěrka Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací tvoří přílohu zprávy Účetního dvora;

2.   schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 261, 31.10.2007, s. 23.
(2) Úř. věst. C 309, 19.12.2007, s. 1.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2008 obsahující připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2006 (C6-0385/2007 – 2007/2061(DEC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006(1) ,

-   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi agentury(2) ,

-   s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací(4) , a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,

-   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

-   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0119/2008),

A.   vzhledem k tomu, že Účetní dvůr uvedl, že nabyl dostatečné jistoty o věrohodnosti roční účetní závěrky za rozpočtový rok 2006 a o legalitě a řádnosti podkladových operací;

B.   vzhledem k tomu, že Parlament udělil výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací dne 24. dubna 2007 absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2005(6) a ve svém usnesení provázejícím rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné

   - konstatoval, že pro plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2005 je charakteristická nízká míra závazků (70 %) a značná míra přenosu (celkově více než 40 %, u provozních výdajů téměř 80 %) a že tato situace je částečně důsledkem obtíží spojených s rozbíháním agentury a skutečnosti, že agentura začala fungovat až ve druhém pololetí roku 2005;
   - konstatoval, že ačkoliv to finanční nařízení agentury předpokládá, nebylo řízení podle činností v souladu s postupem použitým u souhrnného rozpočtu, jehož cílem bylo zlepšit monitorování výkonnosti;

Obecné připomínky, které se týkají horizontálních záležitostí agentur EU, a které tudíž mají význam také pro postup udělování absolutoria každé jednotlivé agentury

1.   konstatuje, že rozpočty 24 agentur a jiných vedlejších subjektů kontrolovaných Účetním dvorem činily v roce 2006 1 080,5 milionů EUR (největším byl rozpočet Evropské agentury pro rekonstrukci ve výši 271 milionů EUR a nejmenším rozpočet Evropské policejní akademie (EPA) ve výši 5 milionů EUR);

2.   zdůrazňuje, že okruh externích subjektů EU, které jsou předmětem auditu a udělování absolutoria, nyní nezahrnuje pouze tradiční regulační agentury, ale také výkonné agentury zřízené za účelem provádění konkrétních programů, a v blízké budoucnosti bude rozšířen také na společné podniky zřízené v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru (společné technologické iniciativy);

3.   připomíná, že počet agentur, které jsou předmětem postupu udělování absolutoria Parlamentu, se vyvíjel takto: v rozpočtovém roce 2000: 8, 2001: 10, 2002: 11, 2003: 14, 2004: 14, 2005: 16, 2006: 20 regulačních agentur a 2 výkonné agentury (vyjma 2 agentur, které Účetní dvůr kontroloval, ale jsou předmětem vnitřního postupu udělování absolutoria);

4.   usuzuje proto, že postup auditu a udělování absolutoria se stal těžkopádným a nepřiměřeným ve srovnání s relativní velikostí rozpočtů agentur / vedlejších subjektů; pověřuje proto příslušný výbor, aby provedl rozsáhlý přezkum postupu udělování absolutoria agenturám a vedlejším subjektům, jehož cílem bude navrhnout jednodušší a racionálnější přístup vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu subjektů, z nichž každý bude v příštích letech vyžadovat zvláštní zprávu o udělení absolutoria;

Zásadní úvahy

5.   žádá Komisi, aby podala jasná vysvětlení, pokud jde o následující body, dříve než vytvoří novou agenturu nebo reformuje stávající agenturu: druh agentury, cíle agentury, vnitřní struktura řízení, produkty, služby, klíčové postupy, cílová skupina, klienti agentury a zúčastněné strany, formální vztah s vnějšími aktéry, odpovědnost za rozpočet, finanční plánování, personální a zaměstnanecká politika;

6.   žádá, aby každá agentura byla řízena každoroční dohodou o výkonu, kterou formuluje agentura a odpovědné generální ředitelství a která by měla obsahovat hlavní cíle pro následující rok, finanční rámec a jasné ukazatele pro měření výkonu;

7.   žádá, aby byl výkon agentur pravidelně (i ad hoc ) kontrolován Účetním dvorem nebo jiným nezávislým auditorem; domnívá se, že by tato kontrola neměla být omezena na tradiční prvky finančního řízení a řádné používání veřejných finančních prostředků, ale měla by zahrnovat také efektivitu a účinnost správy včetně posouzení finančního řízení každé agentury;

8.   domnívá se, že v případě agentur, které neustále nadhodnocují své příslušné rozpočtové potřeby, by mělo být provedeno odpovídající snížení na základě neobsazených míst; je toho názoru, že tento krok povede u agentur v dlouhodobém výhledu k nižším účelově vázaným příjmům, a tím ke snížení správních nákladů;

9.   konstatuje, že skutečnost, že mnoho agentur je kritizováno za nedodržování pravidel zadávání veřejných zakázek, ustanovení finančního nařízení a služebního řádu atd., představuje vážný problém; domnívá se, že hlavním důvodem této skutečnosti je, že většina pravidel a finanční nařízení jsou určena pro větší orgány a většina malých agentur nemá nezbytné předpoklady k tomu, aby byla schopna vyrovnat se s těmito požadavky; žádá proto Komisi, aby hledala rychlé řešení, které povede k posílení účinnosti sloučením správních funkcí různých agentur, a zajistila tak dosažení nezbytných předpokladů pro plnění požadavků (a přitom zohlednila nezbytné změny v základních pravidlech pro fungování agentur a jejich rozpočtovou nezávislost), nebo aby neprodleně navrhla zvláštní pravidla pro agentury (zejména prováděcí pravidla pro agentury), které jim umožní, aby požadavky zcela splňovaly;

10.   trvá na tom, aby Komise při sestavování předběžného návrhu rozpočtu brala v úvahu výsledky plnění rozpočtu jednotlivých agentur v předchozích letech, zejména v roce n-1, a odpovídajícím způsobem rozpočet požadovaný příslušnou agenturou upravila; žádá příslušný výbor, aby tuto revizi vzal v potaz a v případě, že tak neučiní Komise, upravil sám příslušný rozpočet tak, aby odpovídal realitě a schopnosti dané agentury využít přidělené finanční prostředky a provádět plnění rozpočtu;

11.   připomíná své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rok 2005, ve kterém vyzval Komisi, aby každých pět let předložila studii přínosu každé existující agentury; vyzývá všechny příslušné orgány, aby v případě negativního hodnocení přidané hodnoty agentury přijaly nutné kroky v podobě nové definice mandátu dané agentury nebo jejího uzavření; konstatuje, že v roce 2007 Komise neprovedla jediné hodnocení; trvá na tom, že Komise by měla před přijetím rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2007 předložit nejméně 5 takových hodnocení a začít by měla u nejdéle existujících agentur;

12.   je toho názoru, že doporučení Účetního dvora by měla být neprodleně uplatněna a výše příspěvků proplácených agenturám by měla být upravena v souladu s jejich skutečnými finančními potřebami; domnívá se také, že změny v obecném finančním nařízení by měly být začleněny do rámcového finančního nařízení pro agentury a do jejich různých specifických finančních nařízení;

Uvádění údajů ve zprávách

13.   konstatuje, že mezi agenturami neexistuje standardní přístup k vykazování činností v příslušném rozpočtovém roce, k závěrkám, zprávám o rozpočtovém a finančním řízení ani otázce, zda by měl ředitel agentury zhotovit prohlášení o věrohodnosti; pozoruje, že všechny agentury jasně nerozlišují mezi a) prezentováním práce agentury veřejnosti a b) technickou zprávou o rozpočtovém a finančním řízení;

14.   konstatuje, že přestože stálé pokyny Komise ohledně přípravy zpráv o činnosti výslovně nevyžadují, aby agentura zhotovila prohlášení o věrohodnosti, mnoho ředitelů tak v roce 2006 učinilo, v jednom případě včetně významné výhrady;

15.   připomíná své usnesení ze dne 12. dubna 2005(7) , které vyzývá ředitele agentur, aby začali ke svým výročním zprávám o činnosti, které se předkládají společně s informacemi o financích a řízení, připojovat prohlášení o věrohodnosti, pokud jde o legalitu a správnost operací, podobně jako v případě prohlášení generálních ředitelů Komise;

16.   vyzývá Komisi, aby odpovídajícím způsobem změnila své stálé pokyny pro agentury;

17.   dále navrhuje, aby Komise pracovala s agenturami na vytvoření harmonizovaného modelu, který lze uplatnit na všechny agentury a vedlejší subjekty a který jasně rozlišuje mezi

   - výroční zprávou o operacích, prácí a úspěších subjektu určenou široké veřejnosti;
   - finančním prohlášením a zprávou o plnění rozpočtu;
   - zprávou o činnosti v souladu se zprávami o činnosti generálních ředitelů Komise;
   - prohlášením o věrohodnosti učiněným ředitelem subjektu spolu s jakýmikoli výhradami nebo připomínkami, na které chce upozornit orgán udělující absolutorium;

Obecná zjištění Účetního dvora

18.   konstatuje zjištění Účetního dvora (výroční zpráva, odstavec 10.29(8) ), že Komise nevyplácí dotace z rozpočtu Společenství na základě dostatečně odůvodněných odhadů potřeby hotovosti jednotlivých agentur, což ve spojení s rozsahem přenesených prostředků vede k tomu, že agentury mají značné pokladní zůstatky; dále bere na vědomí, že Účetní dvůr doporučuje, aby objem dotací vyplácených agenturám byl v souladu s jejich skutečnou potřebou hotovosti;

19.   bere na vědomí, že na konci roku 2006 ještě nezavedlo účetní systém ABAC 14 agentur (výroční zpráva, poznámka pod čarou k odstavci 10.31);

20.   bere na vědomí poznámku Účetního dvora (výroční zpráva, odstavec 1.25) týkající se výdajů příštích období na nevyčerpanou dovolenou, o kterých účtují některé agentury; zdůrazňuje, že Účetní dvůr podmínil své prohlášení o věrohodnosti v případě tří agentur (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání – CEDEFOP, EPA a Evropská železniční agentura) za rozpočtový rok 2006 (2005: CEDEFOP, Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Evropská agentura pro obnovu);

Interní audit

21.   připomíná, že v souladu s čl. 185 odst. 3 finančního nařízení je interní auditor Komise také interním auditorem regulačních agentur, které dostávají granty z rozpočtu EU; zdůrazňuje, že interní auditor je odpovědný vůči představenstvu a řediteli každé agentury;

22.   upozorňuje na následující výhradu ve výroční zprávě o činnosti interního auditora za rok 2006:"

Interní auditor Komise není s to řádně plnit svou povinnost přidělenou podle článku 185 finančního nařízení, kterou má jakožto interní auditor subjektů Společenství, a to z důvodu nedostatku personálních zdrojů.

"

23.   na vědomí poznámku interního auditora ve zprávě o činnosti za rok 2006, že od roku 2007 budou všechny funkční regulační agentury každoročně podrobeny internímu auditu s pomocí dalších personálních zdrojů, které Komise poskytne Službě interního auditu (IAS);

24.   konstatuje, že každoročně narůstající počet regulačních a výkonných agentur a společných podniků je nutno kontrolovat službou IAS podle článku 185 finančního nařízení; žádá Komisi, aby informovala příslušný výbor Parlamentu o tom, zda personální zdroje, které dostane IAS k dispozici, budou stačit na provádění výročního auditu všech těchto subjektů v příštích letech;

25.   připomíná, že čl. 72 odst. 5 nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002 vyžaduje, aby každá agentura zaslala každoročně orgánu, který je příslušný pro udělení absolutoria, a Komisi zprávu vypracovanou jejím ředitelem a uvádějící počet a druh provedených interních auditů, učiněná doporučení a opatření přijatá na základě těchto doporučení; žádá agentury, aby uvedly, zda tak učinily, a pokud ano, jakým způsobem;

26.   bere na vědomí, pokud jde o schopnost provést interní audit, zejména v případě menších agentur, návrh interního auditora příslušnému výboru Parlamentu ze dne 14. září 2006, aby byly menší agentury oprávněny nakupovat služby interního auditu ze soukromého sektoru;

Hodnocení agentur

27.   připomíná společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise(9) vyjednané při dohodovacím řízení Rady ve složení pro hospodářství a finance dne 13. července 2007, které vyžaduje i) seznam agentur, které Komise zamýšlí posoudit, a ii) seznam již posouzených agentur společně se souhrnem hlavních zjištění;

Disciplinární řízení

28.   konstatuje, že jednotlivé agentury mají vzhledem k velikosti obtíže při sestavování disciplinárního orgánu ad hoc složeného ze zaměstnanců v přiměřené platové třídě a že Úřad Komise pro vyšetřování a disciplinární opatření (IDOC) není příslušný pro agentury; vyzývá, aby agentury uvážily zřízení meziagenturního disciplinárního orgánu;

Návrh interinstitucionální dohody

29.   připomíná návrh Komise na interinstitucionální dohodu o operačním rámci evropských regulačních agentur (KOM(2005)0059), který zamýšlel vytvořit horizontální rámec pro vytváření, strukturu, provoz, hodnocení a kontrolu evropských regulačních agentur; konstatuje, že tento návrh je užitečnou iniciativou v rámci úsilí o racionalizaci vyváření a chodu agentur; bere na vědomí prohlášení učiněné ve shrnutí výsledků práce Komise za rok 2006 (KOM(2007)0274, odst. 3.1), že ačkoli se pokrok ve vyjednávání po uveřejnění návrhu velmi zpomalil, koncem roku 2006 byly v Radě obnoveny diskuse o této materii; lituje, že nebylo možné učinit další kroky směřující k přijetí návrhu;

30.   vítá proto závazek Komise předložit v průběhu roku 2008 sdělení o budoucnosti regulačních agentur;

Samofinancované agentury

31.   připomíná, že v případě dvou samofinancovaných agentur udělila správní rada řediteli absolutorium; konstatuje, že obě agentury měly značné kumulované přebytky pocházející z příjmů z poplatků převedených z předcházejících let:

   Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM): peněžní prostředky a jejich ekvivalenty: 281 milionů EUR(10) ;
   Odrůdový úřad Společenství (CPVO): peněžní prostředky a jejich ekvivalenty: 18 milionů EUR(11) ;

Konkrétní připomínky

32.   bere na vědomí připomínku Účetního dvora v jeho zprávě za rok 2006, že při plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2006 dosáhla agentura u prostředků na závazky míry čerpání 90 % a u prostředků na platby 76 %, přičemž v posledním čtvrtletí roku došlo k určité koncentraci operací; kromě toho vedly nedostatky v postupech pro sestavování rozpočtu k vysokému počtu převodů, takže nebyla důsledně dodržena rozpočtová zásada specifikace;

33.   vyjadřuje znepokojení ohledně zjištění Účetního dvora, že programové vybavení pro obecné účetnictví, které agentura používá, umožňuje opravovat záznamy bez zanechání auditní stopy a že agentura nezavedla systém zaúčtování faktur, který by zajišťoval přesnost finančních údajů v konečných účtech;

34.   upozorňuje na další zjištění Účetního dvora, že:

   - nebyly zdokumentovány všechny postupy vnitřní kontroly, které požaduje finanční nařízení a které mají zajistit průhlednost a řádné finanční řízení;
   - správní rada formálně nepřijala standardy vnitřní kontroly a etický kodex;
   - chyběly písemné pokyny pro archivaci podkladové dokumentace k operacím;
   - nebyla ustavena komise pro finanční nesrovnalosti;

35.   bere na vědomí odpověď agentury, že vzhledem k tomu, že rok 2006 byl prvním úplným rokem fungování agentury, došlo v jeho druhé polovině ke zintenzivnění práce agentury, a potažmo tedy i ke koncentraci operací do posledního čtvrtletí roku; navíc nebyla po dobu více než pěti měsíců obsazena pozice úředníka pro rozpočtové záležitosti, což ovlivnilo schopnost agentury optimálně plánovat a omezit převody pro daný rok na minimum;

36.   na základě výsledku hospodaření agentury konstatuje, že v roce 2006 činily její celkové provozní příjmy 5,48 milionu EUR a celkové výdaje 5,95 milionu EUR, z čehož vyplývá hospodářský výsledek (schodek) za daný rok ve výši 460 000 EUR;

37.   konstatuje, že výsledkový účet plnění rozpočtu zahrnuje částku 1,1 milionu EUR v rámci předběžného financování, která je dosud otevřená a agentura ji má v roce 2007 vrátit Komisi;

38.   poukazuje na to, že výroční zpráva o činnosti agentury podle článku 40 nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002 obsahuje prohlášení schvalující osoby o věrohodnosti spolu s výhradami;

39.   je si vědom hodnocení agentury, které v roce 2007 provedli jménem Komise externí hodnotitelé a které dospělo k závěru, že:

   - výsledky agentury nebyly dostatečné k vytvoření přidané hodnoty a zajištění dopadu podle původního očekávání;
   - velikost správní rady a její rozsáhlé pravomoci nad agenturou ztěžují řízení;
   - počet provozních zaměstnanců nedosáhl kritické míry potřebné pro zajištění efektivnosti;

40.   bere na vědomí a odmítá návrh Komise (KOM(2007)0699) na převedení povinností agentury na nový Evropský úřad pro trh elektronických komunikací, k jehož úkolům by od roku 2010 patřilo:

   - zajištění, aby 27 vnitrostátních regulačních orgánů pracovalo jako výkonný tým na základě společných hlavních zásad;
   - vydávání stanovisek a poskytování pomoci při přípravě opatření Komise na jednotném trhu pro telekomunikační odvětví;
   - řešení otázek souvisejících s bezpečností sítí a informací.

(1) Úř. věst. C 261, 31.10.2007, s. 23.
(2) Úř. věst. C 309, 19.12.2007, s. 1.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).
(4) Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 187, 15.7.2008, s. 176.
(7) Všechna usnesení týkající se agentur byla zveřejněna v Úř. věst. L 196, 27.7.2005.
(8) Úř. věst. C 273, 15.11.2007, s. 1.
(9) Dokument Rady DS 605/1/07 Rev1.
(10) Zdroj: Zpráva o ověření roční účetní závěrky Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi úřadu (Úř. věst. C 309, 19.12.2007, s. 141).
(11) Zdroj: Zpráva o ověření roční účetní závěrky Odrůdového úřadu Společenství za rozpočtový rok 2006, spolu s odpověďmi úřadu (Úř. věst. C 309, 19.12.2007, s. 135).

Poslední aktualizace: 25. listopadu 2008Právní upozornění