Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2004/0156(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0144/2008

Texte depuse :

A6-0144/2008

Dezbateri :

PV 22/04/2008 - 12
CRE 22/04/2008 - 12

Voturi :

PV 23/04/2008 - 4.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0167

Texte adoptate
WORD 82k
Miercuri, 23 aprilie 2008 - Strasbourg Ediţie definitivă
Programele europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo) ***I
P6_TA(2008)0167A6-0144/2008
Rezoluţie
 Text consolidat
 Anexă

Rezoluюia legislativг a Parlamentului European din 23 aprilie 2008 privind propunerea modificatг de regulament al Parlamentului European єi al Consiliului privind continuarea punerii în aplicare a programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo) (COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Procedura de codecizie: prima lecturг - sesizare repetatг)

Parlamentul European ,

–   avвnd оn vedere propunerea modificatг a Comisiei prezentatг Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0535),

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentatг Parlamentului European și Consiliului (COM(2004)0477),

–   avвnd оn vedere poziția sa оn primг lecturг din 6 septembrie 2005(1) ,

–   avвnd оn vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 156 din Tratatul CE, оn temeiul cгrora propunerea a fost prezentatг din nou de cгtre Comisie (C6-0345/2007),

–   având în vedere rezoluția sa din 20 iunie 2007 privind finanțarea programului european de radionavigație prin satelit (Galileo) în conformitate cu Acordul interinstituțional (AII) din 17 mai 2006 și cadrul financiar multianual 2007-2013(2) ,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetarг și buna gestiune financiarг оn ceea ce privește cadrul financiar multianual (AII)(3) , astfel cum a fost modificat prin Decizia 2008/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2007, referitoare la cadrul financiar multianual(4)

–   avвnd оn vedere articolul 51 și articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul sгu de procedurг,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru bugete, precum și al Comisiei pentru transport și turism (A6-0144/2008),

1.   aprobг propunerea Comisiei astfel cum a fost modificatг;

2.   considerг cг pachetul financiar indicat оn propunerea legislativг este compatibilг cu pragul pentru credite de angajament înscrise la subrubrica 1a din cadrul financiar multianual 2007-2013, astfel cum a fost revizuit prin Decizia 2008/29/CE єi remarcг faptul cг suma anualг se va decide оn cadrul procedurii bugetare anuale оn conformitate cu dispoziюiile punctului 37 din AII;

3.   aprobг declarația comunг anexatг, care va fi publicatг оn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene оmpreunг cu actul legislativ final;

4.   atrage atenția Comisiei cu privire la declarațiile anexate;

5.   solicitг Comisiei sг оl sesizeze din nou, оn cazul оn care intenționeazг sг modifice оn mod substanțial aceastг propunere sau sг o оnlocuiascг cu un alt text;

6.   оncredințeazг Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) JO C 193 E, 17.8.2006, p. 61.
(2) Texte adoptate, P6_TA(2007)0272.
(3) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 6, 10.1.2008, p. 7.


Poziюia Parlamentului European adoptatг оn primг lecturг la 23 aprilie 2008 privind adoptarea Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European єi al Consiliului privind continuarea punerii оn aplicare a programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo)
P6_TC1-COD(2004)0156

(Оntrucвt s-a ajuns la un acord оntre Parlament єi Consiliu, poziюia Parlamentului оn primг lecturг corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. 683/2008.)


ANEXA

DECLARAȚIA COMUNГ

a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei

privind

"GRUPUL INTERINSTITUȚIONAL PENTRU GALILEO (GIP)"

(1)  Avвnd оn vedere importanța, unicitatea și complexitatea programelor europene GNSS, proprietatea Comunitгții asupra sistemelor rezultate оn urma programelor, finanțarea completг de la bugetul comunitar a programelor pentru perioada 2008-2013, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeanг recunosc necesitatea unei cooperгri strвnse оntre cele trei instituții.

(2)  Un Grup interinstituțional pentru Galileo (GIP) va оndeplini obiectivul de a facilita exercitarea de cгtre fiecare instituție comunitarг a competențelor proprii. Оn acest scop, se va institui GIP pentru a urmгri оndeaproape:

   a) progresele înregistrate în aplicarea programelor europene GNSS, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a acordurilor privind achizițiile și contractele, în special cu privire la ASE;
   b) acordurile internaționale cu țгri terțe fгrг a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 300 din tratat;
   c) pregгtirea piețelor de radionavigație prin satelit;
   d) eficiența acordurilor privind guvernanța; precum și
   e) revizuirea anualг a programului de lucru.

(3)  În conformitate cu normele existente, GIP va respecta necesitatea de discreție, în special avвnd оn vedere natura confidențialг și delicatг și a anumitor date.

(4)  Comisia va ține seama de opiniile exprimate de GIP.

(5)  GIP va fi compus din șapte reprezentanți, dintre care:

-   trei reprezentanți ai Consiliului

-   trei reprezentanți ai PE

-   un reprezentant al Comisiei,

și se va întruni periodic (în principiu de patru ori pe an).

(6)  GIP nu aduce atingere responsabilitгților deja stabilite sau relațiilor interinstituționale.

Declarație a Comisiei Europene

privind implicarea GIP în acorduri internaționale

Оn ceea ce privește acordurile internaționale, Comisia informeazг GIP, astfel оncвt acesta sг poatг urmгri оndeaproape acordurile internaționale, оn conformitate cu Acordul-cadru privind relațiile dintre Comisie și Parlamentul European din 26 mai 2005 și cu acordurile conexe viitoare și fгrг a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 300 din tratat.

Declarație a Comisiei Europene

privind inițierea unor studii privind exploatarea sistemului Galileo

Ținând seama de invitația din partea Consiliului de a prezenta, оn 2010, propunerea prevгzutг la articolul 4 alineatul (3) din regulamentul privind faza de exploatare a programelor, оn special оn ceea ce privește finanțarea, politica prețurilor și mecanismul de repartizare a veniturilor, Comisia va iniția studiile preliminare necesare începând cu 2008 și pe parcursul anului 2009, în conformitate cu concluziile Consiliului Transporturi din 29 și 30 noiembrie 2007.

Aceste studii vor avea ca obiect, оn special, o analizг a posibilitгților de implicare a sectorului privat оn gestionarea fazei de exploatare a programelor dupг 2013, precum și a modalitгților de realizare a acestei potențiale implicгri, оn special modalitгțile de a realiza un parteneriat public-privat.

Declarație a Comisiei Europene

privind crearea unui grup de experți pe probleme de securitate ("Consiliul de securitate GNSS")

Pentru a pune în aplicare a dispozițiile articolului 10a alineatul (1) din regulament și pentru a examina aspectele legate de securitatea sistemelor, Comisia intenționeazг sг creeze un grup de experți format din reprezentanți din statele membre.

Comisia se va asigura cг acest grup de experți:

   - este compus dintr-un reprezentant al fiecгrui stat membru și un reprezentant al Comisiei;
   - este prezidat de reprezentantul Comisiei;
   - оși adoptг propriul regulament de procedurг, care prevede, inter alia , adoptarea avizelor prin consens și o prevedere conform cгreia experții abordeazг orice chestiune relevantг referitoare la securitatea sistemelor;

În exercitarea responsabilitгților sale, Comisia va ține pe deplin seama de opiniile grupului de experți și se angajeazг sг оl consulte, inter alia , înainte de a defini principalele cerințe de securitate a sistemelor, conform dispozițiilor de la articolul 10a din regulament.

Оn plus, Comisia considerг cг:

   - reprezentanții Autoritгții europene de supraveghere GNSS, ai Agenției Spațiale Europene, precum și SG/ОR ar trebui sг se implice ca observatori оn lucrгrile grupului de experți, оn condițiile stabilite оn regulamentul de procedurг al acestuia;
   - acordurile оncheiate de Comunitatea Europeanг pot sг prevadг participarea reprezentanților unor țгri terțe la lucrгrile grupului de experți, оn condițiile stabilite оn regulamentul de procedurг al acestuia.

Declarație a Comisiei Europene

privind solicitarea unei echipe de experți independenți

Оn vederea aplicгrii corecte a dispozițiilor de la articolul 10 alineatul (3) din regulament, Comisia are оn vedere:

   - sг recurgг la o echipг de experți оn gestionarea de proiecte independenți;
   - sг оși asume sarcina de a asigura examinarea de cгtre aceastг echipг a punerii оn aplicare a programelor, оn vederea formulгrii unor recomandгri adecvate, оn special оn ceea ce privește gestionarea riscurilor;
   - sг comunice aceste recomandгri оn mod periodic comitetului instituit prin prezentul regulament.

Declarație a Comisiei Europene

privind interpretarea articolului 12a alineatul (3c)

Articolul 12a alineatul (3c) stabilește principiul conform cгruia cel puțin 40% din valoarea globalг a activitгților sг fie subcontractatг prin concurs de oferte la diferite niveluri cгtre alte companii decвt cele care aparțin grupurilor de entitгți dintre care unele vor fi prim contractori ai oricгruia dintre pachetele de lucru principale.

Comisia, de-a lungul întregului proces de concurs de oferte, va efectua o analizг și o examinare atente, și va informa GIP și Comitetul GNSS cu privire la оndeplinirea acestei cerințe și la impactul global al acesteia asupra programului.

În cazul în care, în cadrul acestui proces, previziunile vor indica faptul cг pragul de 40% nu poate fi atins, Comisia va lua mгsurile corespunzгtoare, оn conformitate cu procedura menționatг la articolul 12a alineatul (3c).

Ultima actualizare: 14 noiembrie 2008Notă juridică