Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0112(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0148/2008

Texte depuse :

A6-0148/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/04/2008 - 4.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0168

Texte adoptate
WORD 74k
Miercuri, 23 aprilie 2008 - Strasbourg Ediţie definitivă
Extinderea domeniului de aplicare al Directivei 2003/109/CE la beneficiarii unei protecţii internaţionale *
P6_TA(2008)0168A6-0148/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 aprilie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind modificarea Directivei 2003/109/CE în vederea extinderii domeniului său de aplicare la beneficiarii unei protecții internaționale (COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0298),

–   având în vedere articolul 63 punctele 3 și 4 din Tratatul CE, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C6-0196/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A6-0148/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Text propus de Comisie   Amendament
Amendamentul 1
Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 5
(5)  Având în vedere dreptul beneficiarilor unei protecții internaționale de a locui în alt stat membru decât în cel care le-a acordat protecție internațională, e necesară asigurarea faptului că statele membre în cauză sunt informate de protecția de fond a persoanelor respective, astfel încât să își poată îndeplini obligațiile privind respectarea principiului nereturnării. În acest scop, permisul de ședere CE al rezidentului pe termen lung acordat beneficiarilor unei protecții internaționale trebuie să conțină o mențiune care să indice faptul că un stat membru a acordat protecție internațională deținătorului permisului. În cazul în care protecția internațională nu a fost retrasă, această mențiune trebuie reluată în permisul de ședere CE al rezidentului pe termen lung eliberat de al doilea stat membru.
(5)  Având în vedere dreptul beneficiarilor unei protecții internaționale de a locui în alt stat membru decât în cel care le-a acordat protecție internațională, e necesară asigurarea faptului că statele membre în cauză sunt informate de protecția de fond a persoanelor respective, astfel încât să își poată îndeplini obligațiile privind respectarea principiului nereturnării. În acest scop, permisul de ședere CE al rezidentului pe termen lung acordat beneficiarilor unei protecții internaționale trebuie să conțină o mențiune care să indice faptul că un stat membru a acordat protecție internațională deținătorului permisului. În cazul în care protecția internațională nu a fost retrasă, această mențiune trebuie reluată în permisul de ședere CE al rezidentului pe termen lung eliberat de al doilea stat membru. Cu toate acestea, al doilea stat membru nu poate utiliza, direct sau indirect, această mențiune ca pretext pentru a refuza acordarea statutului de rezident pe termen lung pe teritoriul său.
Amendamentul 2
Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 10a (nou)
(10a)  În conformitate cu dispozițiile prezentei Directive, acordarea statutului de rezident pe termen lung nu ar trebui să implice revocarea sau retragerea drepturilor pe care le au refugiații, beneficiarii de protecție subsidiară și membrii familiilor lor conform Directivei 2004/83/CE .
Amendamentul 3
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2003/109/CE
Articolul 2 – litera f
1.  La articolul 2, litera (f ) se înlocuiește cu următorul text :
1.  La articolul 2 se introduce litera (fa ) următoare :
"(f ) "protecție internațională" reprezintă protecția internațională astfel cum este definită aceasta la articolul 2 litera (a) din Directiva 2004 /83/CE a Consiliului;"
"(fa ) "protecție internațională" reprezintă protecția internațională astfel cum este definită aceasta la articolul 2 litera (a) din Directiva 2004 /83/CE a Consiliului;"
Amendamentul 4
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/109/CE
Articolul 4 – alineatul 2
"În cazul beneficiarilor unei protecții internaționale, perioada dintre data introducerii cererii pentru protecție internațională și data la care se acordă permisul de ședere la care se referă articolul 24 din Directiva 2004/83/CE trebuie luată în considerare la calculul perioadei prevăzute de alineatul (1)."
"În cazul beneficiarilor unei protecții internaționale, perioada dintre data depunerii unei prime cereri de protecție internațională, inclusiv atunci când respectiva cerere este o cerere de protecție temporară, dacă aceasta precedă accesul la protecția internațională, și data la care se acordă permisul de ședere la care se referă articolul 24 din Directiva 2004/83/CE, este luată în considerare la calculul perioadei prevăzute la alineatul (1)."
Amendamentul 5
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 2003/109/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1a
3a . La articolul 5 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:
"Aceste cerințe nu se aplică beneficiarilor unei protecții internaționale care nu au acces la ocuparea unui loc de muncă."
Amendamentul 6
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3b (nou)
Directiva 2003/109/CE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1a
3b.  La articolul 5 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:
"Condițiile de integrare naționale nu pot fi impuse beneficiarilor unei protecții internaționale decât în urma unei examinări individuale, ținând cont de situația lor deosebit de vulnerabilă, printr-o decizie motivată, în conformitate cu articolul 33 din Directiva 2004/83/CE."
Amendamentul 7
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2003/109/CE
Articolul 12 – alineatul 3a
"(3a) În cazul în care un stat membru decide să expulzeze un rezident pe termen lung al cărui permis de ședere CE conține mențiunea prevăzută de articolul 8 alineatul (4), acesta trebuie să consulte statul membru indicat în mențiunea respectivă .
"(3a) În cazul în care un stat membru decide să expulzeze un rezident pe termen lung al cărui permis de ședere CE pe termen lung conține mențiunea prevăzută la articolul 8 alineatul (4), acesta contactează statul membru care a acordat protecția internațională, pentru a-i confirma statutul de rezident pe termen lung .
Statul membru care a acordat protecția internațională trebuie să răspundă în scris statului solicitant, în termen de cel mult o lună. Decizia de expulzare nu poate fi luată decât după răspunsul statului membru care a acordat protecția internațională.
Cu excepția cazului în care protecția internațională a fost între timp retrasă, rezidentul pe termen lung este expulzat către statul membru respectiv, care îl readmite, precum și pe membrii familiei sale, imediat și fără formalități."
Cu excepția cazului în care protecția internațională a fost între timp retrasă, cu respectarea principiului nereturnării, rezidentul pe termen lung nu poate fi expulzat decât către statul membru respectiv, care îl readmite, împreună cu membrii familiei sale, imediat și fără formalități."
Amendamentul 8
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/109/CE
Articolul 25 – paragraful 1a (nou)
Comisia stabilește lista punctelor de contact, o actualizează regulat și o transmite statelor membre.
Ultima actualizare: 14 noiembrie 2008Notă juridică