Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2083(ACI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0157/2008

Texte depuse :

A6-0157/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/04/2008 - 4.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0170

Texte adoptate
WORD 118k
Miercuri, 23 aprilie 2008 - Strasbourg Ediţie definitivă
Ajustarea cadrului financiar multianual
P6_TA(2008)0170A6-0157/2008
Rezoluţie
 Anexă
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 23 aprilie 2008 privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară în ceea ce privește cadrul financiar multianual (COM(2008)0152 – C6-0148/2008 – 2008/2083(ACI))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0152),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) , în special punctul 48,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0157/2008),

1.   aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a semna decizia, împreună cu Președintele Consiliului, și de a dispune publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, inclusiv anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1. Acord modificat prin Decizia 2008/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 6, 10.1.2008, p. 7).


ANEXĂ:

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 29 aprilie 2008

de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară în ceea ce privește ajustarea cadrului financiar multianual

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) , în special punctul 48,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)  Ca urmare a întârzierilor înregistrate în adoptarea anumitor programe operaționale din cadrul rubricilor 1b și 2, o sumă de 2 034 milioane EUR, în prețuri curente, provenind din sumele alocate pentru fondurile structurale, Fondul de Coeziune, dezvoltarea rurală, Fondul european pentru pescuit nu a putut fi angajată în 2007, nici reportată pentru exercițiul 2008. În temeiul punctului 48 din Acordul interinstituțional, această sumă trebuie transferată în exercițiile financiare ulterioare prin creșterea plafoanelor corespunzătoare de cheltuieli ale creditelor de angajament.

(2)  Anexa I la Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară ar trebui să fie modificată în consecință(2) ,

DECID:

Articol unic

Anexa I la Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Adoptată la Bruxelles, 29 aprilie 2008

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1. Acord modificat prin Decizia 2008/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (OJ L 6, 10.1.2008, p. 7).
(2) În acest scop, valorile din cadrul preţurilor curente sunt modificate în preţuri corespunzătoare anului 2004.


ANEXĂ

CADRUL FINANCIAR 2007-2013

(milioane EUR – preţuri constante 2004)

CREDITE DE ANGAJAMENT

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

2007-2013

1. Creştere durabilă

50.865

53.262

54.071

54.860

55.400

56.866

58.256

383.580

1a Competitivitate pentru creştere şi ocupare a forţei de muncă

8.404

9.595

10.209

11.000

11.306

12.122

12.914

75.550

1b Coeziune pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă

42.461

43.667

43.862

43.860

44.094

44.744

45.342

308.030

2. Conservarea şi gestionarea resurselor naturale

51.962

54.685

54.017

53.379

52.528

51.901

51.284

369.756

din care: cheltuielile de piaţă şi plăţi directe

43.120

42.697

42.279

41.864

41.453

41.047

40.645

293.105

3. Cetăţenie, libertate, securitate şi justiţie

1.199

1.258

1.380

1.503

1.645

1.797

1.988

10.770

3a Libertate, securitate şi justiţie

600

690

790

910

1.050

1.200

1.390

6.630

3b Cetăţenie

599

568

590

593

595

597

598

4.140

4. UE ca actor mondial

6.199

6.469

6.739

7.009

7.339

7.679

8.029

49.463

5. Administraţie (1)

6.633

6.818

6.973

7.111

7.255

7.400

7.610

49.800

6. Compensări

419

191

190

800

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

117.277

122.683

123.370

123.862

124.167

125.643

127.167

864.169

în procentaj din VNB

1,08%

1,09%

1,07%

1,05%

1,03%

1,02%

1,01%

1,048%

TOTAL CREDITE DE PLATĂ

115.142

119.805

112.182

118.549

116.178

119.659

119.161

820.676

ca procentaj din VNB

1,06%

1,06%

0,97%

1,00%

0,97%

0,97%

0,95%

1,00%

Marjă disponibilă

0,18%

0,18%

0,27%

0,24%

0,27%

0,27%

0,29%

0,24%

Plafonul de resurse proprii ca procentaj din VNB

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

(1) Cheltuielile cu pensiile incluse în plafonul acestei rubrici sunt calculate net de contribuţiile personalului la regimul respectiv de pensii, în limita a 500 milioane EUR la nivelul preţurilor din 2004, pentru perioada 2007-2013.

Ultima actualizare: 14 noiembrie 2008Notă juridică