Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2138(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0042/2008

Indgivne tekster :

A6-0042/2008

Forhandlinger :

PV 22/04/2008 - 17
CRE 22/04/2008 - 17

Afstemninger :

PV 23/04/2008 - 4.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0171

Vedtagne tekster
WORD 74k
Onsdag den 23. april 2008 - Strasbourg Endelig udgave
Gennemførelsen af 10. Europæiske Udviklingsfond
P6_TA(2008)0171A6-0042/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 23. april 2008 om programmering af gennemførelsen af 10. Europæiske Udviklingsfond (2007/2138(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (Cotonouaftalen)(1) ,

-   der henviser til den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Fællesskabets bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2008-2013 i overensstemmelse med AVS-EF-partnerskabsaftalen samt om finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse(2) ,

-   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 617/2007 af 14. maj 2007 om gennemførelsen af 10. Europæiske Udviklingsfond under AVS-EF-partnerskabsaftalen(3) ,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Budgetudvalget (A6-0042/2008),

A.   der henviser til, at gennemførelsen af 10. Europæiske Udviklingsfond (EUF) forudsatte, at ratificeringsprocessen fuldføres (af alle EU-medlemsstaterne og to tredjedele af de lande, der er medlemmer af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS)) senest den 30. november 2007, for at den kunne træde i kraft den 1. januar 2008 (artikel 93, stk. 3, i Cotonouaftalen),

B.   der henviser til, at "afviklingsklausulen" udelukker muligheden for at anvende restbeløb fra tidligere EUF,

C.   der henviser til, at Kommissionen har givet tilsagn om, at de samlede midler under 9. EUF vil være forpligtede inden den 31. december 2007,

D.   der henviser til, at EUF hidtil ikke har været opført på EU's budget til trods for Parlamentets anmodninger herom,

E.   der henviser til, at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter ikke udøver nogen formel kontrol over EUF, eftersom den ikke er integreret i EU-budgettet, hvilket er udtryk for et demokratisk underskud,

F.   der henviser til, at den undersøgelse, som Kommissionen har foretaget i 64 AVS-lande om inddragelse af ikke-statslige aktører i programmeringen af 10. EUF, viser, at der i alle tilfælde er sket en udveksling af oplysninger, men at de ikke-statslige aktører reelt set kun har været inddraget i halvdelen af de undersøgte lande,

G.   der henviser til, at der på EU-Afrika-topmødet i Lissabon (den 8.-9. december 2007) blev lanceret et nyt strategisk partnerskab mellem Afrika og EU samt en handlingsplan for 2008-2010, der bygger på principperne om Afrikas enhed, Afrikas og Europas gensidige afhængighed, fælles ejerskab og ansvar, respekt for menneskerettighederne og de demokratiske principper og retsstatsprincippet samt retten til udvikling, og at der ved samme anledning blev vedtaget en fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Det Panafrikanske Parlament, hvori der blev opfordret til en styrkelse af parlamenternes rolle i den nye strategi,

H.   der henviser til EU's og medlemsstaternes politiske forpligtelser vedrørende udviklingsbistand, navnlig til Afrika, og vedrørende bistandseffektivitet,

I.   der henviser til EU's tilsagn om at ville forhøje sin handelsstøtte til 2 000 000 000 EUR om året frem til 2010 (1 000 000 000 EUR fra Kommissionen og 1 000 000 000 EUR fra medlemsstaterne),

J.   der henviser til den vejledende fordeling af bevillingerne under 10. EUF, dvs. ca. 30 % til generel budgetstøtte, 30 % til infrastrukturer, 15 % til regeringsførelse (herunder fred og sikkerhed), 8 % til landbrug og udvikling af landdistrikter, 8 % til de sociale sektorer og social samhørighed, og resten fordelt mellem henholdsvis økonomisk udvikling, institutionel støtte og miljø,

K.   der henviser til, at den del af bevillingerne under 10. EUF, der afsættes til sundhed og almen uddannelse, er lidt lavere end de tilsvarende bevillinger under 9. EUF,

Udfordringer og mål for 10. EUF

1.   påpeger, at der står store udfordringer på spil i forbindelse med gennemførelsen af EUF i perioden 2008-2013, navnlig hvad angår EU's og medlemsstaternes politiske forpligtelser vedrørende udviklingsbistand, udvikling hen imod et fornyet partnerskab mellem Europa og Afrika og EU's bidrag til gennemførelsen af millenniumudviklingsmålene inden 2015;

2.   kan i fuldt omfang tilslutte sig det primære og overordnede mål for samarbejdet, som i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 617/2007 er "udryddelse af fattigdom i partnerlande og -regioner inden for rammerne af bæredygtig udvikling, herunder en indsats for at nå årtusindudviklingsmålene"; lægger den allerstørste vægt på, at disse primære mål kommer konkret til udtryk i samtlige instrumenter og gennemførelsesforanstaltninger i denne forordning, og beklager, at bestemmelserne om lande- og regionalstrategidokumenterne er baseret på en restriktiv fortolkning af disse mål;

3.   anmoder om, at gennemførelsen af EUF også indgår i EU's internationale forpligtelser, jf. artikel 177, stk. 3, i EF-traktaten;

4.   understreger, at gennemførelsen af EUF skal ske i overensstemmelse med henstillingerne i De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP), hvad angår anvendelse af statslig udviklingsbistand, og at alle foranstaltninger, der ikke opfylder de gældende kriterier for statslig udviklingsbistand (ODA) som fastsat af Komitéen for Udviklingsbistand (DAC) under Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), som minimum skal udelukkes fra programmeringen; anmoder om, at artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 617/2007 bliver ændret i overensstemmelse hermed;

5.   glæder sig over det ønske om forenkling og harmonisering, der har ligget til grund for udarbejdelsen af den nye forordning (EF) nr. 617/2007; mener, at dette forsøg på tilpasning i forhold til instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI)(4) vil kunne bidrage til at styrke Parlamentets rolle i forbindelse med opfølgningen af og kontrollen med gennemførelsen af EUF;

6.   er positivt stemt over for opførelsen af EUF på EU's budget for at styrke sammenhæng, åbenhed og effektivitet i forbindelse med udviklingssamarbejdet og sikre den demokratiske kontrol hermed; understreger, at opførelsen af EUF på budgettet ligeledes er en relevant reaktion på de tilbagevendende problemer som følge af den tunge og langsommelige mellemstatslige ratificeringsproces; anmoder Rådet om at tage skridt til at opføre EUF på EU-budgettet i forbindelse med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme i 2009;

7.   glæder sig over, at Lissabontraktaten ophæver EF-traktatens artikel 179, stk. 3, der indebærer, at EUF ikke er omfattet af traktaten, da dette åbner mulighed for opførelse af EUF på EU's budget;

8.   henviser til sin indsats for at sikre konsekvens i udviklingspolitikken og EU's forpligtelse til at sørge for, at udviklingspolitikkens mål ikke er i modstrid med andre EU-politikker, der kan have indflydelse på denne politik (handel, miljø, sikkerhed, landbrug osv.);

9.   anmoder Kommissionen om at være mere opmærksom på udvandringen af kvalificeret arbejdskraft fra AVS-landene til EU og fremlægge hensigtsmæssige foranstaltninger for at gøre det lettere for folk at forblive i eller vende tilbage til deres hjemland;

10.   minder om, at det går ind for principperne om ejerskab og deltagelse, som ligger til grund for Cotonouaftalen og den europæiske konsensus om udvikling(5) ;

Tidsplan

11.   opfordrer de AVS-lande, der endnu ikke har ratificeret den interne aftale og den ændrede Cotonouaftale, til at gøre dette, så 10. EUF kan gennemføres snarest muligt;

12.   bemærker, at Kommissionen har givet tilsagn om, at de samlede midler under 9. EUF vil være forpligtede inden skæringsdatoens udløb den 31. december 2007; anmoder Kommissionen om at træffe alle passende foranstaltninger for at sikre, at ingen bevillinger rammes af "afviklingsklausulen", og at der garanteres en kontinuerlig finansiering;

13.   understreger, at denne stramme tidsplan ikke har gjort det muligt i fuldt omfang at inddrage civilsamfundet og Parlamentet i programmeringen, og insisterer på, at disse mangler i høringsprocessen afhjælpes i gennemførelsesfasen;

Strategidokumenter og prioriterede indsatsområder

14.   understreger, at programmeringen for at nå målene i artikel 1 i forordning (EF) nr. 617/2007 skal prioritere foranstaltninger, der sigter mod fattigdomsbekæmpelse med særlig vægt på områder henhørende under millenniumudviklingsmålene, f.eks. de sociale områder, herunder navnlig folkesundhed og almen uddannelse; understreger, at forpligtelsen på grundlag af DCI til at afsætte 20 % af bevillingerne til sundhed og almen uddannelse inden 2009 bør gælde for alle udgifter som led i europæisk udviklingspolitik, herunder EUF, for at sikre konsekvens;

15.   tager til efterretning, at Kommissionen har til hensigt at nå dette mål ved hjælp af budgetstøtte, men beklager, at der ikke er blevet udarbejdet en samlet strategi i fællesskab med støttemodtagerne med henblik på at medtage sundheds- og uddannelsesområdet i landestrategidokumenternes prioriteringer; kræver, at dette spørgsmål tages op i forbindelse med midtvejsrevisionen, så målet på 20 % kan opfyldes;

16.   understreger, at en bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig udvikling er en forudsætning for en bæredygtig bekæmpelse af fattigdommen; understreger endvidere, at alle EUF-foranstaltninger derfor bør være en del af en udviklingsproces, der sigter mod at skabe en stærk økonomi, hvor miljøet beskyttes, og hvor alle har adgang til grundlæggende sociale ydelser;

17.   understreger, at en bæredygtig udvikling aldrig vil kunne opnås fuldt ud i krigssituationer, under borgerlige uroligheder eller i tilfælde af politisk ustabilitet; mener derfor, at demokratiopbygning og bestræbelser, der bevarer eller fremmer fred, retsstatsprincippet, stabile og demokratiske institutioner samt fuld respekt for menneskerettighederne, bør prioriteres højt;

18.   er af den opfattelse, at landestrategidokumenterne skal være underkastet demokratisk kontrol og derfor ikke kan udarbejdes og anvendes uden parlamentarisk kontrol; mener, at overdragelsen af landestrategidokumenter til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (BPF) er et vigtigt bidrag til opfyldelsen af målet om ejerskab i Cotonouaftalen og et positivt skridt i retning af at tildele BPF og Europa-Parlamentet institutionelle beføjelser som led i komitologi; anmoder Kommissionen om at drage omsorg for, at BPF råder over de fornødne midler til at kunne udføre sit arbejde med landestrategidokumenterne og for, at der fra Kommissionens side udarbejdes en opfølgningsrapport om BPF's udtalelser;

19.   beklager, at forordning (EF) nr. 617/2007 ikke indeholder nogen udtrykkelig deltagelses- eller høringsprocedure for Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter, lokale myndigheder og ikke-statslige aktører i forbindelse med udarbejdelse, opfølgning og evaluering af landestrategidokumenterne; opfordrer Rådet og Kommissionen til systematisk at integrere sådanne høringer i programmeringen;

Kønsaspektet

20.   beklager, at kønsaspektet ikke indgår som et specifikt indsatsområde; opfordrer til, at beslutningen herom tages op til fornyet behandling i forbindelse med midtvejsrevisionen af EUF's gennemførelse i samråd med AVS-partnerne;

21.   opfordrer Kommissionen til at overholde de forpligtelser vedrørende ligestilling mellem kønnene, som er nedfældet i vigtige politikdokumenter såsom den europæiske konsensus om udvikling, den fælles EU-Afrika-strategi og navnlig Cotonouaftalen, og dermed sikre, dels at kønsrelaterede spørgsmål indgår som en af de politiske prioriteringer i AVS-EU-partnerskabet, dels tillægges passende vægt og tildeles tilstrækkelige bevillinger som led i integreringen af kønsaspektet (gender mainstreaming); fastholder, at kønsrelaterede spørgsmål i højere grad skal gøres synlige ved, at Kommissionen i sin årsberetning medtager et kapitel og specifikke indikatorer, som muliggør en bedre opfølgning af og kontrol med resultaterne;

Budgetstøtte

22.   er af den opfattelse, at budgetstøtte kan yde et effektivt bidrag til fattigdomsbekæmpelse og gennemførelse af millenniumudviklingsmålene, navnlig når midlerne koncentreres omkring sektorerne for grundlæggende uddannelse og sundhed; støtter Kommissionens bestræbelser på at gøre budgetstøtten til en drivkraft, der kan øge den del af de nationale budgetter, der er afsat til disse sektorer;

23.   minder om, at budgetstøtten kun er et effektivt og legitimt middel, hvis en række forudsætninger er opfyldt til punkt og prikke, herunder dels en styrket koordinering mellem donorer, dels overholdelse af de demokratiske spilleregler, god regeringsførelse og en forvaltningsstruktur for offentlige finanser, der kontrolleres af et demokratisk valgt parlament i modtagerlandene; henstiller til Kommissionen at sikre, at disse forudsætninger er opfyldt, inden der iværksættes budgetstøtteprogrammer;

24.   glæder sig over Kommissionens tilsagn om at gøre budgetstøtten direkte afhængig af fremskridt med hensyn til opfyldelse af millenniumudviklingsmålene og om at fremme gennemførelsen af disse ved hjælp af "kontrakter om millenniummål", der indebærer garanteret finansiering over en længere periode, og således også bidrage til at gøre støtten mere forudsigelig;

25.   anmoder om, at der i en årlig rapport foretages en evaluering af budgetstøtten på grundlag af pålidelige og gennemskuelige indikatorer, der gør det muligt at måle fremskridtene med hensyn til millenniumudviklingsmålene, og om, at denne rapport forelægges for Europa-Parlamentet, BPF, de nationale parlamenter og de ikke-statslige aktører;

26.   anmoder endvidere om, at der som led i budgetstøtten afsættes specifikke ressourcer til at styrke samtlige AVS-parlamenters kapacitet med hensyn til budgetopfølgning;

Tranche for tilskyndelsesforanstaltninger

27.   minder om, at det er positivt indstillet over for fremme af god regeringsførelse og kan tilslutte sig princippet om en "præmie for god regeringsførelse" som led i den politiske dialog, jf. artikel 8 i Cotonouaftalen, forudsat at tildelingskriterierne og -bestemmelserne er utvetydige og gennemskuelige;

28.   konstaterer, at flere af de kriterier, som Kommissionen har fastlagt for fordeling af tranchen for tilskyndelsesforanstaltninger, primært afspejler interesserne i Nord, og modsætter sig ethvert forsøg på at gøre støtten afhængig af kriterier, der ikke udelukkende fokuserer på god regeringsførelse;

29.   er foruroliget over fortolkningen af kriterierne i tilknytning til økonomisk og socialt lederskab; er imod "skjulte kriterier" på det økonomiske og sociale område og mener ikke, at en analyse af lovgivningen og den offentlige politik på dette område må føre til krav om liberalisering og deregulering; anbefaler, at profilerne for god regeringsførelse også kommer til at omfatte kriterier vedrørende eksistensen og kvaliteten af offentlige tjenester; påpeger, at AVS-staternes eller -regionernes holdning til, om de i sidste ende vælger at deltage i aftalerne om økonomisk partnerskab eller ej, ikke kan være et kriterium;

30.   opfordrer Kommissionen til at skabe klarhed omkring beslutningsprocessen vedrørende fordelingen af tranchens midler og fremlægge forslag, der sigter mod at sikre, at Europa-Parlamentet og de ikke-statslige aktører underrettes herom;

Regional integration, handelsstøtte og økonomiske partnerskabsaftaler

31.   minder om, at EU har forpligtet sig til at forhøje handelsstøtten til 2 000 000 000 EUR pr. år og afsætte 50 % af denne supplerende støtte til AVS-landene, idet denne forhøjelse skal finansieres ved hjælp af supplerende bevillinger; tillægger det stor betydning, at EU overholder sin forpligtelse, hvad angår handelsstøtte, og anmoder Kommissionen og Rådet om at aflægge beretning om den aktuelle situation med hensyn til de forpligtelser, som EU og medlemsstaterne har indgået for at kunne nå dette mål;

32.   fastholder, at finansieringen af de integrerede regionale programmer i lige høj grad skal gavne alle AVS-lande og -regioner, uafhængigt af deres holdning til en eventuel deltagelse i de økonomiske partnerskabsaftaler; mener ikke, at deltagelse i en økonomisk partnerskabsaftale på nogen måde skal være en betingelse for at få tildelt bevillinger som led i disse integrerede regionale programmer;

33.   gentager sin anmodning om, at der afsættes yderligere midler under EUF til dækning af de særlige behov som følge af tilpasningen af AVS-landenes økonomier til de økonomiske partnerskabsaftaler;

Deltagelse

34.   understreger, at den efterfølgende evaluering som led i decharge-proceduren for EUF, der foretages af Europa-Parlamentet, ikke er en tilstrækkelig demokratisk kontrol, og anmoder Rådet om at få tildelt en institutionel rolle vedrørende hele programmeringens opfølgnings- og evalueringsproces i afventning af, at EUF opføres på EU's budget;

35.   beklager den vage og tvetydige formulering af reglerne for aktørernes rolle i programmeringen af fællesskabsbistanden (jf. artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 617/2007); opfordrer til, at Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter, de lokale myndigheder og repræsentative ikke-statslige aktører inddrages i programmeringsprocessen, opfølgningen af og kontrollen med gennemførelsen af EUF;

36.   opfordrer EU-medlemsstaternes og AVS-landenes nationale parlamenter til at føre en nøje parlamentarisk kontrol med de udøvende organer, for så vidt angår programmeringen af EUF; opfordrer Kommissionen til at sikre, at de nationale parlamenter bliver hørt aktivt i alle faser af udarbejdelsen og opfølgningen af strategidokumenter;

37.   bekræfter, at det støtter anmodningen fremført af BPF på den 9. samling i april 2005 om, at en passende procentsats af EUF's bevillinger afsættes til almen uddannelse og politisk uddannelse af parlamentsmedlemmer samt politiske, økonomiske og sociale ledere med henblik på at fremme en vedvarende konsolidering af god regeringsførelse, respekt for retsstatsprincippet, demokratiske strukturer og interaktion mellem regering og opposition i pluralistiske demokratier, der bygger på frie valg;

Opfølgning og evaluering af resultater

38.   anmoder om, at Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter og de ikke-statslige aktører høres i 2010 om midtvejsrevisionen af EUF's gennemførelse, og om, at Europa-Parlamentet underrettes om resultaterne af midtvejsrevisionen af investeringsfaciliteten;

39.   tager med tilfredshed til efterretning, at Kommissionen har udarbejdet en årsberetning om gennemførelsen af EUF-bistanden, som er fremsendt til Europa-Parlamentet; vil i forbindelse med behandlingen af denne årsberetning især rette fokus på resultaterne af bistanden med hensyn til fattigdomsbekæmpelse og den rolle, bistanden spiller for gennemførelsen af millenniumudviklingsmålene; anmoder om, at BPF, de nationale parlamenter og de ikke-statslige aktører ligeledes får forelagt denne årsberetning;

40.   glæder sig over Kommissionens og Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) intentioner om regelmæssigt at evaluere resultaterne med særlig vægt på de fremskridt, der er sket med hensyn til gennemførelse af millenniumudviklingsmålene, og om at inddrage alle berørte aktører, herunder de ikke-statslige aktører, i evalueringsfasen for fællesskabsbistanden, hvilket naturligvis omfatter Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter og BPF; opfordrer Kommissionen til at præcisere, hvordan og hvor ofte disse evalueringer vil finde sted;

41.   understreger, at de erfaringer og den ekspertise, som parlamentsmedlemmer og repræsentanter for civilsamfundet har opnået, er uundværlige i en krise- eller konfliktsituation, og anmoder Kommissionen om at høre disse parter inden vedtagelsen af særforanstaltninger som omhandlet i artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 617/2007;

Bistandseffektivitet

42.   bemærker med tilfredshed henvisningen til Paris-erklæringen om bistandseffektivitet og understreger, at programmeringen af EUF skal ske i overensstemmelse med henstillingerne i denne erklæring; understreger dog, at etableringen af et afbalanceret og ligeværdigt partnerskab mellem EU og AVS-landene ikke kun kan bygge på harmonisering og tilpasning fra bidragydernes side, men først og fremmest skal fremme gensidige forpligtelser og ydelser, navnlig hvad angår regeringsførelse;

43.   tilskynder Kommissionen til at omsætte sit løfte om nøje at følge udviklingen på dette område i praksis og udarbejde en specifik beretning som led i forberedelserne til topmødet i Accra i september 2008; anmoder om, at evalueringen af bistandseffektiviteten tages op i en periodisk beretning, der forelægges for Europa-Parlamentet;

44.   anerkender, at Kommissionens bestræbelser på at fremskynde udbetalingerne har forbedret EUF's udnyttelsesgrad væsentligt; understreger imidlertid, at der stadig skal gøres fremskridt på dette område, og opfordrer medlemsstaterne til at bidrage aktivt hertil; anmoder Kommissionen om at udarbejde en kvartalsoversigt over udbetalingen af midler med henblik på forelæggelse for Europa-Parlamentet og BPF;

45.   støtter fuldt ud bestræbelserne på at forbedre bistandens forudsigelighed som led i gennemførelsen af EUF;

Fredsfaciliteten for Afrika

46.   støtter ligeledes fuldt ud indførelsen af en fredsfacilitet for Afrika og mener, at bestemmelserne om forvaltning af dette instrument bør omfatte en styrkelse af det politiske partnerskab mellem EU og Den Afrikanske Union i overensstemmelse med retningslinjerne i den nye fælles EU-Afrika-strategi;

47.   understreger, at fredsfaciliteten for Afrika skal ses som et instrument under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), og at den ifølge DAC-kriterierne ikke hører hjemme på udviklingsområdet; beklager i den forbindelse dybt Rådets afgørelse af 11. april 2006, ifølge hvilken fredsfaciliteten skal finansieres over EUF;

48.   anmoder Kommissionen og Rådet om at tage højde for en anden finansiering senest efter den evaluering i 2010, hvor proceduren for finansiering af fredsfaciliteten for Afrika skal tages op til fornyet behandling; anmoder om at blive hørt i forbindelse med denne evaluering;

49.   opfordrer til, at Europa-Parlamentet og BPF høres om handlingsprogrammet for perioden 2008-2010 og den årlige aktivitetsrapport om midlernes anvendelse, som udarbejdes af Kommissionen;

Samfinansiering og sammenhæng med andre instrumenter

50.   glæder sig over den mulighed for at finansiere udviklingsprojekter sammen med medlemsstaterne og andre bidragydere, som der åbnes op for i programmeringen af 10. EUF;

51.   anbefaler, at der åbnes en sådan mulighed for andre af EU's finansielle instrumenter, og gentager sin anmodning om, at der oprettes en ny programmerbar og forudsigelig panafrikansk finansieringsramme, der modtager midler via EUF, de tematiske DCI-instrumenter og det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument med henblik på at finansiere gennemførelsen af den nye fælles EU-Afrika-strategi;

52.   udtrykker ønske om, at der etableres fælles AVS-EU-programmer på grundlag af samfinansiering, så der kan findes fælles svar på de store udfordringer i verden, f.eks. adgangen til de internationale offentlige goder eller klimaforandringerne, for på den måde at yde et bidrag til det politiske partnerskab inden for Cotonouaftalens rammer;

o
o   o

53.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3. Ændret ved aftale undertegnet den 25. juni 2005 (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 27).
(2) EUT L 247 af 9.9.2006, s. 32.
(3) EUT L 152 af 13.6.2007, s. 1.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41).
(5) Fælleserklæring fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om "den europæiske konsensus om udvikling" (EUT C 46 af 24.2.2006, s. 1.).

Seneste opdatering: 14. november 2008Juridisk meddelelse