Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2138(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0042/2008

Texte depuse :

A6-0042/2008

Dezbateri :

PV 22/04/2008 - 17
CRE 22/04/2008 - 17

Voturi :

PV 23/04/2008 - 4.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0171

Texte adoptate
WORD 103k
Miercuri, 23 aprilie 2008 - Strasbourg Ediţie definitivă
Punerea în aplicare a programării celui de-al 10-lea Fond European de Dezvoltare
P6_TA(2008)0171A6-0042/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 23 aprilie 2008 privind punerea în aplicare a programării celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare (2007/2138(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Acordul de parteneriat dintre statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou, la 23 iunie 2000(1) , (Acordul de la Cotonou),

–   având în vedere Acordul intern dintre reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea asistenţei comunitare corespunzătoare Cadrului financiar multianual pentru perioada 2008-2013 şi în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE și cu alocarea de asistență financiară destinată țărilor și teritoriilor de peste mări cărora li se aplică dispoziţiile din partea a patra a Tratatului CE(2) ,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 617/2007 al Consiliului din 14 mai 2007 privind punerea în aplicare a celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare în cadrul Acordului de parteneriat ACP-CE(3) ,

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare şi avizul Comisiei pentru afaceri externe, precum şi cel al Comisiei pentru bugete (A6-0042/2008),

A.   întrucât punerea în aplicare a celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare (FED) depindea de finalizarea procesului de ratificare (de către toate statele membre ale UE şi de către două treimi din ţările din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP), până la 30 noiembrie 2007, pentru a asigura intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2008 [articolul 93 alineatul (3) din Acordul de la Cotonou];

B.   întrucât "clauza de caducitate" a celui de-al zecelea FED nu mai permite utilizarea fondurilor rămase din cadrul precedentelor FED;

C.   având în vedere angajamentul Comisiei de a garanta că totalitatea fondurilor celui de-al nouălea FED vor fi angajate înainte de 31 decembrie 2007;

D.   întrucât FED rămâne, până în prezent, în afara bugetului UE, în pofida cererilor Parlamentului European pentru includerea sa în buget;

E.   întrucât lipsa unui control oficial din partea Parlamentului European şi a parlamentelor naţionale asupra FED, ca urmare a neincluderii sale în bugetul UE, constituie un deficit de democraţie;

F.   având în vedere studiul realizat de Comisie în 64 de ţări din ACP privind implicarea actorilor fără caracter statal în programarea celui de-al zecelea FED, care arată că a existat, în toate cazurile, o activitate de informare, dar că nu a existat o autentică participare decât în jumătate din ţările studiate;

G.   având în vedere lansarea unui nou parteneriat strategic Africa-UE şi a unui plan de acţiune pentru perioada 2008-2010, bazate pe "principii precum unitatea Africii, interdependenţa dintre Africa şi Europa, aproprierea şi responsabilitatea comună, respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice şi a statului de drept, precum şi dreptul la dezvoltare", în cadrul reuniunii la nivel înalt UE-Africa de la Lisabona (desfăşurată între 8 şi 9 decembrie 2007), şi adoptarea cu această ocazie a unei declaraţii comune a Parlamentului European şi a Parlamentului panafrican în care se solicită întărirea rolului parlamentelor în cadrul noii strategii;

H.   având în vedere angajamentele politice asumate de UE şi de statele membre în legătură cu ajutorul pentru dezvoltare, în special cel destinat Africii, precum şi în legătură cu eficacitatea acestui ajutor;

I.   având în vedere angajamentul UE de a-şi spori ajutorul pentru comerţ până la nivelul maxim de 2.000.000.000 EUR pe an până în 2010 (1.000.000.000 aflat în sarcina Comisiei, 1.000.000.000 în sarcina statelor membre);

J.   având în vedere repartizarea orientativă a creditelor celui de-al zecelea FED, dintre care aproximativ 30% sunt alocate sprijinului bugetar general, 30% infrastructurii, 15% guvernării (inclusiv păcii şi securităţii), 8% agriculturii şi dezvoltării rurale, 8% sectoarelor sociale şi coeziunii sociale, restul fiind repartizat, în special, între dezvoltarea economică, sprijinul instituţional şi mediu;

K.   întrucât partea creditelor din cel de-al zecelea FED alocată sectoarelor învăţământului şi sănătăţii a înregistrat o uşoară scădere comparativ cu cel de-al nouălea FED,

Importanţa şi obiectivele celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare

1.   subliniază importanţa provocării pe care o reprezintă punerea în aplicare a FED în perioada 2008-2013, în special din perspectiva angajamentelor politice asumate de UE şi statele membre cu privire la ajutorul pentru dezvoltare, actuala evoluţie către un parteneriat reînnoit între Europa şi Africa, precum şi cu privire la contribuţia Uniunii Europene la realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) în 2015;

2.   subscrie pe deplin obiectivului principal al cooperării prevăzut la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 617/2007, şi anume "eradicarea sărăciei în ţările şi regiunile partenere, în contextul dezvoltării durabile şi, în special, îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului"; acordă o maximă importanţă faptului că aceste obiective prioritare se concretizează prin intermediul tuturor instrumentelor şi modalităţilor de punere în aplicare prevăzute de acest regulament şi regretă faptul că dispoziţiile privind documentele de strategie naţională şi documentele de strategie regională se bazează pe o interpretare restrictivă a acestor obiective;

3.   solicită ca punerea în aplicare a FED să se înscrie, de asemenea, în cadrul angajamentelor internaţionale ale UE prevăzute la articolul 177 alineatul (3) din Tratatul CE;

4.   insistă, în ceea ce priveşte punerea în aplicare a FED, asupra necesităţii respectării recomandărilor Programului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) privind utilizarea asistenţei publice pentru dezvoltare şi, în cel mai rău caz, a excluderii din cadrul programării a oricărei acţiuni care nu respectă criteriile aplicabile asistenţei publice pentru dezvoltare (APD), stabilite de către Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare (CAD) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică; solicită modificarea în consecinţă a articolului 2 alineatul (3) din regulamentul (CE) nr. 617/2007;

5.   salută dorinţa de simplificare şi de armonizare, care a reprezentat principala preocupare a procesului de elaborare a acestui nou regulament (CE) nr. 617/2007; consideră că această dorinţă de aliniere la condiţiile Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD)(4) trebuie să contribuie la consolidarea rolului Parlamentului în procesul de monitorizare şi control al punerii în aplicare a FED;

6.   sprijină integrarea Fondului European de Dezvoltare (FED) în bugetul Uniunii Europene pentru a consolida coerenţa, transparenţa şi eficienţa cooperării pentru dezvoltare şi pentru a garanta controlul democratic asupra acesteia; subliniază faptul că integrarea FED în buget constituie, în acelaşi timp, un răspuns pertinent la problemele recurente legate de caracterul greoi şi lent al procesului interguvernamental de ratificare; solicită Consiliului să prevadă înscrierea în buget a FED în cadrul revizuirii la jumătatea perioadei a cadrului financiar din 2009;

7.   salută eliminarea prevăzută de Tratatul de la Lisabona a alineatului (3) al articolului 179 din Tratatul CE, care excludea FED din domeniul de aplicare al Tratatului CE, deschizând astfel calea către includerea FED în cadrul bugetului UE;

8.   reiterează importanţa acordată coerenţei politicilor pentru dezvoltare şi angajamentelor europene care vizează garantarea faptului că obiectivele politicii de dezvoltare nu vor fi contrazise de alte politici comunitare care au un impact asupra acestei politici (precum politica comercială, de mediu, în materie de securitate, cea agricolă etc.);

9.   solicită Comisiei să acorde o atenţie sporită exodului masiv al forţei de muncă calificate din ţările ACP către UE şi să propună măsuri corespunzătoare pentru a facilita menţinerea sau reîntoarcerea în ţara de origine;

10.   îşi reiterează angajamentul faţă de principiile aproprierii şi participării, care constituie nucleul Acordului de la Cotonou şi al Consensului european privind dezvoltarea(5) ;

Calendar

11.   invită ţările ACP care nu au întreprins încă acest demers să ratifice Acordul intern şi Acordul de la Cotonou revizuit, astfel încât cel de-al zecelea Fond European de Dezvoltare să fie pus în aplicare cât mai curând posibil;

12.   ia act de angajamentul asumat de Comisie cu privire la angajarea totalităţii fondurilor celui de-al nouălea FED înainte de data limită de 31 decembrie 2007; solicită Comisiei să ia toate măsurile corespunzătoare pentru ca niciun credit să nu intre sub incidenţa "clauzei de caducitate" şi pentru a garanta continuitatea finanţărilor;

13.   subliniază faptul că acest calendar obligatoriu nu a permis asocierea deplină a societăţilor civile şi a parlamentelor naţionale la programare şi insistă asupra necesităţii de a corecta aceste deficienţe ale procesului de consultare în faza de punere în aplicare;

Documente de strategie şi domenii de acţiune prioritare

14.   subliniază, în scopul realizării obiectivelor stabilite la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 617/2007, necesitatea de a acorda prioritate, în cadrul programării, măsurilor destinate reducerii sărăciei, precum şi de a acorda o importanţă deosebită domeniilor legate deODM, precum sectoarele sociale - în special sistemul sanitar public şi învăţământul elementar; subliniază necesitatea de a aplica tuturor cheltuielilor din cadrul politicii europene de dezvoltare, inclusiv Fondului European de Dezvoltare, angajamentul asumat în cadrul ICD de a consacra 20% din fonduri sistemului sanitar şi învăţământului elementar până în 2009, pentru a asigura coerenţa FDE;

15.   ia act de intenţia Comisiei de a îndeplini acest obiectiv prin intermediul sprijinului bugetar, dar regretă faptul că nu a fost elaborată nicio strategie globală, în colaborare cu statele beneficiare, pentru includerea domeniilor sănătăţii şi educaţiei printre priorităţile documentelor de strategie naţională; solicită ca această problemă să fie reexaminată în cadrul revizuirii la jumătatea perioadei, pentru a îndeplini obiectivul de 20 %;

16.   subliniază faptul că o reducere durabilă a sărăciei nu poate fi realizată decât în condiţiile unei dezvoltări economice, sociale şi ecologice durabile; subliniază, de asemenea, că toate măsurile luată în cadrul FED ar trebui să se înscrie, prin urmare, într-un proces de dezvoltare având drept obiectiv crearea unei economii solide, care să protejeze mediul şi care să permită tuturor cetăţenilor să beneficieze de servicii sociale de bază;

17.   subliniază că dezvoltarea durabilă nu poate fi niciodată realizată pe deplin în condiţii de război, tensiuni sociale sau instabilitate politică; consideră, prin urmare, că ar trebui să se acorde prioritate, de asemenea, consolidării democraţiei şi eforturilor de a menţine sau de a sprijini pacea, statul de drept, instituţiile stabile şi democratice, precum şi respectarea deplină a drepturilor omului;

18.   consideră că documentele de strategie naţională trebuie să fie supuse unui control democratic şi, în consecinţă, nu pot fi elaborate şi puse în aplicare în absenţa controlului parlamentar; consideră că transmiterea documentelor de strategie naţională către Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE (APP) aduce o contribuţie importantă la îndeplinirea obiectivului aproprierii înscris în Acordul de la Cotonou şi constituie o etapă pozitivă în direcţia atribuirii unei puteri instituţionale Parlamentului European şi APP, în cadrul comitologiei; solicită Comisiei să garanteze că APP dispune de mijloacele financiare necesare pentru a-şi finaliza activitatea privind documentele de strategie naţională iar opiniile APP fac obiectul unui raport de monitorizare al Comisiei;

19.   regretă faptul că Regulamentul (CE) nr. 617/2007 nu prevede nicio procedură explicită de consultare sau de participare a Parlamentului European, a parlamentelor naţionale, a autorităţilor locale sau a actorilor fără caracter statal în cadrul elaborării, monitorizării şi evaluării documentelor de strategie naţională; solicită Consiliului şi Comisiei să integreze în mod sistematic aceste consultări în cadrul programării;

Aspecte legate de egalitatea între femei şi bărbaţi

20.   regretă faptul că problema egalităţii între femei şi bărbaţi nu a fost menţinută printre domeniile de acțiune specifică; solicită ca această decizie să fie reexaminată în cadrul revizuirii la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a FED, de comun acord cu statele partenere ACP;

21.   invită Comisia să îşi respecte angajamentele în ceea ce priveşte egalitatea dintre femei şi bărbaţi consfinţite în cadrul unor documente de strategie fundamentale, precum Consensul european privind dezvoltarea, Strategia comună UE-Africa şi, desigur, Acordul de la Cotonou şi să garanteze astfel includerea problematicii legate de gen printre priorităţile politice ale parteneriatului ACP-UE şi acordarea unei importanţe şi a unei finanţări corespunzătoare în cadrul unei abordări integrate a aspectelor legate de egalitatea între femei şi bărbaţi (gender mainstreaming ); solicită insistent ca vizibilitatea problematicii legate de gen să fie consolidată, prin introducerea unui capitol distinct şi a unor indicatori specifici în cadrul raportului anual elaborat de către Comisie, pentru a asigura o monitorizare mai bună şi un control mai strict al progreselor realizate;

Sprijin bugetar

22.   consideră că sprijinul bugetar poate contribui în mod eficient la eradicarea sărăciei şi la îndeplinireaODM, în special în cazul în care fondurile sunt alocate preponderent sectorului sanitar şi învăţământului elementar; împărtăşeşte dorinţa Comisiei de a transforma sprijinul bugetar într-o pârghie care să vizeze creşterea părţii din bugetele naţionale destinate acestor sectoare;

23.   reaminteşte că eficienţa şi legitimitatea sprijinului bugetar depind de respectarea strictă a anumitor condiţii prealabile, în special, pe de o parte, de o mai bună coordonare între donatori şi, pe de altă parte, de respectarea normelor democratice, a principiilor bunei guvernări şi de existenţa unui mecanism de gestionare a finanţelor publice controlat de către un parlament ales în mod democratic în statele beneficiare; solicită Comisiei să se asigure de respectarea strictă a acestor condiţii prealabile înainte de a lansa orice program de sprijin bugetar;

24.   salută angajamentul Comisiei de a stabili o legătură directă între sprijinul bugetar şi progresele în realizarea ODM şi de a promova realizarea ODM prin intermediul unor "contracte ODM", care să prevadă o finanţare garantată pe o perioadă mai lungă, contribuind astfel la consolidarea previzibilităţii ajutorului;

25.   solicită ca o evaluare a sprijinului bugetar, realizată pe baza unor indicatori fiabili, transparenţi şi care să permită măsurarea progreselor realizate în cadrul ODM, să facă obiectul unui raport anual prezentat Parlamentului European, APP, parlamentelor naţionale şi actorilor fără caracter statal;

26.   solicită alocarea unor resurse specifice, în cadrul sprijinului bugetar, pentru consolidarea capacităţilor de control bugetar ale tuturor parlamentelor din statele ACP;

Tranşa de stimulare

27.   îşi reiterează angajamentul de a promova buna guvernare şi se declară pregătit să subscrie principiului acordării unei "prime pentru buna guvernare", în cadrul dialogului politic stabilit la articolul 8 din Acordul de la Cotonou, cu condiţia ca criteriile de alocare şi modalităţile de punere în aplicare ale acestei prime să fie clare şi transparente;

28.   constată că mai multe dintre criteriile definite de Comisie pentru repartizarea tranşei de stimulare au în vedere în principal interesele Nordului şi îşi exprimă opoziţia împotriva oricărei forme de condiţionare a acordării asistenţei în funcţie de criterii care nu ţin în mod exclusiv de buna guvernare;

29.   îşi exprimă preocuparea cu privire la modul în care sunt interpretate criteriile legate de guvernarea economică şi socială; îşi exprimă opoziţia faţă de impunerea unor "criterii ascunse" în domeniul economic şi social şi consideră că o analiză a legislaţiei şi a politicilor publice în aceste domenii nu poate conduce la stabilirea unor exigenţe în materie de liberalizare şi de dereglementare; recomandă completarea diferitelor profiluri de guvernare cu criterii legate de existenţa şi de calitatea serviciilor publice; reaminteşte că poziţia satelor sau a regiunilor ACP privind decizia finală de a participa sau nu la Acordurile de parteneriat economic (APE) nu poate constitui un criteriu;

30.   solicită Comisiei să clarifice procesul de luare a deciziilor care caracterizează repartizarea fondurilor din tranşa de stimulare şi să prezinte propuneri pentru a garanta informarea Parlamentului European şi a actorilor fără caracter statal în legătură cu acest domeniu;

Integrarea regională, asistenţa pentru comerţ şi Acordurile de parteneriat economic

31.   reaminteşte angajamentul asumat de Uniunea Europeană de a-şi majora asistenţa pentru comerţ până la suma de 2 000 000 000 EUR pe an şi să consacre 50% din această asistenţă suplimentară statelor ACP, această majorare trebuind să fie susţinută prin intermediul unor fonduri suplimentare acordă o importanţă deosebită respectării angajamentului asumat de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte asistenţa pentru comerţ şi solicită Comisiei şi Consiliului să prezinte informaţii în legătură cu stadiul actual al angajamentelor Uniunii Europene şi ale statelor membre în vederea îndeplinirii acestui obiectiv;

32.   insistă ca finanţările acordate în cadrul programelor integrate regionale să se adreseze în mod echitabil tuturor statelor sau regiunilor ACP, indiferent de poziţia statelor privind decizia finală de a participa sau nu la Acordurile de parteneriat economic; îşi exprimă opoziţia faţă de orice formă de condiţionare a atribuirii creditelor în cadrul programelor regionale integrate în funcţie de participarea la APE;

33.   îşi reiterează solicitarea privind utilizarea fondurilor adiţionale FED pentru a răspunde necesităţilor specifice legate de adaptarea economiilor ţărilor ACP la APE;

Participare

34.   subliniază faptul că examinarea a posteriori a descărcării de gestiune pentru FED efectuată de către Parlamentul European constituie un control democratic insuficient şi solicită Consiliului să îi atribuie, până la integrarea FED în bugetul Uniunii Europene, un rol instituţional în toate etapele procesului de monitorizare şi de evaluare a programării;

35.   regretă formularea deosebit de vagă şi de ambiguă a regulilor care definesc rolul actorilor implicaţi în programarea asistenţei comunitare (a se vedea articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 617/2007); solicită ca Parlamentul European, parlamentele naţionale, autorităţile locale şi actorii nestatali reprezentativi să participe la procesul de programare, la monitorizarea şi la controlul punerii în aplicare a FED;

36.   invită parlamentele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi ale statelor ACP să exercite un control parlamentar strict asupra autorităţilor executive în ceea ce priveşte programarea FED; solicită Comisiei să se asigure că parlamentele naţionale sunt consultate în mod activ în toate etapele de elaborare şi de monitorizare a documentelor de strategie;

37.   îşi reafirmă sprijinul acordat solicitării formulate de APP, cu ocazia celei de-a noua sesiuni, desfăşurată în aprilie 2005, de a aloca un procent corespunzător din creditele FED educaţiei şi formării politice a deputaţilor şi a liderilor politici, economici şi sociali, în interesul unei consolidări durabile a bunei guvernări, a statului de drept, a structurilor democratice şi a interacţiunii dintre guvern şi opoziţie în cadrul unor democraţii pluraliste bazate pe alegeri libere;

Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor

38.   solicită consultarea, în 2010, a Parlamentului European, a parlamentelor naţionale şi a actorilor fără caracter statal în ceea ce priveşte revizuirea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a FED şi informarea Parlamentului European asupra rezultatelor evaluării la jumătatea perioadei a facilităţii pentru investiţii;

39.   ia act cu satisfacţie de elaborarea de către Comisie a unui raport anual privind punerea în aplicare a asistenţei acordate în cadrul FED, raport transmis Parlamentului European; va da dovadă de cea mai mare vigilenţă, examinând acest raport anual, în ceea ce priveşte efectele asistenţei asupra eradicării sărăciei şi în ceea ce priveşte contribuţia asistenţei la îndeplinireaODM; solicită ca acest raport să fie transmis, de asemenea, Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, parlamentelor naţionale şi actorilor fără caracter statal;

40.   salută intenţia Comisiei şi a Băncii Europene de Investiţii (BEI) de a evalua periodic rezultatele, acordând o atenţie deosebită progreselor realizate pe calea îndeplinirii ODM, şi de a reuni "toate părţile implicate, inclusiv actorii fără caracter statal, în faza de evaluare a asistenţei acordate de Comunitate", ceea ce implică, evident, Parlamentul European, parlamentele naţionale şi Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE; solicită Comisiei să clarifice care vor fi modalităţile în care se vor realiza aceste evaluări, precum şi frecvenţa acestora;

41.   subliniază că, într-un context de criză sau de conflict, experienţa şi profesionismul deputaţilor şi al reprezentanţilor societăţii civile se dovedesc a fi cu atât mai indispensabile şi solicită Comisiei să îi consulte înainte de a adopta măsurile speciale prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 617/2007;

Eficienţa asistenţei

42.   salută referirea făcută la Declaraţia de la Paris privind eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare şi insistă ca programarea FED să se facă în conformitate cu recomandările respectivei declaraţii; subliniază totuşi că instituirea unui parteneriat echilibrat, de la egal la egal, între UE şi ACP nu se poate baza exclusiv pe armonizarea şi alinierea finanţatorilor, ci trebuie să promoveze în primul rând obligaţiile reciproce şi controlul reciproc, în special în materie de guvernare;

43.   încurajează Comisia să-şi pună în aplicare intenţia de a monitoriza în detaliu progresul realizat în acest domeniu şi de a elabora un raport specific în vederea pregătirii Reuniunii la nivel înalt de la Accra din septembrie 2008; solicită ca evaluarea eficienţei asistenţei să facă obiectul unui raport periodic, prezentat Parlamentului European;

44.   recunoaşte că eforturile Comisiei în vederea accelerării plăţilor au permis o îmbunătăţire semnificativă a gradului de execuţie a FED; subliniază totuşi faptul că mai trebuie făcute eforturi în acest sens şi invită statele membre să contribuie mod activ în acest domeniu; solicită Comisiei să supună atenţiei Parlamentului European şi a Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE un raport financiar trimestrial privind cheltuirea fondurilor;

45.   se declară întru totul de acord cu dorinţa Comisiei de a spori previzibilitatea ajutorului în cadrul punerii în aplicare a FED;

Instrumentul financiar pentru pace în Africa

46.   sprijină cu fermitate instituirea unui instrument financiar pentru pace în Africa şi solicită ca normele de gestionare a acestui instrument să transpună în fapte o consolidare a parteneriatului politic între UE şi Uniunea Africană în conformitate cu orientările noii strategii comune UE-Africa;

47.   subliniază faptul că Instrumentul financiar pentru pace în Africa trebuie considerat ca fiind un instrument al PESC şi că acesta nu se înscrie în cadrul dezvoltării în conformitate cu criteriile CAD; în acest sens, îşi exprimă regretul profund în ceea ce priveşte decizia Consiliului din 11 aprilie 2006, care prevede finanţarea instrumentului financiar pentru pace prin intermediul FED;

48.   solicită Comisiei şi Consiliului să prevadă o finanţare alternativă, cel târziu în urma evaluării prin care se va revizui, în 2010, procedura de finanţare a Instrumentului financiar pentru pace în Africa; solicită să fie consultat în cadrul acestei evaluări;

49.   solicită consultarea Parlamentului European şi a Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE privind programul de acţiune 2008-2010 şi în legătură cu raportul de activitate anual referitor la utilizarea fondurilor, întocmit de Comisie;

Cofinanţări şi consecvenţa în raport cu celelalte instrumente

50.   aprobă posibilitatea, deschisă de programarea celui de-al zecelea FED, de a cofinanţa proiecte de dezvoltare împreună cu statele membre sau cu alţi finanţatori;

51.   recomandă introducerea acestei posibilităţi şi pentru alte instrumente financiare ale Uniunii Europene şi îşi reiterează solicitarea privind constituirea unui nou cadru financiar panafrican, programabil şi previzibil, având ca sursă FED, instrumentele tematice ale ICD şi fondurile din cadrul Instrumentului politicii europene de vecinătate (IPEV) pentru finanţarea şi susţinerea punerii în aplicare a noii strategii comune UE-Africa;

52.   solicită instituirea unor programe comune ACP-UE, pe baza cofinanţărilor, pentru a oferi răspunsuri comune la marile provocări la nivel mondial, precum accesul la bunurile publice mondiale sau schimbările climatice, contribuind astfel la consolidarea parteneriatului politic din cadrul Acordului de la Cotonou;

o
o   o

53.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei.

(1) JO L 317, 15.12.2000, p. 3. Acord modificat prin acordul semnat la 25 iunie 2005 (JO L 209 din 11.8.2005, p. 27)
(2) JO L 247, 9.9.2006, p. 32.
(3) JO L 152, 13.6.2007, p. 1.
(4) Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare (JO L 378, 27.12.2006, p. 41).
(5) Declaraţia comună a Consiliului, a reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, a Parlamentului European, şi a Comisiei referitoare la politica de dezvoltare a Uniunii Europene, intitulată "Consensul european" (JO C 46, 24.2.2006, p. 1).

Ultima actualizare: 14 noiembrie 2008Notă juridică