Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2551(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0180/2008

Rozpravy :

PV 24/04/2008 - 4

Hlasovanie :

PV 24/04/2008 - 7.3
CRE 24/04/2008 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0176

Prijaté texty
WORD 51k
Štvrtok, 24. apríla 2008 - Štrasburg Finálna verzia
Stroskotanie lode New Flame
P6_TA(2008)0176B6-0180, 0183, 0195, 0196, 0197 a 0198/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2008 o stroskotaní lode New Flame a jeho následkoch v Algecírskom zálive

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na články 71, 80 a 251 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce čítania balíkov právnych predpisov v oblasti námornej dopravy a na svoje uznesenia o námornej bezpečnosti,

–   so zreteľom na uznesenie z 12. júla 2007 o budúcej námornej politike Európskej únie: Európska vízia pre oceány a moria(1) ,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže jednou z priorít právnych predpisov EÚ je zachovanie bezpečného a neznečisteného životného prostredia oceánov a morí, a to najmä so zreteľom na Stredozemné more,

B.   keďže 12. augusta 2007 došlo neďaleko pobrežia Gibraltáru ku kolízii ropného tankera s dvojitým trupom a nákladnej lode New Flame, ktorá vyústila do potopenia tejto nákladnej lode,

C.   keďže tento typ nehody nemá rovnaké environmentálne dôsledky ako nehody medzi tankermi, ale napriek tomu vyvoláva obavy spoločnosti,

D.   keďže španielske orgány, orgány Spojeného kráľovstva a gibraltárska vláda poskytli Európskej námornej bezpečnostnej agentúre (EMSA) informácie o nehode lode New Flame,

E.   keďže Španielsko umiestnilo 13. augusta 2007 v zálive plavidlo Don India na odstránenie ropného znečistenia,

F.   keďže dopĺňanie paliva v pobrežných vodách nie je samo o sebe v rozpore s právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia a mohlo by viesť k znečisteniu iba v prípade, ak by sa táto činnosť vykonávala neprofesionálne, bez ohľadu na ochranu životného prostredia alebo za zlých poveternostných podmienok na mori,

G.   keďže činnosti súvisiace s dopĺňaním paliva sú upravené príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými v tejto oblasti,

H.   keďže prípadné rozlomenie lode by mohlo spôsobiť nielen znečistenie morského dna a mora, ale aj narušenie neďalekých rybolovných oblastí a cestovného ruchu na pobreží,

I.   keďže loď New Flame, ktorá v súčasnosti leží na morskom dne s nákladom s hmotnosťou 42 000 ton a s najmenej 27 000 tonami kovového šrotu, by mohla ovplyvniť kvalitu vody, a tým zvýšiť koncentráciu ťažkých kovov neurčitej povahy v oblasti, ktorá verejnosti nie je presne známa, a preto je zložité určiť celkový dopad na životné prostredie,

J.   keďže kolízia medzi oboma loďami si nevyžiadala žiadne obete a nebolo zaznamenané žiadne znečistenie životného prostredia väčšieho rozsahu; keďže však environmentálne hrozby môžu naďalej pretrvávať,

K.   keďže v okolí Gibraltárskeho prielivu sa nachádza viacero oblastí chránených sieťou Natura 2000, napríklad lokalita významná pre Spoločenstvo ES 6120012 známa ako Frente Litoral del Estrecho de Gibraltar, ktorú každodenne vážne postihuje dopĺňanie paliva, ktoré sa tam odohráva,

L.   keďže Európsky parlament prijal už dávno v prvom čítaní pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k tretiemu balíku právnych predpisov v oblasti námornej dopravy, ktorý obsahoval sedem legislatívnych návrhov,

1.   vyzýva Komisiu, aby postúpila Európskemu parlamentu všetky informácie o prípade New Flame, ktoré poskytli príslušné vnútroštátne a regionálne úrady, najmä informácie týkajúce sa žiadosti o dodatočné zdroje, ako plavidlá na odstránenie znečistenia poskytované prostredníctvom mechanizmu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany, ktorý sa tiež vzťahuje na havarijné znečistenie morí, a ktorý bol vytvorený rozhodnutím Rady 2007/779/ES, Euratom z 8. novembra 2007(2) , ktorého cieľom je poskytovať členským štátom, ak o to štát postihnutý haváriou požiada, plavidlá pod záštitou EMSA;

2.   víta zapojenie regionálnych a miestnych orgánov Andalúzie do riešenia tohto problému v súlade s odporúčaniami Európskeho parlamentu k námornej politike EÚ týkajúcimi sa účasti miestnych a regionálnych orgánov;

3.   je presvedčený, že gibraltárska vláda a orgány Spojeného kráľovstva a Španielska preukázali vôľu čo najúčinnejšie spolupracovať v rámci fóra pre dialóg o Gibraltáre s cieľom zvládnuť nehodu a jej dôsledky na morské a pobrežné prostredie;

4.   vyzdvihuje rýchlosť a efektívnosť konania EMSA po žiadosti španielskych orgánov o pomoc bezprostredne po nehode; zdôrazňuje, že Európsky parlament vždy obhajoval zvýšenie prevádzkových a finančných zdrojov pre EMSA a sprístupnenie väčšieho množstva plavidiel na pomoc v rôznych morských oblastiach EÚ; vyzýva Komisiu a EMSA, aby v najväčšej možnej miere podporili environmentálnu ochranu tejto ohrozenej oblasti v súlade s environmentálnymi cieľmi stanovenými v príslušných právnych predpisoch EÚ a medzinárodných nástrojoch;

5.   vyzýva Komisiu, aby ako strážkyňa zmlúv preskúmala, či si zodpovedné orgány riadne splnili svoje povinnosti podľa článkov 2, 3, 6, 10, 80 ods. 2, 174 ods. 1 a 2 a 175 ods. 4 Zmluvy o ES s cieľom vyhnúť sa katastrofe, a aby podľa potreby prijala nevyhnutné právne opatrenia, ktoré z toho vyplynú;

6.   nabáda k maximálnemu úsiliu a opatreniam, ktoré by mohli podniknúť orgány Španielska a Spojeného kráľovstva, gibraltárska vláda, prístavné orgány v Algericas a Gibraltáre a všetci príslušní aktéri s cieľom zabezpečiť čo najzodpovednejšie riadenie všetkých činností vykonávaných v zálive;

7.   v nadväznosti na znečistenie, ktorého pôvod treba ešte stále objasniť, zdôrazňuje, že všetky príslušné orgány riadiace oblasť zálivu, jeho pobrežie a záchranné práce súvisiace s loďou New Flame musia byť naďalej mimoriadne obozretné, pokiaľ ide o prípadné zneužitie situácie a nezákonné vyprázdňovanie palivových nádrží a vylievanie balastových vôd;

8.   zdôrazňuje, že tretí balík právnych predpisov v oblasti námornej bezpečnosti, ktorý je v Rade naďalej v prvom čítaní a ku ktorému Európsky parlament prijal pozíciu už viac než pred rokom a v súvislosti s ktorým má vôľu pokročiť a uzavrieť sedem legislatívnych postupov, poskytuje EÚ všetky potrebné nástroje na prevenciu námorných nehôd a vyrovnanie sa s následkami takýchto nehôd, a to najmä pokiaľ ide o návrh o monitorovaní námornej dopravy a návrh o vyšetrovaní nehôd; trvá na zo, že treba zabezpečiť účinnú spoluprácu susediacich prístavov;

9.   žiada Komisiu, aby vyzvala príslušné orgány na poskytnutie informácií o obsahu nákladu vraku, ako aj o plánoch a časovom rozvrhu odstránenia lode zo zálivu a monitorovania možných rizík znečistenia v súvislosti s nákladom, a na predloženie týchto informácií Európskemu parlamentu;

10.   naliehavo žiada Komisiu, aby vyzvala členské štáty, ktoré ešte neratifikovali medzinárodný dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ťažkým palivovým olejom z roku 2001, aby tak urobili, a aby zabezpečila vykonávanie právnych predpisov EÚ v tejto oblasti;

11.   opätovne vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu a Rade čo najskôr predložila návrh s cieľom zabezpečiť, aby sa v nových tankeroch ťažký palivový olej skladoval v bezpečnejších zásobníkoch s dvojitým trupom;

12.   opätovne požaduje vypracovanie smernice ES o zlepšení kvality paliva pre námornú dopravu; víta nedávnu dohodu v rámci Medzinárodnej námornej organizácie o vypracovaní legislatívneho návrhu v tomto smere do 1. januára 2010;

13.   povzbudzuje Komisiu, aby predložila návrhy na zlepšenie právnych predpisov o ochrane environmentálne citlivých cezhraničných morských oblastí vrátane intenzívnejšieho (satelitného) pozorovania a monitorovania lodí;

14.   navrhuje, aby Komisia pôsobila na príslušné vnútroštátne a regionálne orgány s cieľom dosiahnuť dohodu o protokole verejných opatrení v oblasti Gibraltárskeho prielivu a najmä Algecírskeho zálivu, podobnú existujúcim bilaterálnym a regionálnym dohodám medzi pobrežnými štátmi, ktorá by stanovila poskytnutie vzájomnej pomoci v prípade znečistenia mora;

15.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskej námornej bezpečnostnej agentúre, vládam a parlamentom členských štátov a príslušným regionálnym orgánom.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2007)0343.
(2) Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2007, s. 9.

Posledná úprava: 25. novembra 2008Právne oznámenie