Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2536(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B6-0173/2008

Разисквания :

PV 23/04/2008 - 2
CRE 23/04/2008 - 2

Гласувания :

PV 24/04/2008 - 7.4
CRE 24/04/2008 - 7.4

Приети текстове :

P6_TA(2008)0177

Приети текстове
WORD 120k
четвъртък, 24 април 2008 г. - Страсбург Окончателна версия
Пета среща на на върха ЛАК-ЕС в Лима
P6_TA(2008)0177B6-0147, 0148, 0149, 0150, 0172 и 0173/2008

Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2008 г. относно Петата среща на върха Латинска америка и Карибите-Европейски съюз в Лима

Европейският парламент ,

–   като взе предвид декларациите от четирите срещи на върха на държавните и правителствени ръководители на държавите от Латинска Америка и Карибския басейн и от Европейския съюз, проведени досега в Рио де Жанейро (28-29 юни 1999 г.), Мадрид (17-18 май 2002 г.), Гуадалахара (28-29 май 2004 г.) и Виена (12-13 май 2006 г.),

–   като взе предвид съвместната декларация от XIII среща на министрите от Групата от Рио и Европейския съюз, проведена на 20 април 2007 г. в Санто Доминго, Доминиканската република,

–   като взе предвид съвместната декларация от срещата на министрите, в рамките на Диалога от Сан Хосе, между Тройката на Европейския съюз и министрите на страните от Централна Америка, проведена на 19 април 2007 г. в Санто Доминго, Доминиканската Република,

–   като взе предвид заключителния акт от XVII интерпарламентарна конференция ЕС – Латинска Америка, проведена в Лима в периода 14-16 юни 2005 г.,

–   като взе предвид резолюциите от 15 ноември 2001 г., относно глобално партньорство и обща стратегия за отношенията между Европейския съюз и Латинска Америка(1) , и от 27 април 2006 г., относно засилено партньорство между Европейския съюз и Латинска Америка(2) ,

–   като взе предвид своята резолюция относно търговията и изменението на климата от 29 ноември 2007 г.(3) ,

–   като взе предвид своята резолюция относно убийствата на жени в Мексико и Централна Америка и ролята на Европейския съюз в борбата срещу това явление от 11 октомври 2007 г.(4) ,

–   като взе предвид резолюциите на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея от 20 декември 2007 г.,

–   като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.   като има предвид, че в момента е необходимо повече от когато и да било да продължи да се задълбочава двурегионалното стратегическо партньорство, провъзгласено по време на четирите предходни срещи на върха на държавните глави и правителствените ръководители на Латинска Америка и Карибите (ЛАК) и на ЕС;

Б.   като има предвид, че макар да са направени важни стъпки, все още има много за постигане, както във връзка с аспектите, свързани с политиката и сигурността, така и по отношение на социалните, търговски и бюджетни аспекти на стратегическото партньорство;

В.   като има предвид, че стратегическото партньорство следва да улеснява по-голямото сближаване между съответните общества, да стимулира техните равнища на обществено развитие, както и решително да допринася за драстично намаляване на бедността и социалното неравенство в ЛАК, за което следва да спомогне икономическият растеж, който се наблюдава в региона през последните години, а също така и обменът и помощите от всякакво естество, както и предаването на опит в областта на социалното сближаване, с което може да допринесе ЕС;

1.  Отново изтъква своя ангажимент да подкрепя дейността на различните органи за регионална интеграция в ЛАК и ЕС и да полага всички възможни усилия, така че срещата на върха в Лима, която ще се проведе на 16 и 17 май 2008 г. да се превърне в истински напредък по отношение на стратегическото партньорство; изразява своята благодарност към съвместното председателство на срещата на върха, осъществено от Перу и Словения, към словенското председателство на Европейския съюз, Комисия и Съвета на ЕС за положените от тях решителни усилия в това отношение;

Принципи и приоритети на двурегионалното стратегическо партньорство

2.  Потвърждава своята подкрепа за двурегионалния подход и за предимството на двурегионалното стратегическо партньорство като най-добър начин за гарантиране на общите принципи, ценности и интереси на партньорите от двете страни на Атлантическия океан;

3.  Поради това отново изтъква валидността и за двата региона на Политическата декларация от 17 май 2002 г. от срещата на върха, проведена в Мадрид през 2002 г., относно общите ценности и позиции, както и общата подкрепа за мултилатерализма, регионалната интеграция и социалното сближаване (Мадридски ангажимент), потвърдена по време на срещите на върха, проведени в Гуадалахара (2004 г.) и Виена (2006 г.);

4.  Предлага обща стратегическа визия за стратегическото партньорство, която няма да се ограничава до изолирани предложения или действия, а ще си поставя като крайна цел създаването на пространство на евро-латиноамериканско глобално междурегионално партньорство към 2012 г., което да включва осъществяването на пълноправно стратегическо партньорство в политическата, икономическата, социалната и културната област, както и съвместни действия за устойчиво развитие;

5.  Препоръчва политическото партньорство и партньорството в областта на сигурността да се основават на редовен, секторен и ефективен политически диалог, както и на Евро-латиноамериканска харта за мир и сигурност, която, въз основа на Хартата на ООН, да направи възможно съвместното изготвяне на политически и стратегически предложения, както и на предложения в областта на сигурността;

6.  Подчертава, че за да са от полза и за двете страни, търговските и икономическите отношения между партньорите трябва:

   да допринасят за диверсифицирането и модернизирането на националните латиноамерикански производства ‐ все още силно зависими от малък брой продукти за износ, много от които представляват суровини или полупреработени продукти ‐ с технологични алтернативи, които са ефективни и същевременно имат положителен ефект върху създаването на работни места и увеличаването на доходите на семействата;
   да преминат от чисто търговските към икономическите въпроси, като се вземе предвид асиметрията между икономиките на двата региона и се наблегне подобаващо на социалните аспекти и на аспектите, свързани с околната среда, включително планове за трансфер на технологии и за подготовка в областта на екологичните и възобновяеми технологии, посредством смесени двурегионални инвестиции и съвместни системи за производство;
   да наблегнат на важността на гарантирането на принципа на правната сигурност и на необходимостта от създаване на подходяща и уместна рамка за инвестициите;
   да вземат предвид различията между съответните равнища на относително развитие, което ще означава, че ЕС следва да включи разновидности на специално диференцирано третиране (СДТ), по-специално по отношение на най-слабо развитите страни в икономическо и социално отношение;
   да поощряват латиноамериканската интеграция;

7.  Подкрепя дневния ред, предложен за срещата на върха в Лима, и неговото обвързване с две големи тематични области: от една страна, въпросите, отнасящи се до бедността, неравенството и интеграцията, и, от друга страна, устойчивото развитие и свързаните с него теми от областта на околната среда, изменението на климата и енергетиката;

8.  Припомня, че бързото създаване на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея (Евролат) след предходната среща на върха, проведена във Виена, в качеството на парламентарна институция на стратегическото партньорство, представлява важна подкрепа за демократичното легитимиране на партньорството и на неговата институционална рамка, в която се обединяват функциите, свързани с обсъждане, контрол и мониторинг на въпросите, отнасящи се до стратегическото партньорство, които са в компетенцията на Асамблеята;

9.  Препоръчва на срещата на върха в Лима отново да се подчертае, че ЕС и ЛАКБ се придържат към принципите и ценностите на демократичния плурализъм и представителната демокрация, свободата на изразяване и свободата на печата, като зачитат правата на човека и отхвърлят всяка форма на диктатура или авторитарна власт.

Съвместни действия с цел постигане на ефективен мултилатерализъм

10.  Изтъква предимствата, които общата подкрепа за мултилатерализма може да предложи на евро-латиноамериканските партньори, които заедно представляват над един милиард души, като съставляват една трета от страните-членки на ООН и повече от една четвърт от световната търговия;

11.  Предлага стратегическото партньорство да се основава на реалистични цели и на общи програми, вдъхновени от общия избор на мултилатерализма (Протокола от Киото, Международния наказателен съд, борбата срещу смъртната присъда и тероризма, основната роля на системата на ООН и т.н.);

12.  Препоръчва да се предприемат съвместни действия във всички тези области и форуми, в които ясно се доближават техните принципи, ценности и интереси, включително колективният мир и системата на политика на сигурност, организирани в рамките на ООН, закрилата на правата на човека, политиките за опазване на околната среда, развитие, участие на гражданското общество в процеса на глобалното управление, както и реформата на международната финансова и търговска система и на нейните международни институции (Групата на Световната банка, Международния валутен фонд, Световната търговска организация(СТО));

13.  Подчертава, че многостранният подход е най-подходящият, когато трябва да се посрещнат общите предизвикателства, които засягат евро-латиноамериканските партньори, като например борбата срещу тероризма, трафика на наркотици, организираната престъпност, корупцията и прането на пари, трафика на хора, включително мафиите, които се възползват и облагодетелстват от нелегалната имиграция, както и срещу изменението на климата или по отношение на въпросите, свързани с енергийната сигурност;

14.  Отново изразява убеждението си, че борбата против тероризма трябва да се води при най-строго зачитане на правата на човека, гражданските свободи и правовата държава; изисква безусловното и незабавно освобождаване на всички отвлечени в Колумбия лица, и най-вече на болните; това освобождаване следва да се извърши с едностранно решение на ФАРК или на която и да е друга организация, отговорна за отвличането, или, при липса на такова решение, в контекста на спешно споразумение за хуманитарна размяна;

15.  Подкрепя многократните резолюции на Обединените нации, на срещите на върха ЛАК-ЕС и на Европейския парламент, в които се отхвърлят всички принудителни мерки, като например съдържащите се в разпоредбите на екстратериториалните закони, които по своя едностранен и екстратериториален характер са в противоречие с международното право, нарушават търговията между европейските и латиноамериканските партньори и излагат на риск общата им цел - мултилатеризма;

Решителен импулс за регионалната интеграция и споразуменията за асоцииране

16.  Счита, че реализирането и ефективното прилагане на всеобхватните, амбициозни и балансирани споразумения за асоцииране между ЕС и ЛАК, които допринасят за зачитането на правата на човека, за икономическите и социалните права на населението и за общо устойчиво развитие, както и за намаляване на социалното неравенство, като допълнение към мултилатерализма на СТО, представлява стратегическа цел в един международен контекст, характеризиращ се с нарастваща взаимозависимост, икономически растеж, поява на нови икономически сили и засилване на световните предизвикателства, и с появата на тежки и обхватни икономически кризи, за чието преодоляване или облекчаване значително би спомогнало регионалното сътрудничество.

17.  Затова предлага създаването на Евро-латиноамериканска зона за междурегионално глобално партньорство да се основава, в сферата на икономиката и търговията, на модел, съвместим със СТО и с регионалната интеграция, който да се приложи на два етапа:

   а) първи етап, характеризиращ се с приключване на преговорите за междурегионалното споразумение за партньорство ЕС – Меркосур, ЕС - Андската общност и ЕС - Централноамериканската общност в най-скоро време, както и със задълбочаване на вече съществуващите споразумения за асоцииране ЕС - Мексико и ЕС - Чили;
   б) втори етап, който трябва да завърши през 2012 г., насочен към създаване на общо Споразумение за междурегионално партньорство, което да осигурява правна и институционална подкрепа и пълно географско покритие за различните аспекти на стратегическото партньорство и което да предвижда свободното движение на хора и на двурегионалния търговски обмен чрез задълбочаване, от една страна, на съществуващите споразумения за регионална интеграция в рамките на ЛАК, и от друга страна, на процеса на асоцииране на ЕС с всички държави и регионални групировки;

18.  Предлага на срещата на върха в Лима да се възложи изготвяне на проучване на възможността за осъществяване и на социалната и екологична устойчивост на общо междурегионално споразумение за партньорство с оглед на създаването на Евро-латиноамериканска зона за междурегионално глобално партньорство;

Относно Плана от Лима за изкореняване на бедността, неравенството и социалната изолация

19.  Призовава на срещата на върха в Лима в споменатия план да се включи приемането на поредица от ясни, конкретни и проследими ангажименти по тези въпроси, които сами по себе си да могат да дадат нов импулс на стратегическото партньорство и да подобрят значително жизненото равнище на гражданите от двете страни на Атлантическия океан; препоръчва да се обърне особено внимание на намаляването на социалното неравенство и на интегрирането на такива групи хора, които понастоящем са изолирани от обществото и са лишени от възможности, и най-вече на коренното население;

20.  Призовава участниците в срещата на върха ЛАК-ЕС систематично да включват в двурегионалните споразумения Декларацията на ООН за правата на коренното население, одобрена от Общото събрание на ООН на 13 септември 2007 г.;

21.  Счита за особено важно двата региона да включат социалното сближаване като постоянна, последователна и практическа цел във всичките си инициативи и съвместни програми; твърди, че евро-латиноамериканските партньори споделят един солидарен проект, в който пазарната икономика и социалното сближаване не трябва да бъдат в противоречие, а да се допълват;

22.  Препоръчва в Плана от Лима за изкореняване на бедността, неравенството и социалното изключване да се включат конкретни мерки, като например:

   съвместни действия с обща цел - постигане на целите на хилядолетието за развитие до 2015 г. включително по отношение на въпросите на половете, с цел пълно еманципиране жените и в защита на техните права;
   използване на Финансовия инструмент за сътрудничество за развитие на ЕС(5) съобразно действителните потребности на място за оказване на въздействие върху бързо развиващите се икономики и страните със средни доходи, за които сътрудничеството в областта на технологиите, висшето образование и иновациите, както и икономическото сътрудничество са от особено голямо значение;
   все по-голямо използване на средствата от Финансовия инструмент на ЕС за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света(6) за помощи и програми, насочени към подобряване на управлението, демократичните институции и положението с правата на човека в ЛАК;
   отваряне за латиноамериканските страни на програмите на ЕС в областта на професионалното обучение, образованието, научното и техническото сътрудничество, културата, здравеопазването и миграцията;
   подкрепа на програмите за институционални и данъчни реформи;
   създаване на двурегионален фонд за солидарност,
   увеличаване на предвидените бюджетни средства, така че да отговарят на заявените големи амбиции;

23.  Призовава партньорите да приемат стабилни и ефикасни политики в областта на демократичното управление, социалните въпроси, публичните финанси и данъчното облагане с цел увеличаване на социалното сближаване и намаляване на бедността, неравенството и социалната изолация;

24.  Счита, че образованието и инвестициите в човешки капитал са в основата на социалното сближаване, икономическото развитие и социалната мобилност; повтаря решителната си подкрепа за създаване на „съвместно пространство за висше образование ЛАК-ЕС“; подчертава, че както в ЛАК, така и в ЕС държавата трябва да гарантира достъпа до образование, както и до други обществени блага (здравеопазване, вода, сигурност);

25.  Счита за крайно необходимо да се даде нов импулс на политиката на сътрудничество за развитие на ЕС спрямо ЛАК, която, запазвайки борбата против бедността и против социалното неравенство като ключов елемент, да приеме диференциран подход, отчитащ разнообразните икономически и социални условия и равнището на развитие на страните от ЛАК;

26.  Счита, че по същата причина е крайно необходимо да се преодолее насочеността на сътрудничеството за развитие с ЛАК изцяло към предоставянето на помощи, като вниманието се пренасочи към сътрудничеството в областта на технологиите, висшето образование и иновациите и към използването на натрупаните в тази област ресурси в рамките на Седмата рамкова програма за изследвания, технологично развитие и демонстрацзионни дейности(7) ;

Разработване на способи за сътрудничество в областта на политиките, свързани с миграцията

27.  Предлага да се провежда систематичен двурегионален диалог относно миграцията, който да гарантира зачитането на човешките права на работниците мигранти, независимо от тяхното положение, и да се развие и задълбочи сътрудничеството с латиноамериканските страни по произход и транзитно преминаване в областта на свободното движение на хора, като се използва същият всеобщ и характеризиращ се с равновесие подход, който вече се прилага към африканските и средиземноморските страни и към съседните страни, разположени на изток и на югоизток от Съюза;

28.  Отправя искане на въпросите, свързани с незаконната имиграция и с възможностите за законна миграция, да се предостави приоритетно място в рамките на този диалог, по-специално със страните по произход и/или транзитно преминаване на незаконните имигранти;

29.  Предлага в срок до 2012 г. да се разгледат общите разпоредби и правила с общ характер с цел да се улесни движението не само на стоки, услуги и капитали, но и на хора, като по този начин постепенно се изгради партньорство с възможно най-всеобхватен характер, в полза и на двете страни и на общия подход към въпросите на миграцията, за който се застъпва ООН;

30.  Отново изтъква необходимостта от намаляване на прекомерно високите разходи на работниците мигранти при извършване на парични преводи, както и от оказване на подкрепа на хората, които желаят да се завърнат, чрез програми, чрез които се защитават всички техни права, както и тяхното достойнство и човешки качества;

31.  Призовава Европейската комисия да представи съобщение, чрез което страните от Латинска Америка и Карибския басейн да бъдат включени в приоритетите, инструментите и прогнозите на Глобалния подход към миграцията, предвидени в Заключениета на Председателството на Европейския съвет ат 15 и 16 декември 2005 г. и доразвити в Заключениета на Председателството на Европейския съвет от 14 и 15 декември 2006 г.;

Относно Плана от Лима във връзка с устойчивото развитие, и по-специално по отношение на околната среда, изменението на климата и енергетиката
32.Отправя препоръка в политическия дневен ред на Европейския съюз и страните от ЛАК да се отреди приоритетно място на сътрудничеството в областта на изменението на климата, както и на политиките, насочени към предотвратяване на глобалното затопляне; припомня, че най-бедните, и преди всичко коренното население, са първите жертви на изменението на климата и на увредената околна среда;
33.Изтъква, че партньорството между Европейския съюз и ЛАК в тази насока е от решаващо значение, като се има предвид интересът и на двете страни от насърчаване на устойчивото развитие и на равновесието в околната среда, поради което се застъпва за взаимна подкрепа по отношение на съответните инициативи в областта на околната среда на международно равнище;

34.  Приканва латиноамериканските партньори, в случаите, в които съществуват различни становища относно подробностите във връзка с мерките за борба с изменението на климата (например по отношение на въздухоплаването), да приемат конструктивен подход и при никакви обстоятелства да не блокират изцяло инициативите;

35.  Отправя препоръка към евро-латиноамериканските партньори да работят съвместно в подкрепа на присъединяването към Протокола от Киото на държавите, които замърсяват в най-голяма степен и които все още не са страни по този протокол, както и да затвърдят и съгласуват позициите си в рамките на преговорите относно международните инструменти във връзка с глобалното затопляне и същевременно да дадат силен тласък на търговията с емисии между двата региона;

36.  Счита, че е от първостепенно значение да се съвместят икономическото и устойчивото развитие; в тази връзка подкрепя страните в най-неблагоприятно положение в техните двойно по-големи усилия за намаляване на вредните емисии и за постигане на допълнителен напредък и на по-голямо социално благополучие;

37.  Застъпва се за създаването на съвместни механизми и за сътрудничество в рамките на международните организации на ЛАК (като Организацията на Договора за сътрудничество в Амазонския басейн) с оглед на вземането на решения и финансирането на закрилата и устойчивото развитие на районите с природни богатства от световно значение, като региона на Амазонския басейн, разположени в различни латиноамерикански страни;

38.  Отправя искане към Европейската комисия да съдейства при поощряването на политики в областта на околната среда в страните от ЛАК; счита, че следва да се укрепи сътрудничеството и равнището на най-добри практики и че това следва да се отрази и във финансирането от страна на ЕС, както и в политиката за предоставяне на помощи за развитие;

39.  Отправя искане към срещата на върха в Лима за изготвяне на общи инициативи в области като изменението на климата, опустиняването, енергетиката (по-специално енергията от възобновяеми източници и биогоривата), водата, биологичното разнообразие, горите и управлението на химическите продукти въз основа на Пътната карта, приета на 13-та конференция на ООН относно изменението на климата на 15 декември 2007 г. в Бали;

40.  Призовава на срещата на върха в Лима да се разгледат, проучат и предложат възможни решения на световната продоволствена криза;

Укрепване на институционалните механизми за насърчаване и изготвяне на прогнози

41.  Също препоръчва:

   а) създаване на Евро-латиноамериканска фондация за насърчаване на диалога между партньорите, с публично-частен характер, по подобие на съществуващите фондации за други географски райони като Азия или Средиземноморския басейн; отправя искане към Комисията да изготви конкретно предложение по този въпрос;
   б) създаването на Двурегионален център за предотвратяване на конфликти, чиято дейност е насочена към ранно определяне на причините за възможни въоръжени конфликти и конфликти, белязани с насилие, както и на най-добрите способи за тяхното предотвратяване и за възпрепятстване на тяхното разрастване;
   в) отново представя своето предложение за създаване на Обсерватория на миграцията, който да следи постоянно и отблизо всички въпроси, свързани с миграционните потоци между Европа и Латинска Америка;

42.  Счита, че е крайно необходимо да се затвърди парламентарното измерение на стратегическото партньорство и подкрепя латиноамериканската молба броят на членовете на Евро-латиноамериканската асамблея, необходими, за да се улесни включването в нея на наскоро създадения Парламент на Меркосур, да бъде 150;

o
o   o

43.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателството на Петата среща на върха ЛАК-ЕС, на Съвета на Европейския съюз, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки на Европейския съюз и на държавите от Латинска Америка и Карибския басейн, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, на Латиноамериканския парламент, на Централноамериканския парламент, на Андския парламент и на Парламента на Меркосур.

(1) ОВ C 140 E, 13.6.2002 г., стр. 569.
(2) ОВ C 296, 6.12.2006 г., стр. 123.
(3) Приети текстове, P6_TA (2007)0576.
(4) Приети текстове, P6_TA (2007)0431.
(5) Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството (ОВ L378, 27.12.2006 г., стр.41).
(6) Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 1).
(7) ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 1 февруари 2011 г.Правна информация