Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2536(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B6-0149/2008

Dezbateri :

PV 23/04/2008 - 2
CRE 23/04/2008 - 2

Voturi :

PV 24/04/2008 - 7.4
CRE 24/04/2008 - 7.4

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0177

Texte adoptate
WORD 119k
Joi, 24 aprilie 2008 - Strasbourg Ediţie definitivă
Reuniunea la nivel înalt Uniunea Europeană - America Latină şi Caraibe
P6_TA(2008)0177B6-0147, 0148, 0149, 0150, 0172 şi 0173/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 24 aprilie 2008 privind cea de-a V-a reuniune la nivel înalt Uniunea Europeană - America Latină şi Caraibe de la Lima

Parlamentul European ,

–   având în vedere declarațiile celor patru reuniuni la nivel înalt ale șefilor de stat și de guvern din America Latină și Caraibe și din Uniunea Europeană, desfășurate până în prezent la Rio de Janeiro (28-29 iunie 1999), Madrid (17-18 mai 2002), Guadalajara (28-29 mai 2004) și Viena (12 - 13 mai 2006),

–   având în vedere comunicatul comun al celei de-a XIII-a reuniuni ministeriale între Grupul de la Rio și Uniunea Europeană, care a avut loc în Santo Domingo, Republica Dominicană, pe 20 aprilie 2007,

–   având în vedere comunicatul comun al reuniuni ministeriale a Dialogului de la San Jose între troika Uniunii Europene și miniștrii țărilor din America Centrală, care a avut loc în Santo Domingo, Republica Dominicană, pe 19 aprilie 2007,

–   având în vedere actul final al celei de-a XVII-a Conferințe interparlamentare Uniunea Europeană - America Latina care a avut loc la Lima, de pe 14 pe 16 iunie 2005,

–   având în vedere rezoluțiile din 15 noiembrie 2001 privind un parteneriat global și o strategie comună pentru relațiile între Uniunea Europeană și America Latină(1) și din 27 aprilie 2006 privind un parteneriat consolidat între Uniunea Europeană și America Latină(2) ,

–   având în vedere Rezoluția sa din 29 noiembrie 2007 privind comerțul și schimbările climatice(3) ,

–   având în vedere Rezoluția sa din 11 octombrie 2007 privind uciderea femeilor (feminicidul) în America Centrală și în Mexic și rolul Uniunii Europene în combaterea acestui fenomen(4) ,

–   având în vedere rezoluțiile din 20 decembrie 2007 ale Adunării Parlamentare Euro-Latino-Americane,

–   având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât este mai necesar ca niciodată să se continue adâncirea parteneriatului strategic biregional proclamat în cadrul ultimelor patru reuniuni la nivel înalt ale şefilor de stat şi de guvern din America Latină şi Caraibe (ALC) şi UE, desfăşurate anterior;

B.   întrucât, deși s-au realizat progrese importante în acest sens, rămân încă multe de făcut, atât în ceea ce privește aspectele politice și de securitate, cât și cele sociale, comerciale și bugetare ale parteneriatului;

C.   întrucât parteneriatul strategic trebuie să favorizeze o mai mare apropiere între societățile implicate, să îmbunătățească nivelul de dezvoltare socială a acestora și să contribuie în mod decisiv la o reducere drastică a sărăciei și inegalităților sociale în ALC, obiectiv la care trebuie să contribuie atât creșterea economică care a avut loc în regiune în ultimii ani, cât și schimburile, toate tipurile de asistență și transferul de experiențe în materie de coeziune socială pe care le poate oferi Uniunea Europeană,

1.   își reiterează angajamentul de a sprijini activitatea diferitelor organisme de integrare regională în UE și ALC și de a face tot posibilul pentru ca reuniunea la nivel înalt de la Lima care va avea loc în 16 şi 17 mai 2008 să constituie un progres real pentru parteneriatul strategic; mulțumește co-președinției peruane și slovene a reuniunii la nivel înalt, președinției slovene a UE, Comisiei și Consiliului pentru eforturile lor susținute în acest sens;

Principii și priorități ale parteneriatului strategic biregional

2.   își reafirmă sprijinul pentru o abordare biregională și pentru privilegierea parteneriatului strategic biregional, considerat a fi cel mai bun mijloc de salvgardare a principiilor, valorilor și intereselor comune ale partenerilor de ambele părți ale Oceanului Atlantic;

3.   reiterează, în același timp, valabilitatea Declarației Politice privind valorile şi poziţiile comune ale ambelor regiuni (Compromisul de la Madrid) din 17 mai 2002, realizată cu ocazia reuniunii la nivel înalt de la Madrid (2002), precum și sprijinul comun pentru multilateralism, integrare regională și coeziune socială reafirmat în cadrul reuniunilor la nivel înalt de la Guadalajara (2004) și Viena (2006).

4.   propune o viziune strategică de ansamblu pentru parteneriat strategic, care să nu se limiteze la propuneri sau acțiuni izolate și care să aibă drept obiectiv final crearea, în jurul anului 2012, a unei zone euro-latino-americane de parteneriat global interregional care să includă un veritabil parteneriat strategic în domeniul politic, economic, social, cultural, precum și urmărirea în comun a obiectivului unei dezvoltări durabile;

5.   recomandă ca aspectele politice și de securitate ale parteneriatului să se bazeze pe un dialog politic periodic, sectorial și efectiv și pe o Cartă euro-latino-americană pentru pace și securitate care, pe baza Cartei Organizației Națiunilor Unite (ONU), să permită elaborarea în comun de propuneri politice, strategice și de securitate;

6.   subliniază faptul că pentru a avea relații comerciale și economice între parteneri, avantajoase pentru ambele părți, acestea trebuie:

   să contribuie la diversificarea și modernizarea sistemelor naționale de producție latino-americane, foarte dependente încă de o serie limitată de produse de export, multe dintre acestea primare sau semi-primare, cu alternative tehnologice eficiente și cu efecte pozitive asupra creării de locuri de muncă și majorării veniturilor pe familie;
   să treacă de la un nivel strict comercial spre unul economic, având în vedere asimetriile dintre economiile ambelor regiuni și accentul care trebuie pus pe aspectele sociale și de mediu, introducând planuri de transfer și formare privind tehnologiile ecologice și regenerabile, prin intermediul unor investiții mixte biregionale și a unor sisteme de producție comune;
   să insiste asupra importanței de a asigura principiul certitudinii juridice și a necesității de a crea un cadru adecvat și propice pentru investiții;
   să țină cont de diferențele între nivelurile de dezvoltare relativă, ceea ce trebuie să determine introducerea de către UE a unor modalități de tratament special diferențiat (TSD), în special cu țările care au nivelul cel mai redus de dezvoltare economică și socială;
   să stimuleze integrarea latino-americană;

7.   sprijină agenda propusă de reuniunea de la Lima și organizarea sa în jurul a două domenii tematice: pe de o parte problemele legate de sărăcie, inegalitate și integrare și, pe de altă parte, cele legate de dezvoltarea durabilă și chestiunile aferente privind mediul, schimbările climatice și energia;

8.   reamintește că instituirea, după reuniunea anterioară la nivel înalt de la Viena, a Adunării Parlamentare Euro-Latino-Americane (EuroLat) drept instituție parlamentară a parteneriatului strategic implică o importantă consolidare a legitimității democratice a parteneriatului și a cadrului său instituțional, care să integreze funcțiile de dezbatere, control și monitorizare a problemelor referitoare la parteneriatul strategic care intră în competența Adunării;

9.   recomandă reuniunii la nivel înalt de la Lima să reitereze adeziunea UE și ALC la principiile și valorile democrației pluraliste și reprezentative, la libertatea de exprimare și libertatea presei, la respectarea drepturilor omului și respingerea oricărei forme de dictatură sau autoritarism;

Acțiuni comune pentru obținerea unui multilateralism eficient

10.   evidențiază avantajele pe care sprijinul comun acordat multilateralismului le poate aduce partenerilor euro-latino-americani, care reunesc mai mult de un miliard de persoane, reprezintă o treime din statele membre ale ONU și mai mult de o pătrime din comerțul mondial;

11.   propune ca parteneriatul strategic să se bazeze pe obiective realiste și programe comune motivate de sprijinul comun pentru multilateralim (Protocolul de la Kyoto, Curtea Penală Internațională, lupta împotriva pedepsei cu moartea și a terorismului, rolul fundamental al sistemului ONU etc.);

12.   recomandă inițierea unor acțiuni comune în toate acele domenii și forumuri care împărtășesc în mod clar principiile, valorile și interesele comune, inclusiv pacea colectivă și sistemul de politică de securitate din cadrul ONU, protecția drepturilor omului, politicile de protecție a mediului, dezvoltarea, participarea societății civile în cadrul procesului de guvernare globală și reforma sistemului financiar și comercial internațional și a instituțiilor acestuia (grupul Bancii Mondiale, Fondul Monetar Internațional, Organizația Mondială a Comerțului (OMC));

13.   subliniază faptul că abordarea multilaterală este mai potrivită pentru a face față problemelor și provocărilor comune care îi afectează pe partenerii euro-latino-americani, cum ar fi combaterea terorismului, a traficului de droguri, a crimei organizate, a corupției și a spălării de bani, a traficului de persoane, inclusiv mafiile care profită și beneficiază de pe urma imigrației ilegale, a schimbărilor climatice sau legate de problemele privind securitatea energetică;

14.   își reiterează convingerea că lupta împotriva terorismului trebuie să se desfășoare cu respectarea strictă a drepturilor omului, a libertăților civile și a statului de drept; solicită eliberarea necondiționată și imediată a tuturor persoanelor răpite în Columbia și în primul rând a bolnavilor; această eliberare trebuie să se producă printr-o decizie unilaterală a FARC sau a oricărei alte organizații responsabile de răpiri sau, în lipsa acesteia, în contextul unui acord de schimb umanitar urgent;

15.   sprijină repetatele rezoluții ale ONU, ale reuniunii la nivel înalt ALC-UE și ale Parlamentului European în care sunt respinse toate acele măsuri coercitive, cum ar fi cele conținute în prevederile legilor extrateritoriale, care, prin caracterul lor unilateral și extrateritorial, contravin dreptului internațional, distorsionează comerțul între partenerii euro-latino-americani și pun în pericol sprijinul comun acordat de aceștia multilateralismului;

Încurajarea cu fermitate a integrării regionale și a acordurilor de asociere

16.   consideră că încheierea și punerea eficientă în aplicare a unor acorduri de asociere între UE și ALC complete, ambițioase și echilibrate, care să contribuie la respectarea drepturilor omului, a drepturilor economice și sociale ale populației și la o dezvoltare durabilă reciprocă, precum și la reducerea inegalităților sociale, în completare la multilateralismul OMC, constituie un obiectiv strategic într-un context internațional tot mai interdependent și caracterizat prin creștere economică, prin apariția unor noi puteri economice și prin multiplicarea provocărilor pe plan mondial dar şi prin apariţia unor importante şi extinse crize economice care pot fi atenuate sau remediate în mod semnificativ prin intermediul integrării regionale;

17.   propune, prin urmare, ca, în domeniul economic și comercial, crearea zonei euro-latino-americane de asociere globală interregională să se bazeze pe un model compatibil cu OMC și cu integrarea regională,şi care să fie aplicat în două etape:

   a) o primă etapă caracterizată prin încheierea în cel mai scurt timp posibil a negocierilor privind acordurile de asociere interregională UE-Mercosur, UE- Comunitatea Andină și UE-America Centrală, precum și dezvoltarea acordurilor de asociere deja existente UE-Mexic și UE-Chile,
   b) o a doua etapă, care ar trebui să se finalizeze în 2012, destinată realizării unui acord de asociere globală interregională și care să prevadă libera circulație a persoanelor și liberul schimb biregional prin intermediul dezvoltării, pe de o parte, a acordurilor de integrare regională în ALC și, pe de altă parte, a procesului de parteneriat al Uniunii cu toate țările și grupurile regionale;

18.   propune ca reuniunea la nivel înalt de la Lima să solicite realizarea unui studiu de fezabilitate și de dezvoltare durabilă și socială privind acordul de asociere globală interregională pentru crearea Zonei euro-latino-americane de parteneriat global interregional propusă;

Agenda Lima privind eradicarea sărăciei, inegalității și excluziunii

19.   solicită reuniunii la nivel înalt de la Lima ca respectiva agendă să includă adoptarea unei serii limitate de angajamente clare, concrete și verificabile privind toate aceste teme, capabile să încurajeze, prin ele însele, parteneriatul strategic și să îmbunătățească substanțial nivelul de trai al cetățenilor de o parte și de alta a Oceanului Atlantic; recomandă să se acorde o atenție deosebită reducerii inegalităților sociale și integrării grupurilor care se află în prezent la marginea societății și cărora le lipsesc oportunitățile și, în primul rând, integrării comunităților indigene;

20.   solicită participanților la reuniunea la nivel înalt ALC-UE să includă în mod sistematic în acordurile biregionale Declarația drepturilor popoarelor indigene adoptată de Adunarea Generală a ONU la 13 septembrie 2007;

21.   consideră că este esențial ca cele două regiuni să includă obiectivul privind coeziunea socială în mod permanent, coerent și practic în toate inițiativele și programele lor comune; afirmă că cei doi parteneri euro-latino-americani lucrează împreună la un proiect solidar în care economia de piață și coeziunea socială nu trebuie să se opună, ci să fie complementare;

22.   recomandă ca Agenda Lima privind eradicarea sărăciei, inegalității și excluziunii să includă măsuri concrete precum:

   acțiuni comune care vizează țelul comun de atingere până în 2015 a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului şi care să includă şi dimensiunea de gen, pentru a veni în sprijinul femeilor şi pentru a apăra drepturile acestora;
   o utilizare a Instrumentului de finanțare a cooperării pentru dezvoltare(5) al Uniunii în concordanță cu necesitățile reale de la fața locului, deoarece afectează în mare măsură țările în curs de dezvoltare și cu venituri medii pentru care cooperarea în domeniul tehnologiei, al învățământului superior și al inovațiilor și cooperarea economică au o importanță deosebită;
   utilizarea progresivă a resurselor provenind din cadrul Instrumentului de finanțare pentru promovarea democraţiei şi a drepturilor omului la scară mondială (6) a Uniunii pentru ajutoare și programe care au ca scop îmbunătățirea guvernării, a instituțiilor democratice și a situației drepturilor omului în ALC;
   deschiderea către țările latino-americane a programelor UE din domeniul formării, educației, cooperării științifice și tehnice, culturii, sănătății și migrației;
   sprijinirea programelor de reformă instituțională și fiscală;
   crearea unui Fond de solidaritate biregională;
   mărirea resurselor bugetare alocate astfel încât să se afle la înălțimea declarațiilor ambițioase care au fost făcute;

23.   solicită partenerilor adoptarea unor politici solide și eficiente în materie de guvernare democratică, afaceri sociale, finanțe publice și fiscalitate, având obiectivul de a spori coeziunea socială și de a reduce sărăcia, inegalitatea și marginalizarea;

24.   consideră că educația și investițiile în capitalul uman constituie baza coeziunii sociale, a dezvoltării economice și sociale și a mobilității sociale; reamintește sprijinul său ferm la crearea unui "spațiu comun al învățământului superior ALC-UE"; subliniază că atât în ALC cât și în UE statul trebuie să garanteze accesul la educație, precum și la alte bunuri publice (sănătate, apă, securitate);

25.   consideră că este esențial să se încurajeze politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii în favoarea ALC, astfel încât, menținându-se importanța cheie a luptei împotriva sărăciei și a inegalităților sociale, să se adopte o abordare diferențiată care să ia în considerare condițiile inegale economice și sociale și nivelul de dezvoltare al țărilor din ALC;

26.   consideră necesară, din același motiv, depășirea unei abordări axate exclusiv pe asistență în cooperarea pentru dezvoltare cu ALC, punând accentul, în schimb, pe cooperarea în domeniul tehnologiei, al învățământului superior și al inovațiilor, utilizând resursele pe care cel de-al Şaptelea program-cadru pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative(7) le pune la dispoziție în acest domeniu;

Dezvoltarea unor formule de colaborare în domeniul politicilor de migrație

27.   propune reuniunii la nivel înalt un dialog biregional sistematic privind migrația, care să garanteze protecția drepturilor omului în rândul lucrătorilor migranți, indiferent de situația acestora, precum și dezvoltarea și aprofundarea cooperării în domeniul liberei circulații a persoanelor cu țările latino-americane de origine și de tranzit, pe baza acelorași criterii generale și echilibrate, cum este deja cazul țărilor africane, mediteraneene și vecine situate la est și sud-est de Uniune;

28.   solicită ca problemele privind imigrația ilegală și posibilitățile de migrație legală să ocupe un loc prioritar în cadrul acestui dialog, în special în relația cu țările de origine și/sau de tranzit din care provin imigranții ilegali;

29.   propune să se studieze, până în 2012, dispoziții și norme comune cu caracter general pentru a facilita libera circulație nu doar a mărfurilor, serviciilor și capitalurilor, ci și a persoanelor, creând progresiv un parteneriat cât mai cuprinzător posibil, în interesul ambelor părți și al abordării globale preconizate de ONU în materie de migrație;

30.   reamintește necesitatea de a reduce costurile excesive actuale ale transferului de fonduri către țara de origine a lucrătorilor imigranți, precum și de a sprijini reîntoarcerea acelora care o doresc cu ajutorul unor programe care să le protejeze toate drepturile, precum și demnitatea și calitatea umană;

31.   solicită Comisiei să prezinte o comunicare care să ofere țărilor din America Latină și din Caraibe prioritățile, instrumentele și prevederile conținute în Abordarea globală a migrației, stabilită în cadrul Concluziilor Preşedinţiei Consiliului European din 15 şi 16 decembrie 2005 și completată în cadrul Concluziilor Preşedinţiei Consiliului European din 14 şi 15 decembrie 2006;

Agenda Lima privind dezvoltarea durabilă, în special mediul înconjurător, schimbările climatice și energia
32. recomandă ca în agenda politică a UE și a țărilor ALC să se acorde prioritate cooperării în materie de schimbări climatice și politicilor pentru prevenirea încălzirii globale; reamintește că cei mai săraci și în special comunitățile indigene sunt primele victime ale schimbărilor climatice și ale unui mediu degradat;
33. reamintește că alianța între UE și ALC în acest domeniu are o mare importanță, dacă avem în vedere interesul ambelor părți de a promova dezvoltarea durabilă și echilibrul în materie de mediu și, prin urmare, recomandă sprijinirea reciprocă a inițiativelor privind mediul ale celor două părți pe plan internațional;

34.   invită partenerii latino-americani, în cazul în care există opinii diferite privind detaliile măsurilor de luptă împotriva schimbărilor climatice (de exemplu în ceea ce privește traficul aerian), să dea dovadă de o atitudine constructivă și să nu blocheze complet inițiativele sub nicio formă;

35.   recomandă partenerilor euro-latinoamericani să colaboreze în vederea aderării la Protocolul de la Kyoto a statelor care emit mari cantități de gaze cu efect de seră și care nu sunt încă semnatare ale acestuia, precum și în vederea consolidării și coordonării pozițiilor în cadrul negocierii instrumentelor internaționale privind reducerea încălzirii globale și, de asemenea, în vederea încurajării comercializării cotelor de emisii de gaze cu efect de seră între cele două regiuni;

36.   consideră că este indispensabilă conjugarea dezvoltării economice și a dezvoltării durabile; sprijină în acest context dublul efort depus de țările cele mai defavorizate de a reduce emisiile poluante și, în același timp, de a progresa și ameliora bunăstarea socială;

37.   solicită crearea de mecanisme comune și cooperarea la nivelul organizaţiilor internaționale din ALC (precum Organizația Tratatului pentru Cooperarea în Amazon), pentru a decide și a finanța protejarea și dezvoltarea durabilă a marilor rezerve naturale ale planetei, precum regiunea Amazonului, situate pe teritoriul a diverse state latino-americane;

38.   invită Comisia să sprijine promovarea politicilor în materie de mediu în țările din ALC; consideră că trebuie să fie consolidate cooperarea și nivelul celor mai bune practici și că acest lucru trebui să se reflecte, de asemenea, în finanțarea acordată de UE și în politica sa de asistență pentru dezvoltare;

39.   solicită reuniunii la nivel înalt de la Lima să elaboreze inițiative comune în domenii precum schimbărilor climatice, deșertificarea, energia (în special energiile regenerabile și biocarburanții), apa, biodiversitatea, pădurile și gestionarea produselor chimice pe baza Foii de parcurs adoptată la 15 decembrie 2007 cu ocazia celei de-a XIII-a Conferinţe a ONU privind schimbarea climatică, desfăşurate la Bali;

40.   solicită reuniunii la nivel înalt de la Lima să abordeze, să studieze și să aducă posibile soluții la criza alimentară mondială;

Consolidarea mecanismelor instituționale de promovare și de prevedere

41.   recomandă de asemenea:

   a) crearea unei Fundații Euro-Latino-Americane pentru promovarea dialogului între parteneri, având caracter public-privat, similară celor existente pentru alte zone geografice, cum ar fi Asia sau Marea Mediterană; solicită Comisiei să elaboreze o propunere concretă în acest sens,
   b) crearea unui Centru bioregional de prevenire a conflictelor care să vizeze detectarea din timp a cauzelor unor potențiale conflicte violente și armate și găsirea celui mai bun mod de a le preveni și a împiedica posibila lor escaladare,
   c) reamintește propunerea sa de creare a unui Observator al Migrației , însărcinat cu monitorizarea permanentă și in detaliu a tuturor aspectelor legate de fluxurilor de migrație în regiunea euro-latino-americană;

42.   consideră că este indispensabil să se consolideze dimensiunea parlamentară a parteneriatului strategic , sprijinind petiţia latino-americană care estimează la 150 numărul de membri ai Adunării Parlamentare Euro-Latino-Americane necesar pentru a facilita includerea în cadrul acesteia a Parlamentului Mercosur, recent constituit;

o
o   o

43.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție președinției celei de-a V-a reuniuni la nivel înalt ALC-UE, Consiliului și Comisiei , precum și parlamentelor şi guvernelor statelor membre și parlamentelor tuturor țărilor din America Latină și din Caraibe, Adunării Parlamentare Euro-Latino-Americane, Parlamentului Americii Latine, Parlamentului Americii Centrale, Parlamentului Andin și Parlamentului Mercosur.

(1) JO C 140 E, 13.6.2002, p. 569.
(2) JO C 296, 6.12.2006, p. 123.
(3) Texte adoptate, P6_TA(2007)0576
(4) Texte adoptate, P6_TA(2007)0431.
(5) Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006, de instituire a Instrumentului de finanţare a cooperării pentru dezvoltare (JO L 378, 27.12.2006, p. 41).
(6) Regulamentul (CE) nr. 1889/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială (JO L 386, 29.12.2006, p. 1).
(7) JO L 412, 30.12.2006, p. 1.

Ultima actualizare: 25 noiembrie 2008Notă juridică