Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2561(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B6-0199/2008

Rozpravy :

PV 23/04/2008 - 9
CRE 23/04/2008 - 9

Hlasování :

PV 24/04/2008 - 7.5

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0178

Přijaté texty
WORD 54k
Čtvrtek 24. dubna 2008 - Štrasburk Konečné znění
O situaci v Barmě
P6_TA(2008)0178B6-0191, 0192, 0199, 0203 a 0204/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2008 o situaci v Barmě

Evropský parlament ,

-   s ohledem na své usnesení o situaci v Barmě ze dne 14. prosince 2006(1) a usnesení o Barmě ze dne 21. června 2007(2) ,

-   s ohledem na závěry zasedání Rady ze dne 19. listopadu 2007 o přijetí zpřísňujících a dodatečných restriktivních opatření vůči Barmě(3) ,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 194/2008 ze dne 25. února 2008, kterým se obnovují a zpřísňují restriktivní opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 817/2006(4) ,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že Státní rada pro mír a rozvoj (SPDC), pod vedením generála Thana Shwea oznámila, že se referendum o nové ústavě bude konat 10. května 2008 a že volby za účasti více politických stran budou následovat v roce 2010,

B.   vzhledem k tomu, že SPDC nadále vystavuje lid Barmy hrůznému porušování lidských práv, jakým je nucená práce, pronásledování disidentů, odvody dětských vojáků a nucené přesídlování,

C.   vzhledem k tomu, že barmská vláda odmítla návrhy zvláštního vyslance OSN Ibrahima Gambariho na zajištění svobodného a spravedlivého průběhu referenda za přítomnosti mezinárodních pozorovatelů,

D.   vzhledem k tomu, že barmská vláda zahrnula do návrhu ústavy ustanovení, která zajišťují čtvrtinu míst v obou sněmovnách parlamentu armádním důstojníkům, propůjčují hlavnímu vojenskému veliteli země právo kdykoli pozastavit platnost ústavy a zabraňují kandidátům, kteří mají za manžela/manželku cizího státního příslušníka nebo dítě s cizí státní příslušností, aby se ucházeli o úřad prezidenta (což by se vztahovalo na případ zadržované vedoucí představitelky opoziční Národní ligy za demokracii (NLD) a nositelky Nobelovy ceny a Sacharovovy ceny - Aun Schan Su Ťij); vzhledem k tomu, že návrh ústavy také stanoví beztrestnost státních činitelů v případě nezákonného jednání, kterého se dopustí ve své funkci,

E.   vzhledem k tomu, že po vyhlášení referenda vydala vláda zákon č. 1/2008, který členům náboženských řádů upírá volební právo,

F.   vzhledem k tomu, že demokratická opozice nebyla zapojena do ústavního procesu,

G.   vzhledem k tomu, že se většina barmské opozice rozhodla v referendu hlasovat proti,

H.   vzhledem k tomu, že je v Barmě stále zadržováno přibližně 1800 politických vězňů včetně Aun Schan Su Ťij,

I.   vzhledem k tomu, že barmská vláda dosud uspokojivě nevyřešila stále probíhající odvody dětí a jejich nasazení v ozbrojeném konfliktu,

J.   vzhledem k tomu, že sankce, které EU přijala proti barmské vládě, byly prozatím neúčinné,

K.   vzhledem k tomu, že barmská vláda i nadále udržuje úzké politické a hospodářské vztahy se sousedními zeměmi a sdružením ASEAN,

L.   vzhledem k tomu, že 30 % barmského obyvatelstva, tj. odhadem 15 milionů osob, žije pod hranicí chudoby,

1.   hluboce lituje skutečnosti, že referendum o ústavě postrádá jakoukoli demokratickou legitimitu, protože občanům Barmy jsou upírána veškerá základní demokratická práva, jež by jim umožnila vést otevřenou diskusi o znění ústavy, upravit je a poté se svobodně vyjádřit prostřednictvím referenda;

2.   odsuzuje skutečnost, že barmská vláda odmítla návrhy zvláštního vyslance OSN Gambariho, aby před referendem o ústavě umožnila otevřenou a široce zaměřenou kampaň; vyzývá barmskou vládu, aby jednala v dobré víře a navázala konstruktivní spolupráci se zvláštním vyslancem OSN;

3.   podporuje přechod k demokracii na základě procesu národního usmíření a třístranného dialogu mezi režimem, NLD a zástupci etnik, se zapojením široké názorové platformy;

4.   žádá, aby barmská vláda zajistila svolání nezávislé volební komise, sestavila řádný seznam k registraci voličů, zrušila dlouhodobá omezení sdělovacích prostředků, povolila svobodu sdružování, projevu a shromažďování v Barmě, odvolala nová nařízení, která kriminalizují legitimní diskusi o referendu, a umožnila přítomnost mezinárodních pozorovatelů;

5.   žádá okamžité a bezpodmínečné propuštění všech politických oponentů a více než 1800 politických vězňů včetně Aun Schan Su Ťij, vedoucích představitelů "generace studentů roku 88" a vedoucích představitelů Ligy šanských národností pro demokracii zatčených v roce 2005;

6.   žádá režim, aby poskytl informace o všech obětech a nezvěstných osobách ze září minulého roku, kdy došlo k zásahu proti protestům buddhistických mnichů a demokratických aktivistů, včetně informací o tom, kde se nacházejí pohřešovaní mniši a jeptišky;

7.   naléhavě vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby na mezinárodní úrovni při každé příležitosti upozorňovaly na pokračující a trvalé zneužívání dětí v Barmě, zejména formou využívání dětských vojáků; rozhodně odsuzuje odvody dětských vojáků v Barmě a vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby situaci v Barmě v tomto ohledu důkladně prošetřila;

8.   bere na vědomí, že Čína nedávno ratifikovala Opční protokol OSN k Úmluvě o právech dítěte, který se týká zapojování dětí do ozbrojených konfliktů; upozorňuje na odsouzeníhodné porušování těchto ustanovení ze strany barmské vojenské junty a naléhá na Čínu, aby přijala v této věci příslušná opatření;

9.   podporuje diplomatické zapojení generálního tajemníka OSN i úsilí pana Gambariho o jednání s barmskými orgány; vyzývá EU a členské státy, aby úzce spolupracovaly se zvláštním vyslancem OSN, a zajistily tak soudržnost, pokud jde o zapojení mezinárodního společenství v Barmě;

10.   podporuje úsilí zvláštního vyslance EU v Barmě Piera Fassina o podporu dialogu se zeměmi sdružení ASEAN; naléhavě vyzývá sdružení ASEAN, aby vyvinulo značný tlak na barmské orgány s cílem dosáhnout demokratických změn;

11.   naléhavě žádá Radu, aby obnovila a rozšířila cílené sankce a zaměřila se přitom na omezení přístupu k mezinárodním bankovním službám pro podniky, sdružení a společnosti, jejichž vlastníkem jsou vojenské subjekty a které jsou úzce propojeny s vojenskými strukturami, nebo z jejichž výnosů mají tyto struktury zisk, a dále, pokud jde o některé generály a jejich nejbližší rodinné příslušníky, na omezení přístupu k individuálnímu podnikání, zdravotní péči, nakupování a vzdělávání v zahraničí pro jejich děti; naléhavě vyzývá Radu, aby vybraným osobám komplexně a jednoznačně zabránila v provádění všech finančních transakcí, zprostředkovávaných clearingovými bankami nebo jinak využívajících finanční služby spadající do pravomoci EU;

12.   vyzývá Radu, aby zajistila účinné uplatňování cílených sankcí, aby odpovídajícím způsobem prověřila subjekty, na něž by bylo vhodné sankce uvalit, aby umožnila přezkoumání rozhodnutí a průběžnou kontrolu a aby zajistila, že jsou přijatá opatření prováděna;

13.   vyzývá Radu, aby sankce nadále přezkoumávala podle zvláštních kritérií pro oblast lidských práv, jež by měla zahrnovat: propuštění politických vězňů a všech dalších osob svévolně zadržovaných za uplatňování základních lidských práv na svobodu projevu, sdružování a shromažďování; přesný oficiální přehled počtu osob zabitých, zatčených a zadržených bezpečnostními složkami v místě, kde k němu došlo, a jejich stavu, a to včetně údajů týkajících se nedávných zásahů těchto složek; zastavení vojenských útoků na civilisty a přechod k demokracii; vyzývá dále Radu, aby uvážila další cílené sankce, jako např. úplný zákaz nových investic, zákaz poskytování pojistných služeb pro investice v Barmě a embargo na obchod klíčovými komoditami, které představují pro vojenskou vládu významný příjem;

14.   vyzývá zároveň EU a širší mezinárodní společenství, aby předložily pobídky k reformám, které by vyvážily hrozbu nebo uvalení sankcí a vojenské vedení by pozitivně motivovaly ke změně;

15.   konstatuje, že embargo EU na vývoz zbraní do Barmy je neúčinné, protože vojenská vláda nakupuje vojenský materiál v Číně, Rusku a Indii; naléhavě tedy vyzývá EU, aby se aktivně zasazovala za celosvětové embargo na vývoz zbraní do Barmy;

16.   vyzývá mezinárodní společenství, vlády západních států a aktivistické skupiny, aby zvýšily objem své humanitární práce, a to zejména prostřednictvím stávajících programů v oblasti zdravotní péče, aby zahájily nové a rozsáhleji koncipované programy na podporu základního vzdělávání, do nichž by byly zahrnuty i vnitřně vysídlené osoby a další osoby zdržující se v oblastech konfliktu, především podél hranice s Thajskem; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby navýšila rozpočet určený pro humanitární pomoc pro Barmu v rámci nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI) (v současné době 32 milionů EUR na období 2007–2010) a investovala více prostředků do přeshraniční humanitární pomoci pro vnitřně vysídlené osoby;

17.   vyzývá Komisi, aby vytvořila a rozšířila programy pomoci zaměřené na posílení postavení těch skupin osob, které nemají volební právo, a to včetně žen a příslušníků etnických a náboženských menšin, a na zmírnění politických, etnických, náboženských a jiných rozdílů;

18.   vyzývá Komisi, aby zvýšila podporu pro Barmánce žijící mimo Barmu, a to prostřednictvím programu pro vykořeněné osoby v rámci DCI, a aby prozkoumala další možnosti poskytnutí pomoci;

19.   zdůrazňuje, že v zájmu účinnějšího boje s riziky korupce je zapotřebí poskytovanou pomoc skloubit s kritérii a harmonogramy;

20.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládám a parlamentům členských států sdružení ASEAN, barmské Národní lize pro demokracii, barmské Státní radě pro mír a rozvoj, vládě Čínské lidové republiky, vládě a parlamentu Indie, vládě Ruska a generálnímu tajemníkovi OSN.

(1) Úř. věst. C 317 E, 23.12.2006, s. 902.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2007)0290.
(3) Viz společný postoj Rady 2007/750/SZBP ze dne 19 listopadu 2007, kterým se mění společný postoj 2006/318/SZBP, kterým se obnovují restriktivní opatření vůči Barmě/Myanmaru (Úř. věst. L 308, 24.11.2007, s. 1).
(4) Úř. věst. L 66, 10.3.2008, s. 1.

Poslední aktualizace: 25. listopadu 2008Právní upozornění