Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2561(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0191/2008

Debatter :

PV 23/04/2008 - 9
CRE 23/04/2008 - 9

Omröstningar :

PV 24/04/2008 - 7.5

Antagna texter :

P6_TA(2008)0178

Antagna texter
WORD 44k
Torsdagen den 24 april 2008 - Strasbourg Slutlig utgåva
Situationen i Burma
P6_TA(2008)0178B6-0191, 0192, 0199, 0203 och 0204/2008

Europaparlamentets resolution av den 24 april 2008 om situationen i Burma

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sin resolution av den 14 december 2006 om situationen i Burma(1) och sin resolution av den 21 juni 2007 om Burma(2) ,

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 19 november 2007 om antagande av ytterligare restriktiva åtgärder mot Burma(3) ,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 194/2008 av den 25 februari 2008 om förlängning och skärpning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar och om upphävande av förordning (EG) nr 817/2006(4) ,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Statens råd för fred och utveckling (SPDC) i Burma, under ledning av general Than Shwe, har meddelat att en folkomröstning om en ny konstitution ska hållas den 10 maj 2008, följt av flerpartival 2010.

B.  SPDC fortsätter att utsätta befolkningen i Burma för avskyvärda människorättsbrott, såsom tvångsarbete, förföljelser av dissidenter, värvning av barnsoldater och tvångsförflyttningar.

C.  Burmas regering har förkastat de förslag som lades fram av FN:s särskilda sändebud Ibrahim Gambari för att säkerställa ett fritt och rättvist genomförande av folkomröstningen i närvaro av internationella observatörer.

D.  Burmas regering har i förslaget till konstitution inkluderat bestämmelser som avsätter en fjärdedel av platserna i parlamentets båda kamrar till militärer, ger landets överbefälhavare rätt att när som helst upphäva konstitutionen och förhindrar personer med en utländsk make/maka eller ett utländskt barn att ställa upp som kandidater i presidentvalet (vilket skulle gälla för den fängslade oppositionsledaren för Nationella demokratiförbundet (NLD) Aung San Suu Kyi, som också tilldelats Nobels fredspris och Sacharovpriset). Förslaget till konstitution ger även statstjänstemän straffrihet för handlingar som de begått i tjänsten.

E.  Sedan folkomröstningen utlovades har regeringen antagit lag nr 1/2008, som nekar medlemmar av religiösa ordnar rösträtt.

F.  Den demokratiska oppositionen har inte deltagit i utarbetandet av konstitutionen.

G.  Den största delen av den burmesiska oppositionen har beslutat att rösta nej i folkomröstningen.

H.  Det finns fortfarande cirka 1 800 politiska fångar i Burma, inbegripet Aung San Suu Kyi.

I.  Den burmesiska regeringen har misslyckats med att på ett ändamålsenligt sätt ta itu med frågor om den fortsatta rekryteringen och utnyttjandet av barn i väpnade konflikter.

J.  De sanktioner som EU antagit gentemot den burmesiska regeringen har hittills varit verkningslösa.

K.  Den burmesiska regeringen fortsätter att ha politiska och ekonomiska förbindelser med grannländerna och Asean.

L.  30 procent av Burmas befolkning, det vill säga uppskattningsvis 15 miljoner människor, lever under fattigdomsgränsen.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt den totala avsaknaden av demokratisk legitimitet i samband med folkomröstningen om den nya konstitutionen, eftersom den burmesiska befolkningen har fråntagits alla grundläggande demokratiska rättigheter som skulle göra det möjligt för dem att hålla en öppen debatt om förslaget till konstitution, att ändra den och därefter att fritt yttra sig genom folkomröstningen.

2.  Europaparlamentet fördömer den burmesiska regeringens vägran att följa de förslag som lades fram av FN:s särskilda sändebud Ibrahim Gambari för att möjliggöra en öppen och övergripande kampanj inför folkomröstningen om konstitutionen. Parlamentet uppmanar den burmesiska regeringen att agera med ärligt uppsåt och att samarbeta konstruktivt med FN:s särskilda sändebud.

3.  Europaparlamentet stöder en övergång till demokrati genom en övergripande nationell försoningsprocess och en trepartsdialog mellan regimen, NLD och företrädare för de etniska grupperna.

4.  Europaparlamentet kräver garantier från Burmas regering om att den kommer att sammankalla en oberoende valkommissionen, upprätta ett korrekt röstregister, häva de långvariga restriktionerna för media, respektera förenings-, yttrande- och mötesfriheten i Burma, upphäva nya förordningar som kriminaliserar legitima debatter om folkomröstningen och acceptera närvaron av internationella observatörer.

5.  Europaparlamentet kräver ett omedelbart och ovillkorligt frisläppande av politiska motståndare till regimen och mer än 1 800 politiska fångar, inbegripet Aung San Suu Kyi, ledarna för 88-generationens studentrörelse och ledarna för shanfolkens förbund för demokrati (Shan Nationalities League for Democracy), som fängslades 2005.

6.  Europaparlamentet uppmanar regimen att utreda alla dödsfall och fall av saknade personer sedan kraftåtgärderna i september 2007 mot demonstrerande buddhistiska munkar och demokratiaktivister, och att kartlägga var saknade munkar och nunnor befinner sig.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen, rådet och medlemsstaterna att ta alla tillfällen i akt för att i internationella sammanhang ta avstånd från de fortsatta och ihållande övergreppen mot barn i Burma, framför allt utnyttjandet av barnsoldater. Parlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag rekryteringen av barnsoldater i Burma, och uppmanar FN:s säkerhetsråd att ingående utreda situationen i Burma när det gäller barnsoldater.

8.  Parlamentet konstaterar att Kina nyligen ratificerade det frivilliga protokollet till FN:s konvention om barnets rättigheter om barns indragning i väpnade konflikter, och understryker de beklagliga överträdelser som den burmesiska militärjuntan i detta avseende gjort sig skyldig till. Parlamentet uppmanar med kraft Kina att vidta åtgärder.

9.  Europaparlamentet stöder FN:s generalsekreterares medlingsuppdrag och Ibrahim Gambaris ansträngningar för att förhandla med de burmesiska myndigheterna. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att nära samarbeta med FN:s särskilda sändebud för att säkerställa att det internationella samfundets insatser i Burma är samstämmiga.

10.  Europaparlamentet stöder EU:s särskilda sändebud för Burma Piero Fassinos insatser för att främja en dialog med Asean-länderna. Parlamentet uppmanar med kraft Asean att utöva kraftiga påtryckningar på de burmesiska myndigheterna för att genomdriva demokratiska förändringar.

11.  Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet att förnya och utöka de riktade sanktionerna och att rikta in sig på att begränsa tillgången till internationella banktjänster för företag som ägs av militären. Begränsningen gäller även konglomerat och affärsrörelser som har nära samröre med militären eller vars inkomster gynnar militären. Vissa generalers och deras närmaste familjemedlemmars tillgång till personliga affärsmöjligheter, hälsovård, privatkonsumtion eller utländsk utbildning för deras barn bör också begränsas. Parlamentet uppmanar med kraft rådet att på ett omfattande och uttryckligt sätt förbjuda vissa personer och grupper att utföra ekonomiska transaktioner via banker som fungerar som clearingcentraler eller att på annat sätt utnyttja finansiella tjänster inom EU:s jurisdiktion.

12.  Europaparlamentet uppmanar rådet att se till att riktade sanktioner tillämpas på ett effektivt sätt, att ingående utreda vem sanktionerna ska riktas mot, att möjliggöra omprövning av beslut och pågående övervakning samt att säkerställa att åtgärder som beslutats verkligen tillämpas.

13.  Europaparlamentet uppmanar rådet att fortsätta att se över sanktionerna med utgångspunkt i specifika riktmärken för mänskliga rättigheter som bör omfatta följande punkter: frigivning av politiska fångar och samtliga övriga personer som på godtyckliga grunder har fängslats för att ha utövat sina grundläggande mänskliga rättigheter avseende yttrande-, mötes- och föreningsfrihet; en noggrann officiell redogörelse för hur många personer som har dödats, arresterats och/eller fängslats av säkerhetsstyrkorna, var de nu befinner sig och hur de mår, inbegripet under den senaste tidens kraftåtgärder; upphörande av militära angrepp mot civila och en övergång till demokrati. Parlamentet uppmanar också rådet att överväga ytterligare riktade sanktioner, såsom ett fullständigt förbud mot nya investeringar, ett förbud mot att tillhandahålla försäkringstjänster för investeringar i Burma och ett embargo på handel med viktiga varor som genererar stora inkomster till militärregeringen.

14.  Europaparlamentet uppmanar samtidigt EU och det bredare internationella samfundet att erbjuda incitament för reformer som en motvikt till hotet om och/eller införandet av sanktioner och att på ett positivt sätt motivera militären att införa förändringar.

15.  Europaparlamentet konstaterar att EU:s vapenembargo mot Burma är ineffektivt, eftersom militärregeringen köper sin militära utrustning i Kina, Ryssland och Indien. Parlamentet uppmanar därför med kraft EU att aktivt verka för ett världsomfattande embargo för vapenexport till Burma.

16.  Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet, västländernas regeringar och kampanjgrupper att öka sina humanitära insatser, särskilt genom befintliga hälsovårdsprogram och inleda nya och bredare program för stöd för grundutbildning. Dessa insatser måste nå internt fördrivna personer och andra som fastnat i konfliktområdena, i första hand längs gränsen mot Thailand. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att öka anslagen till humanitärt bistånd som betalas ut genom instrumentet för utvecklingssamarbete för Burma (för närvarande 32 000 000 EUR för 2007–2010) och att investera mer i humanitärt bistånd för internt fördrivna personer på båda sidor om gränsen.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta och utvidga biståndsprogram som syftar till att stärka grupper som har svårt att hävda sina medborgerliga rättigheter, inbegripet kvinnor och etniska och religiösa minoriteter, och att överbrygga politiska, etniska, religiösa och andra splittringar.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka stödet till burmeser som lever utomlands genom programmet för fördrivna personer inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete, och att överväga andra stödmöjligheter.

19.  Europaparlamentet betonar att utbetalandet av bistånd bör vara kopplat till riktmärken och tidsfrister för att man bättre ska kunna bekämpa korruptionsriskerna.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Aseanländernas regeringar och parlament, Nationella demokratiförbundet (NLD) i Burma, Statens råd för fred och utveckling (SPDC) i Burma, Folkrepubliken Kinas regering, Indiens regering och parlament, Rysslands regering och FN:s generalsekreterare.

(1) EUT C 317 E, 23.12.2006, s. 902.
(2) Antagna texter, P6_TA(2007)0290.
(3) Se rådets gemensamma ståndpunkt 2007/750/GUSP av den 19 november 2007 om ändring av gemensam ståndpunkt 2006/318/GUSP om förlängning av restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar (EUT L 308, 24.11.2007, s. 1).
(4) EUT L 66, 10.3.2008, s. 1.

Senaste uppdatering: 25 november 2008Rättsligt meddelande