Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2566(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B6-0189/2008

Debaty :

PV 24/04/2008 - 12.1
CRE 24/04/2008 - 12.1

Głosowanie :

PV 24/04/2008 - 13.1
CRE 24/04/2008 - 13.1

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0184

Teksty przyjęte
WORD 43k
Czwartek, 24 kwietnia 2008 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Zimbabwe
P6_TA(2008)0184B6-0185, 0187, 0189, 0193, 0207 oraz 0208/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie Zimbabwe

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje rezolucje w sprawie Zimbabwe z dnia 16 grudnia 2004 r.(1) , 7 lipca 2005 r.(2) , 7 września 2006 r.(3) i 26 kwietnia 2007 r.(4) ,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2008/135/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r.(5) odnawiające do dnia 20 lutego 2009 r. środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe nałożone na mocy wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB,

–   uwzględniając nadzwyczajny szczyt Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej (SADC), który odbył się w dniu 12 kwietnia 2008 r. w Lusace,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że wybory do Izby Zgromadzenia Zimbabwe, senatu Zimbabwe, wybory prezydenckie oraz wybory do władz lokalnych odbyły się w dniu 29 marca 2008 r.,

B.   mając na uwadze, że wyniki wyborów prezydenckich nie zostały jeszcze ogłoszone, a pełne wyniki wyborów do parlamentu Zimbabwe mają zostać dopiero ogłoszone,

C.   mając na uwadze, że w dniu 14 kwietnia 2008 r. Sąd Najwyższy Zimbabwe odrzucił pilny wniosek opozycyjnej grupy Ruchu na rzecz Demokratycznych Przemian w Zimbabwe wzywający komisję wyborczą do ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich,

D.   mając na uwadze, że w dniu 12 kwietnia 2008 r. komisja wyborcza Zimbabwe zapowiedziała ponowne liczenie głosów w 23 okręgach wyborów prezydenckich, w których wynik został podważony przez rządzącą partię Zanu-PF,

E.   mając na uwadze, że w związku z ww. szczytem SADC w Lusace Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon, wezwał do jak najszybszego ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich, ostrzegając, że zagrożona jest istota demokracji w Afryce,

F.   mając na uwadze, że SADC domaga się szybkiego sprawdzenia i ogłoszenia wyników wyborów zgodnie z prawną procedurą,

G.   mając na uwadze, że reżim ponownie zareagował przemocą wobec opozycji,

1.   nalega, aby przestrzegano demokratycznych aspiracji ludności Zimbabwe; wzywa tych, którzy pragną budować przyszłość Zimbabwe, do współpracy z siłami na rzecz demokratycznych zmian;

2.   wzywa komisję wyborczą Zimbabwe do natychmiastowego ogłoszenia wszystkich rzeczywistych wyników wyborów, ponieważ opóźnienia powodują obecnie niepokój i spekulacje działające na szkodę pokoju i politycznej stabilności kraju oraz jego demokratycznych perspektyw;

3.   wyraża uznanie dla niezwykłej pracy Sieci Wsparcia Wyborów w Zimbabwe, organizacji pozarządowej, która rozmieściła tysiące obserwatorów na terenie kraju i ogłaszała prognozy wyborcze;

4.   zdecydowanie zachęca rząd Zimbabwe, jako sygnatariusza traktatu SADC i protokołów do tego traktatu, aktu założycielskiego Unii Afrykańskiej oraz Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Narodów, a także Nowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Afryki, do przestrzegania jego własnych zobowiązań w zakresie zasad demokracji, praw człowieka i praworządności;

5.   pochwala SADC za zwołanie nadzwyczajnego szczytu w dniu 12 kwietnia 2008 r. i z zadowoleniem przyjmuje komunikat przywódców szczytu, w którym wzywają oni do szybkiego ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich;

6.   z zadowoleniem przyjmuje przyznanie niedawno przez Afrykański Kongres Narodowy, rządzącą partię RPA, że Zimbabwe znalazło się obecnie w kryzysowej sytuacji, lecz wierzy, że doprowadzi to do pozytywnego działania;

7.   pilnie wzywa Unię Afrykańską do pośrednictwa przy szybkim i pozytywnym rozwiązaniu kryzysu w Zimbabwe;

8.   zdecydowanie potępia przemoc polityczną i naruszanie praw człowieka po wyborach, wymierzone przeciwko zwolennikom partii opozycyjnych;

9.   ubolewa nad faktem zatrzymania w ostatnich tygodniach kilkunastu zagranicznych dziennikarzy oraz wzywa do niezwłocznego zniesienia wszelkich ograniczeń wolności prasy i gromadzenia się oraz do zapewnienia nieograniczonego wstępu zagranicznych agencji informacyjnych na terytorium Zimbabwe; wzywa również do natychmiastowego uwolnienia 36 obywateli zatrzymanych podczas pokojowego protestu przeciwko opóźnionemu ogłoszeniu wyników;

10.   wyraża uznanie dla robotników portowych z RPA, którzy odmówili rozładowania broni z chińskiego statku towarowego An Yue Jiang , przeznaczonej dla sił bezpieczeństwa Zimbabwe; wzywa państwa należące do SADC do odmowy rozładunku An Yue Jiang w jakimkolwiek ich porcie;

11.   wzywa chiński rząd do zaprzestania eksportu broni do Zimbabwe oraz do zażądania natychmiastowego powrotu An Yue Jiang na chińskie wody;

12.   wzywa Radę do zapewnienia surowego stosowania istniejących restrykcyjnych środków przez wszystkie państwa członkowskie;

13.   wzywa Radę i Komisję do szybszego opracowania pakietu środków, w tym pilnej pomocy gospodarczej, który zostanie wprowadzony niezwłocznie po demokratycznych przemianach w Zimbabwe, a także do koordynacji tych środków z szerzej rozumianą wspólnotą międzynarodową;

14.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządom państw grupy G8, rządom oraz parlamentom Zimbabwe i RPA, Sekretarzowi Generalnemu Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, przewodniczącym Komisji i Rady Wykonawczej Unii Afrykańskiej, Parlamentowi Panafrykańskiemu, Sekretarzowi Generalnemu oraz rządom państw Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej.

(1) Dz.U. C 226 E z 15.9.2005, s. 358..
(2) Dz.U. C 157 E z 6.7.2006, s. 491.
(3) Dz.U. C 305 E z 14.12.2006, s. 263.
(4) Dz.U. C 74 E z 20.3.2008, s. 791.
(5) Dz.U. L 43 z 19.2.2008, str. 39.

Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2008Informacja prawna