Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2002(ACI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0107/2008

Předložené texty :

A6-0107/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/05/2008 - 5.3
CRE 08/05/2008 - 5.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0189

Přijaté texty
WORD 77k
Čtvrtek 8. května 2008 - Brusel Konečné znění
Dohoda mezi Evropským parlamentem a Komisí o postupu projednávání ve výborech
P6_TA(2008)0189A6-0107/2008
Rozhodnutí
 Příloha

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 8. května 2008 o uzavření interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí o postupech pro provádění rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (C6-0009/2008 (2008/2002(ACI))

Evropský parlament ,

-   s ohledem na dopis předsedy EP ze dne 27. března 2008, v němž byla předána informace o interinstitucionální dohodě, kterou Konference předsedů schválila dne 12. prosince 2007,

-   s ohledem na článek 202 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/512/ES ze dne 17. července 2006, kterým se mění rozhodnutí 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(1) ,

-   s ohledem na návrh dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí o postupech pro provádění rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (dále jen "dohoda"),

-   s ohledem na článek 81 a čl. 120 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0107/2008),

A.   vzhledem k tomu, že některá ustanovení dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí o postupech pro provádění rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(2) ("dohoda z roku 2000") bohužel nebyla Komisí brána v úvahu, například ustanovení, že "Parlamentu jsou různé dokumenty týkající se projednávání ve výborech předkládány ve stejnou dobu a za stejných podmínek jako členům daného výboru", je natolik pomíjeno, že tyto dokumenty jsou téměř vždy zasílány Parlamentu příliš pozdě a rozhodně ne ve stejnou dobu jako členům výboru,

B.   vzhledem k tomu, že postupy pro provádění rozhodnutí Rady 1999/468/ES byly a stále jsou, s výjimkou postupů pro nový regulativní postup s kontrolou, velmi neuspokojivé, mj. kvůli způsobu fungování databáze postupů pro projednávání ve výborech; vzhledem k tomu, že dokumenty jsou často zasílány po částech a bez jasného vysvětlení jejich významu, někdy s nesprávnými záhlavími, např. návrhy prováděcích opatření, o nichž dosud nebylo hlasováno ve výboru, jsou zaslány se záhlavím "právo kontroly", zatímco by v záhlaví mělo být "právo na informace"; tato skutečnost vede k tomu, že není jasné, které lhůty se uplatní,

C.   vzhledem k tomu, že tento problém ve skutečnosti ještě více omezuje již tak velmi malou kontrolu Parlamentu, pokud jde o záležitosti spojené s postupem projednávání ve výboru,

D.   vzhledem k tomu, že se Komise rozhodla vytvořit elektronický rejstřík zahrnující veškeré dokumenty předané Parlamentu, k nimž má mít Parlament přímý přístup, a tento rejstřík umožní jasnou identifikaci dokumentů, na které se vztahuje stejný postup, obsahuje údaje o dosažené fázi postupu a časový plán, dále jasné rozlišení mezi navrhovanými opatřeními, které Parlament obdržel, a konečným návrhem na základě stanoviska výboru, v němž bude jasně označena jakákoli změna ve srovnání s dokumenty, které již byly Parlamentu předány,

E.   vzhledem k tomu, že dohoda má velký praktický význam nejen pro nový regulativní postup s kontrolou, ale i pro všechny postupy projednávání ve výborech; vzhledem k tomu, že dohoda může sloužit jako precedens pro budoucí interinstitucionální dohody s podobnými cíli,

F.   vzhledem k tomu, že ačkoli má dohoda platit pro krátké přechodné období, zkušenost získaná během tohoto přechodného období by mohla být velmi poučná, a vzhledem k tomu, že jejím cílem je zajistit, aby po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost každý postup projednávání ve výboru v rámci tří orgánů fungoval uspokojivým způsobem,

1.   zdůrazňuje, že v příslušných případech je odkaz na regulativní postup s kontrolou povinný pro všechny tři instituce a nelze o něm smlouvat nebo vyjednávat; vyzývá Radu, Komisi a všechny parlamentní výbory, aby v budoucích legislativních postupech tyto okolnosti náležitě zohledňovaly;

2.   připomíná, že regulativní postup s kontrolou je třeba použít pro všechna opatření obecného významu, jež mají za účel změnu jiných než podstatných prvků základních aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy, mimo jiné zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky;

3.   vyzývá Radu a Komisi, aby v případech, kdy nemusí být jasné, zda se má použít nový regulativní postup s kontrolou, nebo jiný postup rozhodování ve výborech, použily nový regulativní postup s kontrolou;

4.   zdůrazňuje, že jediným cílem nového regulativního postupu s kontrolou je posílit právo kontroly Parlamentu a že tento postup v žádném případě nemění rozsah prováděcích pravomocí, které mohou být svěřeny Komisi;

5.   zastává názor, že dohoda představuje krok správným směrem, pokud jde o práva a pravomoci Parlamentu s ohledem na delegované právní předpisy;

6.   vítá skutečnost, že dohoda přesněji formuluje povinnost Komise informovat Parlament podle čl. 7 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES, a sice stanovením, že Parlament musí být informován o postupech výborů v souladu s opatřeními, která zajistí průhlednost systému předávání a identifikaci předávaných informací a různých fází postupu;

7.   očekává, že Komise bude plně dodržovat všechna ustanovení dohody, což se bohužel neděje v případě dohody z roku 2000;

8.   vyzývá k tomu, aby stručné zápisy měly trvale vysokou úroveň a aby k nim byly připojeny seznamy přítomných, na nichž budou uvedena přinejmenším jména osob, které se dané schůze zúčastnily, jejich příslušnost a emailové adresy;

9.   zdůrazňuje, že účinný provoz nového rejstříku bude rozhodujícím prvkem, pokud jde o úplné a uspokojivé provádění dohody, a proto netrpělivě očekává jeho zavedení do praxe; doporučuje, aby po přechodném období Parlament a Komise posoudily nový rejstřík a napravily jakékoli praktické problémy a chyby, které se mohou vyskytnout; doporučuje, aby Parlament zpočátku získával informace o fungování rejstříku od dotčených stran;

10.   jednoznačně vítá nová ustanovení, podle nichž má rejstřík jasně rozlišit význam všech přijatých dokumentů týkajících se postupu projednávání ve výborech, jakoukoli možnou souvislost s jinými dokumenty, které již byly postoupeny, a jakékoli změny, které byly učiněny;

11.   vyzývá v této souvislosti Komisi, aby změnila své vnitřní postupy s cílem zajistit rozlišování návrhů opatření, které je třeba zaslat Parlamentu ve stejnou dobu jako příslušnému výboru na základě práva Parlamentu na informace, od návrhů opatření, které je třeba Parlamentu zaslat, aby mohl uplatňovat své právo kontroly;

12.   vítá zavedení "systému včasné kontroly", který Parlament informuje, jakmile je zřejmé, že výboru bude předložen naléhavý návrh prováděcích opatření, trvá však na tom, že tento systém nesmí být zneužíván k tomu, aby se z nenaléhavých záležitostí činily záležitosti naléhavé, protože kratší lhůty mohou platit pouze v řádně odůvodněných výjimečných případech;

13.   zdůrazňuje, že k tomu, aby Parlament mohl na základě dostatečných informací uplatňovat své právo kontroly, musí mu být pravidelně poskytována základní dokumentace, která vysvětluje, proč Komise navrhuje určitá opatření; vítá ochotu Komise napomáhat Parlamentu v zájmu zajištění plné spolupráce v případě projednávání zvláštních prováděcích opatření, a vyzývá proto Komisi, aby Parlamentu na základě jeho žádosti předkládala veškeré podklady týkající se návrhu prováděcích opatření;

14.   nesdílí názor Komise, že návrhy prováděcích opatření předkládané Parlamentu nemají být zveřejňovány až do doby, kdy se o nich hlasuje ve výborech, a trvá na svém právu konzultovat veškerá navrhovaná opatření libovolným způsobem; vyzývá Komisi, aby svůj názor přehodnotila a zveřejňovala všechny návrhy prováděcích opatření, jakmile jsou formálně předloženy;

15.   schvaluje uzavření dohody a očekává, že dohoda bude po schválení bezodkladně plně prováděna;

16.   rozhodl připojit dohodu ke svému jednacímu řádu, a nahradit tak jeho přílohu XII;

17.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a jeho přílohu pro informaci Radě, Komisi a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11.
(2) Úř. věst. L 256, 10.10.2000, s. 19.


PŘÍLOHA

EVROPSKÝ PARLAMENT

KOMISE

DOHODA MEZI EVROPSKÝM PARLAMENTEM A KOMISÍ

o postupech pro provádění rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, ve znění rozhodnutí 2006/512/ES

Informování Evropského parlamentu

1.  Podle čl. 7 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES(1) má Komise pravidelně informovat Evropský parlament o činnosti výborů(2) v souladu s opatřeními, která zajistí průhlednost a účinnost systému předávání a identifikaci předávaných informací a různých stádií postupu. Z tohoto důvodu jsou mu za stejných podmínek a ve stejnou dobu jako členům výborů předkládány návrhy programů jednání schůzí výborů, návrh opatření prováděcích aktů předkládané těmto výborům podle základních aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy, výsledky hlasování, stručné zápisy ze schůzí a seznamy orgánů, ke kterým náleží osoby určené členskými státy, aby je zastupovaly.

Rejstřík

2.  Komise vytvoří rejstřík zahrnující veškeré dokumenty předané Evropskému parlamentu(3) . Evropský parlament má k tomuto rejstříku přímý přístup. V souladu se čl. 7 odst. 5 rozhodnutí 1999/468/ES se odkazy na všechny dokumenty předané Evropskému parlamentu zveřejní.

3.  V souladu se závazky, které přijala Komise ve svém prohlášení k čl. 7 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES(4) , a jakmile budou splněny příslušné technické předpoklady, rejstřík uvedený v bodu 2 umožní zejména:

   - jasnou identifikaci dokumentů, na které se vztahuje stejný postup, a týkajících se jakýchkoli změn k prováděcím opatření v každé fázi postupu;
   - uvedení fáze postupu a časového rozvrhu;
   - jasné rozlišení mezi navrhovanými opatřeními, které obdržel Evropský parlament ve stejnou dobu jako členové výboru v souladu s právem na informace, a konečným návrhem na základě stanoviska výboru, které je předáno Evropskému parlamentu;
   - jasnou identifikaci jakýchkoli změn ve srovnání s dokumenty, které už byly Evropskému parlamentu předány.

4.  Pokud Evropský parlament a Komise usoudí po skončení přechodného období, které začíná okamžikem vstupu této dohody v platnost, že systém je funkční a uspokojující, předávají se dokumenty Evropskému parlamentu prostřednictvím elektronického oznámení s odkazem na rejstřík uvedený v bodu 2. Uvedené rozhodnutí se přijme na základě výměny dopisů mezi předsedy obou orgánů. Během přechodného období se dokumenty Evropskému parlamentu předávají jako příloha elektronické pošty.

5.  Komise dále souhlasí s tím, že – pro informaci a na žádost příslušného parlamentního výboru – předá Evropskému parlamentu určité návrhy opatření provádějící základní akty které, ačkoliv nebyly přijaty postupem uvedeným v článku 251 Smlouvy, mají zásadní význam pro Evropský parlament. Tato opatření se zanesou do rejstříku uvedeného v bodu 2 a současně se jejich zanesení oznámí Evropskému parlamentu.

6.  Kromě stručných zápisů uvedených v bodu 1 může Evropský parlament požadovat přístup k zápisům ze schůzí výborů(5) . Komise posoudí každou žádost jednotlivě v souladu s pravidly o zachování důvěrnosti stanovenými v příloze 1 rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí(6) .

Důvěrné dokumenty

7.  S důvěrnými dokumenty se zachází v souladu s vnitřními správními postupy, které jednotlivé orgány vypracují tak, aby poskytovaly veškeré nezbytné záruky.

Usnesení Evropského parlamentu podle článku 8 rozhodnutí 1999/468/ES

8.  Podle článku 8 rozhodnutí 1999/468/ES může Evropský parlament v odůvodněném usnesení prohlásit, že návrh opatření provádějících základní akt přijatý postupem podle článku 251 Smlouvy překračuje prováděcí pravomoci stanovené v základním aktu.

9.  Evropský parlament přijme tato usnesení v souladu se svým jednacím řádem; učiní tak v době jednoho měsíce ode dne přijetí závěrečného návrhu prováděcích opatření v jazykových zněních, která byla předložena členům příslušného výboru.

10.  Evropský parlament a Komise souhlasí, že je vhodné s trvalou platností stanovit kratší lhůtu pro některé druhy naléhavých prováděcích opatření, u kterých je v zájmu řádné správy třeba rozhodnout rychleji. Jedná se zejména o některé druhy opatření týkajících se vnější činnosti včetně humanitární pomoci a pomoci při mimořádných událostech, ochrany bezpečnosti a zdraví, zabezpečení a bezpečnosti dopravy a výjimek z pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Dohoda mezi členem Komise a předsedou příslušného parlamentního výboru stanoví druhy příslušného opatření a příslušné lhůty. Tato dohoda může být kteroukoli ze stran kdykoli vypovězena.

11.  Aniž jsou dotčeny případy uvedené v bodu 10, uplatní se v naléhavých případech a v případě opatření týkajících se každodenních administrativních záležitostí anebo záležitostí s omezenou dobou platnosti lhůta kratší. Lhůta může být velmi krátká v případě mimořádné naléhavé události, zejména pokud jde o otázky veřejného zdraví. Příslušný člen Komise stanoví odpovídající lhůtu a udá náležité důvody. Evropský parlament může v těchto případech použít postupu, jímž lze provádění článku 8 nařízení 1999/468/ES postoupit příslušnému parlamentnímu výboru, který v dané lhůtě zašle Komisi odpověď.

12.  Jakmile se útvary Komise rozhodnou, že návrhy opatření, na které se vztahují body 10 a 11, mají být předloženy výboru, upozorní na tuto skutečnost neformálním způsobem sekretariát příslušného parlamentního výboru nebo výborů. Ihned po předložení původního návrhu opatření členům výboru, oddělení Komise upozorní na tuto skutečnost sekretariát příslušného parlamentního výboru nebo výborů a informují o jeho naléhavosti a lhůtách, které začnou platit po předložení konečného návrhu.

13.  Poté, co Evropský parlament přijme usnesení podle bodu 8 anebo odpověď podle bodu 11, uvědomí příslušný člen Komise Evropský parlament nebo případně příslušný parlamentní výbor o krocích, které Komise zamýšlí učinit.

14.  Údaje podle bodů 10 a 13 se zanesou do rejstříku.

Regulativní postup s kontrolou

15.  V případě, že se uplatní regulativní postup s kontrolou, informuje Komise po hlasování ve výboru Evropský parlament o příslušných lhůtách. S výhradou bodu 16 začnou tyto lhůty platit až poté, co Evropský parlament obdrží všechna jazyková znění.

16.  V případě, že se uplatňují kratší lhůty (čl. 5a odst. 5 písm. b) rozhodnutí 1999/468/ES), a v naléhavých případech (čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES), začnou tyto lhůty platit dnem, kdy Evropský parlament obdrží konečný návrh prováděcích opatření ve všech jazykových zněních, které byly předloženy členům výboru, a za předpokladu, že předseda parlamentního výboru nemá námitek. V každém případě se Komise snaží předat všechna jazyková znění Evropskému parlamentu co nejdříve. Jakmile se útvar Komise rozhodne, že návrhy opatření, na které se vztahuje čl. 5a odst. 5 písm. b) a odst. 6, mají být předloženy výboru, upozorní na tuto skutečnost neformálním způsobem sekretariát příslušného parlamentního výboru nebo výborů.

Finanční služby

17.  V souladu se svým prohlášením ke čl. 7 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na finanční služby se Komise zavazuje, že:

   - zajistí, aby úředník Komise předsedající schůzi výboru na požádání informoval po každé schůzi Evropský parlament o jakýchkoli rozpravách týkajících se návrhu prováděcích opatření, které byly předloženy danému výboru;
   - odpoví ústně nebo písemně na jakékoli dotazy týkající se rozprav o návrhu prováděcích opatření, který byl předložen výboru.

Komise zajistí, aby závazky přijaté na plenárním zasedání dne 5. února 2002(7) , opětovně potvrzené na plenárním zasedání dne 31. března 2004(8) , a rovněž závazky uvedené v bodech 1 až 7 dopisu ze dne 2. října 2001(9) , který zaslal člen Komise pan Bolkestein předsedkyni Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu, byly řádně dodržovány v celém odvětví finančních služeb (včetně cenných papírů, bankovních služeb, pojištění, penzí a účetnictví).

Kalendář parlamentní činnosti

18.  Kromě případů, kdy se uplatňují kratší lhůty a naléhavých případů, Komise zohlední období parlamentních prázdnin (zimní, letní a evropské volby) při předávání návrhů prováděcích opatření podle této dohody, aby bylo zajištěno, že Parlament může vykonávat své pravomoci ve lhůtách stanovených v rozhodnutí 1999/468/ES a v této dohodě.

Spolupráce mezi Evropským parlamentem a Komisí

19.  Oba orgány vyjadřují svou připravenost být si vzájemně nápomocny tak, aby v plné míře spolupracovaly při jednáních o zvláštních prováděcích opatřeních. Za tímto účelem se naváží odpovídající kontakty na administrativní úrovni.

Předchozí dohody

20.  Dohoda z roku 2000 mezi Evropským parlamentem a Komisí týkající se postupů pro provádění rozhodnutí Rady 1999/468/ES(10) se tímto ruší. Evropský parlament a Komise považují v rozsahu, ve kterém se jich týkají, následující dohody za vyšlé z užívání a proto neúčinné: Plumbova-Delorsova dohoda z roku 1988, Samlandova-Williamsonova dohoda z roku 1996 a modus vivendi z roku 1994(11) .

(1) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).
(2) Pro účely této dohody se výrazem "výbor" rozumí výbory zřízené v souladu s rozhodnutím 1999/468/ES kromě případů, kdy je uvedeno, že se daným výrazem označuje jiný výbor.
(3) Termínem pro vytvoření rejstříku je 31. března 2008.
(4) Úř. věst. C 171, 22.7.2006, s. 21.
(5) Viz rozhodnutí Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 19. července 1999 ve věci  T-188/97 Rothmans v Commission [1999] ECR II-2463.
(6) Úř. věst. C 177 E, 18.5.2006, s. 123.
(7) Úř. věst. C 284 E, 21.11.2002, s. 19.
(8) Úř. věst. C 103 E, 29.4.2004, s. 446 a doslovný záznam ze zasedání (CRE) z plenárního zasedání Parlamentu dne 31. března 2004, bod "Hlasování".
(9) Úř. věst. C 284 E, 21.11.2002, s. 83.
(10) Úř. věst. L 256, 10.10.2000, s. 19.
(11) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 1.

Poslední aktualizace: 25. listopadu 2008Právní upozornění