Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0242(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0166/2008

Předložené texty :

A6-0166/2008

Rozpravy :

PV 07/05/2008 - 18
CRE 07/05/2008 - 18

Hlasování :

PV 08/05/2008 - 5.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0191

Přijaté texty
WORD 187k
Čtvrtek 8. května 2008 - Brusel Konečné znění
Režimy podpor pro zemědělce (podpora pro bavlnu) *
P6_TA(2008)0191A6-0166/2008

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. května 2008 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, pokud jde o režim podpory pro bavlnu (KOM(2007)0701 – C6-0447/2007 – 2007/0242(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament ,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0701),

-   s ohledem na čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0447/2007),

-   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0166/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2
(2)  Rozsudkem Soudního dvora Evropských Společenství ze 7. září 2006 ve věci C 310/04 byla kapitola 10a hlavy IV nařízení (ES) č. 1782/2003 zrušena pro porušení zásady proporcionality, zejména s odkazem na okolnost, že "Rada, tvůrce nařízení (ES) č. 864/2004, před Soudním dvorem neprokázala, že nový režim podpory pro bavlnu zavedený tímto nařízením byl přijat v rámci skutečného výkonu její posuzovací pravomoci, která předpokládá zohlednění všech relevantních skutečností a okolností projednávaného případu, ke kterým patří veškeré mzdové náklady spojené s pěstováním bavlny, a životaschopnost vyzrňovacích stanic, jejichž zohlednění bylo při posouzení výnosnosti této plodiny nezbytné" a že Soudnímu dvoru nebylo umožněno "ověřit, zda zákonodárce Společenství mohl dojít k závěru, aniž by překročil meze své široké posuzovací pravomoci, kterou má v dané oblasti, že stanovení výše zvláštní podpory pro bavlnu na 35 % veškerých existujících podpor ve dřívějším režimu podpory stačí k zajištění cíle uvedeného v pátém bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 864/2004" , jímž je zajištění výnosnosti, a tedy pokračování v pěstování této plodiny, a který odráží cíl stanovený v odstavci 2 protokolu č. 4 ". Soud také nařídil odložit účinky uvedeného zrušení do doby přijetí nového nařízení v přiměřené lhůtě.
(2)  Rozsudkem Soudního dvora Evropských Společenství ze 7. září 2006 ve věci C-310/04 byla kapitola 10a hlavy IV nařízení (ES) č. 1782/2003 zrušena pro porušení zásady proporcionality, zejména s odkazem na okolnost, že "Rada, tvůrce nařízení (ES) č. 864/2004, před Soudním dvorem neprokázala, že nový režim podpory pro bavlnu zavedený tímto nařízením byl přijat v rámci skutečného výkonu její posuzovací pravomoci, která předpokládá zohlednění všech relevantních skutečností a okolností projednávaného případu, ke kterým patří veškeré mzdové náklady spojené s pěstováním bavlny, a životaschopnost vyzrňovacích stanic, jejichž zohlednění bylo při posouzení výnosnosti této plodiny nezbytné" a že Soudnímu dvoru nebylo umožněno "ověřit, zda zákonodárce Společenství mohl dojít k závěru, aniž by překročil meze své široké posuzovací pravomoci, kterou má v dané oblasti, že stanovení výše zvláštní podpory pro bavlnu na 35 % veškerých existujících podpor ve dřívějším režimu podpory stačí k zajištění cíle uvedeného v pátém bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 864/2004, jímž je zajištění toho, aby výše zvláštní podpory pro bavlnu byla vypočtena způsobem, který zajistí ekonomické podmínky, jež umožní pokračování činnosti v oblastech vhodných pro pěstování této plodiny a zabrání vytlačení bavlny jinými plodinami.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3
(3)  Je nutno přijmout nový režim zvláštní podpory pro bavlnu v souladu s rozsudkem Soudního dvora ve věci C–310/04.
(3)  Je nutno přijmout nový režim zvláštní podpory pro bavlnu v souladu s rozsudkem Soudního dvora ve věci C–310/04, který by v souladu s popisem v rozsudku Soudního dvora i s cílem vyjádřeným v pátém bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 864/2004 zaručil větší rentabilitu, jež umožní pokračovat v udržitelném pěstování bavlny.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Bavlna se pěstuje zejména v regionech, jejichž hrubý domácí produkt patří k nejnižším v Evropské unii a jejichž hospodářství je úzce vázáno na zemědělství. V takových oblastech jsou pěstování bavlny a odvětví vyzrňování bavlny, které je podporuje, hlavními zdroji příjmů a zaměstnanosti, na které v některých případech připadá více než 80 % činnosti v oblasti, ve které působí. Kromě toho jsou půdní podmínky v některých oblastech takové, že v nich z agronomického hlediska nelze v krátkodobém výhledu zavést žádnou alternativní plodinu.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 b (nový)
(3b)  Současný režim podpor pro bavlnu je svou povahou vysoce specifický. Jeho kořeny leží v aktech o přistoupení Řecka, Španělska a Portugalska a jeho cílem je zejména podporovat produkci bavlny v určitých regionech Společenství, které jsou nyní na této plodině závislé, zajistit tak dotčeným producentům přiměřený příjem a stabilizovat trh.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4
(4)  Nový režim by měl splnit cíle uvedené v odstavci 2 protokolu č. 4 o bavlně připojenému k aktu o přistoupení Řecka ("protokol 4"), aby se podporovala produkce bavlny v regionech Společenství, kde je to důležité pro zemědělskou ekonomiku, aby bylo dotčeným producentům umožněno získat přiměřený příjem a aby se pomocí strukturálních zlepšení stabilizoval trh na úrovni nabídky a uvádění na trh.
(4)  Nový režim by měl splnit cíle uvedené v odstavci 2 protokolu č. 4 o bavlně připojenému k aktu o přistoupení Řecka ("protokol 4"), aby se podporovala produkce bavlny v regionech Společenství, kde je to důležité pro zemědělskou ekonomiku a sociální strukturu , aby byl dotčeným producentům poskytnut přiměřený příjem a aby se pomocí strukturálních zlepšení stabilizoval trh na úrovni nabídky a uvádění na trh.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5
(5)  Je nutno vzít v úvahu všechny důležité faktory a okolnosti týkající se specifické situace v odvětví bavlny včetně všech prvků nutných pro posouzení výnosnosti této plodiny. Za účelem dosažení tohoto cíle byl zahájen proces hodnocení a konzultací: byly provedeny dvě studie o sociálních a hospodářských dopadech a o environmentálních dopadech budoucího režimu podpory pro bavlnu na odvětví bavlny ve Společenství a se zúčastněnými stranami byly uspořádány semináře a internetové konzultace ke konkrétním otázkám.
(5)  Je nutno vzít v úvahu všechny důležité faktory a okolnosti týkající se specifické situace v odvětví bavlny včetně všech prvků nutných pro posouzení výnosnosti této plodiny. Bavlna se pěstuje v regionech, které jsou stále způsobilé v rámci konvergenčního cíle pro období 2007–2013 a které mají zejména zemědělské hospodářství s malým počtem alternativních plodin. Kromě toho jsou v těchto oblastech pěstování bavlny a související zemědělský průmysl hlavním zdrojem zaměstnanosti a bohatství. Byl tedy zahájen proces hodnocení a konzultací: byly provedeny dvě studie o sociálních a hospodářských dopadech a o environmentálních dopadech budoucího režimu podpory pro bavlnu na odvětví bavlny ve Společenství a se zúčastněnými stranami byly uspořádány semináře a internetové konzultace ke konkrétním otázkám.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6
(6)  Oddělení přímé podpory producentů a zavedení režimu jednotné platby jsou základní prvky v procesu reformy společné zemědělské politiky (SZP) zaměřené na přechod od politiky cenové podpory a podpory produkce na politiku podpory příjmů zemědělců . Nařízení (ES) č. 1782/2003 zavedlo tyto prvky pro několik zemědělských produktů.
(6)  Nařízení (ES) č. 1782/2003 zavedlo oddělení přímé podpory producentů a režim jednotné platby pro několik zemědělských produktů.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8
(8)  Úplné začlenění režimu podpory v odvětví bavlny do režimu jednotné platby by pravděpodobně znamenalo značné riziko narušení produkce pro regiony Společenství produkující bavlnu. Část podpory by proto měla být i nadále spojená s pěstováním bavlny pomocí zvláštní podpory pro plodinu na způsobilý hektar. Její výše by měla být vypočtena takovým způsobem, aby bylo dosaženo cílů uvedených v odstavci 2 protokolu 4, přičemž by se zároveň program pro bavlnu stal součástí hlavního reformního procesu a zjednodušení SZP. Za tímto účelem a vzhledem k provedenému hodnocení lze oprávněně stanovit celkovou pomoc, která je k dispozici na hektar a členský stát, ve výši 35 % vnitrostátního podílu pomoci, která byla nepřímo poskytována producentům. Tato sazba umožňuje, aby odvětví bavlny dosáhlo dlouhodobé životaschopnosti, podporuje udržitelný rozvoj regionů produkujících bavlnu a zajišťuje přiměřený příjem zemědělcům.
(8)  Úplné začlenění režimu podpory v odvětví bavlny do režimu jednotné platby by pravděpodobně znamenalo značné riziko narušení produkce pro regiony Společenství produkující bavlnu. Část podpory by proto měla být i nadále spojená s pěstováním bavlny pomocí zvláštní podpory pro plodinu na způsobilý hektar. Její výše by měla být vypočtena takovým způsobem, aby bylo dosaženo cílů uvedených v odstavci 2 protokolu 4, přičemž by se zároveň program pro bavlnu stal součástí hlavního reformního procesu a zjednodušení SZP. Za tímto účelem a vzhledem k provedenému hodnocení lze oprávněně stanovit celkovou pomoc, která je k dispozici na hektar a členský stát, v souladu s přáním vyjádřeným příslušným členským státem a nejméně ve výši 35 % vnitrostátního podílu pomoci, která byla nepřímo poskytována producentům, na základě zásady subsidiarity . Tato sazba umožňuje, aby odvětví bavlny dosáhlo dlouhodobé životaschopnosti, podporuje udržitelný rozvoj regionů produkujících bavlnu a zajišťuje přiměřený příjem zemědělcům.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9
(9)  Zbývajících 65 % vnitrostátního podílu pomoci, která byla nepřímo poskytována producentům, by mělo být k dispozici pro režim jednotné platby.
(9)  Zbývající výše vnitrostátního podílu pomoci, která byla nepřímo poskytována producentům a která musí být v rozmezí 20 % až 65 % , by měla být k dispozici pro režim jednotné platby.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10
(10)  Z důvodů ochrany životního prostředí by měla být stanovena základní plocha na členský stát, aby byly omezeny plochy oseté bavlnou . Kromě toho by způsobilé oblasti měly být omezeny na oblasti schválené členskými státy.
(10)  Měla by být stanovena základní obdělávatelná plocha na členský stát, s upřednostněním tradičních oblastí pěstování, aby bylo zajištěno, že pěstování bavlny bude i nadále pokračovat v těch oblastech, ve kterých má produkce bavlny pro zemědělské hospodářství zvláštní význam. Kromě toho by způsobilé oblasti měly být omezeny na oblasti schválené členskými státy.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)  Rozsah a tedy i výše spojené podpory, která je poskytována pěstitelům, by měly odpovídat věcným podmínkám dané situace, přičemž je zároveň třeba respektovat finanční neutralitu odvětví.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 b (nový)
(10b)  Protože pěstování bavlny má málo alternativních možností, musí být zavedeny režimy podpory, které zaručí, aby bylo pěstování bavlny rentabilní a aby v producentských oblastech Unie pokračovalo. Z tohoto důvodu by členské státy měly mít možnost zvýšit spojené podpory v případech, kdy je obdělávaná plocha menší než základní produkční plochy, přičemž takové opatření musí být finančně neutrální a musí být stanoven strop pro výši podpory vyplácené zemědělcům.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11
(11)  Aby byly uspokojeny potřeby odvětví vyzrňování bavlny, měla by být způsobilost pro podporu vázána na minimální jakost skutečně sklizené bavlny.
(11)  V souladu se zásadou subsidiarity by členské státy měly stanovit úroveň spojené podpory v mezích výše uvedených hranic a měly by rovněž stanovit minimální jakost skutečně sklizené bavlny, aby zemědělci měli k této podpoře přístup .
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)  S ohledem na klesající trend produkce bavlny v členských státech zahájilo odvětví vyzrňování bavlny proces restrukturalizace, který by měla doprovázet vhodná podpůrná opatření, jež by měla zajistit, aby přechod jednotek nucených změnit zaměření své produkční činnosti proběhl bez potíží. Z tohoto důvodu by mohl být zřízen restrukturalizační fond financovaný z podpůrného mechanismu pro trh s bavlnou.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  Je důležité, aby bylo možné přijmout podpůrná opatření, která umožní posílit konkurenceschopnost. Tato opatření by měla být vymezena a financována Společenstvím. Členské státy by pak měly pravomoc zvolit ta opatření, která budou považovat za účinná a vhodná pro specifické podmínky jejich příslušných regionů, a začlenit je do svých vnitrostátních programů podpory.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 b (nový)
(12b)  Vnitrostátní programy podpory by měly být financovány zejména z prostředků převedených v souladu s článkem 69 nařízení (ES) č. 1782/2003 a z nevyužitých prostředků přidělených na spojené podpory .
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 c (nový)
(12c)  Vnitrostátní programy podpory by měly být financovány z určitého procentního podílu spojené podpory a z položek, které nebudou použity na spojenou podporu kvůli zmenšování obdělávaných ploch pod hranici základní plochy, aby se zachovala finanční neutralita tohoto odvětví.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 d (nový)
(12d)  Mezi opatřeními, která mohou spadat pod vnitrostátní programy podpory, patří i opatření na obměnu odrůd a modernizaci pěstitelství, jejichž cílem je posílit konkurenceschopnost odvětví bavlny, podpořit pěstitelské metody šetrnější k životnímu prostředí a výzkum zaměřený na vytvoření kvalitativně vylepšených odrůd a také podpůrné činnosti a opatření k modernizaci vyzrňovacích stanic.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 e (nový)
(12e)  Aby se podpořila produkce velmi kvalitní bavlny, je vhodné zavést v rámci vnitrostátních programů podpory jakostní prémii. Tato prémie by měla být vázána na financování opatření s cílem zlepšit jakost bavlny a měla by být poskytována pěstitelům, kteří pěstují výjimečně kvalitní plodinu, v souladu s kritérii stanovenými dotčeným členským státem za účelem zvýšení jakosti produkce a zvýšení konkurenceschopnosti bavlny pěstované ve Společenství.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 f (nový)
(12f)  Na základě nařízení (ES) č. 864/2004, které se v současnosti zrušuje, se navrhovalo, aby částka ve výši 22 000 000 EUR (která představuje 2,74 % podpory) spadala pod druhý pilíř, a byla zaměřena na restrukturalizaci regionů, ve kterých se pěstuje bavlna. Aby bylo financování tohoto odvětví co nejlépe využito, bylo by vhodné přesunout tuto částku do prvního pilíře a zahrnout ji do financování vnitrostátních programů podpory.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)  Ustanovení týkající se bavlny by měla zůstat v platnosti do roku 2013.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13 b (nový)
(13b)  V období od platnosti reformy odvětví produkce bavlny, která byla schválena v roce 2004 a kterou Soudní dvůr zrušil rozhodnutím ve věci C-310/04, produkce značně klesla a všechny zúčastněné subjekty v důsledku toho utrpěly hospodářskou ztrátu – ztrátu, která by měla být řádně vyhodnocena, aby bylo možné za ni poskytnout odškodnění.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13 c (nový)
(13c)  Aby byl usnadněn přechod z předešlého režimu podpory pro bavlnu na režim stanovený tímto nařízením, bude třeba přijmout opatření k restrukturalizaci odvětví vyzrňování bavlny.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) 1782/2003
Čl. 110 a – pododstavec 1 a (nový)
Část podpory lze přidělit na opatření přispívající k rentabilitě odvětví na základě specializovaných programů stanovených v rámci vnitrostátních plánů předložených producentskými členskými státy a schválených řídícím postupem. Tyto programy mohou zahrnovat opatření zaměřená na předcházení krizím a na jejich řízení i opatření zaměřená na zajištění rentability tohoto odvětví, která nejsou zahrnuta do rozvoje zemědělství.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1782/2003
Čl. 110 b – odst. 2 a (nový)
2a.  Producentské členské státy mohou stanovit dodatečné podmínky pro setí, pěstování, sklizeň a dodávky bavlny pro odvětví vyzrňování bavlny, aby umožnily další pěstování bavlny v oblastech produkce a aby zabránily nahrazování bavlny jinými plodinami.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1782/2003
Čl. 110 c – odst. 1 – odrážka 2
−  Řecko: 370 000 ha
−  Řecko: 270 000 ha
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1782/2003
Čl. 110 c – odst. 2 – návětí
2.  Částka podpory na způsobilý hektar činí:
2.  Částka podpory na způsobilý hektar odpovídající minimálně 35 % celkové podpory zemědělci činí:
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1782/2003
Čl. 110 c – odst. 2 – odrážka 2
− v Řecku: 594 EUR na 300 000 hektarů a 342,85 EUR na zbývajících 70 000 hektarů,
− v Řecku: od 750 EUR,
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1782/2003
Čl. 110 c – odst. 3 – pododstavec 2
U Řecka se však poměrné snížení použije na částku podpory stanovené pro část vnitrostátní základní plochy tvořené 70 000 hektary tak, aby byla dodržena celková částka 202,2 milionu EUR.
vypouští se
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1782/2003
Čl. 110 c – odst. 3 a (nový)
3a.  Pokud je přípustná plocha osetá bavlnou v daném členském státě menší než základní plocha stanovená v  odstavci 1, zvyšuje se podpora uvedená v odstavci 2 pro daný členský stát v poměru k základní ploše, která nebyla zahrnuta, do výše stropu určeného postupem podle článku 144. Veškeré úspory vyplývající z poklesu produkce jsou určeny vnitrostátním programům podpory.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) 1782/2003
Čl. 110 d – odst. 1 – odrážka 5 a (nová)
– přijmout opatření pro řešení krize trhu.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1782/2003
Čl. 110 e a (nový) – odst. 1 (nový)
Článek 110e a
Vnitrostátní programy podpory
1.  Zavádějí se vnitrostátní programy podpory s cílem zvýšit konkurenceschopnost. Společenství stanoví a financuje způsobilá opatření. Členské státy si zvolí, který balíček opatření považují za účinný a který nejlépe vyhovuje jejich regionálním specifikům. Tento balíček opatření by mohl zahrnovat fond restrukturalizace pro odvětví vyzrňování bavlny.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1782/2003
Čl. 110 e a (nový) – odst. 2 (nový)
2.  Vnitrostátní programy podpory jsou financovány prostřednictvím základního minimálního podílu ve výši 1 % z celkové částky spojené podpory. K této částce se připojí položky, které nebyly využity na spojenou podporu z důvodu snížení rozlohy obdělávaných ploch pod hranici základní plochy každého členského státu.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1782/2003
Čl. 110 e a (nový) – odst. 3 (nový)
3.  Do vnitrostátních programů podpory je zahrnuta částka ve výši 22 000 000 EUR (tedy 2,74 % celkové podpory), která byla určena na restrukturalizaci regionů, v nichž se pěstuje bavlna, a byla převedena do druhého pilíře.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1782/2003
Čl. 110 e a (nový) – odst. 4 (nový)
4.  V závislosti na volbě členského státu mohou být v rámci vnitrostátních programů podpory financována opatření s cílem napravit dopady případného poklesu produkce, obměnit odrůdy a činnosti s cílem modernizovat způsob pěstování, a zlepšit tak konkurenceschopnost produktu. Podpora je udělována těm způsobům pěstování, jež jsou šetrné k životnímu prostředí, s cílem umožnit racionálnější řízení vodních zdrojů a minimalizovat používání prostředků na ochranu rostlin; je podporován výzkum zaměřený na vytvoření kvalitativně vylepšených odrůd a je upřednostňována restrukturalizace a modernizace vyzrňovacích stanic. Členské státy mohou na základě specifických kritérií stanovených členskými státy udělit jakostní prémii těm zemědělcům, kteří vypěstují výjimečně kvalitní plodinu.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) 1782/2003
Čl. 110 e a (nový) – odst. 5 (nový)
5.  V rámci vnitrostátních programů podpory lze financovat politiky zaměřené na předvídání a zmírňování dopadů změny klimatu na regiony produkující bavlnu a na předcházení těmto dopadům.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1a (nový)
Nařízení (ES) č. 1782/2003
Článek 143 d
1a)  Článek 143d se zrušuje
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 − bod 1 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1782/2003
Článek 155 a
1b)  Článek 155a se nahrazuje tímto:
"Komise předloží nejpozději do 31. prosince 2009 Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení, pokud jde o [...] olivový olej, stolní olivy a olivové háje, tabák a chmel, případně doplněnou o vhodné návrhy.
Ustanovení tohoto nařízení týkající se bavlny zůstávají v platnosti do roku 2013."
Poslední aktualizace: 25. listopadu 2008Právní upozornění