Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2527(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B6-0212/2008

Разисквания :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Гласувания :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6

Приети текстове :

P6_TA(2008)0192

Приети текстове
WORD 100k
четвъртък, 8 май 2008 г. - Брюксел Окончателна версия
Трансатлантически икономически съвет
P6_TA(2008)0192B6-0209, 0210, 0211, 0212 и 0214/2008

Резолюция на Европейския парламент от 08 май 2008 г. относно Трансатлантическия икономически съвет

Европейският парламент ,

–   като взе предвид по-специално резолюцията си от 25 април 2007 г. относно трансатлантическите отношения(1) и двете си резолюции от 1 юни 2006 г. относно подобряване на отношенията между ЕС и САЩ в рамките на Споразумението за трансатлантическо партньорство(2) и относно трансатлантическите икономически отношения между ЕС и САЩ(3) ,

–   като взе предвид резолюцията си от 26 септември 2007 г. относно сигурността на продуктите и особено на играчките(4) ,

–   като взе предвид резолюциите си относно изменението на климата, и по-специално тези от 16 ноември 2005 г.(5) , 26 октомври 2006 г.(6) и 14 февруари 2007 г.(7) ,

–   като взе предвид резултата от срещата на високо равнище между ЕС и САЩ, проведена на 30 април 2007 г. във Вашингтон, окръг Колумбия, и по-специално Рамката за напредък в трансатлантическата икономическа интеграция между Европейския Съюз и Съединените американски щати,

–   като взе предвид съвместното изявление и доклада за напредъка, приети на първото заседание на Трансатлантическия икономически съвет на 9 ноември 2007 г,

–   като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

A.   като има предвид, че и Парламентът, и Конгресът на САЩ последователно застъпват необходимостта от завършване на трансатлантическия пазар до 2015 г.;

Б.   като има предвид, че мирът, демокрацията, човешките права и правовата държава, международното право, устойчивите икономики и устойчивото развитие са споделени общи ценности, залегнали в основата за трансатлантическото партньорство, което е крайъгълен камък на външната политика на ЕС, както и на глобалната му икономическа политика;

В.   като има предвид, че с оглед на тяхната доминираща икономическа роля в света, трансатлантическите партньори споделят отговорността за състоянието на глобалното икономическо управление и за намиране на решения на глобалните икономически предизвикателства;

Г.   като има предвид, че силното и добре функциониращо партньорство между ЕС и САЩ е жизненоважно за насочване на световното развитие въз основа на общите ценности и ефективния многостранен подход и международното право;като има предвид, че се изисква силно и последователно политическо ръководство, за да могат партньорите да постигнат тази цел;

1.  Подчертава, че близкото трансатлантическо сътрудничество е жизненоважен инструмент за насочване на глобализацията в интерес на общите ценности и в посока на справедлив политически и икономически световен ред; отново изразява мнението си, че един добре функциониращ и конкурентен трансатлантически пазар е основата, върху която твърдо да стъпи трансатлантическото партньорство, така че да се даде възможност на ЕС и САЩ съвместно да решават глобалните политически и икономически предизвикателства;

2.  Твърдо подкрепя процеса на укрепване на трансатлантическата икономическа интеграция, започнал на срещата на върха през 2007 г. с приемането на "Рамка за напредък в трансатлантическата икономическа интеграция между ЕС и САЩ" и създаването на Трансатлантическия икономически съвет, който трябва да упражнява надзор и ускорява действията, очертани в тази рамка;

3.  Приветства факта, че Комисията по препоръка на Парламента е решила да бъде проведено проучване, чиито резултати се очакват през 2008 г., за това какви препятствия трябва да бъдат премахнати за завършване на трансатлантическия пазар; счита, че това проучване следва да бъде разпространено широко от двете страни на Атлантическия океан; призовава Комисията да гарантира, че резултатът от проучванията относно осъществяването на трансатлантическия пазар ще бъде обсъден със съответните парламентарни комисии преди да бъдат формулирани каквито и да е конкретни изводи за бъдещи препоръки към Трансатлантическия икономически съвет;

4.  Счита, че двете администрации следва да изготвят "пътна карта" своевременно за срещата на върха между ЕС и САЩ през 2009 г., която да показва как дългосрочният ангажимент за трансатлантическия пазар може да бъде реализиран, като бъде установена конкретна времева рамка по отрасли;

5.  Оценява напредъка, постигнат до момента от Трансатлантическия икономически съвет в поемането на политическа отговорност за определяне на приоритети и подготовка на условията за споразумения за премахване на бариерите пред търговията и инвестициите и за насърчаване на конкуренцията на трансатлантическия пазар;

6.  Счита, че резултатите, постигнати от Трансатлантическия икономически съвет от създаването му досега, показват, че трансатлантическият пазар не може да се гради само на административни действия, а че постигането на тази цел изисква силно и последователно политическо ръководство; насърчава Трансатлантическия икономически съвет да продължи решително усилията си;

7.  Подчертава належащата необходимост да се запази набраният от този процес импулс през годините на избори 2008 и 2009, като се гарантира, че партньорите продължават да действат бързо за постигане на общи цели и че ръководителите от двете страни запазват ангажираността си за постигане на крайната цел;

8.  Подчертава, че постигането на конкретен напредък, по-специално в сферите на счетоводните стандарти, търговията с ценни книжа, презастраховането, безопасността на вноса, декларациите за съответствие от доставчиците и вноса на птици, третирани за намаляване на патогенните представляват приоритет за заседанието на Трансатлантическия икономически съвет, което ще се проведе в Брюксел на 14 май 2008 г. са ; въпреки това счита за важно да посочи няколко други релевантни въпроса, които ще трябва да бъдат решени от Трансатлантическия икономически съвет в бъдеще;

9.  Призовава Комисията да го информира за резултатите от горепосоченото проучване;

Финансови услуги

10.  Подкрепя подхода, очертан в Регламент (ЕО) № 1569/2007(8) и в писмото от 26 септември 2007 г. от Комисията до комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ относно "Предложение за правила за приемане на финансови отчети от чуждестранни частни емитенти, изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане без съгласуване с Общоприетите счетоводни принципи на САЩ", както и резолюцията си от 14 ноември 2007 г.(9) относно приложението на международните счетоводни стандарти, която подчертава по-конкретно, че "[a] решение на Комисията ще означава във всички случаи право за емитенти от ЕС да използват във всички трети държави IFRS [Международните стандарти за финансово отчитане] така, както са одобрени от Европейския съюз";

11.  Счита, че взаимното признаване на пазари на ценни книжа между САЩ и ЕС би било важна стъпка напред и би подобрило ефикасността на трансатлантическия пазар чрез улесняване на достъпа на ЕС и САЩ до един по-обширен и задълбочен пазар; въпреки това подчертава, че подобен проект трябва да бъде резултат от двустранно споразумение и че следва да се сключи рамково споразумение между САЩ и ЕС, което изцяло отчита законодателството на ЕС за надзора на финансовите пазари и че Комисията не следва да обезкуражава сключването на двустранни споразумения между държавите-членки и САЩ, тъй като това би застрашило равните условия на конкуренция в ЕС;

12.  Подчертава, че запазването на финансова стабилност е от първостепенно значение; припомня ролята на Международния валутен фонд (МВФ) в това отношение; подчертава трудностите, откроени от настоящите финансовите сътресения, по-конкретно във връзка с продължаващите кризи на ключови финансови пазари, растящите дисбаланси в съотношенията между валутите и в търговските отношения, текущата или повтаряща се криза с дълговете на някои от най-бедните страни и увеличаващите се различия в богатството между държавите и вътре в тях; счита, че е жизненоважно да се укрепва сътрудничеството между надзорните органи в САЩ и тези в ЕС;

13.  Приветства подхода на Форума за финансова стабилност (FSF) и на МВФ за определяне на обща диагноза за финансовите сътресения и очаква изпълнението от двете страни на заключенията и препоръките за политики от работната група на FSF относно пазарната и институционална устойчивост; въпреки това счита, че подобни дейности следва да бъдат само допълващи и не следва да заместят размисъл и подходящи политически отговори от страна на ЕС и САЩ;

14.  Призовава САЩ да държат ЕС в течение относно напредъка на прилагането на рамката Базел ІІ; припомня значението на координирания подход при разработване или изменение на глобални правила за участници на финансовите пазари, които действат на международно равнище; в това отношение счита, че прилагането на Базел ІІ в САЩ е жизненоважно за запазване на равни условия на конкуренция в световен мащаб ;

15.  Приветства работата на Конгреса за въвеждане на законодателство за създаване на Федерална служба за застрахователна информация в рамките на министерството на финансите на САЩ; счита, че наред с "Blue Print" на Министерството на финансите на САЩ това е важна стъпка в посока на взаимно признаване на регулаторни подходи към финансовите услуги; отчита, че все още има много въпроси, по които трябва да се постигне споразумение, и че обезпеченията при презастраховане са въпрос, който все още предстои да бъде решаван; счита, че проектът постигането на целите на проекта Solvency ІІ ще бъде значително укрепен чрез по-тясно парламентарно сътрудничество;

Търговско и регулаторно сътрудничество между ЕС и САЩ

16.  Подчертава, че при преследване на целта за създаване на единни стандарти за търговия и инвестиции, обсъждана на заседанието на Трансатлантическия икономически съвет през ноември 2007 г. във връзка с "пътна карта" за постигане на взаимно признаване до 2009 г. на споразуменията за търговско партньорство между ЕС и САЩ трябва да се гарантира високо равнище на социални, екологични и здравни стандарти;

17.  Отново заявява, че много от т.нар. нетарифни бариери пред търговията и инвестициите произтичат от действия на законодателните органи, които са насочени към постигането на цели в социалната и здравната сфера, в областта на културата или на околната среда и следователно не трябва да бъдат премахвани без законодателен акт; в тази връзка, посочва важната роля на Парламента и Конгреса на САЩ по отношение на контрола върху процеса на синхронизиране на стандартите и премахването на бариерите пред търговията и инвестициите,

18.  Подчертава, че безопасността на внасяните продукти също следва да бъде приоритет на Трансатлантическия икономически съвет; счита, че хората могат да имат доверие в отворената търговска среда само ако тяхното здраве и безопасност са защитени; призовава комисията по безопасност на потребителските стоки на САЩ да се възползва от своята по-голяма свобода по отношение на предоставянето на информация по конкретни случаи, но предлага Трансатлантическият икономически съвет да разработи инструмент за сътрудничество, с обвързващ характер, който би структурирал и улеснил обмена на информация относно безопасността на продуктите и изготвянето на обща програма за сътрудничество; призовава Комисията и Съвета да засилят сътрудничеството между митническите власти и органите за надзор на пазара на ЕС и на САЩ, с цел да се гарантира, че на външните граници се осъществява необходимият контрол за предотвратяването на достъпа на опасни продукти, в частност опасни детски играчки, до потребителите, но без излишни бюрократични тежести; призовава държавите-членки и САЩ да гарантират стриктно прилагане на законите относно безопасността на продуктите и по-специално на детските играчки, както и да гарантират засилени националните инспекции; подчертава необходимостта от тясно сътрудничество между ЕС и САЩ с цел да се гарантира повишаване на производствените стандарти от страна на Китай и други трети държави в съответствие със стандартите за безопасност на ЕС и САЩ, по-специално по отношение на детските играчки, както и за да бъдат убедени тези държави, че процесите на производство и разпространение трябва да включват стандарти за безопасност,

19.  Призовава за повече информация във връзка с актуализирания американски закон за безопасност на потребителските стоки и изразява безпокойството си, че този нов инструмент ще наложи ненужни регулаторни тежести за европейските дружества, като въведе задължителни изисквания за безопасност, включително тестване от трета страна; настоятелно призовава за продължаване на разговорите относно взаимното признаване така, че да се избегне дублиране,

20.  Отбелязва, че сигурността на търговията е от особено значение във все по-интегрираната световна икономика, но счита, че отвъдморското предложение за проверка на всички контейнери за превоз, като мярка за отклоняване на терористични заплахи, е ненужно и нереалистично; следователно, отправя призиви към Конгреса да оттегли това предложение, тъй като е убеден, че Инициативата за сигурност на контейнерите, която предвижда проверки на "високорискови" морски контейнери, е достатъчна мярка, гарантираща сигурността на международния морски транспорт,

21.  Призовава Комисията да договори в рамките на Трансатлантическия икономически съвет, когато това е осъществимо, общи стандарти в световен мащаб; счита, че прилагането на общи стандарти за безопасност в автомобилния сектор (Глобален технически регламент на ООН/ИКЕ) значително би намалил разходите на автомобилната промишленост, която е водещ работодател както в ЕС така и в САЩ,

22.  Призовава Комисията да се стреми към официално приемане на процедури за взаимно признаване на декларации за съответствие за продукти, спрямо които се прилага задължително тестване от трета страна, по-конкретно за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и електронно оборудване,

23.  Продължава да подкрепя усилията на Комисията за постигане на общо споразумение за етикетиране на вносни продукти чрез империални, както и чрез метрични мерни единици; настоява, че е необходимо да се приемат мерни единици, които са договорени в съответствие с международните стандарти, по-специално за приемане от САЩ на продукти, етикетирани само метрично; счита, че това би увеличило икономиите от мащаба за дружествата от Европа, САЩ и трети държави и конкретно би било от полза за малките и средни предприятия (МСП),

24.  Призовава Комисията и Съвета за засилване на сътрудничеството между ЕС и САЩ по отношение на глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали (GHS), по-специално във връзка с прилагането на международните критерии, договорени от Икономическия и социален съвет на ООН; счита, че улесняването на търговията и засилването на защитата на потребителите са важни цели на тази система и съответно настоява за едновременното и функционално еквивалентно прилагане на GHS в ЕС и в САЩ,

25.  Посочва, че личните данни са се превърнали в първостепенен елемент на много стопански дейности, по-специално на електронните съобщения; отбелязва бързото увеличаване на икономическата стойност на личните данни и дейностите с добавена стойност, основани на тях; призовава Комисията да поеме инициатива за изготвянето, в тясно сътрудничество с Парламента, на трансатлантически принципи за защита на данните заедно с Федералната търговска комисия на САЩ; освен това, в контекста на Трансатлантическия икономически съвет призовава за спешно разработване на световни стандарти за защита на данните, така че да се осигури високо равнище на защита на личните данни, както и правна сигурност за дружествата,

Въпроси от областта на селското стопанство

26.  Призовава за бързото намиране на решение на продължаващите разисквания относно забраната на внос в ЕС от САЩ на птици, третирани за намаляване на патогенните; признава необходимостта от съответна консултация с научния сектор по отношение на защитата и информацията на потребителите, също така признава значителните инвестиции, направени от европейските птицепроизводители, в съответствие с европейското законодателство, за да се ограничи разпространението на салмонела чрез подход, обхващащ цялата верига; счита, че всяко евентуално решение следва да не води до изкривяване на конкуренцията;

27.  Счита,че решението на Общността да забрани вноса на говеда, третирани с хормони беше напълно обосновано въз основа научни доказателства, и призовава САЩ незабавно да оттеглят наложените от тях санкции на европейски стоки,

28.  Изтъква значението на единната процедура за разрешаване за всички храни и фуражи, съдържащи генетично модифицирани организми (ГМО), в съответствие с принципа на предпазните мерки, както и значението на етикетирането и възможността за проследяване на ГМО, така че да бъде дадена възможност на потребителите да направят информиран избор,

29.  Призовава за диалог във връзка със скорошните промени на селскостопанските пазари, по-специално колебанията в цените на основните стоки, междинния преглед на Общата селскостопанска политика (ОСП) ("клинична картина" на ОСП на ЕС) и закона за земеделието на САЩ, антицикличните плащания, нарастващото значение на развитието на селските райони, както и инструмента за кръстосано спазване,

Сътрудничество относно енергетиката, промишлеността и науката

30.  Призовава за засилване на стратегическото трансатлантическо сътрудничество относно енергетиката, промишлеността и науката; изтъква значението на енергийния проблем и се обявява в подкрепа на диверсификацията на енергийните източници и маршрутите за доставка на енергия за да се обезпечи сигурността на енергийните доставки и инфраструктура, и да насърчи енергийна политика, основаваща се на пазарни механизми; отбелязва увеличаващите се разисквания от двете страни на Атлантическия океан относно системите за търговия с въглеродни емисии,

31.  Подчертава необходимостта от засилено регулаторно и научно сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на биогоривата и биомасата, като се оказва съвместна подкрепа за алтернативни и устойчиви източници на горива за транспортния сектор; насърчава Трансатлантическия икономически съвет да продължи дейността си за определяне съвместно с Бразилия на общи стандарти за биогоривата, които гарантират максимум екологична устойчивост и са съобразени с въпроси, свързани с глобалната продоволствена сигурност;

Световната търговска организация (СТО) и Програма за развитие от Доха

32.  Призовава Комисията да гарантира, че Трансатлантическия икономически съвет спомага за постигането на успешно приключване на Програмата за развитие от Доха; разглежда доминиращата позиция на ЕС и САЩ в световната търговия (понастоящем 60  % от цялата търговия) като потенциално предимство за световната търговска система и нейната обща рамка;

33.  Призовава Комисията да направи оценка на това дали процедура за уреждане на двустранни търговски спорове би могла да представлява интересна тема за Трансатлантическия икономически съвет; в тази връзка отбелязва, че въпреки че търговски спорове са засегнали само около 2  % от търговията между ЕС и САЩ, някои от тях са свързани с големи щети и разходи;

34.  Призовава Комисията да обсъди в рамките на Трансатлантическия икономически съвет по какъв начин може да се постигне по-голяма съгласуваност между двустранните търговски споразумения и многостранните правила на СТО, за да се гарантира по-хармонична и опростена международна търговска система за всички; настоятелно приканва Комисията да обсъди по какъв начин между ЕС и САЩ може да се постигне по-голяма съгласуваност при подписването на двустранни споразумения с трети държави относно мерки, които налагат условия за търговията, като търговски и екологични разпоредби, търговски и социални стандарти, както и търговски и трудови разпоредби;

35.  Призовава Комисията неотложно да разработи широкообхватен подход във връзка с европейските нетърговски съображения в международните търговски преговори, по-специално по свързаните със социалните и екологичните клаузи въпроси, признаването и защитата на географските обозначения, хуманното отношение към животните и санитарното състояние на внесените животински и растителни продукти, за да се предотврати нелоялна конкуренция спрямо европейските производители;

36.  Призовава Комисията да отправи искане Трансатлантическият икономически съвет да публикува доклад за напредъка в дейностите на сътрудничество при прилагането на правата върху интелектуалната собственост, включително да съобщава бъдещи мерки, които следва да се предприемат с цел засилване на сътрудничеството в борбата срещу фалшифицирането и пиратството; изисква ясна "пътна карта" за улесняване на взаимното признаване на патентното право в международен план;

37.  Призовава Трансатлантическият икономически съвет активно да подкрепи Декларацията от Доха относно споразумението ТРИПС, с което се улеснява достъпът до животоспасяващи лекарства за страните, в които липсва производствен капацитет за фармацевтични продукти; призовава Комисията да повдигне въпроса относно политиката на САЩ да включва в двустранни споразумения, договаряни с развиващи се страни, клаузи, според които тези страни се отказват да използват разпоредбата от Декларацията от Доха относно Споразумението за ТРИПС, която им позволяв а да произвеждат и внасят генерични лекарства, необходими за справяне със сериозни проблеми на общественото здраве (СПИН, туберкулоза и др.);

38.  Счита, че независимо от резултата от Програмата за развитие от Доха, концепцията за трансатлантическия пазар и регулаторното сътрудничество за постепенно премахване на нетарифните бариери би могла да играе важна роля за осигуряването на непрекъснатост на процеса на градене на световна търговска интеграция,

39.  Счита, че важна задача за европейските участници в Трансатлантическия икономически съвет е да убедят трансатлантическите партньори на ЕС в необходимостта от значим, амбициозен и правно обвързващ режим за емисиите на парникови газове за периода след Киото до 2012 г. и от разработване на голям трансатлантически проект за обмен на инвестиции и технологии в областта на безопасното и несвързано със замърсяване производство на енергия;

Регионално развитие

40.  Подчертава положителното въздействие, което по-нататъшният напредък в трансатлантическата икономическа интеграция по всяка вероятност ще окаже върху устойчивото регионално развитие и счита, че този напредък допринася за нашите усилия за прилагане на Лисабонската стратегия и постигане на социално, икономическо и териториално сближаване; в тази връзка призовава отговорните органи на ЕС да гарантират, че този напредък допринася за хармоничното и балансирано развитие на всички територии на ЕС и да вземат под внимание европейския принцип за всеобщ достъп до услуги от общ интерес;

41.  Призовава и двете страни да проучат възможността за започване на структуриран диалог относно регионалната политика, който би осигурил добра възможност за проучване на нови пътеки в регионалната политика, за обмен на добри практики, наред с другото в сферите на научноизследователската дейност и развитието, и за търсене на начини за справяне с общи предизвикателства, като например изменението на климата и цените на енергията;

Бъдеща програма и структурни подобрения на Трансатлантическия законодателен диалог (ТЗД)

42.  Призовава ТЗД да включи в програмата за предстоящите си срещи разискване на закона на САЩ за сканиране на товари, като осигури по-голямо взаимно разбиране между Парламента и Конгреса на САЩ по този въпрос; наред с това подчертава необходимостта в рамките на ТЗД да бъде обмислен план на СТО за периода след Доха, включително реформа на СТО, и да се обсъдят клаузи, свързани с правата на човека, околната среда и социалните права в двустранни търговски споразумения, като наред с другото се извлече поука от последното двустранно споразумение между САЩ и Перу, което съдържа подробни и приложими разпоредби относно трудовите стандарти;

43.  Изтъква ключовата роля на Парламента и Конгреса на САЩ в подкрепата на тази динамика и факта, че нетарифни бариери могат да се отстранят единствено от законодатели; предлага провеждане на годишен предварително подготвен дебат относно напредъка по отношение на въпроси, разглеждани в рамките на Трансатлантическия икономически съвет, както и неговата структура;

44.  Поради това призовава лидерите на ЕС и САЩ и съпредседателите на Трансатлантическия икономически съвет да отчетат ключовата роля на законодателите за успеха на напредъка в дългосрочен план и настоятелно ги призовава да включат представителите на ТЗД в пълна степен и пряко в работата на Трансатлантическия икономически съвет ; същевременно отчита значението на представителите на бизнеса и на потребителите с оглед на обратната връзка и експертния принос към работата на Трансатлантическия икономически съвет ; при все това счита, че тяхната консултативна роля трябва де се разграничи от законодателната роля на Конгреса на САЩ и Парламента;

45.  Отбелязва създаването на експертна група, съставена от представители на ТЗД, Трансатлантическия бизнес диалог и Трансатлантическия потребителски диалог; изразява одобрение относно приноса на законодателите и заинтересованите страни за успеха на първото заседание на Трансатлантическия икономически съвет през ноември 2007 г.; изразява надежда, че Трансатлантическия диалог между социалните партньори и Трансатлантическия екологичен диалог ще играят по-голяма роля в близко бъдеще; призовава председателите на Трансатлантическия диалог между социалните партньори и на Трансатлантическия екологичен диалог да бъдат включени в експертната група;

46.  Изразява отново своето желание за засилване на диалога между двата парламента и призовава към ранното им ангажиране, по-специално по отношение на бъдещи правила, разработвани от световни саморегулиращи се органи, за да бъдат предприети действия, в ранен етап, по отношение на въпроси, свързани с политическата отчетност;

47.  Счита, че това са въпроси с принципен характер и че националните парламенти следва да бъдат информирани редовно за всякакви развития в тази връзка; призовава председателя на Парламента да гарантира установяването на механизъм за тази цел;

o
o   o

48.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, секретариата на Трансатлантическия икономически съвет и на Конгреса на САЩ.

(1) ОВ C 74 E, 20.3.2008 г., стр. 670.
(2) ОВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 226.
(3) ОВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 235.
(4) Приети текстове, P6_TA(2007)0412.
(5) ОВ C 280 E, 18.11.2006 г., стр. 120.
(6) ОВ C 313 E, 20.12.2006, стр. 439.
(7) ОВ C 287 E, 29.11.2007, стр. 344.
(8) Регламент (ЕО) № 1569/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за създаване на механизъм за определяне на еквивалентността на счетоводните стандарти, прилагани от емитенти на ценни книжа от трети държави съгласно Директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 340, 22.12.2007 г., стр. 66).
(9) Приети текстове, P6_TA(2007)0527.

Последно осъвременяване: 25 ноември 2008 г.Правна информация