Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2527(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0209/2008

Debaty :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Głosowanie :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0192

Teksty przyjęte
WORD 91k
Czwartek, 8 maja 2008 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Transatlantycka Rada Gospodarcza
P6_TA(2008)0192B6-0209, 0210, 0211, 0212 oraz 0214/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając w szczególności swoją rezolucję z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie stosunków transatlantyckich(1) oraz swoje dwie rezolucje z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie poprawy stosunków UE-USA w ramach Transatlantyckiej Rady Gospodarczej(2) i w sprawie transatlantyckich stosunków gospodarczych UE-USA(3) ,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 września 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa produktów, a w szczególności zabawek(4) ,

–   uwzględniając swoje rezolucje w sprawie zmian klimatycznych, w szczególności z dnia 16 listopada 2005 r.(5) , 26 października 2006 r.(6) i 14 lutego 2007 r.(7) ,

–   uwzględniając rezultaty szczytu UE-USA, który odbył się w dniu 30 kwietnia 2007 r. w Waszyngtonie, a w szczególności przyjęte wówczas ramy na rzecz wzmocnienia transatlantyckiej integracji gospodarczej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki,

–   uwzględniając wspólne oświadczenie oraz sprawozdanie okresowe przyjęte na pierwszym szczycie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (TRG) w dniu 9 listopada 2007 r.,

–   uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że Parlament Europejski i Kongres USA nieustannie wskazywały na potrzebę zakończenia tworzenia rynku transatlantyckiego do roku 2015,

B.   mając na uwadze, że pokój, demokracja, prawa człowieka i praworządność oraz prawo międzynarodowe, zrównoważona gospodarka i trwały rozwój stanowią podzielane wspólne wartości leżące u podstaw partnerstwa transatlantyckiego, które jest kamieniem węgielnym polityki zewnętrznej UE, a także jej globalnej polityki gospodarczej,

C.   mając na uwadze, że ze względu na swą dominującą pozycję gospodarczą na świecie partnerzy transatlantyccy ponoszą wspólną odpowiedzialność za stan globalnego zarządzania gospodarczego i znalezienie rozwiązań globalnych problemów ekonomicznych,

D.   mając na uwadze, że silne i dobrze funkcjonujące partnerstwo UE i USA jest kluczem do kształtowania globalnego rozwoju z poszanowaniem wspólnych wartości i w oparciu o skuteczną wielostronność i prawo międzynarodowe; mając na uwadze, że w celu umożliwienia partnerom osiągnięcia tego celu potrzebne jest silne i konsekwentne przywództwo polityczne,

1.   podkreśla, że bliskie partnerstwo transatlantyckie jest podstawowym instrumentem kształtowania globalizacji w interesie wspólnych wartości i na rzecz wyważonego porządku politycznego i gospodarczego na świecie; podtrzymuje swoją opinię, że sprawnie funkcjonujący i konkurencyjny rynek transatlantycki jest mocną podstawą, na której powinno opierać się partnerstwo transatlantyckie, aby umożliwić UE i USA wspólne sprostanie globalnym wyzwaniom politycznym i gospodarczym;

2.   zdecydowanie popiera proces umacniania transatlantyckiej integracji gospodarczej, który rozpoczął się w 2007 r. podczas szczytu UE-USA od przyjęcia ram na rzecz wzmocnienia transatlantyckiej integracji gospodarczej między UE a USA oraz utworzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (TRG), której zadaniem jest nadzór nad realizacją celów określonych we wspomnianych ramach oraz jej przyspieszenie;

3.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja, realizując zalecenie Parlamentu Europejskiego, postanowiła sporządzić opracowanie (którego wyniki są oczekiwane w 2008 r.) dotyczące przeszkód, które należy usunąć, aby stworzyć rynek transatlantycki; jest zdania, że dokument ten powinien zostać szeroko rozpowszechniony po obu stronach Atlantyku; wzywa Komisję do zagwarantowania, że rezultaty badań dotyczących ostatecznego utworzenia rynku transatlantyckiego zostaną przedyskutowane z odpowiednimi komisjami parlamentarnymi przed wyciągnięciem konkretnych wniosków w celu sformułowania przyszłych zaleceń dla TRG;

4.   jest zdania, że przed szczytem UE-USA w 2009 r. obie administracje powinny przygotować plan osiągnięcia długoterminowego celu stworzenia rynku transatlantyckiego, ustanawiający konkretne ramy czasowe dla poszczególnych sektorów;

5.   docenia postęp osiągnięty dotychczas przez TRG w zakresie przejmowania odpowiedzialności politycznej za określenie priorytetów i umożliwienie zawarcia umów w sprawie usunięcia barier handlowych i inwestycyjnych oraz w sprawie wspierania konkurencyjności rynku transatlantyckiego;

6.   uważa, że wyniki osiągnięte przez TRG od czasu jej utworzenia pokazują, iż rynek transatlantycki nie może rozwijać się wyłącznie w oparciu o pracę administracyjną, a realizacja tego celu wymaga silnego i stałego przywództwa politycznego; zachęca TRG do zdecydowanej kontynuacji wysiłków;

7.   podkreśla pilną potrzebę utrzymania tempa tego procesu w latach wyborczych 2008–2009, co zagwarantuje, że obie strony będą nadal dążyły do szybkiej realizacji wspólnych celów, a ich władze wykonawcze będą w dalszym ciągu z zaangażowaniem realizowały jego ostateczny cel;

8.   podkreśla, że do priorytetów na szczyt TRG, który ma się odbyć w Brukseli dnia 14 maja 2008 r., należy osiągnięcie konkretnego postępu, szczególnie w zakresie standardów rachunkowości, handlu papierami wartościowymi, reasekuracji, bezpieczeństwa importu, deklaracji zgodności dostawców i importu drobiu poddawanego zabiegom redukcji patogenów; uważa jednak za istotne wskazanie w niniejszej rezolucji szeregu innych ważnych kwestii, które wymagają w przyszłości rozpatrzenia na forum TRG;

9.   zwraca się do Komisji o poinformowanie go o wynikach wyżej wspomnianego badania;

Usługi finansowe

10.   wyraża poparcie dla podejścia przedstawionego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1569/2007(8) oraz w piśmie z dnia 26 września 2007 r. skierowanego przez Komisję do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w sprawie "Proponowanych zasad dotyczących akceptowania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej przez zagranicznych prywatnych emitentów bez uzgadniania ich ze standardami amerykańskimi GAAP", a także w swojej rezolucji z dnia 14 listopada 2007 r.(9) w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, w której podkreślono szczególnie, że "Komisja musi podjąć decyzję zapewniającą we wszystkich przypadkach emitentom z UE prawo do stosowania MSSF (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) zatwierdzonych przez UE we wszystkich krajach trzecich";

11.   uważa, że wzajemne uznawanie rynków papierów wartościowych między Stanami Zjednoczonymi a UE miałoby istotny wpływ na poprawę efektywności rynku transatlantyckiego poprzez ułatwienie dostępu UE i USA do szerszego i głębszego rynku transatlantyckiego; podkreśla jednak, że taki projekt musi być wynikiem dwustronnego porozumienia i że należy zawrzeć ramowe porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a UE, uwzględniające w pełni prawodawstwo UE w dziedzinie nadzoru nad rynkami finansowymi, a Komisja powinna odwodzić od zawierania umów dwustronnych między państwami członkowskimi a Stanami Zjednoczonymi, ponieważ mogłoby to zagrozić równym regułom gry przyjętym przez UE;

12.   podkreśla, że zapewnienie stabilności finansowej jest kwestią najwyższej wagi; przypomina o roli Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w tym zakresie; podkreśla braki ujawnione w związku z zawirowaniami na rynkach finansowych, zwłaszcza dotyczące trwających kryzysów na głównych rynkach finansowych, pogłębiającego się braku równowagi dostosowań walutowych i stosunków handlowych, ciągnącego się lub powtórnie pojawiającego się kryzysu kredytowego w niektórych z najuboższych krajów, a także coraz większych różnic zamożności występujących między poszczególnymi krajami i w obrębie tych krajów; uważa, że niezwykle istotne jest wzmocnienie współpracy między organami nadzorczymi w Stanach Zjednoczonych i w UE;

13.   z zadowoleniem przyjmuje podejście Forum Stabilności Finansowej (FSF) oraz MFW do wspólnego zdiagnozowania zawirowań na rynkach finansowych i oczekuje na wdrożenie przez obie strony wniosków oraz zaleceń politycznych grupy roboczej FSF ds. rynku i odporności instytucji; jest jednak zdania, że takie prace powinny mieć wyłącznie charakter uzupełniający i nie powinny zastępować przemyśleń i decyzji dotyczących właściwej reakcji politycznej UE i USA;

14.   zwraca się do USA o informowanie UE o postępach we wdrażaniu ram Bazylea II w Stanach Zjednoczonych; przypomina o znaczeniu skoordynowanego podejścia przy opracowywaniu lub zmianie globalnych zasad dotyczących podmiotów działających na rynku finansowym na skalę międzynarodową; w tym kontekście uważa, że wdrożenie ram Bazylea II w USA ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania równych reguł gry na świecie;

15.   z zadowoleniem przyjmuje prace Kongresu USA dotyczące wprowadzenia przepisów prawnych mających na celu stworzenie Federalnego Biura Informacyjnego ds. Ubezpieczeń w ramach Departamentu Skarbu USA; uważa, że stanowi to – obok projektu (tzw. "Blue Print") Departamentu Skarbu USA – istotny krok w kierunku wzajemnego uznawania podejść regulacyjnych stosowanych do usług finansowych po obu stronach Atlantyku; uznaje, że wiele należy jeszcze uzgodnić oraz że gwarancje reasekuracyjne pozostają kluczową kwestią do rozwiązania; uważa, że osiągnięcie celów systemu "Solvency II" zostanie znacząco wzmocnione poprzez ściślejszą współpracę parlamentarną;

Handel między UE a USA, współpraca legislacyjna

16.   podkreśla, że dążąc do celu wprowadzenia jednolitych standardów w dziedzinie handlu i inwestycji, omawianego w listopadzie 2007 r. na posiedzeniu TRG w związku z planem zapewnienia wzajemnego uznawania w 2009 r. umów o partnerstwie handlowym między UE a USA, należy zagwarantować wysoki poziom standardów społecznych oraz dotyczących ochrony środowiska i ochrony zdrowia;

17.   powtarza, że cały szereg tak zwanych pozacelnych barier w dziedzinie handlu i inwestycji ma swoje źródło w świadomych działaniach organów legislacyjnych, których zadaniem jest realizowanie celów społecznych lub kulturowych, czy też dotyczących ochrony zdrowia lub środowiska naturalnego, barier tych nie wolno zatem usuwać inaczej niż za pomocą odpowiedniego aktu prawnego; w związku z tym wskazuje na kluczową rolę odgrywaną przez Parlament Europejski i Kongres USA w kontrolowaniu procesu dostosowywania standardów oraz usuwania barier w zakresie handlu i inwestycji;

18.   podkreśla, że w ramach TRG priorytetowo należy również potraktować bezpieczeństwo importowanych produktów; wyraża pogląd, że otwarte otoczenie handlowe zyska powszechne zaufanie społeczeństwa jedynie wówczas, gdy przestrzegane będą zasady ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; wzywa Komisję ds. bezpieczeństwa produktów konsumenckich USA, by wykorzystała swą większą swobodę działania w celu dzielenia się informacjami dotyczącymi konkretnych przypadków, proponując jednocześnie, by TRG opracowała wiążący mechanizm współpracy, który usystematyzowałby i ułatwił wymianę informacji na temat bezpieczeństwa produktów oraz opracowanie programu wspólnych działań; wzywa Komisję i Radę do zacieśnienia współpracy między organami nadzoru celnego i rynkowego w UE i USA, aby zagwarantować, że kontrole na granicach zewnętrznych są na tyle skuteczne, że nie pozwalają na to, by niebezpieczne produkty, a zwłaszcza niebezpieczne zabawki, docierały do konsumentów; wzywa państwa członkowskie UE oraz Stany Zjednoczone do zapewnienia ścisłego egzekwowania aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa produktów, a w szczególności zabawek, oraz do zapewnienia dokładniejszych kontroli na szczeblu krajowym; podkreśla konieczność ścisłej współpracy między UE i USA, mającej na celu poprawę standardów produkcji przez Chiny i inne kraje trzecie, tak aby odpowiadały one wymogom bezpieczeństwa w UE i USA, w szczególności w odniesieniu do zabawek, a także mającej na celu przekonanie tych krajów o konieczności uwzględnienia bezpieczeństwa produktów w procesie produkcji i dystrybucji;

19.   zwraca się o więcej informacji dotyczących znowelizowanej amerykańskiej ustawy w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumenckich oraz wyraża zaniepokojenie, że ten nowy instrument wprowadzi niepotrzebne obciążenia regulacyjne dla firm europejskich, nakładając obowiązkowe wymogi bezpieczeństwa, w tym testy przeprowadzane przez stronę trzecią; domaga się dalszych rozmów na temat wzajemnego uznawania w celu uniknięcia powielania prac;

20.   zauważa, że bezpieczny handel ma szczególne znaczenie w coraz bardziej zintegrowanej gospodarce światowej; jest jednak zdania, że propozycja wprowadzenia kontroli wszystkich kontenerów w morskim transporcie międzynarodowym jako środka zapobiegającego groźbie terroryzmu jest niepotrzebna i niewykonalna; dlatego też wzywa Kongres do wycofania tej propozycji, jest bowiem przekonany, że inicjatywa "bezpieczne kontenery", oznaczająca wprowadzenie kontroli kontenerów "wysokiego ryzyka", to środek wystarczający do zagwarantowania bezpieczeństwa międzynarodowego transportu morskiego;

21.   wzywa Komisję do wynegocjowania w ramach TRG, tam gdzie to możliwe, wspólnych standardów światowych; jest przekonany, że wprowadzenie w życie wspólnych norm bezpieczeństwa pojazdów (ogólna regulacja techniczna Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ) znacznie obniżyłoby koszty ponoszone przez przemysł motoryzacyjny, który jest ważnym pracodawcą zarówno w UE, jak i w USA;

22.   wzywa Komisję, aby dążyła do formalnego przyjęcia procedury wzajemnego uznawania deklaracji zgodności produktów, na które nałożono wymóg sprawdzenia przez stronę trzecią, w szczególności sprzętu informacyjno-komunikacyjnego i elektrycznego;

23.   nadal popiera Komisję w jej staraniach o osiągnięcie porozumienia w sprawie znakowania produktów importowanych zarówno w systemie brytyjskim, jak i w systemie metrycznym oraz podkreśla konieczność przyjęcia jednostek miar zgodnych z normami międzynarodowymi, w szczególności uznania przez USA produktów oznakowanych tylko w systemie metrycznym; uważa, że starania te zwiększą ekonomię skali przedsiębiorstw z Europy, USA i krajów trzecich oraz że będą szczególnie korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);

24.   wzywa Komisję i Radę do zacieśnienia współpracy między UE i USA w kwestii ujednoliconego światowego systemu klasyfikacji i etykietowania substancji chemicznych (GHS), w szczególności w związku z wdrożeniem międzynarodowych kryteriów przyjętych przez Radę Gospodarczą i Społeczną Organizacji Narodów Zjednoczonych; uważa, że istotnym celem tego systemu jest ułatwienie handlu i zwiększenie ochrony konsumentów, i w związku z tym nalega na jednoczesne wdrożenie GSH w ujednolicony sposób w UE i USA;

25.   zwraca uwagę na fakt, że dane osobowe stały się kluczowym elementem wielu operacji biznesowych, szczególnie w dziedzinie telekomunikacji elektronicznej; odnotowuje szybki wzrost wartości gospodarczej danych osobowych i wartości dodanej operacji opartych na danych osobowych; wraca się do Komisji o podjęcie – w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim – inicjatywy mającej na celu opracowanie wraz z jej amerykańskim odpowiednikiem, Federalną Komisją Handlu, transatlantyckich zasad ochrony danych; ponadto wzywa do pilnego opracowania w ramach TRG światowych norm ochrony w celu zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony danych osobowych i pewności prawnej dla przedsiębiorstw;

Kwestie dotyczące rolnictwa

26.   wzywa do znalezienia szybkiego rozwiązania w związku z trwającymi dyskusjami na temat zakazu importu do UE amerykańskiego drobiu poddanego zabiegom redukcji patogenów; uznaje potrzebę odpowiedniego doradztwa naukowego z uwzględnieniem ochrony konsumenta oraz informacji; uznaje także znaczne inwestycje, jakie poczynił europejski sektor drobiowy, aby – zgodnie z prawodawstwem europejskim – zredukować możliwości zakażenia salmonellą w całym łańcuchu produkcyjnym; jest zdania, że żadne z możliwych rozwiązań nie powinno prowadzić do zakłócenia konkurencji;

27.   jest zdania, że badania naukowe w pełni uzasadniają decyzję Wspólnoty o zakazie importu wołowiny ze zwierząt poddanych zabiegom hormonalnym, i wzywa Stany Zjednoczone do niezwłocznego zniesienia sankcji nałożonych na towary europejskie;

28.   podkreśla znaczenie jednolitej procedury udzielania zezwoleń na wszystkie produkty spożywcze i pasze zawierające organizmy modyfikowane genetycznie zgodnie z zasadą ostrożności oraz znaczenie etykietowania i śledzenia pochodzenia i obiegu organizmów modyfikowanych genetycznie, co umożliwia konsumentom dokonanie świadomego wyboru;

29.   wzywa do dialogu na temat niedawnych zmian na rynkach rolnych, zwłaszcza na temat wahań cen towarów, średniookresowego przeglądu wspólnej polityki rolnej (ocena funkcjonowania UE), amerykańskiej ustawy o farmach, niecyklicznych płatności, rosnącego znaczenia rozwoju obszarów wiejskich oraz instrumentu wzajemnej zgodności;

Współpraca w zakresie polityki energetycznej, przemysłowej i naukowej

30.   wzywa do zacieśnienia strategicznej transatlantyckiej współpracy w dziedzinie polityki energetycznej, przemysłowej i naukowej; podkreśla znaczenie kwestii energetycznej, popierając zróżnicowanie źródeł energii i kanałów dostaw oraz bezpieczną energię i infrastrukturę, a także wspierając politykę bezpieczeństwa energetycznego opartą na mechanizmach rynkowych; podkreśla coraz intensywniejszą po obu stronach Atlantyku debatę na temat systemu handlu emisjami dwutlenku węgla;

31.   podkreśla potrzebę ściślejszej współpracy regulacyjnej i naukowej między UE i USA w zakresie biopaliw i biomasy, propagującej na wspólnych zasadach alternatywne i trwałe źródła energii dla sektora transportu; zachęca TRG do dalszej współpracy z Brazylią w celu określenia wspólnych norm dla biopaliw, które zapewnią maksymalną równowagę środowiska i uspokoją obawy dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego na świecie;

Światowa Organizacja Handlu (WTO) oraz agenda rozwoju z Dauhy

32.   wzywa Komisję, by dążyła do zagwarantowania, że TRG pomaga w osiągnięciu pozytywnych wyników dauhańskiej agendy rozwoju; postrzega dominację UE i USA w handlu światowym (obecnie 60% łącznych obrotów handlowych) jako zjawisko potencjalnie korzystne dla światowego systemu handlu i jego wspólnych ram;

33.   wzywa Komisję do zbadania, czy dwustronna procedura rozwiązywania sporów handlowych może stać się obiektem zainteresowania TRG; zauważa w tym kontekście, że chociaż spory handlowe dotyczą tylko około 2% obrotów handlowych między UE i USA, to jednak niektóre z tych sporów są wysoce destruktywne i kosztowne;

34.   wzywa Komisję do przeprowadzenia w ramach TRG dyskusji na temat sposobów osiągnięcia większej spójności między dwustronnymi umowami handlowymi a wielostronnymi zasadami WTO w celu zagwarantowania bardziej harmonijnego i prostszego systemu handlu międzynarodowego dla wszystkich; wzywa Komisję do przedyskutowania, w jaki sposób można osiągnąć większą zgodność między UE i USA przy podpisywaniu umów dwustronnych z krajami trzecimi w sprawie środków uzależniających stosunki handlowe od spełnienia określonych warunków, takich jak postanowienia łączące handel i środowisko naturalne, handel i normy socjalne oraz handel i prawo pracy;

35.   wzywa Komisję do opracowania w trybie pilnym kompleksowego podejścia do kwestii pozahandlowych podnoszonych przez Europę w światowych rozmowach handlowych, dotyczących w szczególności klauzul społecznych i środowiskowych, uznawania i ochrony oznaczeń geograficznych, dobrostanu zwierząt, stanu zdrowia importowanych zwierząt i produktów roślinnych, tak aby zapobiec nieuczciwej konkurencji wobec producentów europejskich;

36.   wzywa Komisję, aby zwróciła się do TRG o opublikowanie sprawozdania z postępów we współpracy w zakresie wdrażania praw własności intelektualnej, w tym przedstawienia działań, które zostaną podjęte w przyszłości w celu wzmocnienia współpracy w zakresie zwalczania podróbek i piractwa; żąda jasnego planu działań, określającego starania na rzecz ułatwienia wzajemnego uznawania prawa patentowego na arenie międzynarodowej;

37.   zwraca się do TRG o aktywne poparcie dauhańskiej deklaracji w sprawie porozumienia TRIPS ułatwiającego dostęp do leków ratujących życie tym krajom, które nie mają zdolności produkcyjnych w zakresie produktów farmaceutycznych; wzywa Komisję do podniesienia kwestii polityki USA polegającej na włączaniu do wszystkich umów dwustronnych negocjowanych z krajami rozwijającymi się klauzul, na mocy których kraje te zrzekają się prawa do korzystania z postanowień deklaracji z Dauhy w sprawie porozumienia TRIPS, pozwalającej im produkować i importować leki generyczne niezbędne do rozwiązania najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego (AIDS, gruźlica itd.);

38.   uważa, że bez względu na wyniki dauhańskiej agendy rozwoju koncepcja rynku transatlantyckiego dotycząca współpracy regulacyjnej na rzecz stopniowego usuwania barier pozataryfowych może mieć kluczowe znaczenie dla zapewnienia stałych bodźców do integracji światowego handlu;

39.   za ważne zadanie strony europejskiej TRG uważa przekonanie transatlantyckich partnerów UE o potrzebie wypracowania do 2012 r. dalekosiężnego, ambitnego i prawnie wiążącego systemu w zakresie emisji gazów cieplarnianych na okres po wygaśnięciu protokołu z Kioto oraz o potrzebie nakreślenia wielkiego transatlantyckiego projektu dotyczącego wymiany inwestycji i technologii w dziedzinie bezpiecznego i czystego wytwarzania energii;

Rozwój regionalny

40.   podkreśla pozytywny wpływ, jaki dalsze postępy w transatlantyckiej integracji gospodarczej prawdopodobnie wywrą na trwały rozwój regionalny, oraz jest zdania, że postępy te sprzyjają staraniom UE o realizację strategii lizbońskiej oraz dążeniom do osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej; w tym kontekście zwraca się do właściwych organów UE o zadbanie, by wspomniane postępy przyczyniały się do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju wszystkich terytoriów UE, oraz o uwzględnienie europejskiej zasady powszechnego dostępu do usług użyteczności publicznej;

41.   wzywa obie strony do zbadania możliwości podjęcia przez UE i USA zorganizowanego dialogu na temat polityki regionalnej, który byłby dobrym sposobem na zbadanie nowych metod w polityce regionalnej, wymianę dobrych praktyk, m.in. w dziedzinie badań i rozwoju, oraz poszukiwanie sposobów podejmowania wspólnych wyzwań, dotyczących np. zmian klimatu i cen energii;

Przyszły plan działań transatlantyckiego dialogu prawodawców (TDP) oraz doskonalenie strukturalne

42.   wzywa uczestników TDP, by włączyli do programów zbliżających się posiedzeń dyskusję na temat amerykańskich przepisów dotyczących kontroli ładunków, z myślą o lepszym wzajemnym zrozumieniu między Parlamentem a Kongresem USA w tej sprawie; podkreśla również konieczność zastanowienia się w ramach TDP nad postdauhańską agendą WTO, w tym nad reformą WTO, oraz przedyskutowania klauzul dotyczących praw człowieka oraz ochrony środowiska i praw socjalnych w dwustronnych umowach handlowych, m.in. na wzór zawartej ostatnio umowy dwustronnej między USA i Peru, która zawiera szczegółowe i wykonalne przepisy dotyczące norm pracy;

43.   zwraca uwagę na kluczową rolę Parlamentu Europejskiego i Kongresu USA we wspieraniu tego procesu oraz na fakt, że tylko prawodawcy mogą usuwać wszelkie bariery pozataryfowe; proponuje przeprowadzenie dobrze przygotowanej rocznej debaty nad postępami uzyskanymi w kwestiach omawianych w TRG oraz nad jej strukturą;

44.   w związku z tym zwraca się do przywódców UE i USA oraz do współprzewodniczących TRG o uwzględnienie tej istotnej roli prawodawców dla długotrwałego sukcesu procesu oraz wzywa ich do pełnego i bezpośredniego zaangażowania przedstawicieli TDP w prace TRG; jednocześnie uznaje znaczenie zainteresowanych stron reprezentujących przedsiębiorców i konsumentów dla prac TRG poprzez wspieranie jej przemyśleniami i fachową wiedzą; jest jednak zadania, że należy odróżnić ich rolę konsultacyjną od legislacyjnej roli Kongresu USA i Parlamentu Europejskiego;

45.   odnotowuje powołanie grupy doradców złożonej z przedstawicieli TDP, transatlantyckiego dialogu przedstawicieli świata biznesu i transatlantyckiego dialogu konsumentów; pochwala wkład prawodawców i zainteresowanych stron w sukces pierwszego szczytu TRG w listopadzie 2007 r.; wyraża nadzieję na wzrost znaczenia dialogu dotyczącego praw pracowniczych i dialogu dotyczącego ochrony środowiska w najbliższej przyszłości; wzywa do włączenia przewodniczących transatlantyckiego dialogu na temat praw pracowniczych i dialogu na temat ochrony środowiska do grupy doradców;

46.   ponownie wyraża życzenie zacieśnienia dialogu między oboma parlamentami i apeluje o ich wczesne angażowanie, szczególnie w odniesieniu do wszelkich przyszłych przepisów opracowywanych przez światowe organy samoregulujące w celu zajęcia się na wczesnym etapie kwestiami ponoszenia odpowiedzialności politycznej;

47.   uważa, że są to obecnie kwestie zasadnicze i że posłowie do parlamentów krajowych powinni być regularnie informowani o postępach w tym zakresie; wzywa swojego przewodniczącego do zapewnienia ustanowienia w tym celu odpowiedniego mechanizmu;

o
o   o

48.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretariatowi Transatlantyckiej Rady Gospodarczej oraz Kongresowi USA.

(1) Dz.U. C 74 E z 20.3.2008, s. 670.
(2) Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, s. 226.
(3) Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, s. 235.
(4) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0412.
(5) Dz.U. C 280 E z 18.11.2006, s. 120.
(6) Dz.U. C 313 E z 20.12.2006, s. 439.
(7) Dz.U. C 287 E z 29.11.2007, s. 344.
(8) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich (Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 66).
(9) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0527.

Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2008Informacja prawna