Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2527(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B6-0212/2008

Dezbateri :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Voturi :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0192

Texte adoptate
WORD 116k
Joi, 8 mai 2008 - Bruxelles Ediţie definitivă
Consiliul economic transatlantic
P6_TA(2008)0192B6-0209, 0210, 0211, 0212 şi 0214/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 8 mai 2008 privind Consiliul economic transatlantic

Parlamentul European,

–   având în vedere în special rezoluția sa din 25 aprilie 2007 privind relațiile transatlantice(1) , precum și cele două rezoluții ale sale din 1 iunie 2006 privind îmbunătăţirea relaţiilor UE-SUA în cadrul Acordului de parteneriat transatlantic(2) şi privind relațiile economice transatlantice UE-SUA(3) ,

–   având în vedere rezoluția sa din 26 septembrie 2007 privind siguranța produselor și îndeosebi a jucăriilor(4) ,

–   având în vedere rezoluțiile sale privind schimbările climatice, îndeosebi cele din 16 noiembrie 2005(5) , 26 octombrie 2006(6) și 14 februarie 2007(7) ,

–   având în vedere rezultatele reuniunii la vârf UE-SUA din 30 aprilie 2007, care a avut loc la Washington D.C., și în mod deosebit Cadrul de aprofundare a integrării economice transatlantice dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii,

–   având în vedere Declarația comună și raportul de evaluare adoptate cu ocazia primei reuniuni a Consiliului Economic Transatlantic (CET), la 9 noiembrie 2007,

–   având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât atât Parlamentul, cât și Congresul Statelor Unite ale Americii (SUA) au sprijinit în mod constant realizarea pieței transatlantice până în 2015;

B.   întrucât pacea, democrația, drepturile omului și statul de drept, dreptul internațional, economia și dezvoltarea durabile reprezintă valori comune ce stau la baza Parteneriatului transatlantic, componentă esențială a politicii externe a UE și a politicii sale economice globale;

C.   întrucât, având în vedere rolul lor economic dominant pe plan mondial, partenerii transatlantici dețin o responsabilitate comună pentru situația economică globală și pentru găsirea de soluții la provocările economice globale;

D.   întrucât un parteneriat puternic și funcțional între UE și SUA este vital pentru conturarea unei dezvoltări globale în temeiul valorilor comune precum şi având în vedere multilateralismul și dreptul internațional; întrucât este necesară asumarea unei poziții ferme și constante de conducere, pentru a permite partenerilor realizarea acestui obiectiv,

1.   subliniază că un parteneriat transatlantic strâns reprezintă un instrument esențial pentru conturarea globalizării în interesul valorilor comune, precum şi în interesul unei ordini globale economice și politice echitabile; îşi reafirmă opinia conform căreia o piață transatlantică funcţională şi competitivă reprezintă o bază solidă pentru parteneriatul transatlantic, care va permite UE și SUA să abordeze împreună provocările economice și politice globale;

2.   susține ferm procesul de consolidare a integrării economice transatlantice inițiat în 2007, cu ocazia reuniunii la nivel înalt UE-SUA, prin adoptarea Cadrului de aprofundare a integrării economice transatlantice dintre UE și SUA și prin instituirea CET, al cărui rol este de a supraveghea și de a impulsiona eforturile descrise în acest cadru;

3.   salută decizia Comisiei de a comanda un studiu, la recomandarea Parlamentului, privind obstacolele care trebuie eliminate în vederea realizării pieței transatlantice, ale cărui rezultate vor fi disponibile în 2008; consideră că acest studiu ar trebui făcut cunoscut îndeaproape partenerilor transatlantici; invită Comisia să se asigure că rezultatele studiilor întreprinse privind realizarea pieței transatlantic sunt discutate cu comisiile parlamentare competente, anterior formulării de concluzii ce vor servi pentru viitoare recomandări adresate CET;

4.   consideră că este necesară elaborarea unei foi de parcurs de către administrațiile celor două părți, înainte de reuniunea la nivel înalt UE-SUA din 2009, care să prezinte modul în care angajamentul pe termen lung pentru piața transatlantică poate fi realizat, şi prin care să se stabilească un calendar specific pentru fiecare sector în parte;

5.   salută succesele realizate până în prezent de CET, în asumarea responsabilității politice pentru identificarea priorităților și pentru deschiderea procesului de încheiere a acordurilor menite să asigure eliminarea barierelor în calea comerțului și a investițiilor, și să contribuie la intensificarea concurenţei pe piața transatlantică;

6.   consideră că progresele realizate de CET de la înființarea sa demonstrează că piața transatlantică nu poate fi atinsă numai prin intermediul unor activități administrative, fiind în plus necesară o orientare politică fermă și constantă; încurajează CET să își continue eforturile cu determinare;

7.   subliniază nevoia urgentă de a menține ritmul acestui proces în timpul anilor electorali 2008 și 2009, asigurând că ambii parteneri continuă să avanseze rapid către atingerea obiectivelor comune și că guvernele ambelor părți își respectă angajamentul de realizare a obiectivului pe termen lung;

8.   subliniază că realizarea de progrese concrete, îndeosebi în domenii precum: standardele de contabilitate, tranzacțiile cu valori mobiliare, reasigurare, siguranța importurilor, declarațiile de conformitate ale producătorilor și importurile de carne de pui tratată în vederea reducerii agenților patogeni, reprezintă o prioritate pentru reuniunea CET care va avea loc la Bruxelles în data de 14 mai 2008; consideră, de asemenea, că este importantă abordarea în viitor, în cadrul CET, şi a altor aspecte relevante;

9.   invită Comisia să informeze Parlamentul European de rezultatele studiului menţionat anterior;

Servicii financiare

10.   susține abordarea descrisă în Regulamentul (CE) nr. 1569/2007(8) și în scrisoarea Comisiei, din 26 septembrie 2007 adresată Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din SUA (Securities and Exchange Commission - SEC), referitoare la documentul intitulat "Propunere de reglementări privind acceptarea de declarații financiare din partea emitenților de valori mobiliare străini privați, elaborate în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară, fără a fi necesară o regularizare cu principiile generale de contabilitate utilizate în SUA", precum și în rezoluția sa din 14 noiembrie 2007(9) privind aplicarea standardelor de contabilitate internaţionale, prin care se subliniază, în special, faptul că "o decizie a Comisiei va trebui să implice, în toate cazurile, dreptul emitenţilor [de valori mobiliare] comunitari de a utiliza, în orice ţară terţă, standardele internaţionale de raportare contabilă, astfel cum au fost adoptate în Uniunea Europeană";

11.   consideră că recunoașterea reciprocă a piețelor de valori mobiliare între SUA și UE ar constitui un progres important, care ar îmbunătăți piața transatlantică, prin facilitarea accesului UE și SUA la o piață transatlantică mai bine dimensionată; subliniază, cu toate acestea, că un astfel de proiect trebuie să constituie rezultatul unui acord bilateral și că ar trebui încheiat un Acord cadru între SUA și UE, care să ia pe deplin în considerare legislația UE de supraveghere a piețelor financiare și că Comisia nu ar trebui să încurajeze încheierea de acorduri bilaterale între statele membre și SUA, întrucât acest lucru ar putea periclita condițiile echitabile de concurență din UE;

12.   subliniază că asigurarea stabilității financiare este de o importanță fundamentală; reamintește, în acest sens, rolul Fondului Monetar Internaţional (FMI); subliniază, în acest context, neajunsurile relevate de actuala criză financiară, mai ales în anumite piețe financiare cheie, dezechilibrele crescânde în fluctuațiile valutare și relațiile comerciale, criza creditelor actuală sau emergentă într-unele dintre țările cele mai sărace și diferențele crescânde de avuție între țări, dar și în interiorul acestora; consideră că intensificarea cooperării între autoritățile de supraveghere din SUA și UE este vitală;

13.   salută abordarea Forumului pentru stabilitate financiară (FSF) și a FMI de stabilire în comun a cauzelor actualei crize financiare și așteaptă cu interes punerea în aplicare de către ambele părţi a concluziilor și recomandărilor Grupului de lucru FSF pentru durabilitate instituțională și a pieței; consideră, totuși, că aceste inițiative trebuie să completeze, dar nu să înlocuiască propriile investigații și decizii ale SUA și UE în privința unor reacții adecvate;

14.   invită SUA să informeze UE cu privire la progresul înregistrat în punerea în aplicare a cadrului Basel II; reamintește importanța unei abordări coordonate în dezvoltarea și modificarea reglementărilor la nivel mondial pentru actorii de pe piețele financiare internaționale; în acest sens, consideră că punerea în aplicare a cadrului Basel II în SUA este esențială pentru conservarea unor condiții echitabile la nivel mondial;

15.   salută inițiativa Congresului SUA de creare a unui Oficiu federal pentru informații în domeniul asigurărilor, în cadrul ministerului american de finanțe (US Treasury); consideră că, împreună cu codul de bune practici al acestui minister (Treasury "Blue Print"), acest lucru constituie un progres în recunoașterea reciprocă a abordărilor de reglementare a serviciilor financiare; recunoaște că multe aspecte trebuie încă convenite și că garanțiile de reasigurare rămân un subiect esențial de rezolvat; consideră, de asemenea, că atingerea obiectivelor vizate prin regimul Solvency II va fi îmbunătățită în mod semnificativ printr-o mai strânsă cooperare parlamentară;

Comerțul UE-SUA, cooperare normativă

16.   subliniază că elaborarea de standarde uniforme pentru comerț și investiții, după cum s-a dezbătut la reuniunea CET din noiembrie 2007 privind o foaie de parcurs pentru procesul de realizare a recunoașterii reciproce a acordurilor de parteneriat comercial UE-SUA în 2009, trebuie să garanteze un nivel înalt al standardelor sociale, de mediu și de sănătate;

17.   reafirmă că numeroase bariere, așa-numite "netarifare", în calea comerțului și a investițiilor își au originea în măsuri ale instituțiilor legislative, care au ca scop realizarea de obiective sociale, culturale sau în domeniul sănătății și al mediului, și ca atare nu trebuie eliminate fără emiterea de reglementări adecvate; în acest sens, subliniază rolul esențial al Parlamentului și al Congresului SUA în controlarea procesului de aliniere a standardelor și de eliminare a barierelor în calea comerțului și investițiilor;

18.   subliniază că siguranța produselor importate trebuie să devină o prioritate și în cadrul CET; consideră că încrederea generală într-un mediu comercial deschis va putea fi menținută numai prin garantarea siguranței și sănătății populației; invită Comisia pentru siguranța produselor și consumatorilor a SUA să uzeze de libertatea sa de a comunica informații legate de anumite cazuri, dar propune ca CET să elaboreze un instrument de cooperare obligatoriu din punct de vedere juridic, care să structureze și să faciliteze comunicarea de informații privind siguranța produselor și dezvoltarea unui program comun de acțiuni de cooperare; invită Comisia și Consiliul să consolideze cooperarea dintre autoritățile vamale din UE și SUA, precum și dintre autoritățile de supraveghere a pieței, pentru a asigura că controalele la frontieră sunt adecvate pentru a preîntâmpina accesul consumatorilor la produse periculoase, îndeosebi la jucării periculoase, fără însă a se institui sarcini administrative inutile; invită statele membre UE și SUA să asigure punerea în aplicare cu strictețe a legislației privind siguranța produselor, mai ales a jucăriilor, și să asigure controale naționale mai severe; subliniază necesitatea unei mai strânse cooperări UE-SUA, în vederea asigurării faptului că China și alte țări terțe își îmbunătățesc standardele de producție astfel încât să respecte cerințele de siguranță din UE/SUA, îndeosebi în cazul jucăriilor, și pentru a convinge aceste țări că standardele de siguranță a produselor trebuie integrate în procesul de producție și distribuție;

19.   solicită o mai bună informare în privința Legii americane actualizate privind siguranța produselor și a consumatorilor și își exprimă îngrijorarea față de faptul că acest nou instrument va introduce sarcini administrative inutile pentru societățile europene, prin impunerea de cerințe obligatorii de siguranță a produsului, inclusiv testarea produselor efectuată de terți; îndeamnă părțile să se îndrepte către recunoaștere reciprocă, pentru a evita paralelismele normative;

20.   ia act de importanța deosebită a comerțului sigur, într-o economie din ce în ce mai globalizată, dar consideră că propunerea care prevede inspectarea completă a containerelor expediate din alte țări, ca măsură de eliminare a amenințărilor teroriste, este inutilă și nerealistă; invită, prin urmare, Congresul SUA să își retragă propunerea legislativă, fiind convins că "Inițiativa pentru securitatea containerelor", care prevede inspectarea containerelor maritime "cu risc înalt", reprezintă o măsură suficientă pentru garantarea securității transportului maritim internațional;

21.   invită Comisia să negocieze standarde comune globale în cadrul CET, în măsura în care acest lucru este posibil; consideră că adoptarea de standarde de siguranță comune în domeniul automobilelor (Regulamentul tehnic global al Comisiei economice pentru Europa a ONU - "UN-ECE Global Technical Regulation") ar reduce în mod semnificativ costurile din industria automobilelor, industrie care asigură o deosebită ocupare a forței de muncă atât în UE, cât și în SUA;

22.   invită Comisia să urmărească adoptarea formală de proceduri pentru recunoașterea reciprocă a declarațiilor de conformitate pentru produsele care fac obiectul unor testări obligatorii efectuate de terți, îndeosebi pentru echipamentul electric și pentru produsele de informatică și telecomunicații;

23.   își reafirmă sprijinul său acordat Comisiei în efortul de găsire a unui acord reciproc pentru etichetarea produselor de import care să conțină măsurători exprimate atât în sistemul metric cât și în cel anglo-saxon și insistă asupra necesității de acceptare a unităților de măsură convenite prin standarde internaționale, îndeosebi asupra acceptării de către SUA a produselor etichetate doar prin folosirea sistemului metric; consideră că acest efort va duce la creșterea economiilor de scală ale societăților europene, americane și din țări terțe și va aduce beneficii îndeosebi întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri);

24.   invită Comisia și Consiliul să consolideze cooperarea dintre UE și SUA privind sistemul armonizat la nivel mondial de clasificare și etichetare a substanțelor chimice (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)), în ceea ce privește punerea în aplicare a criteriilor internaționale convenite de Consiliul Economic și Social al ONU; consideră că un obiectiv important al sistemului îl constituie facilitarea comerțului și consolidarea protecției consumatorului, și, ca atare, insistă ca acesta să fie pus în aplicare în același timp și de o manieră compatibilă în UE și SUA;

25.   subliniază faptul că datele cu caracter personal au devenit o componentă esențială în cadrul multor activități economice, îndeosebi în domeniul telecomunicațiilor electronice; ia act de faptul că valoarea datelor cu caracter personal și a operațiunilor de creare de valoare bazate pe astfel de date este în creștere rapidă; invită Comisia să inițieze elaborarea de principii transatlantice privind datele cu caracter personal, în strânsă cooperare cu Parlamentul și cu Comisia federală pentru comerț din SUA; solicită, de asemenea, elaborarea de urgență de standarde globale de protecție a datelor în cadrul CET, în vederea garantării unui nivel înalt de protecție a datelor cu caracter personal și a securității juridice pentru societăți;

Aspecte agricole

26.   solicită o soluție urgentă la dezbaterile în curs privind interzicerea importurilor în UE de carne de pui americană tratată în vederea reducerii agenților patogeni; recunoaște necesitatea expertizei științifice în privința protejării și informării consumatorilor recunoaște, de asemenea, investițiile considerabile făcute de producătorii europeni de carne de pui, în conformitate cu legislația europeană, de reducere a contaminării cu salmonella, utilizând o abordare cuprinzătoare a întregului lanț de producție; consideră că orice soluție trebuie să evite distorsionarea concurenței;

27.   consideră că decizia Comunității de interzicere a importurilor de carne de vită tratată cu hormoni a fost pe deplin justificată pe baza dovezilor științifice aduse și invită SUA să elimine neîntârziat sancțiunile aplicate bunurilor europene;

28.   subliniază importanța procedurii de unică autorizare pentru toate bunurile alimentare ce conțin organisme modificate genetic (OMG), în conformitate cu principiul prudenței, precum și importanța etichetării și a trasabilității OMG, care să permită consumatorilor să ia o decizie informată;

29.   solicită un dialog cu privire la recentele schimbări înregistrate pe piețele agricole, îndeosebi cu privire la fluctuațiile de prețuri ale bunurilor fungibile, la verificarea intermediară a Politicii agricole comune ("bilanțul PAC") și a legii americane privind agricultura ("US Farm Bill"), compensațiile anticiclice, importanța în creștere a dezvoltării rurale, precum și instrumentul de eco-condiționalitate;

Cooperarea în domeniile energetic, industrial și științific

30.   solicită intensificarea cooperării transatlantice strategice în domeniile energetic, industrial și științific; subliniază importanța aspectelor energetice şi susține diversificarea surselor de energie și a traseelor de transport, astfel încât să se garanteze siguranţa furnizării de energie și a infrastructurilor și promovarea de politici de securitate energetică bazate pe piață; ia act de dezbaterile tot mai extinse, de pe cele două continente, în privința comercializării drepturilor de emisie de dioxid de carbon;

31.   subliniază necesitatea unei cooperări normative și științifice îmbunătățite între UE și SUA cu privire la biocombustibili și biomasă, prin promovarea de resurse alternative și durabile de combustibil pentru sectorul transportului, pe baze comune; încurajează CET în continuarea activității sale de identificare împreună cu Brazilia a unor standarde comune pentru biocombustibili, care să asigure cel mai înalt grad de durabilitate a mediului și de securitate alimentară la nivel mondial;

Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) şi Agenda de dezvoltare de la Doha

32.   invită Comisia să se asigure de aportul pozitiv al CET în încheierea cu succes a Agendei de dezvoltare de la Doha; consideră dominația exercitată de UE și SUA asupra comerțului mondial (în prezent 60% din acesta) ca un potențial avantaj pentru sistemul comercial global și cadrul său comun;

33.   solicită Comisiei să evalueze în ce măsură o procedură bilaterală de reglementare a diferendelor comerciale ar putea constitui un subiect de interes pentru CET; observă, în acest context, că deși diferendele comerciale au implicat doar circa 2% din comerțul dintre UE și SUA, unele dintre acestea au efecte costisitoare și deosebit de negative;

34.   solicită Comisiei să dezbată în cadrul CET cum poate fi realizată o mai bună coerență între acordurile comerciale bilaterale și normele comerciale multilaterale ale OMC, în vederea realizării unui sistem comercial mai simplu și mai armonios pentru toți participanții; îndeamnă Comisia să dezbată asupra modului în care se poate realiza o mai bună coordonare între UE și SUA în privința semnării de acorduri bilaterale cu țări terțe, referitoare la impunerea de cerințe asupra comerțului, cum ar fi comerțul și protecția mediului, comerțul și standardele sociale, comerțul și dreptul muncii;

35.   invită Comisia să elaboreze de urgență o abordare cuprinzătoare a aspectelor necomerciale de interes european în cadrul negocierilor la nivel mondial, îndeosebi în materie de aspecte sociale și de mediu, de recunoaștere și protejare a indicațiilor geografice, de bunăstare a animalelor, de stare a sănătății animalelor și produselor din plante importate, pentru a preîntâmpina concurenţa neloială în detrimentul producătorilor europeni;

36.   invită Comisia să solicite un raport din partea CET, privind progresul activităților de cooperare în vederea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, care să includă și măsurile viitoare de consolidare a cooperării pentru combaterea contrafacerilor și a produselor piratate; solicită o foaie de parcurs clară pentru a facilita recunoașterea reciprocă internațională a legislației de protejare a mărcilor comerciale;

37.   invită CET să sprijine în mod activ declarația de la Doha privind acordul TRIPS de facilitare a accesului la medicamente esențiale, în favoarea acelor țări care nu au capacități de producție a produselor farmaceutice; invită Comisia să aducă în discuție politica SUA de includere în acordurile bilaterale negociate cu țările în curs de dezvoltare de clauze prin care respectivele țări renunță la dreptul lor de a uza de prevederile declaraţiei de la Doha privind acordul TRIPS, care le permit să producă și să importe medicamente de uz general, necesare pentru tratarea unor probleme majore de sănătate publică (SIDA, tuberculoză etc.);

38.   consideră că, indiferent de rezultatul Agendei de dezvoltare de la Doha, ideea ca în cadrul pieței transatlantice să se abordeze o cooperare reglementată în vederea eliminării graduale a barierelor netarifare ar putea fi esențială pentru asigurarea unui ritm susținut de generare a integrării comerciale globale;

39.   consideră drept o sarcină importantă pentru partea europeană din cadrul CET, ca aceasta să își convingă partenerii americani de necesitatea convenirii, până în 2012, a unui regim post-Kyoto de anvergură, ambițios și obligatoriu din punct de vedere juridic, privind emisiile de gaze cu efect de seră, precum și a conceperii unui cadru transatlantic de mare amploare de investiții și de schimb de tehnologie în domeniul producerii de energie sigură și nepoluantă;

Dezvoltare regională

40.   subliniază impactul pozitiv pe care aprofundarea integrării economice transatlantice îl poate avea asupra dezvoltării regionale durabile și consideră că această aprofundare contribuie la eforturile UE de punere în aplicare a Strategiei de la Lisabona și de realizare a unei mai bune coeziuni sociale, economice și teritoriale; în acest context, invită instituțiile UE responsabile să se asigure că acest progres contribuie la dezvoltarea armonioasă și echilibrată a tuturor regiunilor UE și să aibă în vedere principiul european al accesului universal la serviciile de interes general;

41.   invită părțile să ia în calcul posibilitatea inițierii unui dialog structurat de politică regională, care ar oferi o modalitate adecvată de investigare a unor noi abordări în politica regională, prin schimbul de bune practici, inclusiv în domeniul cercetării și dezvoltării, precum și prin noi soluții la provocările comune, cum ar fi schimbările climatice și evoluția prețurilor resurselor energetice;

Agenda viitoare a Dialogului transatlantic pentru legiuitori și dezvoltarea structurală

42.   invită Dialogul transatlantic pentru legiuitori să includă în agenda sa pentru viitoarele reuniuni dezbaterea legislaţiei SUA privind scanarea containerelor, în vederea asigurării unei mai bune înțelegeri reciproce între Parlament și Congresul SUA pe această temă; subliniază, de asemenea, necesitatea de a reflecta, în cadrul Dialogului transatlantic pentru legiuitori, asupra unei agende a OMC post-Doha, ,inclusiv asupra unei reforme a OMC, precum și de a dezbate clauzele privind drepturile omului, drepturile sociale și aspectele de mediu din acordurile comerciale bilaterale, luând în considerare, printre altele, experiențele din cel mai recent acord bilateral încheiat de SUA cu Peru, care conține prevederi detaliate și obligatorii asupra standardelor în câmpul muncii;

43.   subliniază rolul esențial al Parlamentului și al Congresului SUA în menținerea acestui impuls, cât și faptul că barierele netarifare nu pot fi eliminate decât de puterea legislativă; propune organizarea unei dezbateri anuale bine pregătite de evaluare a progresului înregistrat în domeniile dezbătute în cadrul CET, precum și a structurii acestuia;

44.   invită, prin urmare, structurile de decizie de la nivelul UE și SUA și co-președinții CET să aibă în vedere rolul esențial al puterii legislative în asigurarea succesului pe termen-lung al acestui proces și îndeamnă aceste entităţi să implice direct și complet pe reprezentanții Dialogului transatlantic pentru legiuitori în activitatea CET; recunoaște, totodată, importanța actorilor economici și a consumatorilor, care pot avea un aport deosebit la activitatea CET; consideră, însă, că rolul consultativ al acestora trebuie diferențiat de cel legislativ al Congresului SUA și al Parlamentului;

45.   ia act de înființarea unui grup de consilieri, format din reprezentanți ai Dialogului transatlantic pentru legiuitori, ai Dialogului transatlantic pentru actori economici și ai Dialogului transatlantic pentru consumatori; salută contribuția legiuitorilor și a actorilor implicați la succesul primei reuniuni a CET din noiembrie 2007; speră că Dialogul transatlantic pentru muncă și Dialogul transatlantic pentru mediu vor avea un rol mai important în viitorul apropiat; solicită ca președinții Dialogului transatlantic pentru muncă și al Dialogului transatlantic pentru mediu să fie incluși în grupul de consilieri;

46.   reafirmă dorința sa de a consolida dialogul între parlamentele părților și solicită implicarea acestora încă dintr-un stadiu incipient, în vederea acoperirii aspectelor de răspundere politică, în special în ceea ce privește elaborarea de viitoare reglementări de către organismele de autoreglementare globale;

47.   consideră că aceste elemente reprezintă în prezent aspecte de fond și că parlamentele naționale trebuie să fie informate în mod periodic cu privire la evoluţiile acestora; invită Președintele Parlamentului să se asigure că se va institui un mecanism în acest sens;

o
o   o

48.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, secretariatului Consiliului Economic Transatlantic, precum și Congresului SUA.

(1) JO C 74 E, 20.3.2008, p. 670.
(2) JO C 298 E, 8.12.2006, p. 226.
(3) JO C 298 E, 8.12.2006, p. 235.
(4) Texte adoptate, P6_TA(2007)0412.
(5) JO C 280 E, 18.11.2006, p. 120.
(6) JO C 313 E, 20.12.2006, p. 439.
(7) JO C 287 E, 29.11.2007, p. 344.
(8) Regulamentul (CE) nr. 1569/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de instituire a unui mecanism pentru determinarea echivalenței standardelor de contabilitate aplicate de emitenți de valori mobiliare din țări terțe, în conformitate cu Directivele 2003/71/CE și 2004/109/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 340, 22.12.2007, p. 66).
(9) Texte adoptate, P6_TA(2007)0527.

Ultima actualizare: 25 noiembrie 2008Notă juridică