Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2254(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0101/2008

Pateikti tekstai :

A6-0101/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 21/05/2008 - 5.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0220

Priimti tekstai
WORD 74k
Trečiadienis, 2008 m. gegužės 21 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Supaprastinta bendrovių verslo aplinka bendrovių teisės, apskaitos ir audito srityse
P6_TA(2008)0220A6-0101/2008

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl supaprastintos bendrovių verslo aplinkos bendrovių teisės, apskaitos ir audito srityse (2007/2254(INI))

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Dėl supaprastintos bendrovių verslo aplinkos bendrovių teisės, apskaitos ir audito srityse" (COM(2007)0394),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Rezultatų siekianti Europa – Bendrijos teisės taikymas" (COM(2007)0502),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui "Mažosios ir vidutinės įmonės – pagrindiniai augimo ir darbo vietų kūrimo veiksniai. Šiuolaikinės MVĮ politikos vidurio laikotarpio peržiūra" (COM(2007)0592),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 23–23 d. 2832-osios Konkurencingumo tarybos išvadas dėl supaprastintos bendrovių verslo aplinkos bendrovių teisės, apskaitos ir audito srityse,

–   atsižvelgdamas į savo2008 m. balandžio 24 d. rezoliuciją dėl tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) ir Tarptautinių apskaitos standartų tarybos (TAST) valdymo(1) , kurioje Parlamentas kritikuoja TAST pasiūlymą dėl TFAS MVĮ ir prašo Komisijos sukurti modernų, specialiai Europos Sąjungai pritaikytą MVĮ skirtą apskaitos sistemą, galbūt patobulinant galiojančius apskaitos teisės aktus;

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Ekonominės ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A6–0101/2008),

Bendra pastaba

1.   džiaugiasi bendra Komisijos nuostata, pateikta minėtame komunikate dėl supaprastintos bendrovių verslo aplinkos bendrovių teisės, apskaitos ir audito srityse (toliau – komunikatas), mažinti administracinę Europos įmonių naštą ir sudaryti joms galimybes veiksmingiau konkuruoti ir pasiekti geresnių rezultatų labai konkurencingoje pasaulio aplinkoje; atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos teikiami pasiūlymai dėl teisės aktų turėtų būti pagrįsti poveikio vertinimais, ypatingą dėmesį kreipiant į poveikį vidutinėms, mažosioms ir mikroįmonėms, siekiant, kad visoje vidaus rinkoje būtų užtikrinamas teisinis tikrumas ir Bendrijos acquis laikymasis bei nuoseklus vadovavimasis šiuo metu vykstančio finansinės atskaitomybės ir audito procedūrų derinimo proceso gairėmis; taip pat pabrėžia, kad būtina užtikrinti visų suinteresuotųjų šalių, įskaitant investuotojus, savininkus, kreditorius ir darbuotojus, interesų bei subsidiarumo ir proporcingumo principų pusiausvyrą;

Dėl pirmosios galimybės

2.   apskritai atmeta komunikate paminėtą pirmąją galimybę ištirti, ar Bendrijos acquis dėl bendrovių teisės turėtų apsiriboti teisės aktais, kuriuose būtų sprendžiamos sprendžiami būtent tarpvalstybinės problemos tarpvalstybiniai klausimai; tačiau kategoriškai neprieštarauja, kad būtų panaikintos suinteresuotųjų šalių nuomone verslui nebereikalingos arba nenaudingos pavienės normos nuostatos, jeigu šis panaikinimas neprieštarauja visuomenės interesams;

3.   atsižvelgdamas į pirmąją galimybę nurodo, kad su šiuo klausimu susijusiose bendrovių teisės direktyvose, būtent Antrojoje(2) , Trečiojoje(3) , Šeštojoje(4) ir Dvyliktojoje(5) direktyvose, buvo numatytas tarpvalstybinei investuotojų ir kreditorių veiklai svarbus bendrovių palyginamumas, todėl jos neturėtų būti panaikintos;

4.   atsižvelgdamas į pirmąją galimybę nurodo, kad išsamiame poveikio vertinime tikėtinam lėšų sutaupymui panaikinus direktyvas turėtų būti priešpastatomos vidaus rinkos su 27 įvairiomis bendrovių teisės sistemomis išlaidos;

5.   pažymi, kad pagrindines biurokratines kliūtis, pvz., reikalavimus pateikti įvairius duomenis ar ataskaitas, ypač mokesčių ir socialinėje srityje, sudaro valstybių narių administracinės institucijos, todėl šios kliūtys nepriklauso Bendrijos kompetencijos sričiai;

Įgyvendinimas valstybėse narėse

6.   pažymi, kad valstybės narės dažnai nepasinaudoja galimomis biurokratijos mažinimo priemonėmis ir nesuteikia bendrovėms supaprastinimo galimybių, kurios numatomos pagal Bendrijos teisę, priešingai, valstybės narės ES nuostatas papildo nacionalinėmis, griežtesnėmis taisyklėmis; ragina Komisiją įvertinti, ar įgyvendinant direktyvas (pvz., skaidrumo direktyvą(6) ) valstybėse narėse nebuvo paskatintas vadinamasis perteklinis reglamentavimas; pažymi, kad Komisija turėtų skatinti valstybes nares keistis gerąja patirtimi, pabrėžiant teigiamą įvairių paprastinimo iniciatyvų poveikį;

7.   siūlo, kad siekdamos paprastinimo valstybių narių mokesčių administravimo institucijos koordinuotų savo veiklą ir tarpusavyje derintų įmonėms keliamus informacijos teikimo reikalavimus;

Dėl antrosios galimybės

8.   iš esmės pirmenybę teikia komunikate paminėtai antrajai galimybei, t. y. kad teisės aktų leidėjas dėmesį turėtų sutelkti į atskiras konkrečias paprastinimo priemones; mano, kad, norint taikyti konkrečias paprastinimo priemones, gali reikėti apsvarstyti, ar turėtų būti panaikinti kai kurie atskiri direktyvose nustatyti reikalavimai;

9.   pabrėžia, kad direktyvų dalinių pakeitimų poveikiui įvertinti reikės laiko ir atkreipia dėmesį į tai, kad Trečioji ir Šeštoji bendrovių teisės direktyvos neseniai buvo iš dalies pakeistos Direktyva 2007/63/EB(7) ir kad šios direktyvos įgyvendinimo terminas dar tęsiasi iki 2008 m. gruodžio 31 d.; pažymi, kad dėl tolesnių minėtųjų direktyvų dalinių pakeitimų suderintos perkėlimo taisyklės gali prarasti prasmę; bet mano, kad atnaujinimas reikalingas;

10.   atkreipia dėmesį į tai, kad Antroji bendrovių teisės direktyva neseniai buvo iš dalies pakeista Direktyva 2006/68/EB(8) ir kad šios direktyvos įgyvendinimo terminas baigėsi 2008 m. balandžio 15 d.; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į įmonės KPMG atliktą galimybių tyrimą dėl kapitalo palaikymo režimo alternatyvos;

11.   ragina Komisiją aiškiau išdėstyti, kaip bendrovių teisės direktyvos, ypač Antroji, Trečioji ir Šeštoji, susijusios su TFAS;

12.   pabrėžia, kad, siekiant sklandaus vidaus rinkos veikimo, būtina audituoti viešųjų įmonių ataskaitas ir joms taikyti atskleidimo reikalavimus ir kad dėl tokių naujų elektroninių informacijos sklaidos priemonių ir technologijų, kaip elektroninis ataskaitų teikimo formatas (pvz., XBRL), tampa įmanoma ekonomiškai, veiksmingai ir greitai įvykdyti atskleidimo reikalavimus; atsižvelgdamas į Pirmosios(9) ir Vienuoliktosios(10) bendrovių teisės direktyvų supaprastinimą džiaugiasi, kad siekiama apriboti atskleidimo reikalavimus; vis dėlto pažymi, kad, kaip ir kitų paprastinimo priemonių atveju, atskleidimo reikalavimai taip pat turėtų būti persvarstomi kiekvienu atskiru atveju taikant išsamiais poveikio vertinimais grindžiamas individualias paprastinimo priemones; siūlo, kad numatant išimtis mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir mikroįmonėms būtų ypač siekiama mažinti administracinę naštą ir išlaidas, tačiau turėtų būti užtikrinti būtini informacijos poreikiai ir prieiga prie finansinių galimybių; ragina dalytis pažangiąja patirtimi Bendrijos teisės paprastinimo ir įgyvendinimo srityse;

13.   sutinka, kad bendrovėms turėtų būti prieinami paprastesni privalomos informacijos registravimo ir rengimo, teikimo ir skelbimo būdai; siūlo privalomą informaciją rengti, teikti ir skelbti naudojantis sąveikiu, visoje ES veikiančiu bendrovių registru; primygtinai ragina naudoti naujas technologijas, pvz., išplėstinę verslo atskaitomybės kalbą XBRL; pabrėžia, kad ši informacija turėtų būti lengvai prieinama investuotojams, kreditoriams, darbuotojams ir valdžios institucijoms visoje Europos Sąjungoje; ragina Komisiją pateikti gaires dėl XBRL naudojimo ES;

14.   pabrėžia, kad pagal 2006 m. pakeistas ES apskaitos taisykles reikalaujama, kad bendrovės, kurių akcijos kotiruojamos vertybinių popierių biržose, inter alia , pateiktų bendrovės valdymo ataskaitą ir tobulintų informacijos apie nebalansines procedūras atskleidimo priemones; primena, kad šių taisyklių perkėlimo į nacionalinę teisę terminas – 2008 m. rugsėjo 5 d.; ragina valstybes nares taikyti šias taisykles anksčiau; ragina Komisiją bendradarbiauti su Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų valdyba (angl. IASB) ir toliau tobulinti finansinėse ataskaitose pateikiamus duomenis apie nebalansines priemones;

15.   mano, kad Europos bendrovės statutą reikia persvarstyti siekiant labiau suderinti jį su visa Bendrijos teise;

16.   primena, kad siekis paprastinti administracinius reikalavimus turi skatinti MVĮ pasinaudoti vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis ir veikti tarptautiniu mastu;

17.   džiaugiasi tuo, kad nustatyta nauja mikroįmonių, kurios turi būti atleistos nuo Europos teisėje numatytų reikalavimų dėl apskaitos, metinių ataskaitų rengimo ir atskleidimo, kategorija; ragina daugmaž išlaikyti komunikate mikroįmonėms numatytus maksimalius dydžius, bet yra susirūpinęs, kad gali būti sunku visų jų laikytis, ypač dideles sąnaudas turinčioms įmonėms; siūlo, kad tais atvejais, kai viršijami maksimalūs dydžiai, bendrovių atskaitomybės reikalavimuose būtų numatytas atitinkamai ilgesnis pereinamasis laikotarpis; siūlo apsvarstyti, ar panašūs pereinamieji laikotarpiai turėtų būti nustatomi bendrovėms, kurios keičia teisinį statusą;

18.   primena, kad atsižvelgiant į Ketvirtojoje(11) ir Septintojoje(12) bendrovių teisės direktyvose nustatytus maksimalius dydžius, kurių nesiekiančios MVĮ atleidžiamos nuo tam tikrų apskaitos ir audito reikalavimų, itin svarbu užtikrinti nuolatinį ir prognozuojamą reglamentavimą siekiant teisinio tikrumo ir verslo administravimo sąnaudų mažinimo; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad pagal Ketvirtąją bendrovių teisės direktyvą numatyti atitinkami maksimalūs dydžiai neseniai buvo iš dalies pakeisti Direktyva 2006/46/EB(13) , o valstybės narės turi ją perkelti iki 2008 m. rugsėjo 5 d.; taip pat pabrėžia, kad dėl ES plėtros padidėjo Europos šalių ekonomikos įvairovė ir kad vykdant auditą prisidedama prie veiksmingos, gerai veikiančios ir atsakingos rinkos ekonomikos plėtojimo;

19.   ragina Komisiją imtis veiksmų pagal 2007 m. lapkričio 22−23 d. Konkurencingumo tarybos išvadose išdėstytą raginimą aktyviai skatinti atvirą valstybių narių keitimąsi pažangiąja patirtimi, kuria siekiama racionalizuoti ataskaitų teikimo reikalavimus, ir užtikrinti, kad įmonės, bendraudamos su viešojo administravimo institucijomis ir tarpusavyje, daugiau naudotųsi elektroninėmis priemonėmis;

20.   ragina Komisiją skatinti valstybes nares suderinti finansinės informacijos atskleidimo reikalavimų klasifikaciją, kaip daroma, inter alia , Nyderlanduose, ir skatinti diegti naujas technologijas, kad sumažėtų reikalavimų teikti informaciją vykdymo sąnaudos, tačiau išliktų šių įpareigojimų teikiama nauda rinkos dalyviams, politikos formuotojams ir viešojo administravimo institucijoms;

P. Sarbanes ir M. G. Oxley teisės aktai

21.   ragina, kad be komunikate nurodytų direktyvų dėl biurokratinės naštos turi būti ištirtos ir direktyvos bei taisyklės, kurių sukūrimas susijęs su JAV P. Sarbanes ir M. G. Oxley teisės aktais, pvz., Skaidrumo direktyvos, Bendrijos teisės aktų dėl prospekto(14) arba Ketvirtosios ir Septintosios bendrovių teisės direktyvų taisyklės;

Kiti teisės aktai

22.   pabrėžia, kad supaprastintos bendrovių verslo aplinkos kūrimas reikalauja naujų teisinių nuostatų, susijusių su įmonėmis, sukūrimo; atsižvelgdamas į tai, kaip pavyzdį nurodo Keturioliktąją bendrovių teisės direktyvą dėl bendrovės registruotos būstinės perkėlimo į kitą valstybę, teisę pasirinkti monistinę arba dualistinę verslo formą ir Komisijos teisėkūros pasiūlymą dėl Europos privačių bendrovių, kurio tikimasi 2008 m. viduryje;

23.   yra įsitikinęs, kad tam tikrose srityse būtinos politinės taisyklės siekiant sukurti bendrovių verslui palankią aplinką, pvz., su institucinių investuotojų skaidrumu susijusiose srityse;

24.   mano, kad sukūrus bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę Europos bendrovių statutas būtų naudingesnis ir veiksmingesnis;

25.   mano, kad dėl reikalavimo į balansą įtraukti duomenis apie atidėtus mokesčius MVĮ apkraunamos neproporcingai didele našta, nors metinių ataskaitų tikrintojams minėtoji informacija nėra vertinga; atsižvelgdamas į tai, siūlo išbraukti šią nuostatą;

26.   siūlo vadovautis vadinamuoju vieno karto principu, kad įmonėms nereikėtų teikti tos pačios informacijos daugiau negu vieną kartą ir daugiau negu vienam gavėjui;

27.   siūlo rengti konsultacijas dėl apskaitos ir audito tarnybų reguliavimo institucijos įsteigimo būtinybės ir galimybių;

o
o   o

28.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0183.
(2) 1976 m. gruodžio 13 d. Antroji Tarybos direktyva 77/91/EEB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų akcinių bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo (OL L 26, 1977 1 31, p. 1). Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/99/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 137).
(3) 1978 m. spalio 9 d. Trečioji Tarybos direktyva 78/855/EEB, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl akcinių bendrovių jungimo (OL L 295, 1978 10 20, p. 36).
(4) 1982 m. gruodžio 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 82/891/EEB, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl akcinių bendrovių skaidymo (OL L 378, 1982 12 31, p. 47). Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/63/EB (OL L 300, 2007 11 17, p. 47).
(5) 1989 m. gruodžio 21 d. Dvyliktoji Tarybos direktyva 89/667/EEB dėl vienanarių uždarųjų akcinių bendrovių (OL L 395, 1989 12 30, p. 40). Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/99/EB.
(6) 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo (OL L 390, 2004 12 31, p. 38). Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2008/22/EB (OL L 76, 2008 3 19, p. 50).
(7) 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/63/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/855/EEB ir 82/891/EEB dėl reikalavimo, kad jungiant arba skaidant akcines bendroves nepriklausomas ekspertas parengtų ataskaitą (OL L 300, 2007 11 17, p. 47).
(8) 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/68/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 77/91/EEB nuostatas, susijusias su ribotos atsakomybės akcinių bendrovių steigimu ir jų kapitalo palaikymu ir keitimu (OL L 264, 2006 9 25, p. 32).
(9) 1968 m. kovo 9 d. Pirmoji Tarybos direktyva 68/151/EEB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos suvienodinti tokias apsaugos priemones visoje Bendrijoje, reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, koordinavimo (OL L 65, 1968 3 14, p. 8). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/99/EB.
(10) 1989 m. gruodžio 21 d. Vienuoliktoji Tarybos direktyva 89/666/EEB dėl atskleidimo reikalavimų filialams, įsteigtiems valstybėse narėse tam tikrų tipų bendrovių, kurioms taikomi kitos valstybės įstatymai (OL L 395, 1989 12 30, p. 36).
(11) 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtoji Tarybos direktyva 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių (OL L 222, 1978 8 14, p. 11). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/46/EB (OL L 224, 2006 8 16, p. 1).
(12) 1983 m. birželio 13 d. Septintoji Tarybos direktyva 83/349/EEB, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl konsoliduotos atskaitomybės (OL L 193, 1983 7 18, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/99/EB.
(13) 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/46/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių, 83/349/EEB dėl konsoliduotos atskaitomybės, 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės ir 91/674/EEB dėl draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 224, 2006 6 18, p. 1).
(14) 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą (OL L 345, 2003 12 31, p. 64). Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2008/11/EB (OL L 76, 2008 3 19, p. 37).

Atnaujinta: 2008 m. lapkričio 10 d.Teisinis pranešimas