Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0163(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0131/2008

Внесени текстове :

A6-0131/2008

Разисквания :

PV 22/05/2008 - 6
CRE 22/05/2008 - 6

Гласувания :

PV 22/05/2008 - 9.3
CRE 22/05/2008 - 9.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0227

Приети текстове
PDF 200kWORD 202k
четвъртък, 22 май 2008 г. - Страсбург Окончателна версия
Европейска фондация за обучение (преработка) ***I
P6_TA(2008)0227A6-0131/2008
Резолюция
 Консолидиран текст
 Приложение
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 май 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска фондация за обучение (преработка) (COM(2007)0443 – C6-0243/2007 – 2007/0163(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент ,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0443),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 150 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0243/2007),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1) ,

–   като взе предвид писмото от 24 януари 2008 г. на Комисията по правни въпроси, до Комисията по заетост и социални въпроси съгласно член 80 а, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид членове 80а и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0131/2008),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на непроменените разпоредби на съществуващите текстове, предложението се свежда до тяхната обикновена кодификация, без изменение на тяхната същност;

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, и както е изменено по-долу;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в това предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 22 май 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска фондация за обучение ( преработка )
P6_TC1-COD(2007)0163

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 150 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията║,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1) ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2) ,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(3) ,

като има предвид, че:

(1)  Регламент (ЕИО) № 1360/90 на Съвета от 7 май 1990 г. за създаване на Европейска фондация за обучение(4) неколкократно бе съществено изменен║. Тъй като предстоят последващи изменения, регламентът следва да бъде преработен от съображения за яснота.

(2)  На срещата си на 8 и 9 декември 1989 г. в Страсбург Европейският съвет призова Съвета да приеме в началото на 1990 г. необходимите решения за създаването на Европейска фондация за обучение за Централна и Източна Европа по предложение на Комисията. В тази връзка на 7 май 1990 г. Съветът прие Регламент (ЕИО) № 1360/90, с който създаде посочената фондация.

(3)  Съгласно решение, взето с общо съгласие на представителите на правителствата на държавите-членки на равнище държавни и правителствени ръководители в Брюксел на 29 октомври 1993 г.(5) , седалището на фондацията е в Торино, Италия ;

(4)  На 18 декември 1989 г. Съветът прие Регламент (ЕИО) № 3906/89(6) относно икономическата помощ за Република Унгария и Полската народна република, който предвижда помощ в различни области, в частност обучение, с цел подпомагане процеса на икономическа и социална реформа в Унгария и Полша.

(5)  Съветът впоследствие предостави такава помощ и на други държави от Централна и Източна Европа ║.

(6)  На 27 юли 1994 Съветът прие Регламент (ЕО) № 2063/94(7) за изменение на Регламент (ЕИО) № 1360/90 с цел включване в дейностите на Европейската фондация за обучение на държавите, които получават подпомагане съгласно Програма TACIS .

(7)  На 17 юли 1998 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 1572/98(8) за изменение на Регламент (ЕИО) № 1360/90 с цел включване в дейностите на Европейската фондация за обучение на средиземноморските държави и територии, които не са членки на ЕС, и които са бенефициери на финансови и технически мерки, придружаващи реформата на техните икономически и социални структури съгласно Програмата MEDA .

(8)  На 5 декември 2000 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 2666/2000(9) относно помощта за Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Съюзна република Югославия и Бивша югославска република Македония, изменящ Регламент (ЕИО) № 1360/90 с цел включване в дейностите на Европейската фондация за обучение на държавите от Западните Балкани, до които се отнася Регламент (ЕО) № 2666/2000 .

(9)  Програми за външно подпомагане, свързани с държавите, обхванати от дейността на Европейската фондация за обучение, следва да бъдат заменени с нови инструменти на политиката в областта на външните отношения, главно с инструмента, създаден с Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)(10) и инструмента, създаден с Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за определяне на общи разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство║(11) .

(10)  Посредством подкрепата си за развитие на човешкия капитал в контекста на политиката на външни отношение ЕС допринася за икономическото развитие в посочените държави, като предоставя необходимите умения за повишаване на производителността и заетостта и подпомага социалното сближаване чрез поощряване на участието на гражданите.

(11)  В контекста на усилията на посочените държави за реформа на техните икономически и социални структури, развитието на човешкия капитал има съществено значение за постигането на дългосрочна стабилност и благоденствие, и по-конкретно за постигането на социално-икономическо равновесие.

(12)  Европейската фондация за обучение би могла да има важен принос в контекста на политиката на външни отношение на ЕС за подобряване на развитието на човешкия капитал , по-конкретно за образованието и обучението в перспективата на ученето през целия живот .

(13)  За тази цел ще е необходимо Европейската фондация за обучение да се позовава на опита, придобит в Европейския съюз във връзка с образованието и обучението, в перспективата на ученето през целия живот, както и на институциите на ЕС , занимаващи се тези дейности .

(14)   В Общността и в трети държави , включително държавите , обхванати от дейността на Европейската фондация за обучение, съществуват регионални и/или национални, публични и/или частни институции, които могат да бъдат призовани да сътрудничат за ефективното предоставяне на помощ в областта на развитието на човешкия капитал , по-специално образованието и обучението в перспективата на ученето през целия живот.

(15)  Статутът и структурата на Европейската фондация за обучение следва да улеснят един гъвкав подход спрямо специфичните и различни изисквания на отделните държави , които ще се подпомагат, като позволява да осъществява функциите си в тясно сътрудничество със съществуващите национални и международни органи.

(16)  На Европейската фондация за обучение следва да се предостави правосубектност, като същевременно се поддържа тясна организационна връзка с Комисията и се съблюдават цялостните политически и оперативни отговорности на Общността и нейните институции.

(17)  Европейската фондация за обучение следва да поддържа тесни връзки с Европейския център за развитие на професионалното обучение, с Трансевропейската програма за сътрудничество във висшето образование (Темпус) и други схеми, създадени от Съвета за предоставяне на помощ в областта на обучението на държавите , обхванати от дейността й.

(18)  Европейската фондация за обучение следва да е отворена за участие на държави , които не са членки на Общността и които споделят ангажимента на Общността и държавите-членки за предоставяне на помощ на държавите, обхванати от дейността на Европейската фондация за обучение в областта на развитието на човешкия капитал , по-специално образованието и обучението в перспективата на ученето през целия живот съгласно споразумения, които ще се договорят между Общността и тези държави .

(19)   Комисията, Европейският парламент и всички държави-членки следва да бъдат представени в управителен съвет, с цел да контролират ефективно функционирането на фондацията. ▌

(20)   За да се гарантира пълната самостоятелност и независимост на фондацията, следва да й бъде предоставен самостоятелен бюджет, приходите в който да са предимно от вноска от Общността. Бюджетната процедура на Общността следва да е приложима доколкото се отнася до финансовото участие на Общността и всякакви други субсидии, платими от общия бюджет на Европейския съюз. Одитът на счетоводните отчети следва да се извършва от Сметната палата.

(21)   Фондацията е орган, създаден от Общностите по смисъла на член 185, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(12) (по-долу наричан "финансовият регламент"), и следва съответно да приеме свои финансови правила .

(22)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13) , следва да се прилага за фондацията.

(23)   С цел да се бори с измами, корупция и други незаконни дейности, разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)(14) , следва да се прилагат без ограничения по отношение на фондацията.

(24)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията(15) следва да се прилага за фондацията.

(25)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни(16) следва да се прилага при обработката на лични данни от фондацията.

(26)  Доколкото целта на настоящия регламент , а именно помощта за трети държави в областта на развитието на човешкия капитал , не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно могат да бъдат по-добре постигнати ║на общностно равнище , Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел .

(27)   Настоящият регламент зачита основните права ▌, признати ▌в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-конкретно в член 43 от нея ,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящия регламент се създава Европейска фондация за обучение (наричана по-долу "фондацията"), чиято цел е да допринася , в контекста на политиката на външни отношения на ЕС, за подобряване на развитието на човешкия капитал в следните държави:

   а) държавите , които отговарят на условията за получаване на помощ съгласно Регламент (ЕО) № 1085/2006 и последващите свързани нормативни актове;
   б) държавите, които отговарят на условията за получаване на помощ съгласно Регламент (ЕО) № 1638/2006 и последващите свързани нормативни актове;
   в) други държави , определени с решение на управителния съвет въз основа на предложение, подкрепено от две трети от членовете на управителния съвет, и становище на Комисията, които са обхванати от инструмент на Общността или от международно споразумение, включващи компонент за развитие на човешки капитал , и съобразно наличието на ресурси.

Държавите , посочени в букви а), б) и в) се наричат оттук нататък "държави партньори".

За целите на настоящия регламент "развитие на човешкия капитал" означава работа, която допринася за развитието на умения и квалификация през целия живот чрез подобряване на системите за професионално образование и обучение.

За постигането на целите си фондацията може да предоставя помощ на държавите партньори за:

   улесняване на адаптацията към индустриалните промени, по-специално посредством първоначално и последващо професионално обучение;
   подобряване на първоначалното и непрекъснатото професионално обучение, за да се улесни първоначалната и повторната професионална интеграция на пазара на труда;
   улесняване на достъпа до професионално обучение и насърчаване на мобилността на преподавателите и обучаваните, и по-специално на младите хора;
   насърчаване на сътрудничеството в областта на обучението между учебни заведения и фирми;
   развиване на обмена на информация и опит по въпроси, които са общи за системите на обучение в държавите-членки;
   повишаване на адаптивността на работниците, по-специално чрез повишено участие в образованието и обучението през целия живот;
   разработване, въвеждане и осъществяване на реформи в системите на образование и обучение, за да се развият възможностите за наемане на работа и адекватността на пазара на труда.

Член 2

Функции

За постигане на целите, посочени в член 1, фондацията, в рамките на предоставените правомощия на управителния съвет и в съответствие с установените на общностно равнище общи насоки, има следните функции:

   а) предоставя информация, политически анализ и съвети по въпросите на развитието на човешкия капитал в държавите партньори;
   б) популяризира знанията и анализа на потребностите от умения на националните и местните пазари на труда;
   в) оказва подкрепа на съответните заинтересовани страни в държавите партньори за изграждането на капацитет за развитие на човешкия капитал ;
   г) улеснява обмена на информация и опит между донорите, участващи в реформата за развитие на човешкия капитал  в държавите партньори;
   д) подпомага предоставянето на помощ от Общността на държавите партньори в областта на развитието на човешкия капитал ;
   е) разпространява информация и поощрява изграждането на мрежа от контакти и обмена на опит и добри практики между Европейския съюз и държавите партньори, както и между самите държави партньори по въпроси, свързани с развитието на човешкия капитал ;
   ж) по искане на Комисията, участва в анализа на цялостната ефективност на подпомагането в областта на обучението, предоставяно на държавите партньори;
   з) изпълнява други задачи, които управителният съвет и Комисията могат да договорят, в контекста на общата рамка настоящия регламент.

Член 3

Общи разпоредби

1.  Фондацията има правосубектност. Във всяка държава-членка ѝ се предоставя най-широката възможна правоспособност, която се признава на юридически лица, съгласно техните закони; тя може, по-специално, да придобива или да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да бъде страна в съдебни производства . Фондацията е с нестопанска цел.

2.  Седалището на фондацията е в Торино, Италия.

3.  Фондацията си сътрудничи с другите съответни органи на Общността с подкрепата на Комисията. Фондацията си сътрудничи, по-конкретно, с Европейския център за развитие на професионалното обучение ║в рамките на съвместна годишна работна програма, приложена към годишната работна програма на всяка от агенциите, с цел поощряване на синергията и взаимното допълване между дейностите на двете агенции.

4.  Представители на социалните партньори на европейско равнище, които вече активно участват в работата на институциите на Общността и на международните организации, които работят в областта на обучението, могат, когато е подходящо, да бъдат поканени да участват в работата на фондацията.

5.   ▌ Фондацията подлежи на административен контрол от страна на Европейския омбудсман, в съответствие с условията, определени в член 195 от Договора ║.

6.  Фондацията може да сключва споразумения за сътрудничество с други подходящи органи, работещи в областта на развитието на човешкия капитал в ЕС и в международен мащаб. Управителният съвет приема подобни споразумения въз основа на проект, представен от директора, след като Комисията се произнесе със становище. Работните методи , съдържащи се в проекта, трябва да са в съответствие със законодателството на Общността.

Член 4

Прозрачност

1.  Фондацията работи в условия на висока степен на прозрачност и в съответствие с разпоредбите на параграфи 2 и 4.

2.  В срок от шест месеца след сформиране на управителния съвет, фондацията оповестява публично :

   а) своя правилник за дейността и този на управителния съвет;
   б) годишния си доклад за дейността.

3.  ▌Управителният съвет може да разрешава на представители на заинтересовани страни, в подходящи случаи, да присъстват в качеството на наблюдатели на заседания на органите на фондацията.

4.  За водените от фондацията документи се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001║.

Управителният съвет приема практическите ред и условия за прилагане на този регламент.

Член 5

Поверителност

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 4, параграф 4, фондацията не разкрива пред трети лица поверителна информация, която е получила и за която е било поискано и обосновано поверително третиране.

2.  Членовете на управителния съвет и директора подлежат на изискването за поверителност, посочено в член 287 от Договора ║.

3.  Информацията, събрана от фондацията в съответствие с настоящия регламент , подлежи на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 6

Средства за правна защита

Решенията, взети от фондацията съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да бъдат предмет на жалба пред Омбудсмана или на иск пред Съда на Европейските общности съгласно условията, установени съответно в членове 195 и 230 от Договора.

Член 7

Управителен съвет

1.  Фондацията има управителен съвет, състоящ се от ▌ представители на държавите-членки според разпоредбите в Договора от Лисабон относно ротацията при назначаването на членове на Комисията, трима представители на Комисията, както и трима експерти, назначени от Европейския парламент . В допълнение, на заседанията на управителния съвет могат да присъстват като наблюдатели трима представители на държавите партньори. Представителите могат да бъдат замествани от заместници, назначени по същото време.

2.  ▌Държавите-членки и Комисията назначават собствените си представители и техните заместници в управителния съвет.

Представителите на държавите партньори се назначават от Комисията въз основа на списък с кандидати, предложен от тези държави, и въз основа на техния опит и експертни познания в областта на работа на фондацията .

Държавите-членки, Европейският парламент и  Комисията ▌се стремят да постигнат балансирано представителство на мъже и жени в управителния съвет.

3.  Мандатът на представителите е пет години. Той може да се подновява еднократно.

4.  Управителният съвет се председателства от един от представителите на Комисията. Мандатът на председателя изтича при прекратяване на членството му в управителния съвет.

5.  Управителният съвет приема правилник за дейността си.

Член 8

Правила за гласуване и функции на председателя

1.  Всеки от представителите на държавите-членки ▌в управителния съвет има право на един глас. Представителите на Комисията имат общо един глас.

Решенията на управителния съвет изискват мнозинство от две трети от членовете на съвета, имащи право на глас , освен в случаите, посочени в параграфи 2 и 3 .

2.  Управителният съвет определя с единодушно решение на своите членове , имащи право на глас, правилата, уреждащи езиците на фондацията, като взима предвид необходимостта да се осигури достъп и участие в работата на фондацията на всички заинтересовани страни.

3.  Председателят свиква управителния съвет на заседание най-малко веднъж годишно. Допълнителни заседания могат да бъдат свиквани по искане на обикновено мнозинство на членовете на съвета, имащи право на глас .

Председателят е длъжен да информира управителния съвет за други дейности на Общността, свързани с тяхната работа, както и за очакванията на Комисията относно дейностите на фондацията през следващата година.

Член 9

Правомощия на управителния съвет

Управителният съвет има следните функции и правомощия:

   а) назначава и, при необходимост, освобождава директора на фондацията в съответствие с ║член 10, параграф 5;
   б) упражнява дисциплинарна власт над директора;
   в) приема годишната работна програма на фондацията въз основа на проект, представен от директора на фондацията, след като Комисията се е произнесла със становище, в съответствие с ║член 12.
   г) изготвя годишна прогноза за разходите и приходите на фондацията и я изпраща на Комисията;
   д) приема окончателния бюджет на фондацията и щатното разписание след приключване на годишната бюджетна процедура в съответствие с член 16;
   е) приема годишния доклад за дейността на фондацията в съответствие с установената в член 13 процедура и го изпраща на институциите и на държавите-членки;
   ж) приема правилника за дейността на фондацията въз основа на проект, представен от директора, след като Комисията се е произнесла със становище;
   з) приема финансовите правила, приложими за фондацията въз основа на проект, представен от директора на фондацията, след като Комисията се е произнесла със становище, в съответствие с ║член 19;
   и) приема условията и реда за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 в съответствие с ║член 4 от настоящия регламент.

Член 10

Директор

1.  Директорът на фондацията се назначава от управителния съвет за срок от пет години въз основа на списък от най-малко трима кандидати, представен от Комисията ▌. Преди да бъде назначен, избраният от управителния съвет кандидат се поканва да направи изявление пред компетентната(те) комисия(и) на Европейския парламент и да отговори на въпроси , поставени от нейните/техните членове.

През 9-те месеца, предшестващи изтичането на този срок Комисията извършва оценка въз основа на предварителна оценка от външни експерти , като оценява по-конкретно :

   резултатите от работата на директора;
   задълженията и изискванията на фондацията за следващите години.

Управителният съвет, действащ по предложение на Комисията, като взема предвид доклада за оценка и само в случаите, когато това може да се обоснове със задълженията и изискванията на фондацията, може да продължи мандата на директора еднократно за не повече от три години.

Управителният съвет информира Европейския парламент за намерението си да продължи мандата на директора. В срок от един месец преди продължаването на този мандат, директорът може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната(ите) комисия(и) на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от нейните/техните членове.

Ако мандатът не бъде продължен , директорът продължава да заема длъжността до назначаването на правоприемник .

2.  Директорът се назначава въз основа на лични качества , административни и управленски умения, експертни познания и опит в областта на работа на фондацията.

3.  Директорът е законния представител на фондацията.

4.  Директорът има следните функции и правомощия :

   а) подготвя, въз основа на общи насоки, установени от Комисията, годишната работна програма, проект на прогнозата за приходите и разходите на фондацията, правилника за дейността й и този на управителния съвет, нейните финансови правила и работата на управителния съвет, както и на всички ad hoc работни групи, свиквани от управителния съвет;
   б) участва, без право на глас, в заседанията на управителния съвет;
   в) изпълнява решенията на управителния съвет;
   г) изпълнява годишната работна програма на фондацията и отговаря на исканията за сътрудничество от страна на Комисията;
   д) изпълнява функциите на разпоредител с бюджетни кредити съгласно членове 33 и 42 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 ║;
   е) изпълнява бюджета на фондацията;
   ж) въвежда ефективна система за наблюдение, която позволява извършването на редовните оценки, посочени в член 24, и на тази основа изготвя ║годишен доклад за дейността на фондацията;
   з) представя този доклад на Европейския парламент;
   и) отговаря за всички въпроси, свързани с персонала, и по-специално упражнява правомощията, предвидени в член 21;
   й) определя организационната структура на фондацията и я представя за одобрение от управителния съвет;
   к) представлява фондацията пред Европейския парламент и Съвета в съответствие с член 18.

5.  Директорът се отчита за своите действия пред управителния съвет, който по предложение на Комисията може да отстрани директора от длъжност преди изтичане на съответния мандат .

Член 11

Обществен интерес и независимост

Членовете на управителния съвет и директорът действат с оглед на обществения интерес и независимо от всякакво външно влияние. За целта те ежегодно представят писмена декларация за ангажираност и писмена имуществена декларация║.

Член 12

Годишна работна програма

1.  Годишната работна програма съответства на предмета, обхвата и функциите на фондацията, посочени в членове 1 и 2 ║.

2.  Годишната работната програма се изготвя в рамките на четиригодишна работна програма в сътрудничество със службите на Комисията и съобразно приоритетите във външните отношения със съответните държави и региони, и въз основа на придобития в Общността опит в областта на образованието и обучението .

3.  Проектите и дейностите в годишната работна програма се придружават от прогноза на необходимите разходи и от разпределение на персонала и бюджетните средства.

4.  Директорът представя проекта на работната програма на управителния съвет, след като Комисията се е произнесла със становище по него.

5.  Управителният съвет приема проекта на годишната работна програма за следващата година най-късно до 30 ноември. Окончателното приемане на работната програма се извършва в началото на всяка година.

6.  При необходимост, програмата може да се приема през годината по същата процедура, за да се гарантира по-голяма ефективност на политиките на Общността.

Член 13

Годишен доклад за дейността

1.  Директорът докладва на управителния съвет за изпълнението на своите задължения под формата на годишен доклад за дейността.

2.  Докладът съдържа финансова и управленска информация, която посочва резултатите от дейностите с позоваване на годишната работна програма и  набелязаните цели, рисковете, свързани с тези дейности, използването на предоставените ресурси и начина, по който работи системата за вътрешен контрол.

3.  Управителният съвет изготвя анализ и оценка за годишния доклад за дейността за предходната финансова година.

4.  Управителният съвет приема представения от директора годишен доклад за дейността и най-късно до 15 юни го изпраща , заедно със своя анализ и оценка, на компетентните служби на Европейския парламент, ║Съвета, ║Комисията, Сметната палата и Европейския икономически и социален комитет ║. Докладът ║се изпраща и на държавите-членки и за сведение на държавите партньори.

5.  Директорът представя годишния доклад за дейността на фондацията пред компетентните комисии на Европейския парламент и компетентните подготвителни служби на Съвета.

Член 14

Връзки с други действия на Общността

Комисията, в сътрудничество с управителния съвет, осигурява последователност и взаимно допълване между работата на фондацията и други действия на общностно равнище, както в рамките на Общността, така и за подпомагане на държавите партньори.

Член 15

Бюджет

1.  За всяка финансова година се изготвя прогноза за всички приходи и разходи на фондацията, която се включва в бюджета на фондацията, който съдържа щатно разписание, като всяка финансова година съответства на календарната година.

2.  Приходите и разходите в бюджета на фондацията са балансирани.

3.  Приходите на фондацията включват, без да се засягат други видове приходи, субсидия от общия бюджет на Европейския съюз , плащания, извършени като възнаграждение за предоставени услуги, както и финансови средства от други източници.

4.  Бюджетът също така включва подробни данни за всички средства, предоставени от самите държави партньори за проекти, които се подкрепят финансово от фондацията.

Член 16

Бюджетна процедура

1.  Всяка година управителният съвет, въз основа на проект, изготвен от директора, изготвя прогноза за приходите и разходите на фондацията за следващата финансова година. Тази прогноза , която включва проект на щатно разписание, се предава от управителния съвет на Комисията най-късно до 31 март.

2.  Комисията проучва прогнозата , като взема предвид предложените ограничения в размера на общата налична сума за външни действия, и включва в предварителния проект на общия бюджет ║средствата, които счита за необходими за щатното разписание, и размера на субсидията, която трябва да бъде отпусната от общия бюджет на Европейския съюз ║.

3.  Прогнозата се изпраща от Комисията на Европейския парламент и на Съвета (наричани по-долу "бюджетен орган") заедно с предварителния проект на общия бюджет ║.

4.  Бюджетният орган разрешава разходите за субсидиране на фондацията.

Бюджетният орган приема щатното разписание на фондацията.

5.  Бюджетът и щатното разписание се приемат от управителния съвет. Те стават окончателни след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз . При необходимост, се правят съответни корекции на бюджета и щатното разписание.

6.  Управителният съвет уведомява при първа възможност бюджетния орган за намерението си да осъществи проектите, които могат да имат значителни финансови последици за финансирането на бюджета на фондацията , и по-конкретно за проекти, свързани с недвижимо имущество, като например наемане или покупка на сгради. Той информира Комисията за това.

Когато бюджетният орган е уведомил за намерението си да се произнесе със становище, последното се изпраща на управителния съвет в срок от шест седмици, считано от датата на уведомлението за проекта.

Член 17

Изпълнение на бюджета и контрол

1.  Най-късно до 1 март след приключването на всяка финансова година счетоводителят на фондацията съобщава временния счетоводен отчет, заедно с отчета за управлението на бюджетното и финансовото управление за финансовата година, на счетоводителя на Комисията. Счетоводителят на Комисията консолидира временните счетоводни отчети на институциите и децентрализираните органи в съответствие с член 128 от финансовия регламент.

2.  Най-късно до 31 март, след приключването на всяка финансова година, счетоводителят на Комисията предоставя на Сметната палата временния счетоводен отчет на фондацията, към който е приложен доклад за бюджетното и финансово управление за съответната финансова година. Докладът за бюджетното и финансово управление за тази финансова година също се изпраща на Европейския парламент и на Съвета.

3.  Директорът изпълнява бюджета на фондацията.

4.  След получаване на забележките на Сметната палата относно временния счетоводен отчет на фондацията, съгласно член 129 от финансовия регламент, директорът изготвя окончателния счетоводен отчет на фондацията на своя отговорност и го представя за становище на управителния съвет.

5.  Управителният съвет се произнася със становище относно окончателния счетоводен отчет на фондацията.

6.  Директорът изпраща окончателния счетоводен отчет, заедно със становището на управителния съвет, на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата най-късно до 1 юли след приключването на всяка финансова година.

7.  Окончателният финансов отчет се публикува.

8.  Директорът на фондацията изпраща на Сметната палата отговор на нейните забележки най-късно до 30 септември. Той/тя изпраща този отговор и на управителния съвет.

9.  Директорът представя на Европейския парламент, по негово искане, всяка информация, необходима за безпрепятственото прилагане на процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за съответната финансова година, съгласно предвиденото в член 146, параграф 3 от финансовия регламент.

10.  Европейският парламент, по препоръка на Съвета, с квалифицирано мнозинство, преди 30 април на година N + 2, освобождава директора от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N.

11.  При необходимост , директорът предприема всички подходящи действия, които се изискват в забележките, придружаващи решението за освобождаване от отговорност.

Член 18

Европейски парламент и Съвет

Без да се засяга посочения по-горе контрол, и по-специално бюджетната процедура и процедурата по освобождаване от отговорност, Европейският парламент или Съветът може да поиска по всяко време ▌изслушване на директора по всеки въпрос , свързан с дейността на фондацията.

Член 19

Финансови правила

1.  Финансовите правила, приложими за фондацията, се приемат от управителния съвет след консултация с Комисията. Те не могат да се отклоняват от разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 ║, освен ако такива отклонения са конкретно необходими за функционирането на фондацията ║и с предварителното съгласие на Комисията.

2.  В съответствие с член 133, параграф 1 от финансовия регламент, фондацията прилага счетоводните правила, приети от счетоводителя на Комисията, за да може отчетите ѝ да бъдат консолидирани с тези на Комисията.

3.  Регламент (ЕО) № 1073/1999 се прилага за фондацията в своята цялост.

4.  Фондацията спазва Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (17) . Управителният съвет ▌приема необходимите мерки за подпомагане на ║OLAF при извършването на такива вътрешни разследвания.

Член 20

Привилегии и имунитети

Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейските общности се прилага за фондацията.

Член 21

Правилник за служителите

Служителите на фондацията спазват правилника, който се прилага спрямо длъжностните лица и другите служители на Европейските общности.

По отношение на своите служители фондацията упражнява правомощията на орган по назначаването .

Управителният съвет приема, съгласувано с Комисията, необходимите правила за прилагане в съответствие с разпоредбите на член 110 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и член 127 от Условията за наемане на работа на други служители на Европейските общности.

Управителният съвет може да приема разпоредби, позволяващи командироване във фондацията на национални експерти от държавите-членки║.

Член 22

Отговорност

1.  Договорната отговорност на фондацията се урежда от законодателството, приложимото спрямо съответния договор.

2.  В случаите на извъндоговорна отговорност, фондацията, в съответствие с общите принципи на правото на държавите-членки, възстановява вредите , нанесени от фондацията или нейни служители при изпълнение на техните задължения.

Споровете свързани с обезщетяване на такива вреди са подведомствени на Съда на ЕО.

3.  Личната отговорност на служителите към фондацията се урежда от съответните разпоредбите, приложими за служителите на фондацията.

Член 23

Участие на трети държави

1.  Фондацията е отворена за участие на държави , които не са членки на Европейската общност и които споделят ангажимента на Общността и на държавите-членки за предоставяне на помощ в областта на развитието на човешкия капитал на държавите партньори, определени в член 1, при условия, които ще бъдат определени в споразумения между тях и Общността съгласно процедурата, предвидена в член 300 от Договора.

В споразуменията , наред с другото , се определят характерът и степента и подробните правила за участие на тези страни в работата на фондацията, включително разпоредби за финансово участие и служители. Тези споразумения не могат да предвиждат представителство на трети държави в управителния съвет с право на глас, нито да съдържат разпоредби, които не съответстват на правилника за служителите, посочен в член 21 ║.

2.  Управителният съвет може да преценява за необходимо участието на тези държави в ad hoc работни групи, без да е необходимо споразумение за това.

Член 24

Оценка

1.  В съответствие с член 25, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2343/2002 , фондацията извършва редовни предварителни и последващи оценки на своите дейности, когато последните са свързани със значителни разходи. Управителният съвет се информира за резултатите от тези оценки.

2.  На всеки четири години Комисията, след консултации с управителния съвет, извършва оценка на изпълнението на настоящия регламент, резултатите, постигнати от фондацията и нейните работни методи, в съответствие с целите, мандата и функциите, определени в регламента. Оценката се извършва от  външни експерти. Комисията представя резултатите от оценката на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономическия и социален комитет.

3.  Фондацията предприема всички необходими действия за справяне с всеки проблем, възникнал в процеса на оценка.

Член 25

Преразглеждане

Вследствие на оценката, Комисията представя, при необходимост , предложение за преразглеждане на разпоредбите на настоящия регламент. В случай че Комисията счита, че съществуването на фондацията вече не е оправдано, съобразно възложените ѝ цели, тя може да предложи отмяна на настоящия регламент.

Член 26

Oтмяна

Регламенти (ЕИО) № 1360/90, (ЕО) № 2063/94, (ЕО) № 1572/98 и (ЕО) № 1648/2003, както и член 16 от Регламент (ЕО) № 2666/2000 ║,║ изброени в приложение I, се отменят.

Позоваването на отменените регламенти се тълкува като позоваване на настоящия регламент съобразно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 27

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставен в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) OВ C ...
(2) OВ C ...
(3) Позиция на Европейския парламент от 22 май 2008 г.
(4) OВ L 131, 23.5.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1648/2003 ║(ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 22).
(5) ОВ C 323, 30.11.1993 г., стр. 1.
(6) ОВ L 375, 23.12.1989 г., стр. 11.
(7) OВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 9.
(8) OВ L 206, 23.7.1998 г., стр. 1.
(9) OВ L 306, 7.12.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2112/2005. (ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 23).
(10) OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 82.
(11) OВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 1.
(12) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(13) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(14) ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.
(15) ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.
(16) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
(17) ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15 .


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отменен регламент и последващи изменения

Регламент (ЕИО ) № 1360/90 на Съвета от 7 май 1990 г.

(OВ L 131, 23.5 .1990 г., стр. 1)

Регламент (ЕО) № 2063/94 на Съвета от 27 юли 1994 г.

(OВ L 216, 20.8 .1994 г., стр. 9)

Регламент (ЕО) № 1572/98 на Съвета от 17 юли 1998 г.

(OВ L 206, 23.7 .1998 г., стр. 1)

Член 16 от Регламент (ЕО) № 2666/2000 на Комисията от 5 декември 2000 г.

(OВ L 306, 7 .12.2000 г., стр. 1)

Регламент (ЕО) № 1648/2003 на Съвета от 18 юни 2003 г.

(OВ L 245, 29.9 .2003 г., стр. 22)


ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

Таблица на съответствието

Регламент (ЕИО) № 1360/90

Настоящият регламент

Член 1, уводна част

Член 1, край на уводната част

Член 1, от първо до четвърто тире

Член 1, второ изречение

Член 2

Член 3, уводна част

Член 3, букви а) - ж)

Член 3, буква з)

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 3, първо изречение

Член 4, параграф 2

Член 1, уводна част

Член 1, край на уводната част

Член 1, букви а) - в)

Член 1, второ изречение

Член 2, уводна част

Член 2, букви а) - е)

Член 2, буква ж)

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 3, първо изречение

Член 3, параграф 3, второ изречение

Член 3, параграфи 4 и 5

Член 4, параграфи 1 - 3

Член 4a, параграф 1

Член 4a, параграф 2

Член 4a, параграф 3

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 4, първа алинея ║

Член 5, параграф 4, втора алинея ║

Член 5, параграф 4, трета и четвърта алинеи ║

Член 5, параграф 4, последна алинея

Член 5, параграфи 5 и 6

Член 5, параграфи 7 - 10

Член 6

Член 4, параграф 4, първа алинея ║

Член 4, параграф 4, втора алинея ║

Член 5

Член 6

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 2, първа и втора алинеи ║

Член 7, параграф 2, трета и четвърта алинеи ║

Член 7, параграф 3

Член 7, параграф 4, първо изречение

Член 7, параграф 4, второ изречение

Член 7, параграф 5

Член 8, параграф 1, първа алинея ║

Член 8, параграф 1, втора алинея ║

Член 8, параграф 1, последна алинея

Член 8, параграфи 2 и 3

Член 9

Член 7, параграф 1, уводна част

Член 7, параграф 1, края на първо изречение и второ изречение

Член 7, параграф 2

Член 7, параграф 3

Член 8 (отчасти)

Член 9

Член 10, параграф 1

Член 10, параграф 2

Член 10, параграф 3

Член 10, параграфи 4 - 6

Член 10, параграф 1, уводна част

Член 10, параграф 1, края на първо изречение, второ изречение и алинеи ║втора - четвърта

Член 10, параграф 2

Член 10, параграф 5, първо изречение

Член 10, параграф 3

Член 10, параграф 4, букви а) - к)

Член 11

Член 12

Член 13

Член 14

Член 15

Член 16, параграф 1

Член 16, параграф 2

Член 16, параграф 3

Член 16, параграфи 4 - 6

Член 11, параграф 1

Член 11, параграфи 2 и 3

Член 11, параграфи 4 - 10

Член 12

Член 13

Член 14

Член 15

Член 16, параграф 1

Член 16, параграф 2

Член 17 (отчасти)

Член 18

Член 19

Член 17, параграф 3

Член 17, параграфи 1 и 2

Член 17, параграфи 4 - 10

Член 17, параграф 11

Член 18

Член 19, параграф 1

Член 19, параграфи 2 - 4

Член 20

Член 21, първо и второ изречение и уводната част от трето изречение

Член 21, последните думи от трето изречение и последното изречение

Член 22

Член 23, параграф 1, алинея първа и първото изречение от втора алинея║

Член 23, параграф 1, последното изречение от втора алинея║

Член 23, параграф 2

Член 24, параграф 1

Член 24, параграф 2

Член 24, параграф 3

Член 25

Член 26

Член 27

Приложение

Последно осъвременяване: 22 февруари 2011 г.Правна информация