Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0163(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0131/2008

Předložené texty :

A6-0131/2008

Rozpravy :

PV 22/05/2008 - 6
CRE 22/05/2008 - 6

Hlasování :

PV 22/05/2008 - 9.3
CRE 22/05/2008 - 9.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0227

Přijaté texty
PDF 194kWORD 237k
Čtvrtek 22. května 2008 - Štrasburk Konečné znění
Evropské nadace pro vzdělávání (přepracování) ***I
P6_TA(2008)0227A6-0131/2008
Usnesení
 Úplné znění
 Příloha
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. května 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracovaná verze) (KOM(2007)0443 – C6-0243/2007 – 2007/0163(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament ,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0443),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 150 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0243/2007),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1) ,

-   s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 24. ledna 2008 zaslaný Výboru pro zaměstnanost a sociální věci podle čl. 80a odst. 3 jednacího řádu,

-   s ohledem na články 80a a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0131/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh prostou kodifikací těchto znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. května 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracované znění)
P6_TC1-COD(2007)0163

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 150  této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise║,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1) ,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2) ,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(3) ,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 1360/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(4) bylo několikrát podstatně změněno. Vzhledem k novým změnám by uvedené nařízení mělo být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracováno.

(2)  Evropská rada na zasedání ve Štrasburku ve dnech 8. a 9. prosince 1989 vyzvala Radu, aby na počátku roku 1990 přijala na návrh Komise rozhodnutí nezbytná pro založení Evropské nadace odborného vzdělávání pro střední a východní Evropu. Rada proto dne 7. května 1990 přijala nařízení (EHS) č. 1360/90 o zřízení uvedené nadace.

(3)  Na základě rozhodnutí přijatého vzájemnou dohodou zástupců vlád členských států na jejich zasedání na úrovni hlav států a předsedů vlád v Bruselu dne 29. října 1993(5) se sídlem nadace stal Turín v Itálii.

(4)  Dne 18. prosince 1989 Rada přijala nařízení (EHS) č. 3906/89(6) o hospodářské pomoci Maďarské republice a Polské lidové republice, která byla směrována do různých oblastí včetně vzdělávání za účelem podpory procesu hospodářských a sociálních reforem v Maďarsku a Polsku.

(5)  Rada následně tuto pomoc rozšířila i na další země střední a východní Evropy ║.

(6)  Dne 27. července 1994 Rada přijala nařízení (ES) č. 2063/94(7) , kterým se mění nařízení (EHS) č. 1360/90, s cílem zahrnout do činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání státy podporované programem TACIS║.

(7)  Dne 17. července 1998 Rada přijala nařízení (ES) č. 1572/98(8) , kterým se mění nařízení (EHS) č. 1360/90, s cílem zahrnout do činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání třetí země a území v oblasti Středomoří podporované prostřednictvím finančních a technických opatření spojených s reformou jejich hospodářských a sociálních struktur na základě programu MEDA .

(8)  Dne 5. prosince 2000 Rada přijala nařízení (ES) č. 2666/2000(9) o pomoci pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii a o změně nařízení (EHS) č. 1360/90, s cílem zahrnout do činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání státy západního Balkánu, na které se vztahuje dané nařízení.

(9)  Programy vnější pomoci pro země, na které se vztahuje činnost Evropské nadace odborného vzdělávání, mají být nahrazeny novými nástroji politiky vnějších vztahů, zejména nástrojem zavedeným nařízením Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006 , kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci(10) , a nástrojem zavedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství(11) .

(10)  Prostřednictvím podpory rozvoje lidského kapitálu v rámci své politiky vnějších vztahů přispívá EU k hospodářskému rozvoji těchto států, neboť jim umožňuje získat dovednosti nezbytné pro zvýšení produktivity a zaměstnanosti, a k větší sociální soudržnost díky podpoře účasti občanů.

(11)  V rámci úsilí těchto států vynakládaného na reformy jejich hospodářských a sociálních struktur má rozvoj lidského kapitálu zásadní význam pro dosažení dlouhodobé stability a prosperity, a zejména pak sociálně-ekonomické rovnováhy.

(12)  Evropská nadace odborného vzdělávání by v rámci politik vnějších vztahů EU  mohla významně přispět k lepšímu rozvoji lidského kapitálu , především pokud jde o vzdělávání a odbornou přípravu z hlediska celoživotního učení.

(13)  Za tímto účelem bude muset Evropská nadace odborného vzdělávání čerpat ze zkušeností, které Evropská unie  získala v oblasti vzdělávání a odborné přípravy z hlediska celoživotního učení , a bude se muset obrátit na orgány EU, které se touto činností zabývají.

(14)  Ve Společenství a třetích zemích včetně zemí , na které se vztahují činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání,  existují regionální nebo vnitrostátní, veřejné nebo soukromé organizace, které je možné vyzvat ke spolupráci při účinném zajišťování pomoci v oblasti rozvoje lidského kapitálu , zejména pokud jde o vzdělávání a odbornou přípravu z hlediska celoživotního učení.

(15)   Status a struktura Evropské nadace odborného vzdělávání by měly umožňovat pružně reagovat na specifické a rozdílné požadavky jednotlivých zemí, kterým se má pomoc poskytovat, a musí umožňovat, aby nadace plnila své úkoly v úzké spolupráci se stávajícími vnitrostátními a mezinárodními subjekty.

(16)  Evropské nadaci odborného  vzdělávání by měla být přiznána právní subjektivita při zachování úzkého pracovního vztahu s Komisí a respektování celkových politických a operačních odpovědností Společenství a jeho orgánů.

(17)  Evropská nadace odborného vzdělávání by měla být úzce propojena s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP), programem celoevropské mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání (Tempus) a jakýmikoli dalšími programy zřízenými Radou za účelem poskytování pomoci v oblasti odborného vzdělávání zemím , na které se její činnosti vztahují.

(18)   Evropská nadace odborného vzdělávání by měla být otevřena pro účast zemí, které nejsou členy Společenství a které sdílejí závazek Společenství a členských států poskytovat pomoc v oblasti rozvoje lidského kapitálu , a zejména vzdělávání a odborné přípravy z hlediska celoživotního učení zemím, na které se vztahují činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání, v rámci úpravy, která má být stanovena dohodami mezi Společenstvím a výše uvedenými zeměmi.

(19)  Evropský parlament, Komise a všechny členské státy by měly být zastoupeny ve správní radě za účelem účinné kontroly činnosti nadace. ▌

(20)  Nadace by měla v zájmu plné autonomie a nezávislosti disponovat samostatným rozpočtem, jehož příjmy budou v prvé řadě tvořit příspěvky Společenství. Na příspěvek Společenství a každé další subvence ze souhrnného rozpočtu Evropské unie by se měl vztahovat rozpočtový proces Společenství. Účetní audit by měl provádět Účetní dvůr.

(21)  Nadace je subjektem zřízeným Společenstvími ve smyslu čl. 185 odst. 1 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(12) (dále jen "finanční nařízení"), a proto by měla přijmout své finanční předpisy v souladu s uvedeným nařízením.

(22)  Na nadaci by se mělo vztahovat nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13) .

(23)  V zájmu boje proti podvodům, korupci a jiným nezákonným činnostem by se na nadaci mělo bez omezení vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)(14) .

(24)  Na nadaci by se mělo vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise(15) .

(25)  Na zpracování osobních údajů nadací by se mělo vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů(16) .

(26)  Jelikož cíle tohoto nařízení , totiž poskytování pomoci třetím zemím v oblasti rozvoje lidského kapitálu , ▌nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států , a ║proto jej může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku ║ toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle .

(27)  Toto nařízení respektuje základní práva ▌uznanáListinou základních práv Evropské unie, zejména její článek 43 ,

PŘIJALY  TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Tímto nařízením se zřizuje Evropská nadace odborného vzdělávání (dále jen "nadace"), jejímž cílem je přispět v rámci politik vnějších vztahů EU ke zlepšení rozvoje lidského kapitálu v těchto zemích:

   a) zemích způsobilých k získání podpory podle nařízení ║ (ES) č. 1085/2006 a pozdějších souvisejících právních předpisů;
   b) zemích způsobilých k získání podpory podle nařízení (ES) č. 1638/2006 a pozdějších souvisejících právních předpisů;
   c) v rámci dostupných prostředků také dalších zemích určených rozhodnutím správní rady na návrh předložený dvěma třetinami jejích členů a na základě stanoviska Komise; tyto země musí být předmětem některého z nástrojů Společenství nebo mezinárodních dohod, jejichž součástí je i rozvoj lidského kapitálu .

Země uvedené v písmenech a), b) a c) se dále nazývají "partnerské země".

Pro účely tohoto nařízení se "rozvojem lidského kapitálu" rozumí práce, která prostřednictvím zdokonalování systémů odborného vzdělávání a odborné přípravy přispívá k celoživotnímu rozvoji dovedností a schopností každého jednotlivce.

Pro dosažení tohoto cíle může nadace poskytovat partnerským zemím pomoc v těchto oblastech:

   - usnadňování adaptace na změny v průmyslu, zejména odborným vzděláváním a rekvalifikací,
   - zlepšování základního a navazujícího odborného vzdělávání za účelem usnadnění profesního začlenění a znovuzačlenění do pracovního trhu,
   - usnadňování přístupu k odbornému vzdělávání a podporu mobility vyučujících a osob vyučovaných v rámci odborné výuky, obzvláště mladých lidí,
   - podpora spolupráce v oblasti odborného vzdělávání mezi školskými zařízeními a podniky,
   - rozvoj výměny informací a zkušeností týkajících se otázek, které jsou společné systémům odborného vzdělávání členských států,
   - zvyšování přizpůsobivosti pracovníků, zejména díky zvýšené účasti na vzdělávání a odborné přípravě z hlediska celoživotního učení,
   - plánování, prezentace a uskutečňování reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy v zájmu zvyšování zaměstnatelnosti a orientace na potřeby pracovního trhu.

Článek 2

Úkoly

Pro účely dosažení cílů vymezených v článku 1 má nadace v mezích pravomocí přiznaných správní radě a při dodržování obecných zásad stanovených na úrovni Společenství tyto úkoly:

   a) poskytovat informace, analýzy politik a poradenství, pokud jde o otázky rozvoje lidského kapitálu v partnerských zemích;
   b) propagovat získávání informací o dovednostech, po nichž je na celostátních a místních trzích práce poptávka, jakož i analýzu těchto dovedností;
   c) podporovat dotčené zúčastněné strany v partnerských zemích, aby budovaly kapacity v oblasti rozvoje lidského kapitálu ;
   d) usnadňovat výměnu informací a zkušeností mezi dárci působícími v oblasti reformy rozvoje lidského kapitálu v partnerských zemích;
   e) podporovat poskytování pomoci Společenství partnerským zemím v oblasti rozvoje lidského kapitálu ;
   f) šířit informace a podporovat vytváření sítí a výměny zkušeností a osvědčených postupů týkajících se rozvoje lidského kapitálu mezi Evropskou unií a partnerskými zeměmi a v rámci partnerských zemí;
   g) na žádost Komise se podílet na analýze celkové účinnosti pomoci v oblasti odborného vzdělávání poskytované partnerským zemím;
   h) plnit další úkoly sjednané správní radou a Komisí v obecném rámci tohoto nařízení.

Článek 3

Obecná ustanovení

1.  Nadace má právní subjektivitu. Ve všech členských státech má nejširší způsobilost k právním úkonům přiznávanou podle vnitrostátního práva právnickým osobám; může zejména nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a může vystupovat před soudy. Je neziskovou organizací.

2.  Sídlo nadace je v Turíně v Itálii.

3.  Nadace spolupracuje s ostatními příslušným institucemi Společenství, s podporou Komise. Nadace spolupracuje zejména s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání ║v rámci společného ročního pracovního programu, který je připojen k ročnímu pracovnímu programu každé agentury s cílem podporovat součinnost a doplňkovost obou agentur.

4.  K účasti na činnosti nadace mohou být případně vyzváni i zástupci sociálních partnerů na evropské úrovni, kteří se již aktivně podílejí na činnosti orgánů Společenství, a mezinárodní organizace činné v oblasti odborného vzdělávání.

5 .  Nadace podléhá správní kontrole Evropského veřejného ochránce práv, za podmínek stanovených v článku 195 Smlouvy ║.

6 .  Nadace může uzavřít dohody o spolupráci s jinými příslušnými subjekty působícími v oblasti rozvoje lidského kapitálu v EU a ve světě. Správní rada schválí takové dohody na základě návrhu předloženého ředitelem poté, co Komise vydá své stanovisko. Pracovní ujednání obsažená v těchto dohodách musí být v souladu s právem Společenství.

Článek 4

Transparentnost

1.  Činnost nadace se vyznačuje vysokou mírou transparentnosti a je v souladu s ustanoveními odstavců 2 až 4.

2.  Nadace ▌zveřejní do šesti měsíců po ustavení své správní rady:

   a) svůj jednací řád a jednací řád správní rady;
   b) svou výroční zprávu o činnosti.

3.  Správní rada může ▌povolit zástupcům zúčastněných stran, aby se v případě potřeby účastnili zasedání subjektů nadace jakožto pozorovatelé.

4.  Na dokumenty v držení nadace se vztahuje nařízení (ES) č. 1049/2001.

Správní rada přijme praktické postupy pro uplatňování uvedeného nařízení.

Článek 5

Důvěrnost

1.  Aniž je dotčen čl. 4 odst. 4, nesděluje nadace třetím stranám důvěrné informace, které obdržela a u nichž je požadováno a odůvodněno důvěrné zacházení.

2.  Členové správní rady a ředitel jsou povinni zachovávat důvěrnost v souladu s článkem 287 Smlouvy ║.

3.  Na informace shromažďované nadací v souladu s tímto nařízením se vztahuje nařízení (ES) č. 45/2001.

Článek 6

Opravné prostředky

Proti rozhodnutím přijatým nadací podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost veřejnému ochránci práv nebo žalobu k Soudnímu dvoru Evropských společenství  podle článků 195 a 230 Smlouvy.

Článek 7

Správní rada

1.  Nadace má správní radu skládající se ze zástupců členských států jmenovaných na základě ustanovení Lisabonské smlouvy o rotačním systému pro jmenování komisařů , tří zástupců Komise a tří odborníků jmenovaných Evropským parlamentem . Schůzí správní rady se dále mohou účastnit tři zástupci partnerských zemí jako pozorovatelé . Zástupci mohou být zastoupeni náhradníky, kteří jsou jmenováni ve stejnou dobu.

2.  Členské státy a Komise jmenují do správní rady své vlastní zástupce a náhradníky.

Zástupce partnerských zemí jmenuje Komise na základě seznamu kandidátů, které tyto země navrhnou, a jejich zkušeností a odborných znalostí v oblastech činnosti nadace .

Členské státy, Evropský parlament a Komise usilují o to, aby byli ve správní radě rovnoměrně zastoupeni muži a ženy.

3.  Funkční období zástupců činí pět let. Mohou být jmenováni na jedno další období.

4.  Správní radě předsedá jeden ze zástupců Komise. Funkční období předsedy končí zároveň s jeho členstvím ve správní radě.

5.  Správní rada přijme svůj jednací řád.

Článek 8

Pravidla hlasování a úkoly předsedy

1.  Zástupci členských států ▌ve správní radě mají každý jeden hlas. Zástupci Komise mají společně jeden hlas.

Rozhodnutí správní rady jsou přijímána dvoutřetinovou většinou členů správní rady, kteří mají hlasovací právo, s výjimkou případů uvedených v odstavcích 2 a 3 .

2.  Jednomyslným rozhodnutím svých členů, kteří mají hlasovací právo, určí správní rada pravidla pro užívání jazyků v nadaci s přihlédnutím k potřebě zajistit přístup všech zúčastněných osob k činnosti nadace a jejich účast na činnosti nadace.

3.  Předseda svolává správní radu nejméně jednou ročně. Další schůze mohou být svolány na žádost prosté většiny členů rady, kteří mají hlasovací právo.

Předseda odpovídá za informování správní rady o dalších činnostech Společenství týkajících se práce nadace a o činnostech, které Komise  od nadace očekává  v průběhu následujícího roku.

Článek 9

Pravomoci správní rady

Správní rada má tyto úkoly a pravomoci:

   a) jmenovat a v případě potřeby odvolat ředitele nadace v souladu s čl. 10 odst. 5;
   b) vykonávat disciplinární pravomoc nad ředitelem;
   c) schvalovat roční pracovní program nadace na základě návrhu předloženého ředitelem nadace poté, co Komise vydala své stanovisko, v souladu s článkem 12;
   d) každoročně stanovit předběžný odhad výdajů a příjmů nadace a předat jej Komisi;
   e) přijímat konečný rozpočtový plán a plán pracovních míst nadace v návaznosti na ukončení ročního rozpočtového procesu, v souladu s článkem 16;
   f) schvalovat výroční zprávu o činnosti nadace v souladu s postupem stanoveným v článku 13 a předat ji orgánům a členským státům;
   g) přijmout jednací řád nadace na základě návrhu předloženého ředitelem poté, co Komise vydala své stanovisko;
   h) schvalovat finanční předpisy použitelné na nadaci na základě návrhu předloženého ředitelem poté, co Komise vydala své stanovisko, v souladu s článkem 19;
   i) přijmout postupy pro uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001, v souladu s článkem 4 tohoto nařízení.

Článek 10

Ředitel

1.  Ředitele nadace jmenuje správní rada na pětileté funkční období na základě seznamu nejméně tří kandidátů, který předloží Komise ▌.Před jmenováním je kandidát vybraný správní radou vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem či výbory Evropského parlamentu a zodpověděl dotazy členů tohoto výboru či výborů.

V průběhu devíti měsíců před koncem tohoto období Komise provede hodnocení na základě posouzení, které vypracují externí odborníci. V rámci tohoto hodnocení Komise posoudí zejména:

   - výsledky činnosti ředitele;
   - úkoly a povinnostmi nadace v následujících letech.

Správní rada může na návrh Komise, s přihlédnutím k hodnotící zprávě a pouze v případech, kdy to lze odůvodnit úkoly a povinnostmi nadace, jedenkrát prodloužit funkční období ředitele o nejvýše tři roky.

Správní rada informuje o svém záměru prodloužit funkční období ředitele Evropský parlament. Měsíc před prodloužením funkčního období může být ředitel vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem či výbory Evropského parlamentu a zodpověděl dotazy členů tohoto výboru či výborů.

Není-li funkční období prodlouženo, zůstává ředitel ve funkci až do jmenování svého nástupce.

2.  Ředitel je jmenován na základě svých zásluh, administrativních a řídících schopností, odborných znalostí a zkušeností v oblasti činnosti nadace.

3.  Ředitel je právním zástupcem nadace.

4.  Ředitel má tyto úkoly a pravomoci:

   a) podle obecných zásad stanovených Komisí připravit roční pracovní program, odhad výdajů a příjmů nadace, jednací řád nadace a správní rady, finanční předpisy a práci správní rady a všech ad hoc pracovních skupin svolaných správní radou;
   b) účastnit se zasedání správní rady bez práva hlasovat;
   c) provádět rozhodnutí správní rady;
   d) provádět roční pracovní program nadace a vyřizovat žádosti o pomoc podané Komisí;
   e) plnit úkoly schvalující osoby v souladu s články 33 až 42 nařízení ║(ES, Euratom) č. 2343/2002;
   f) plnit rozpočet nadace;
   g) zavést účinný systém monitorování za účelem pravidelného hodnocení uvedeného v článku 24 a na tomto základě připravit návrh výroční zprávy o činnosti nadace;
   h) předložit výroční zprávu Evropskému parlamentu;
   i) řídit veškeré personální záležitosti, a zejména vykonávat pravomoci stanovené v článku 21;
   j) navrhnout organizační strukturu nadace a předložit ji správní radě ke schválení;
   k) zastupovat nadaci před Evropským parlamentem a Radou v souladu s ustanoveními článku 18. ║

5.  Ředitel odpovídá za svou činnost správní radě, která jej může na návrh Komise odvolat před koncem jeho funkčního období.

Článek 11

Veřejný zájem a nezávislost

Členové správní rady a ředitel jednají ve veřejném zájmu a nezávisle na jakémkoli vnějším vlivu. Za tímto účelem každoročně podávají písemné prohlášení o závazku a písemné prohlášení o zájmu.

Článek 12

Roční pracovní program

1.  Roční pracovní program odpovídá předmětu činnosti, oblasti působnosti a úkolům nadace uvedeným v článcích 1 a 2 ║.

2.  Roční pracovní program je navrhován ║ v rámci víceletého pracovního programu na období čtyř let ve spolupráci s útvary Komise s ohledem na priority v oblasti vnějších vztahů týkající se dotčených zemí a regionů a na základě zkušeností se vzděláváním a odbornou přípravou ve Společenství.

3.  K projektům a činnostem uvedeným v ročním pracovním programu se připojí odhad nezbytných výdajů a rozdělení zaměstnanců a rozpočtových zdrojů.

4.  Ředitel předkládá návrh pracovního programu správní radě poté, co k němu vydala své stanovisko Komise.

5.  Správní rada přijme návrh ročního pracovního programu na následující rok nejpozději do 30. listopadu. Konečný pracovní program se přijme na počátku každého roku.

6.  V případě potřeby může být program v průběhu roku stejným způsobem upraven za účelem zajištění vyšší účinnosti politik Společenství.

Článek 13

Výroční zpráva o činnosti

1.  Ředitel informuje správní radu o plnění svých povinností prostřednictvím výroční zprávy o činnosti.

2.  Tato zpráva obsahuje finanční a správní informace o výsledcích operací ve vztahu k ročnímu pracovnímu programu a ke stanoveným cílům, o rizicích spojených s těmito operacemi, využití poskytnutých prostředků a způsobu fungování systému interní kontroly.

3.  Správní rada provede rozbor a posouzení výroční zprávy o činnosti za předchozí finanční rok.

4.  Správní rada přijme výroční zprávu o činnosti předloženou ředitelem a nejpozději do 15. června ji spolu s rozborem a posouzením předá příslušným orgánům Evropského parlamentu, Rady, Komise, Účetního dvora a Evropského hospodářského a sociálního výboru ║. Zpráva se rovněž předá členským státům a pro informaci i partnerským zemím.

5 .  Ředitel předkládá výroční zprávu o činnosti příslušným výborům Evropského parlamentu a příslušným přípravným orgánům Rady.

Článek 14

Spojení s ostatními akcemi Společenství

Komise ve spolupráci se správní radou zajistí soulad a doplňkovost mezi činností nadace a dalšími akcemi na úrovni Společenství, jak v rámci Společenství, tak v rámci pomoci partnerským zemím.

Článek 15

Rozpočet

1.  Odhady veškerých příjmů a výdajů nadace se připravují za každý rozpočtový rok, jenž odpovídá kalendářnímu roku, a uvedou se v rozpočtu nadace, který zahrnuje plán pracovních míst.

2.  Rozpočet nadace musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.

3.  Příjmy nadace zahrnují, aniž jsou dotčeny ostatní druhy příjmů, subvenci ze souhrnného rozpočtu Evropské unie (dále jen "souhrnný rozpočet") , platby ve formě odměn za poskytnuté služby i finanční prostředky z jiných zdrojů.

4.  Rozpočet také zahrnuje podrobné informace o finančních prostředcích poskytnutých partnerskými zeměmi na projekty využívající finanční pomoc nadace.

Článek 16

Rozpočtový proces

1.  Každý rok sestaví správní rada na základě návrhu vypracovaného ředitelem odhad příjmů a výdajů nadace na následující rozpočtový rok. Tento odhad, obsahující plán pracovních míst, předá správní rada ║do 31. března Komisi.

2.  Komise posoudí tento odhad s ohledem na navrhované omezení celkové částky přidělené na vnější akce a zanese do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu ║ prostředky, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst, a výši subvence ze souhrnného rozpočtu ║.

3.  Komise předloží odhad Evropskému parlamentu a Radě (dále jen "rozpočtový orgán") spolu s předběžným návrhem souhrnného rozpočtu ║.

4.  Rozpočtový orgán schvaluje položky subvencí pro nadaci.

Rozpočtový orgán přijme plán pracovních míst nadace.

5.  Rozpočet a plán pracovních míst přijímá správní rada. Rozpočet a plán pracovních míst se stávají konečnými po ║schválení souhrnného rozpočtu s konečnou platností . V případě potřeby se rozpočet a plán pracovních míst upraví.

6.  Pokud správní rada hodlá uskutečnit jakýkoli projekt, který může mít významný finanční dopad na financování rozpočtu, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, například nájem nebo koupě budov, oznámí svůj záměr co nejdříve rozpočtovému orgánu. Uvědomí o tom Komisi.

Pokud některá složka rozpočtového orgánu oznámí svůj záměr vydat stanovisko, předá toto stanovisko správní radě do šesti týdnů ode dne oznámení projektu. (přizpůsobený)

Článek 17

Plnění a kontrola rozpočtu

1.  Nejpozději do 1. března následujícího rozpočtového roku předá účetní nadace účetnímu Komise prozatímní účty se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Účetní Komise konsoliduje prozatímní účty orgánů a decentralizovaných subjektů v souladu s článkem 128 finančního nařízení.

2.  Nejpozději do 31. března následujícího rozpočtového roku předá účetní Komise prozatímní účty nadace Účetnímu dvoru spolu se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok se rovněž předává Evropskému parlamentu a Radě.

3.  Rozpočet nadace plní ředitel.

4.  Po obdržení vyjádření Účetního dvora k prozatímním účtům podle článku 129 finančního nařízení vypracuje ředitel na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku nadace a předloží ji správní radě k vyjádření.

5.  Správní rada vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce nadace.

6.  Nejpozději do 1. července následujícího rozpočtového roku předá ředitel konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

7.  Konečná účetní závěrka se zveřejní.

8.  Ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho vyjádření nejpozději do 30. září. Zároveň zašle tuto odpověď správní radě.

9.  Ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro řádný průběh udělení absolutoria za daný rozpočtový rok v souladu s čl. 146 odst. 3 finančního nařízení.

10.  Na doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou udělí Evropský parlament do 30. dubna roku N + 2 řediteli absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N.

11.  V případě potřeby ředitel podnikne veškeré příslušné kroky vyžadované na základě vyjádření připojeného k rozhodnutí o udělení absolutoria.

Článek 18

Evropský parlament a Rada

Aniž jsou dotčeny výše uvedené kontroly, a zejména rozpočtový proces a proces udělení absolutoria, může Evropský parlament nebo Rada kdykoli ▌požádat o slyšení s ředitelem ohledně jakékoli záležitosti související s činnostmi nadace.

Článek 19

Finanční předpisy

1.  Správní rada přijme po konzultaci s Komisí finanční předpisy použitelné na nadaci. Tyto předpisy se mohou odchýlit od nařízení ║(ES, Euratom) č. 2343/2002 , pouze pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti nadace a s předchozím souhlasem Komise.

2.  V souladu s čl. 133 odst. 1 finančního nařízení nadace používá účetní pravidla přijatá účetním Komise, aby její účty mohly být konsolidovány s účty Komise.

3.  Na nadaci jako celek se vztahuje nařízení (ES) č. 1073/1999.

4.  Nadace dodržuje ustanovení interinstitucionální dohody ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (17) . Správní rada přijme nezbytná opatření k usnadnění těchto vnitřních vyšetřování prováděných úřadem OLAF.

Článek 20

Výsady a imunity

Na nadaci se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

Článek 21

Zaměstnanci nadace

Zaměstnanci nadace se řídí pravidly a předpisy vztahujícími se na úředníky a ostatní zaměstnance Evropských společenství.

Nadace vykonává vůči svým zaměstnancům pravomoci svěřené orgánu oprávněnému ke jmenování.

Správní rada přijme po dohodě s Komisí vhodné prováděcí předpisy v souladu s postupy stanovenými v článku 110 služebního řádu úředníků Evropských společenství a v článku 127 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Správní rada může přijmout ustanovení, na jejichž základě mohou být zaměstnáni odborníci přidělení k nadaci členskými státy nebo partnerskými zeměmi.

Článek 22

Odpovědnost

1.  Smluvní odpovědnost nadace se řídí právem použitelným na příslušnou smlouvu.

2.  V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí nadace v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států škody způsobené nadací nebo jejími zaměstnanci při výkonu jejich funkce.

Pro rozhodování sporů o náhradě této škody je příslušný Soudní dvůr.

3.  Osobní odpovědnost zaměstnanců vůči nadaci se řídí předpisy platnými pro zaměstnance nadace.

Článek 23

Účast třetích zemí

1.  Nadace je otevřena účasti zemí, které nejsou členy Evropského společenství a které sdílejí závazky Společenství a členských států k poskytnutí pomoci v oblasti rozvoje lidského kapitálu partnerským zemím uvedeným v článku 1 v rámci úpravy, která má být stanovena v dohodách uzavřených mezi nimi a Společenstvím, a v souladu s postupem stanoveným v článku 300 Smlouvy. (přizpůsobený).

Dohody upřesní mimo jiné povahu, rozsah a podrobnosti účasti těchto zemí na činnosti nadace, včetně ustanovení o finančních příspěvcích a zaměstnancích. Tyto dohody nesmějí třetím zemím umožňovat, aby měly ve správní radě zástupce s hlasovacím právem, nebo obsahovat ustanovení, která nejsou v souladu s pravidly týkajícími se zaměstnanců, stanovenými v článku 21║.

2.  O účasti těchto zemí v ad hoc pracovních skupinách může, je-li to nezbytné, rozhodnout správní rada, aniž je třeba uzavřít dohodu.

Článek 24

Hodnocení

1.  V souladu s čl. 25 odst. 4 ║ nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002 provádí nadace pravidelně ex ante a ex post hodnocení činností, které jsou spojeny se značnými výdaji. Výsledky těchto hodnocení se oznamují správní radě.

2.  Každé čtyři roky Komise po konzultaci se správní radou zhodnotí provádění tohoto nařízení, výsledky nadace a její pracovní postupy na základě cílů, mandátu a úkolů stanovených v tomto nařízení. Toto hodnocení provádějí externí odborníci . Komise sdělí výsledky hodnocení Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

3.  Nadace učiní veškeré potřebné kroky pro vyřešení problémů, které mohou být během procesu hodnocení zjištěny.

Článek 25

Přezkum

Po dokončeném hodnocení Komise v případě potřeby předloží návrh na revizi ustanovení tohoto nařízení. Bude-li se Komise domnívat, že existence nadace již není s ohledem na stanovené cíle odůvodněná, může navrhnout zrušení tohoto nařízení.

Článek 26

Zrušení

Nařízení ║(EHS) č. 1360/90, (ES) č. 2063/94, (ES) č. 1572/98, (ES) č. 1648/2003 a článek 16 nařízení║ (ES) č. 2666/2000, uvedené v příloze I, se zrušují.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 27

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ║

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst C ...
(2) Úř. věst C ...
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 22. května 2008 .
(4) Úř. věst. L 131, 23.5.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením ║ (ES) č. 1648/2003 ║(Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 22).
(5) Úř. věst. C 323, 30.11.1993, s. 1.
(6) Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 11.
(7) Úř. věst. L 216, 20.8. 1994, s. 9.
(8) Úř. věst. L 206, 23.7. 1998, s. 1.
(9) Úř. věst. L 306, 7.12. 2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněno nařízením (ES) č. 2112/2005 (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 23).
(10) Úř. věst. L 210, 31.7. 2006, s. 82.
(11) Úř. věst. L 310, 9.11 .2006, s. 1.
(12) Úř. věst. L 248, 16.9 .2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).
(13) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(14) Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.
(15) Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
(16) Úř. věst. L 8, 12.1. 2001, s. 1.
(17) Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.


PŘÍLOHA I

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Rady (EHS) č. 1360/90 ze dne 7. května 1990

(Úř. věst. L 131, 23.5.1990, s. 1)

Nařízení Rady (ES) č. 2063/94 ze dne 27. července 1994

(Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 9)

Nařízení Rady (ES) č. 1572/98 ze dne 17. července 1998

(Úř. věst. L 206, 23.7.1998, s. 1)

Článek 16 nařízení Rady (ES) č. 2666/2000 ze dne 5. prosince 2000

(Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 1)

Nařízení Rady (ES) č. 1648/2003 ze dne 18. června 2003

(Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 22)


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 1360/90

Toto nařízení

Článek 1 úvodní slova

Článek 1 konec úvodních slov

Článek 1 první až čtvrtá odrážka

Článek 1 druhá věta

Článek 2

Článek 3 úvodní slova

Čl. 3 písm. a) až g)

Čl. 3 písm. h)

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 3 první věta

Čl. 4 odst. 2

Článek 1 úvodní slova

Článek 1 konec úvodních slov

Čl. 1 písm. a)c)

Článek 1 druhá věta

Článek 2 úvodní slova

Čl. 2 písm. a)f)

Čl. 2 písm. g)

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 3 první věta

Čl. 3 odst. 3 druhá věta

Čl. 3 odst. 4 a 5

Čl. 4 odst. 1 až 3

Čl. 4a odst. 1

Čl. 4a odst. 2

Čl. 4a odst. 3

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 4 první pododstavec

Čl. 5 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 4 třetí a čtvrtý pododstavec

Čl. 5 odst. 4 poslední pododstavec

Čl. 5 odst. 5 a 6

Čl. 5 odst. 7 až 10

Článek 6

Čl. 4 odst. 4 první pododstavec

Čl. 4 odst. 4 druhý pododstavec

Článek 5

Článek 6

Čl. 7 odst. 1

Čl. 7 odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 2 třetí a čtvrtý pododstavec

Čl. 7 odst. 3

Čl. 7 odst. 4 první věta

Čl. 7 odst. 4 druhá věta

Čl. 7 odst. 5

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec

Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 1 poslední pododstavec

Čl. 8 odst. 2 a 3

Článek 9

Čl. 7 odst. 1 první slova

Čl. 7 odst. 1 konec první věty a druhá věta

Čl. 7 odst. 2

Čl. 7 odst. 3

Článek 8 (zčásti)

Článek 9

Čl. 10 odst. 1

Čl. 10 odst. 2

Čl. 10 odst. 3

Čl. 10 odst. 4 až 6

Čl. 10 odst. 1 první slova

Čl. 10 odst. 1 konec první věty, druhá věta a druhý až čtvrtý pododstavec

Čl. 10 odst. 2

Čl. 10 odst. 5 první věta

Čl. 10 odst. 3

Čl. 10 odst. 4 písm. a)k)

Článek 11

Článek 12

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Čl. 16 odst. 1

Čl. 16 odst. 2

Čl. 16 odst. 3

Čl. 16 odst. 4 až 6

Čl. 11 odst. 1

Čl. 11 odst. 2 a 3

Čl. 11 odst. 4 až 10

Článek 12

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Čl. 16 odst. 1

Čl. 16 odst. 2

Článek 17 (zčásti)

Článek 18

Článek 19

Čl. 17 odst. 3

Čl. 17 odst. 1 a 2

Čl. 17 odst. 4 až 10

Čl. 17 odst. 11

Článek 18

Čl. 19 odst. 1

Čl. 19 odst. 2 až 4

Článek 20

Článek 21 první a druhá věta a první slova třetí věty

Článek 21 poslední slova třetí věty a poslední věta

Článek 22

Čl. 23 odst. 1 první pododstavec a první věta druhého pododstavce

Čl. 23 odst. 1 poslední věta druhého pododstavce

Čl. 23 odst. 2

Čl. 24 odst. 1

Čl. 24 odst. 2

Čl. 24 odst. 3

Článek 25

Článek 26

Článek 27

Příloha

Poslední aktualizace: 8. ledna 2009Právní upozornění