Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2580(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0240/2008

Debatai :

PV 22/05/2008 - 14.1
CRE 22/05/2008 - 14.1

Balsavimas :

PV 22/05/2008 - 16.1

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0238

Priimti tekstai
WORD 62k
Ketvirtadienis, 2008 m. gegužės 22 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Sudanas ir Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT)
P6_TA(2008)0238B6-0240, 0254, 0255, 0256, 0257 ir 0258/2008

2008 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Sudano ir Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT)

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sudano,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą, įsigaliojusį 2002 m. liepos 1 d.,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos 2005 m. kovo 31 d. rezoliuciją Nr. 1593,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 11 d. ir 2008 m. sausio 30 d. Tarybos išvadas dėl Sudano ir Čado,

–   atsižvelgdamas į ES Vadovų Tarybai pirmininkaujančios šalies 2008 m. kovo 31 d. priimtą ir TBT Europos Sąjungos vardu pateiktą pareiškimą dėl padėties Darfūre ir Sudane,

–   atsižvelgdamas į tai, kad 2007 m. A. Sacharovo premija buvo suteikta Salihui Mahmoudui Osmanui, Sudano žmogaus teisių specialistui, dirbančiam Sudano Darfūro regione, už jo darbą stengiantis pasiekti teisingumą Darfūro pilietinio karo aukoms,

–   atsižvelgdamas į didelės nevyriausybinių organizacijų grupės pradėtą kampaniją "Teisingumas Darfūrui", kurios tikslas – raginti Sudaną bendradarbiauti su TBT ir paklusti jo arešto orderiams;

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi saugumo padėtis Darfūre tebėra itin nepastovi ir būta sukilėlių grupuočių ir vyriausybės pajėgų didelių susirėmimų, kurie turėjo poveikį humanitarinėms operacijoms,

B.   stipriai sukrėstas kančių, kurias vykstant Darfūro konfliktui patiria šimtai tūkstančių mušamų, žudomų, prievartaujamų, perkeliamų ar kitaip žalojamų vyrų, moterų ir vaikų, ir pažymėdamas, kad nuo 2003 m. padėtis vis blogėja ir oro pajėgos vis dar vykdo chaotiškas civilių atakas,

C.   kadangi pagal JT vadinamąją "pareigos ginti" doktriną numatyta, kad, jei valstybės valdžia akivaizdžiai negeba apsaugoti savo gyventojų, kiti privalo užtikrinti reikiamą apsaugą,

D.   kadangi JT Saugumo Taryba 2005 m. kovo mėn. kreipėsi į TBT dėl padėties Darfūre, ir po šio kreipimosi buvo pradėtas tyrimas,

E.   kadangi Sudanas pasirašė Romos statutą, pagal kurį 2002 m. įsteigtas TBT, tačiau jo neratifikavo,

F.   kadangi Sudano vyriausybė, kaip Jungtinių Tautų narė, pagal Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1593, priimtą remiantis Jungtinių Tautų chartijos 7 straipsniu, privalo bendradarbiauti su TBT,

G.   labai nusiminęs dėl to, kad išdavus arešto orderius Sudano vyriausybė pakartotinai atsisakydavo bendradarbiauti su TBT ir iš tikrųjų vis labiau nepaiso TBT ir tarptautinės bendruomenės,

H.   kadangi 2007 m. balandžio mėn. TBT išdavė du arešto orderius, skirtus suimti buvusiam Sudano vidaus reikalų ministrui Ahmadui Harunui ir buvusiam džandžavidų grupuotės lyderiui Ali Muhammadui Ali Abd-Al-Rahmanui, taip pat žinomam kaip Ali Kushaybui, įtariamiems įvykdžius 51 karo nusikaltimą ir nusikaltimų žmonijai;

I.   kadangi Ahmad Harun dabar yra humanitarinių reikalų ministras, taigi atsakingas už visų nusikaltimų, kuriais jis kaltinamas, aukų gerovę, ir atsakingas už ryšius su tarptautinėmis taikos palaikymo pajėgomis – Jungtine Afrikos Sąjungos ir Jungtinių Tautų operacija Darfūre (UNAMID); kadangi jo pareigos buvo paaukštintos ir jis tapo vyriausybės komiteto, atsakingo už skundus dėl žmogaus teisių pažeidimų, pirmininku; kadangi Ali Kushayb, kuris tuo laiku, kai buvo išduoti arešto orderiai, kalėjo Sudano kalėjime, neatsižvelgiant į tai, kad jo ieškojo TBT, 2007 m. spalio mėnesį paleistas iš kalėjimo,

J.   kadangi 2007 m. birželio mėn. ir 2007 m. gruodžio mėn. Prokuratūra pranešė JT Saugumo Tarybai, kad Sudano vyriausybė nenorėjo bendradarbiauti su TBT ir nebendradarbiavo, ir pažymėjo, kad nebuvo imtasi veiksmų siekiant suimti ir išduoti Ahmadą Haruną ir Ali Kushaybą,

K.   kadangi 2008 m. birželio 5 d. TBT Vyriausiasis prokuroras Luis Moreno Ocampo septintąjį kartą praneš JT Saugumo Tarybai apie savo tyrimų Darfūre pažangą ir apie bendradarbiavimą su Sudano valdžios institucijomis,

L.   pasiryžęs remti TBT šiuo svarbiu jo darbo etapu ir visiškai įsitikinęs, kad sprendžiant konfliktą Darfūre svarbiausia padaryti galą siaubingų Darfūre įvykdytų nusikaltimų planuotojams ir vykdytojams,

M.   kadangi 2008 m. gegužės 10–11 d. Teisingumo ir lygybės sąjūdžio (TLS) sukilėliams Omdurmane, netoli Chartumo, surengus ataką, žuvo mažiausiai 200 žmonių,

N.   kadangi 2008 m. gegužės 20 d., po pirmosios ankstesnę savaitę kilusios susirėmimų bangos, Abyei mieste, kuriame daug naftos ir kurio nepasidalija šiaurė ir pietūs, Sudano armija ir Sudano liaudies išlaisvinimo armija (angl. SPLA), įvyko dideli susirėmimai, dėl kurių, anot Jungtinių Tautų, šalies viduje buvo perkelta nuo 30 000 iki 50 000 asmenų (angl. IDPs), ir dar neaišku, kiek žmonių žuvo ir kiek sužeista,

O.   kadangi 2008 m. gegužės 4 d. Sudano armijos lėktuvai bombardavo civilius taikinius Šiaurės Darfūre ir dėl to žuvo dvylika civilių,

P.   kadangi iki šiol dėl Sudano konflikto žuvo apie 300 000 žmonių (naujausiais JT duomenimis), o šalies viduje perkeltų asmenų ir pabėgėlių skaičius siekia 2,5 mln. ir kadangi Darfūro regione darosi vis nesaugiau,

Q.   kadangi UNAMID faktiškai vis dar dalyvauja tik apie 7 500 kareivių ir mažiau nei 2 000 policininkų iš numatytų 26 000;

1.   griežtai smerkia tai, kad Sudanas toliau nebendradarbiauja su TBT, nesuima ir neperduoda TBT Ahmado Haruno ir Ali Kushaybo, nesilaiko savo įsipareigojimų pagal tarptautinę humanitarinę teisę ir taip akivaizdžiai rodo nepagarbą šimtams tūkstančių aukų ir jų šeimų bei milijonams žmonių, kurie prasidėjus konfliktui buvo priversti palikti savo namus;

2.   ragina Sudano vyriausybę ratifikuoti TBT statutą, laikytis JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1593(2005), besąlygiškai bendradarbiauti su TBT ir atlikti išsamų ir veiksmingą Darfūro regione įvykdytų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmonijai tyrimą bei baudžiamąjį persekiojimą;

3.   ragina Chartumo valdžios institucijas kuo skubiau suimti ir perduoti du TBT įtariamuosius, nedelsiant nutraukti vis didėjantį nebaudžiamumą Darfūre ir padėti TBT vykdyti būsimus tyrimus Darfūre;

4.   ragina 2008 m. birželio 16–17 d. vyksiančioje Bendrųjų reikalų ir išorės santykių taryboje ir 2008 m. birželio 19–20 d. vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime apsvarstyti TBT prokuroro pranešimą ir imtis priemonių siekiant priimti tikslines ES baudžiamąsias priemones, skirtas aiškiai apibrėžtai Sudano pareigūnų grupei, kuri atsakinga už tai, kad Sudanas nebendradarbiauja su TBT, įskaitant:

   - asmenų, nustatytų kaip trukdančių bendradarbiauti su TBT, turto įšaldymą ir konfiskavimą ir įmonių, kurios susijusios su Nacionalinio kongreso partija (vyriausybės daugumos partija), ir kurios yra pagrindinis Darfūro milicijos finansavimo šaltinis, užsienyje esančio turto nustatymą ir paėmimą;
   - priemones, pagal kurias šiems asmenims arba jų įgaliotiems asmenims nebūtų galima vykdyti finansinių operacijų ar mokėjimų ES bankuose;
   - priemones, pagal kurias Europos bendrovėms, ypač toms, kurios siekia įplaukų iš naftos sektoriaus, būtų užkertamas kelias palaikyti verslo ir kitokius ekonominius ir prekybinius santykius su šiais asmenimis arba su bet kuriuo jų kontroliuojamu juridiniu asmeniu ar įmone;

5.   ragina tas ES valstybes nares ir šalis kandidates, kurios yra JT Saugumo Tarybos narės, t.y. Belgiją, Prancūziją, Italiją, Jungtinę Karalystę ir Kroatiją, per 2008 m. birželio mėn. 5 d. vyksiantį trumpą prokuroro pasitarimą laikytis principinės pozicijos, kuri atitiktų ES bendrąją poziciją TBT klausimu, ir atitinkamai reaguoti į prokuroro išvadas bei paraginti Sudaną nedelsiant pradėti vykdyti JT Saugumo tarybos rezoliuciją Nr. 1593(2005) ir Teismo prašymus;

6.   ragina visas kitas JT Saugumo Taryboje atstovaujamas valstybes remti visus Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroro Teismo vardu pateiktus prašymus bendradarbiauti, ir ypač ragina Kiniją, Rusiją, Pietų Afriką ir Libiją laikytis pagal Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1593(2005) duoto žodžio ir netrukdyti Saugumo Tarybos veiksmams 2008 m. birželio 5 d.;

7.   ragina ES valstybes nares ir JT Saugumo Tarybą reikalauti, kad JT Saugumo Tarybos numatomo vizito į Chartumą 2008 m. gegužės mėn. pabaigoje metu būtų specialiai paminėtas nebaudžiamumas ir į oficialią darbotvarkę būtų įtrauktas Tarptautinio baudžiamojo teismo arešto orderių klausimas;

8.   ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad didelė Sudanui skirta vystomoji pagalba nebūtų teikiama per Ahmado Harumo vadovaujamą Humanitarinių reikalų ministeriją, ir ragina paramos teikėjus oficialiai reikalauti, kad Sudano vyriausybė atstatydintų Ahmadą Haruną iš pareigų;

9.   ragina ES daryti spaudimą Kinijai, kad ši prisidėtų prie tarptautinių pastangų užbaigti konfliktą ir pasinaudotų savo didele įtaka Sudano vyriausybei, kadangi ji yra pagrindinis Sudano vyriausybės pajamų iš naftos pardavimo šaltinis; ragina Kiniją sustabdyti ginklų tiekimą Sudanui;

10.   ragina Afrikos Sąjungą ir Arabų lygą aktyviai dalyvauti sprendžiant Darfūro klausimą ir reikalauti, kad Sudano vyriausybė bendradarbiautų su TBT prokuratūra nagrinėjant šią ir būsimas bylas, ir ragina ES pirmininkaujančią valstybę įtraukti Sudano bendradarbiavimo su TBT klausimą į politinių dialogų ir aukščiausiojo lygio susitikimų su pagrindiniais partneriais, t. y. Kinija, JAV, Afrikos Sąjunga ir Arabų lyga, darbotvarkes;

11.   ragina Tarybą ir Komisiją nuolat informuoti Parlamentą apie dabartines ir būsimas pastangas siekti, kad Sudano vyriausybė bendradarbiautų su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu, ir įsipareigoja būti susipažinęs su šiuo klausimu bei išnaudoti visas įmanomas galimybes iškelti šį klausimą Sudano pareigūnams ir kitiems partneriams;

12.   smerkia Teisingumo ir lygybės sąjūdžio (TLS) maištininkų išpuolius Omdurmane 2008 m. gegužės 10–11 d. ir 2008 m. gegužės 4 d. oro atakas Šiaurės Darfūre, kurioms vykstant žuvo 12 žmonių, 30 buvo sužeista, taip pat sugriauti mokykla, vandens įrenginys ir turgus;

13.   išreiškia rimtą susirūpinimą dėl atsinaujinusių kovų tarp Sudano armijos ir SPLA Abyei mieste, dėl kurio didėja humanitariniai poreikiai bei stabdoma humanitarinė veikla ir kuris potencialiai gali kelti pavojų 2005 m. taikos susitarimui;

14.   smerkia bet kokius ir bet kurios konflikto šalies vykdomus taikos ir paliaubų susitarimų pažeidimus, ir ypač smurtą, kuris nukreiptas prieš civilius gyventojus ir kelia grėsmę humanitarinės pagalbos teikėjams;

15.   ragina Sudano valdžios institucijas, ypač Nacionalinės vienybės vyriausybę, suteikti visapusišką pagalbą veiksmingam UNAMID steigimui ir paremti visas pastangas kurti stabilumą ir saugią aplinką;

16.   dar kartą pabrėžia, kad negali būti ilgalaikės taikos, jei neteisiama už sunkius nusikaltimus; ragina ES taikos derybų stebėtojus pabrėžti nebaudžiamumo panaikinimo svarbą kuriant ilgalaikę pagarbą teisinės valstybės principams ir žmogaus teisėms;

17.   ragina Sudano vyriausybę ir visas ginkluotas grupuotes gerbti žmogaus teises ir tarptautinės humanitarinės teisės nuostatas, vengiant išpuolių prieš atsitiktinius civilius gyventojus, įskaitant lytinį smurtą prieš moteris;

18.   ragina visas konflikto šalis į neverbuoti karo tarnybą jaunesnių nei 18 metų asmenų ir ragina Sudano valdžios institucijas globoti perkeltus vaikus, ypač nelydimus nepilnamečius, kaip numatyta atitinkamose konvencijose;

19.   toliau ragina trečiąsias šalis sustabdyti ginklų eksportą visoms regiono konflikte dalyvaujančioms šalims ir išlaikyti pagarbą žmogaus teisėms bei tarptautinę taiką ir saugumą palaikant ryšius su Sudanu;

20.   išreiškia susirūpinimą dėl pranešimų apie masinius sulaikymus Chartume po maištininkų išpuolio; primena Sudano vyriausybei įsipareigojimus, prisiimtus pagal Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, kurioje teigiama, inter alia , kad niekas negali būti savavališkai suimtas arba sulaikytas ir kiekvienas asmuo turi teisę į teisinę gynybą ir bylos nagrinėjimą per kuo trumpesnį laiką;

21.   ragina ES specialųjį įgaliotinį Sudane Pekka Haavisto, laikantis savo įgaliojimų ir ES bendrosios pozicijos Tarptautinio baudžiamojo teismo klausimu, imtis aktyvaus vaidmens ir išnaudoti visas turimas galimybes įtikinti Sudano pareigūnus ir kitus partnerius, kad nedelsiant reikia sulaikyti ir atiduoti Ahmadą Haruną ir Ali Kushaybą bei bendradarbiauti su TBT, ir ragina specialųjį įgaliotinį nuolat pranešti kitoms ES institucijoms apie šioje srityje daromą pažangą;

22.   išreiškia didelį susirūpinimą dėl UNAMID trūkstamų išteklių ir ragina Afrikos Sąjungos valstybes nares ir tarptautinę bendruomenę padidinti savo įnašus, kad Darfūre būtų galima skubiai dislokuoti daugiau pajėgų ir įrangos;

23.   ragina Sudano vyriausybę laikytis įsipareigojimo taikyti apribojimų ir kliūčių visiems humanitariniams darbuotojams moratoriumą; pabrėžia, kad pastaraisiais mėnesiais padažnėjęs smurtas turėjo įtakos ir humanitarinėms operacijoms, kadangi dalis pagalbos buvo prarasta dėl banditizmo ir plėšikavimo, ir maisto agentūros neseniai buvo priverstos per pusę sumažinti racionus daugiau kaip trims milijonams skurstančių Darfūro gyventojų;

24.   ragina ES ir kitas tarptautines organizacijas taikyti atitinkamas priemones, skirtas kovai su smurto kaltininkais, kurie pažeidinėja paliaubas arba užpuldinėja civilius gyventojus, taikdarius ar asmenis, dalyvaujančius humanitarinėse operacijose, ir imtis visų būtinų priemonių siekiant padėti panaikinti nebaudžiamumą;

25.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui Sudane, Sudano vyriausybei, valstybių narių ir JT Saugumo Tarybos narių vyriausybėms, Afrikos Sąjungos institucijoms, Arabų lygos institucijoms ir TBT prokurorui.

Atnaujinta: 2009 m. sausio 8 d.Teisinis pranešimas