Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2581(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B6-0260/2008

Rozpravy :

PV 22/05/2008 - 14.2
CRE 22/05/2008 - 14.2

Hlasování :

PV 22/05/2008 - 16.2

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0239

Přijaté texty
WORD 45k
Čtvrtek 22. května 2008 - Štrasburk Konečné znění
Zadržování politických vězňů v Bělorusku
P6_TA(2008)0239B6-0239, 0259, 0260, 0261, 0263 a 0264/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. května 2008 o zadržování politických oponentů v Bělorusku

Evropský parlament ,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Bělorusku, zejména na usnesení ze dne 21. února 2008(1) ,

-   s ohledem na prohlášení Komise ze dne 21. listopadu 2006 o připravenosti Evropské unie obnovit vztahy s Běloruskem a jeho občany v rámci evropské politiky sousedství (EPS),

-   s ohledem na prohlášení předsednictví EU ze dne 28. března 2008 k Bělorusku,

-   s ohledem na prohlášení předsednictví EU ze dne 29. dubna 2008 o opětovném uvěznění a pronásledování politických oponentů v Bělorusku,

-   s ohledem na prohlášení předsednictví EU ze dne 6. května 2008 o posledním vývoji vztahů mezi Běloruskem a Spojenými státy,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že dva běloruští prodemokratičtí aktivisté Andrej Kim a Sjarhej Parsjukevič byli odsouzeni k přísným trestům za účast na pokojných demonstracích podnikatelů, které proběhly dne 10. a 21. ledna 2008,

B.   vzhledem k tomu, že přetrvávající zadržování Alexandra Kazulina je dalším dokladem toho, že Bělorusko porušuje svou povinnost dodržovat zásady a závazky Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), jejímž je členem,

C.   vzhledem k tomu, že Parlament vyzval Radu a Komisi, aby navrhly, jakým způsobem lze zesílit tlak na Lukašenkův režim na půdě mezinárodních organizací, a požaduje, aby byl předložen ucelený balíček konkrétních, cílených sankcí, jež citelně postihnou osoby odpovědné za represe, avšak nebudou zdrojem dalšího utrpení občanů Běloruska,

D.   vzhledem k tomu, že Parlament odsoudil použití násilí a zatčení vysokého počtu účastníků shromáždění, která se dne 25. března 2008 konala v Minsku a dalších běloruských městech u příležitosti Dne svobody,

E.   vzhledem k tomu, že běloruská vláda prohlásila 10 diplomatů Spojených států za nežádoucí osoby a vyhostila velvyslance Spojených států v Bělorusku, což je neoprávněný krok, který poškozuje zájmy běloruských občanů,

1.   vyjadřuje hluboké politování nad tím, že se situace v oblasti demokracie, lidských práv a právního státu v Bělorusku nezlepšuje; upozorňuje na to, že soustavné svévolné zatýkání představitelů občanské společnosti a opozičních aktivistů, především nedávné dočasné zadržování Alexandra Milinkieviče a soudní proces s ním, a potlačování nezávislých sdělovacích prostředků odporuje nedávnému prohlášení běloruské vlády, že bude usilovat o zlepšení vztahů s Evropskou unií;

2.   odsuzuje přísné tresty, které byly dne 22. a 23. dubna 2008 v Minsku uloženy Sjarheji Parsjukevičovi a Andreji Kimovi za to, že se 10. ledna 2008 zúčastnili demonstrací podnikatelů; vyjadřuje zároveň politování nad údajným nepřiměřeným použitím síly ze strany běloruských bezpečnostních jednotek vůči pokojným občanům, kteří se dne 25. března 2008 shromáždili v Minsku, aby si připomněli devadesáté výročí založení samostatné Běloruské lidové republiky, a nad zatýkáním účastníků tohoto shromáždění; vyzývá běloruské orgány, aby se bezpodmínečně zdržely všech forem použití síly vůči představitelům demokratické opozice;

3.   důrazně vyzývá běloruské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily posledního z těchto politických vězňů Alexandra Kazulina a aby upustily od zastrašování, pronásledování, cíleného zatýkání a politicky motivovaného stíhání aktivistů z řad demokratické opozice a občanské společnosti v Bělorusku;

4.   znovu opakuje, že dodržování demokratických zásad je klíčovým předpokladem urovnání vztahů s Běloruskem;

5.   odsuzuje zadržování novinářů z nezávislých médií, domovní prohlídky v jejich bytech a zabavování či ničení jejich vybavení běloruskými tajnými službami (KGB) a odsuzuje rovněž pokusy běloruských úřadů o porušování svobody sdělovacích prostředků;

6.   žádá Radu a Komisi, aby obětem porušování lidských práv v Bělorusku poskytly rozsáhlou podporu; zastává názor, že nezbytnou součástí podpory lidských práv v této zemi je poskytování výraznější finanční pomoci organizacím občanské společnosti, zejména nezávislým sdělovacím prostředkům;

7.   připomíná, že dne 21. listopadu 2006 Evropská unie prohlásila, že je připravena obnovit své vztahy s Běloruskem a jeho občany v rámci evropské politiky sousedství, jakmile běloruská vláda prokáže, že dodržuje demokratické hodnoty a základní práva běloruských občanů;

8.   zdůrazňuje, že aby mohlo Bělorusko zahájit zásadní dialog s EU, musí splnit zbývající podmínky stanovené v neoficiálním dokumentu Komise nazvaném "Co může Evropská unie přinést Bělorusku", mezi které patří propuštění všech politických vězňů, zrušení trestu smrti, zajištění svobody sdělovacích prostředků a svobody projevu, nezávislost soudnictví a dodržování demokratických hodnot a základních práv běloruských občanů;

9.   odsuzuje skutečnost, že Bělorusko je jedinou zemí v Evropě, kde dosud existuje trest smrti, což je v rozporu s evropskými a univerzálními hodnotami;

10.   vyjadřuje hluboké politování nad zákonem o svobodě vyznání a náboženských organizacích z roku 2002, který je v rozporu s mezinárodními zásadami svobody náboženského vyznání a lidskými právy, včetně těch, jež stanoví Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, a je si vědom toho, že tímto právním předpisem je omezena činnost řady náboženských komunit a soustavně dochází k pronásledování, stíhání, pokutování a věznění jejich představitelů;

11.   naléhavě vyzývá běloruské úřady, aby při pořádání nadcházejících parlamentních voleb, které se mají uskutečnit na podzim roku 2008, důsledně uplatňovaly normy OBSE a vytvořily podmínky pro to, aby tyto volby byly tajné, svobodné a spravedlivé; vyzývá běloruskou vládu, aby představitelům demokratické opozice umožnila volný přístup do okrskových volebních komisí, aby povolila registraci všem kandidátům do parlamentu a jejich pozorovatelům a aby nevytvářela překážky, které by bránily mezinárodní misi ve sledování všech aspektů celého průběhu voleb;

12.   vyzývá běloruskou vládu, aby prosazovala a zabezpečila ochranu všech základních lidských práv a zajistila dodržování mezinárodních norem v Bělorusku a zejména článek 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

13.   vyzývá běloruskou vládu, aby změnila výše zmíněný zákon o svobodě vyznání a náboženských organizacích z roku 2002 a obnovila postupy, které zaručí dodržování svobody náboženského vyznání;

14.   vyjadřuje solidaritu se sjednocenou demokratickou opozicí Běloruska a se všemi běloruskými občany, kteří usilují o nezávislé, otevřené a demokratické Bělorusko vybudované na zásadách právního státu; vybízí vůdce opozice, aby v nadcházejících parlamentních volbách prokázali jednotu a rozhodnost;

15.   vyzývá Radu a Komisi, aby přijaly další opatření, jež zjednoduší a uvolní postupy udělování víz běloruským občanům, neboť pouze tak lze přispět ke splnění hlavního cíle politiky EU vůči Bělorusku, kterým je usnadnit a posílit kontakty mezi lidmi a demokratizovat tuto zemi; důrazně je v této souvislosti vyzývá, aby zvážily, zda by bylo možné snížit poplatky za udělování víz běloruským občanům, kteří cestují do schengenského prostoru, což je jediným způsobem, jak zabránit sílící izolaci Běloruska a jeho občanů;

16.   vyjadřuje politování nad tím, že běloruské úřady během několika posledních let opakovaně odmítly vystavit vstupní víza poslancům Evropského parlamentu a národních parlamentů; vyzývá běloruské úřady, aby nevytvářely další překážky, které by bránily delegaci Evropského parlamentu pro vztahy s Běloruskem tuto zemi navštívit za účelem pozorování průběhu nadcházejících všeobecných voleb a získat přímo na místě bezprostřední poznatky;

17.   vyjadřuje solidaritu se Spojenými státy a jejich diplomatickou službou a vyzývá běloruskou vládu, aby přehodnotila své rozhodnutí a neprodleně učinila kroky, které umožní urovnání vztahů mezi Běloruskem a Spojenými státy na základě vzájemně výhodné spolupráce;

18.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, parlamentním shromážděním OBSE a Rady Evropy a vládě Běloruska.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2008)0071.

Poslední aktualizace: 8. ledna 2009Právní upozornění