Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2581(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B6-0259/2008

Forhandlinger :

PV 22/05/2008 - 14.2
CRE 22/05/2008 - 14.2

Afstemninger :

PV 22/05/2008 - 16.2

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0239

Vedtagne tekster
WORD 46k
Torsdag den 22. maj 2008 - Strasbourg Endelig udgave
Tilbageholdelse af medlemmer af oppositionen i Belarus
P6_TA(2008)0239B6-0239, 0259, 0260, 0261, 0263 og 0264/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om tilbageholdelse af medlemmer af oppositionen i Belarus

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Belarus, navnlig beslutningen af 21. februar 2008(1) ,

-   der henviser til Kommissionens erklæring af 21. november 2006 om EU's vilje til at forny sine forbindelser med Belarus og dets befolkning som led i den europæiske naboskabspolitik (ENP),

-   der henviser til erklæringen fra EU's formandskab af 28. marts 2008 om Belarus,

-   der henviser til erklæringen fra EU's formandskab af 29. april 2008 om, at politiske modstandere i Belarus på ny fængsles og udsættes for chikane,

-   der henviser til erklæringen fra EU's formandskab om den seneste udvikling i forholdet mellem Belarus og USA af 6. maj 2008,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at to prodemokratiske aktivister, Andrei Kim og Siarhei Parsyukevich, er blevet idømt strenge straffe for at have deltaget i erhvervsdrivendes fredelige demonstration den 10. og 21. januar 2008,

B.   der henviser til, at tilbageholdelsen af Aliaksandr Kazulin er endnu et eksempel på, at Belarus lader hånt om sine forpligtelser til at respektere de principper og tilsagn, der er opstillet af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), som landet er medlem af,

C.   der henviser til, at Europa-Parlamentet har opfordret Rådet og Kommissionen til at fremsætte forslag med henblik på at lægge yderligere pres på Lukashenko-styret i internationale organisationer, og har krævet, at der forelægges en pakke med specifikke og målrettede sanktioner, der vil ramme de skyldige i undertrykkelsen hårdt uden samtidig at forvolde Belarus' borgere yderligere lidelse,

D.   der henviser til sin fordømmelse af volden over for og arrestationerne af et stort antal deltagere i forbindelse med markeringen af frihedens dag i Minsk og i andre belarussiske byer den 25. marts 2008,

E.   der henviser til den belarussiske regerings beslutning om at erklære ti amerikanske diplomater for uønskede og til den tvungne udvisning af den amerikanske ambassadør i Minsk som en uberettiget handling, der skader det belarussiske folks interesser,

1.   beklager dybt, at situationen vedrørende demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet ikke forbedres i Belarus; understreger, at fortsat vilkårlig anholdelse af medlemmer af civilsamfundet og oppositionen, især den nylige tilbageholdelse af og retssagen mod Aleksandr Milinkevitj, og den hårde linje over for de uafhængige medier, modsiger den belarussiske regerings nylige udtalelser om, at den ønsker at forbedre forbindelserne til EU;

2.   fordømmer de hårde domme over Syarhei Parsyukevich og Andrei Kim den 22. og 23. april 2008 i Minsk på grund af deres deltagelse i de erhvervsdrivendes demonstration den 10. januar 2008; beklager samtidig de belarussiske sikkerhedsstyrkers overdrevne voldsanvendelse over for og arrestationerne af fredelige borgere, der den 25. marts 2008 samledes i Minsk for at markere 90-året for grundlæggelsen af den uafhængige belarussiske folkerepublik; opfordrer de belarussiske myndigheder til betingelsesløst at afstå fra enhver form for magtanvendelse over for repræsentanter for den demokratiske opposition;

3.   opfordrer indtrængende de belarussiske myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade den politiske fange Aliaksandr Kazulin, som stadig sidder fængslet, og fremover at undlade at gøre brug af intimidering, chikane, målrettede arrestationer og politisk motiveret retsforfølgelse af aktivister fra den demokratiske opposition og civilsamfundet i Belarus;

4.   gentager, at respekt for de demokratiske principper er afgørende for, at forbindelserne med Belarus kan normaliseres;

5.   fordømmer det belarussiske efterretningsvæsens (KGB) tilbageholdelse af uafhængige journalister, undersøgelser af deres boliger og beslaglæggelse eller ødelæggelse af deres udstyr, ligesom det fordømmer de belarussiske myndigheders initiativer til at indskrænke mediernes frihed;

6.   anmoder Rådet og Kommissionen om at give yderligere omfattende støtte til ofrene for overtrædelserne af menneskerettighederne i Belarus; mener, at en forhøjelse af den økonomiske støtte til organisationerne i civilsamfundet, især de frie medier, er en forudsætning for en forbedring af menneskerettighederne i landet;

7.   minder om, at EU den 21. november 2006 erklærede sig rede til som led i den europæiske naboskabspolitik (ENP) at forny sine forbindelser med Belarus og dets befolkning, så snart den belarussiske regering har godtgjort, at den respekterer de demokratiske værdier og det belarussiske folks grundlæggende rettigheder;

8.   betoner, at Belarus for at kunne indgå i en reel dialog med EU skal opfylde de resterende betingelser i Kommissionens uofficielle dokument "What the European Union could bring to Belarus", som omfatter løsladelse af alle politiske fanger, afskaffelse af dødsstraffen, sikring af medie- og ytringsfriheden, retsvæsenets uafhængighed og respekt for de demokratiske værdier og for det belarussiske folks grundlæggende rettigheder;

9.   fordømmer det forhold, at Belarus er det eneste land i Europa, der har bevaret dødsstraffen, hvilket er i strid med europæiske og universelle værdier;

10.   anser det for yderst beklageligt, at loven om religionsudøvelse fra 2002 er i strid med de internationale principper om religionsfrihed og menneskerettigheder, herunder de principper, som er indeholdt i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, og konstaterer, at som følge af denne lovgivning har mange religiøse samfund været udsat for begrænsninger, mens lederne til stadighed udsættes for chikane, retsforfølgning, bøder og fængsling;

11.   opfordrer indtrængende de belarussiske myndigheder til fuldt ud at gennemføre OSCE-standarderne ved tilrettelæggelsen af det næste parlamentsvalg, der forventes afholdt i efteråret 2008, og til at tilvejebringe vilkårene for en fri og fair stemmeafgivning; opfordrer regeringen i Belarus til at give repræsentanterne for den demokratiske situation uhindret adgang til distriktsvalgkommissionerne, at tillade registrering af alle parlamentskandidater og deres observatører og ikke skabe hindringer for en omfattende og fuldstændig international valgobservationsmission;

12.   opfordrer den belarussiske regering til at fremme og støtte beskyttelsen af alle grundlæggende menneskerettigheder og sikre, at landet overholder de internationale standarder, især artikel 18 i den internationale konvention om civile og politiske rettigheder;

13.   anmoder den belarussiske regering om at ændre loven fra 2002 om religionsfrihed og religiøse organisationer og om at genindføre procedurer, der sikrer overholdelsen af religionsfriheden;

14.   udtrykker sin solidaritet med den forenede demokratiske opposition i Belarus og alle de belarussiske borgere, der kæmper for et uafhængigt, åbent og demokratisk Belarus, som bygger på retsstatsprincipperne; opfordrer oppositionens ledere til at udvise sammenhold og beslutsomhed i forbindelse med det kommende parlamentsvalg;

15.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at træffe yderligere foranstaltninger med henblik på visumlempelse og -liberalisering for belarussiske borgere, da det kun på denne måde er muligt at opfylde EU's overordnede mål for sin politik over for landet, nemlig at lette og styrke forbindelserne mellem borgerne i EU og Belarus og at demokratisere Belarus; opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til i denne sammenhæng at overveje muligheden for at nedsætte omkostningerne ved udstedelse af visum til belarussiske borgere, der rejser ind i Schengenområdet, hvilket er det eneste middel til at hindre, at Belarus og dets borgere bliver stadig mere isolerede;

16.   beklager de belarussiske myndigheders gentagne afslag igennem de seneste år på at give indrejsevisum til medlemmer af Europa-Parlamentet og til medlemmer af EU-landenes parlamenter; opfordrer de belarussiske myndigheder til at undlade at lægge yderligere hindringer i vejen for, at Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Belarus kan aflægge et besøg i landet for at overvåge de kommende valg og således opnå førstehåndskendskab i Belarus;

17.   udtrykker sin solidaritet med USA og dets diplomatiske tjeneste, og opfordrer Belarus' regering til at tage sin beslutning op til fornyet overvejelse og omgående at tage skridt til at åbne op for en normalisering af forbindelserne mellem Belarus og USA på grundlag af et gensidigt fordelagtigt samarbejde;

18.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, FN's generalsekretær, OSCE's Parlamentariske Forsamling og Europarådet samt regeringen i Belarus.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0071.

Seneste opdatering: 8. januar 2009Juridisk meddelelse